ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

D rūšies sritis
D tipo sritis
D’Agostino kriterijus
D˛ statistika
Dalenius teorema
dalijamoji reikšmė
dalijimo grupėmis projektas
dalijimo pusiau metodas
dalinė asociacija
dalinė autokoreliacija
dalinė koreliacija
dalinė koreliacija
dalinė ranginė koreliacija
dalinė regresija
dalinė sritis
dalinės koreliacijos koeficientas
dalinių mažiausiųjų kvadratų metodas
dalinis jungtinumas
dalinis keitinys
dalinis pakartojimas
dalinis sumaišymas
Dandekar pataisa
Dandekaro pataisa
Daneto kriterijus
Danett kriterijus
Daniel kriterijus
Dankano kriterijus
dar kitaip
Darbino ir Votsono statistika
Darmois ir Koopman skirstiniai
Darmois ir Skitovich teorema
Darmois, Koopman ir Pitman teorema
Darmua ir Kupmano skirstiniai
Darmua ir Skitovičiaus teorema
Darmua, Kupmano ir Pitmeno teorema
darnumas
darnumas
daugiabinominis kriterijus
daugiabinominis požymis
daugiafaktoris modelis
daugiafazė atranka
daugiakolinearumas
daugiakryžmiai modeliai
daugialygmenis klasifikavimas
daugialygtis modelis
daugialypė histograma
daugialypė netiesinė koreliacija
daugialypė regresija
daugialypė sprendimo problema
daugialypės dalinės koreliacijos koeficientas
daugialypės koreliacijos koeficientas
daugialypiai atsitiktiniai startai
daugialypiai sprendimo metodai
daugialypio faktoriаus analizė
daugialypis ėmimas
daugialypis glodinimo metodas
daugialypis klasifikavimas
daugialypis pakartotinis surašymas
daugialypis sluoksniavimas
daugiamačiai palyginimai
daugiamačiai procesai
daugiamatė analizė
daugiamatė kokybės kontrolė
daugiamatės Čebyšov nelygybės
daugiamatės Čebyšňvo nelygybės
daugiamatis atvirkštinis hipergeometrinis skirstinys
daugiamatis beta skirstinys
daugiamatis binominis skirstinys
daugiamatis Buro skirstinys
daugiamatis Burr skirstinys
daugiamatis eksponentinis skirstinys
daugiamatis fazinis procesas
daugiamatis F-skirstinys
daugiamatis hipergeometrinis skirstinys
daugiamatis kitimo srities kriterijus
daugiamatis laipsninės eilutės skirstinys
daugiamatis Markov procesas
daugiamatis Markovo procesas
daugiamatis modelis
daugiamatis neigiamasis binominis skirstinys
daugiamatis neigiamasis hipergeometrinis skirstinys
daugiamatis normalusis skirstinys
daugiamatis Pareto skirstinys
daugiamatis Parčto skirstinys
daugiamatis Pascal skirstinys
daugiamatis Paskalio skirstinys
daugiamatis Poisson procesas
daugiamatis Poisson skirstinys 
daugiamatis Poisson skirstinys
daugiamatis Pojos skirstinys
daugiamatis polinominis skirstinys
daugiamatis Pólya skirstinys 
daugiamatis Puasono procesas
daugiamatis Puasono skirstinys
daugiamatis Puasono skirstinys
daugiamatis skirstinys
daugiamatis srities kriterijus
daugiamatis žymėtasis rangų kriterijus
daugiapakopė imtis
daugiapakopis įvertinimas
daugiapakopis tolydusis ėmimo planas
daugiapakopis tolydusis atrankos planas
daugiaspektris
daugiatiesis procesas
daugiaviršūnis skirstinys
daugiklis
Dauntono įvertiniai
David ir Barton kriterijus
Davido ir Bartono kriterijus
dažnių daugiakampis
dažnių kreivė
dažnių lentelė
dažnių momentas
dažnių paviršius
dažnių poligonas
dažnių skirstinys
dažnių tikimybių teorija
dažninį duomenų
dažnio funkcijos norminimas
dažnis
dažnis
De Finečio teorema
De Finetti teorema
decilis
Delenijaus teorema
Delthiel daugiakampis
Delthiel poligonas
Deltielo daugiakampis
Deltielo poligonas
demoduliavimas
dendrograma
dengiantis poveikis
dengiantis reiškinys
Denielio kriterijus
Derbino daugiapakopis dispersijos įvertinys
deskripcinė statistika
deskripciniai indeksai
deskripcinis tyrimas
determinacijos koeficientas
determinantinė koreliacija
determinuojantysis kintamasis
determinuotasis modelis
determinuotasis procesas
determinuotasis skirstinys
diagonalinė regresija
diagrama
dichotomija
dichotominis kintamasis
didėjantis atsakymų intensyvumas
didėjantis atsakymų intensyvumas
didinti
didumas ir pavidalas 
didumas
didžiųjų skaičių dėsnis
didžiausiasis stjudentizavimo absoliutus nuokrypis
didžiausio aposteriorinio tankio intervalai
didžiausiojo tikėtinumo metodas
didžiausiosios entropijos metodas
didžiausiosios entropijos metodas
didžiausiosios tikimybės įvertinys
didžioji imtis
diferencialinis procesas
difuzijos indeksas
difuzijos rodiklis
difuzinis procesas
Diksono statistika
Dimroth ir Watson's skirstinys
Dimroto ir Votsono skirstinys
dinaminis modelis
dinaminis programavimas
Dirichlė skirstinys
Dirichlet skirstinys
diskontuotųjų mažiausiųjų kvadratų metodas
diskretusis atsitiktinis dydis
diskretusis III tipo skirstinys
diskretusis laipsninės eilutės skirstinys
diskretusis lognormalusis skirstinys
diskretusis normalusis skirstinys
diskretusis Pareto skirstinys
diskretusis Parčto skirstinys
diskretusis procesas
diskretusis skritulinis tolygusis skirstinys
diskretusis stačiakampis skirstinys
diskretusis tikimybinis dėsnis
diskriminacinė analizė
dispersiją stabilizuojančios transformacijos
dispersiją stabilizuojanti transformacija
dispersijų ir kovariacijų matrica
dispersijų santykio kriterijus
dispersijų santykio skirstinys
dispersija klasės viduje
dispersija
dispersijos funkcija
dispersijos stabilizacija
dispersijos stabilizavimas
dispersijos sudedamoji
dispersinė analizė
dispersinė analizė
distancinis duomenų surinkimas
divergencija
divergencijos koeficientas
Divisia indeksas
Divisia ir Roy indeksas
Divisijos indeksas
Divisijos ir Rojaus indeksas
Dixon statistika
Dn+ statistika
Dodge tolydusis ėmimo planas
Dodge tolydusis atrankos planas
Dodžo tolydusis ėmimo planas
Dodžo tolydusis atrankos planas
dominuojančioji strategija
Donsker teorema
Donskerio teorema
Doolittle metodas
Downton įvertiniai
Dragstedt ir Behrens metodas
Dragšteto ir Berenso metodas
draudžiamoji būsena
dualioji teorema
dualusis procesas
dublikatas
Dulitlo metodas
Duncan kriterijus
Dunn kriterijus
Duno kriterijus
duomenų analizė
duomenų bazė
duomenų dispersijos analizė tyrimas
duomenų dispersijos analizė tyrimas
duomenų keitimas
duomenų klaida
duomenų nuokrypio analizė tyrimas
duomenų nuokrypio analizė tyrimas
duomenų redukavimas
duomenų tyrimas
duotasis periodas
Durbin daugiapakopis dispersijos įvertinys
Durbin ir Watson statistika
Dvaso ir Stilo kriterijus
dvejetainė skiltis
dvejetainiai pasiskirstymai
dvejetainiai skirstiniai 
dvejetainis informacijos vienetas
dvejetainis skaitmuo
dvejetainis vienetas
dvejetainis ženklas
dvejopai necentrinis F skirstinys
dviejų faktorių teorija
dviejų pakopų imtis
dviejų stadijų mažiausieji kvadratai
dviejų veiksmų sumaišymas
dviejų veiksnių teorija
dvifaktoris modelis
dvifazis ėmimas
dvigubasis ėmimas
dvigubasis binominis skirstinys
dvigubasis blokas
dvigubasis hipergeometrinis skirstinys
dvigubasis logaritiminis diagrama
dvigubasis logaritiminis grafikas
dvigubasis Poisson skirstinys
dvigubasis Puasono skirstinys
dvigubasis šakojimasis
dvigubi kriterijai
dvigubi požymiai
dviguboji dichotomija
dviguboji Pareto kreivė
dviguboji Parčto kreivė
dviguboji rodiklinė regresija
dviguboji šakuma
dvigubojo santykio įvertinys
dviindeksė seka
dvimatis beta skirstinys
dvimatis binominis skirstinys
dvimatis Cauchy skirstinys
dvimatis eksponentinis skirstinys
dvimatis F skirstinys
dvimatis gama skirstinys
dvimatis hipergeometrinis skirstinys
dvimatis II rūšies skirstinys
dvimatis II tipo skirstinys
dvimatis Koši skirstinys
dvimatis logaritminis skirstinys
dvimatis neigiamasis binominis skirstinys
dvimatis neigiamasis binominis skirstinys
dvimatis normalusis skirstinys
dvimatis Pareto skirstinys
dvimatis Parčto skirstinys
dvimatis Pascal skirstinys
dvimatis Paskalio skirstinys
dvimatis Poisson skirstinys
dvimatis polinominis skirstinys
dvimatis Puasono skirstinys
dvimatis rodiklinis skirstinys
dvimatis skirstinys
dvimatis spektras
dvimatis Stjudento skirstinys
dvimatis Student skirstinys
dvimatis tolygusis skirstinys
dvimatis ženklo testas
dvimodis skirstinys
dvipolis faktorius
dvipusis kriterijus
dvirankis banditas
dvireikšmis kintamasis dydis
dvireikšmis kintamasis
dviserijinė koreliacija
dvitiesinis modelis
Dvoreckio stochastinės aproksimacijos teorema
Dvoretsky stochastinės aproksimacijos teorema
Dwass ir Steel kriterijus
dydis ir forma
dydis
dydis
Džeimso ir Steino įvertinys
dzeta skirstinys
Džini hipotezė
Džini koeficientas
Džini ranginės koreliacijos koeficientas
Džini santykis
Džinio delta indeksas
Džitinso indeksas
Džitinso rodiklis
Džolio ir Seberio modelis
Džonkerio k imčių kriterijus
Džono ciklinis nepilnas bloko projektas
Džonsono ir Melo modelis
Džonsono sistema

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page