ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: Full list

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

A rūšies eilutė
A rūšies skirstinys
A rūšies sritis
A tipo eilutė
A tipo Gram ir Charlier eilutė
A tipo Gramo ir Šarljė eilutė
A tipo skirstinys
A tipo sritis
abėcėlė
Abbės ir Helmerto kriterijus
Abbe ir Helmert kriterijus
abejingumo zona
abipusiškai nupjautas normalusis skirstinys
absoliučiai nepaslinktas įvertinys
absoliučioji paklaida
absoliutieji momentai
absoliutusis dažnis
absoliutusis matas
absoliutusis nuokrypis
absoliutusis skirtumas
absorbcuojantieji skirstiniai
absorbuojančioji būsena
absorbuojančioji Markovo (Markov) grandinė
absorbuojančioji sritis
absorbuojantysis ekranas
adaptyviosios išvados
adaptyviosios statistinės išvados
adaptyvusis optimizavimas
Adčs skirstiniai
Adeso skirstiniai
adityvusis atsitiktinio klajojimo procesas
adityvusis modelis
agregavimas
agreguotasis indeksas
agreguotasis modelis
agreguotoji klasterinė analizė
aibės amplitudė
aibės vidurkis
Aitken įvertinys
Aizenarto modeliai
Ajnės An kriterijus
Ajne An kriterijus
aksonometrinė diagrama
aksonometrinis grafikas
alelis
alfa indeksas
alfa klaida
algoritmas
Alter periodograma
Alterio periodograma
alternatyvioji hipotezė
amplitudė
amplitudė
amplitudės koeficientas
analizinė regresija
analizinė tendencija
analizinis tyrimas
analogija
analoginis kompiuteris
Anderson ir Darling statistika
Anderson klasifikacijos statistika
Andersono ir Darlingo statistika
Andersono klasifikacijos statistika
anizotropinis skirstinys
anomiškas
Anosov teorema
Anosovo teorema
ansamblio vidurkis
Ansari ir Bradley dispersijos testas
Ansario ir Bredlio dispersijos testas
Anscombe liekana
Anscombe netiktis
Anskombo liekana
Anskombo netiktis
ante priklausomybės modelis
antieilutė
antimoda
antitoninė regresijos funkcija
antrinė imtis
antrinis procesas
antrinis vienetas
antroji ribinė teorema
antrosios eilės analizė
antrosios eilės stacionarumas
antrosios rūšies modelis
apatinė kontrolės riba
apatinė valdymo riba
apatinis kvartilis
apdorojimas
apdorojimo klaida
apdorojimo periodo sąveika
apgavimas
apgręžiamasis sąryšis
apgręžiamumo kriterijus
apgręžiamumo testas
apgręžiamumo testas
apgręžimas
apibendrintas stabilusis dėsnis
apibendrintasis atstumas
apibendrintasis binominis skirstinys
apibendrintasis laipsninės eilutės skirstinys
apibendrintasis maksimaliojo tikėtinumo įvertis
apibendrintasis mažiausiųjų kvadratų įvertinys
apibendrintasis normalusis skirstinys
apibendrintasis nuoseklusis tikimybių santykio kriterijus
apibendrintasis polinominis skirstinys
apibendrintasis skirstinys
apibendrintasis T˛ skirstinys
apibendrintasis tiesinis modelis
apibendrintasis tolydusis skirstinys
apibendrintieji gamma skirstiniai
apibendrintoji Bajeso sprendimo priėmimo taisyklė
apibendrintoji Bajeso sprendimo taisyklė
apibendrintoji Bayes sprendimo priėmimo taisyklė
apibendrintoji Bayes sprendimo taisyklė
apibrėžiantysis kontrastas
apklausėjo poslinkis
apklausa
aposteriorinė tikimybė
aprėptis
aprašomasis tyrimas
aprašomieji indeksai
aprašomoji statistika
apribojimas
apriorinė tikimybė
aproksimavimo paklaida
apsaugos metodai
apsisukimas
apskritimo formulė
apskritoji amplitudė
apvalinimas
apvalusis modelis
apytikris momentas
apžiūra pagal požymius
apžiūros diagrama
apžiūros partija
apžiūros schema
apžvalga
apžvalga
arealinis ėmimas
Arfedsono skirstinys
Arfwedson skirstinys
ARIMA procesas
aritmetinis skirstinys
aritmetinis vidurkis
arksinuso skirstinys
arksinuso skirstinys
arksinuso transformacija
arksinuso transformacija
ARMA procesas
Armitage ribotoji procedūra
Armiteidžo ribotoji procedūra
Arnold skirstinys
Arnoldo skirstinys
artimiausiųjų kaimynų metodai
artinio paklaida
artumo analizė
artumo teorema
asimetrija
asimetrija
asimetrinis faktorinis planas
asimetrinis kriterijus
asimetrinis skirstinys
asimetriškumas
asimptotinė Bajeso procedūra
asimptotinė Bayes procedūra
asimptotinė standartinė paklaida
asimptotinis dėsnis
asimptotinis efektyvumas
asimptotinis normalumas
asimptotinis santykinis efektyvumas
asimptotinis skirstinys
asimptotiškai efektyvus įvertinys
asimptotiškai lokaliai optimalus planas
asimptotiškai nepaslinktasis įvertinys
asimptotiškai stacionarus
ASN funkcija
asociacija
asociacinė analizė
asociacinė schema
asocijuotoji klasė
Aspin-Welch kriterijus
atakos greitis
atgaila
atgaminamumas
atitikimas
atitikimo koeficientas
atitikimo suderintumas
atitikties analizė
atitikties koeficientas
atitikties tyrimas
atitiktis
atitiktis
atitolimo koeficientas
atkartojimas
atliekamas dydis
atliekamas kintamasis
atmestinasis kokybės lygmuo
atmetimas
atmetimo imtis
atmetimo indeksas
atmetimo skaičius
atmetimo sritis
atmetimo tiesė
atpalaiduotasis svyravimas
atplaiša
atrama
atranka pagal požymius
atranka su kintamąja tikimybe
atranka su laisvąja tikimybe
atranka su tikimybe, proporcinga dydumui
atranka su vienoda tikimybe
atrankos dydis
atrankos momentas
atrankos taškas
atsakų paviršiaus modeliai
atsakų paviršiaus projektai 
atsakų paviršius
atsakas
atsako indeksas
atsako paklaida
atsako trukmės skirstinys
atsargų problemos
atsijojamojo demonstravimo kontrolė
atsijojamojo eksperimento kontrolė
atsinaujinančioji šeima
atsinaujinančioji visuma
atsisakymo greitis
atsisakymo norma
atsitiktinė ėmimo paklaida
atsitiktinė atranka
atsitiktinė bifurkacija
atsitiktinė eilutė
atsitiktinė imtis
atsitiktinė komponentė
atsitiktinė ortogonalioji transformacija
atsitiktinė paklaida
atsitiktinė tvarka
atsitiktinės atrankos indeksai
atsitiktinės atrankos skaičiai
atsitiktinių dydžių sudėtis
atsitiktinių efektų modelis
atsitiktinių poveikių modelis
atsitiktinio dydžio skirtumų metodas
atsitiktinio dydžio transformacija
atsitiktinis įvykis
atsitiktinis dydis
atsitiktinis dydis
atsitiktinis impulsų procesas
atsitiktinis išdėstymo modelis
atsitiktinis kintamasis dydis
atsitiktinis kintamasis
atsitiktinis klajojimas
atsitiktinis normaliųjų taškų kriterijus
atsitiktinis plokštumos klojinys
atsitiktinis procesas
atsitiktinis šakojimasis
atsitiktinis savęs vengiantis klajojimas
atsitiktinis skirstinys
atsitiktinis startas
atsitiktinis subalansuotumo modelis
atsitiktinis subalansuotumo projektas
atsitiktinis tiesinis grafas
atsitiktinis
atsitiktinumų pasikeitimas
atsitiktinumų variacija
atsitktinumo laipsniai
atskiestosios sekos
atskirai išdėstytas skirstinys
atskirasis daugiklis
atskirosios reikšmės skaidymas
atskirtosios klasės
atspindintysis ekranas
atstatymas
atstatymo funkcija
atstatymo procesas
atstatymo skirstinys
atstatymo tankis
atstatymo teorema
atstatymo teorija
atstumų skirstiniai
atstumas
atvirkštinė atranka
atvirkštinė nuoseklioji autokoreliacija
atvirkštinė polinominė atranka
atvirkštinė tikimybė
atvirkštinė transformacija
atvirkštinės lygtys
atvirkštinių dydžių skalė
atvirkštinis beta skirstinys
atvirkštinis Dirchlė skirstinys
atvirkštinis Dirichlet skirstinys
atvirkštinis faktorialinės eilutės skirstinys
atvirkštinis Gauso skirstinys
atvirkštinis Gauss skirstinys
atvirkštinis hipergeometrinis skirstinys
atvirkštinis momentas
atvirkštinis normalusis skirstinys
atvirkštinis normalusis taškų testas
atvirkštinis Pojos skirstinys
atvirkštinis polinomas
atvirkštinis Polya skirstinys
atvirkštinis skirstinys
atviroji nuoseklioji schema
atviroji problema
augimo kreivė
aukštesnės eilės lietimasis
aukštyn--žemyn metodas
autokoreliacija
autokoreliacijos funkcija
autokoreliacijos koeficientas
autokovariacija
autokovariacijos funkcija
autokovariacijos generuojančioji funkcija
autonominės lygtys
autoregresija
autoregresinė eilutė
autoregresinė transformacija
autoregresinis integruotojo slenkamojo vidurkio procesas
autoregresinis modelis
autoregresinis procesas
autoregresinis slenkamojo vidurkio procesas
azartinis lošimas
B rūšies eilutė
B rūšies skirstinys
B rūšies sritis
B tipo eilutė
B tipo Gram ir Charlier eilutė
B tipo Gramo ir Šarljė eilutė
B tipo skirstinys
B tipo sritis
būdingas poslinkis
būdingasis periodas
būdingieji metai
būdingoji charakteristika
būdingoji rizika
būsenos trūkmė
Bachelier procesas
Bagai Y1 statistika
Bagajo Y1 statistika
Bahadur efektyvumas
Bahaduro efektyvumas
baigčių erdvė
baigiamasis sprendimas
baigimo taisyklė
baigtinė Markov grandinė
baigtinė Markovo grandinė
baigtinė populiacija
baigtinės pataisos
baigtinės populiacijos pataisa
baigtinių imties paskirstymas punktas
baigtinis daugiklis
baigtinis multiplikatorius
Bajeso įvertis
Bajeso daugiklis
Bajeso empirinė procedūra
Bajeso empirinis įvertinys
Bajeso intervalai
Bajeso išvada
Bajeso pasikliautinieji intervalai
Bajeso postulatas
Bajeso rizika
Bajeso sprendimo priėmimo taisyklė
Bajeso sprendinys
Bajeso strategija
Bajeso teorema
balas
balinimas
balno taško aproksimavcija
balsavimo teorija
baltasis triukšmas
bandomasis vienetas
bandomoji apžvalga tyrimas
bandomoji apžvalga
bandomoji imtis
bandymų ir klaidų metodas
bandymas
bandymo paklaida
bandymo svoris
bankroto problema
Barnard kriterijus
Barnard Monte Karlo kriterijus
Barnardo kriterijus
Barnardo Monte Karlo kriterijus
Bartleto ir Dianandos kriterijus
Bartleto ir Liujiso modelis
Bartleto kolinearumo kriterijus
Bartleto kriterijus
Bartleto sąryšis
Bartleto skaidinys
Bartlett ir Diananda kriterijus
Bartlett ir Lewis modelis
Bartlett kolinearumo kriterijus
Bartlett kriterijus
Bartlett sąryšis
Bartlett skaidinys
Bartolomėjaus problema
Bartolomėjaus uždavinys
Bašeljė procesas
Basu teorema
Basů teorema
Batačarijos atstumas
Bates ir Neyman modelis
bauda už šiurkštumą
Baule lygtis
Bayes įvertis
Bayes daugiklis
Bayes empirinė procedūra
Bayes empirinis įvertinys
Bayes intervalai
Bayes išvada
Bayes pasikliautinieji intervalai
Bayes postulatas
Bayes rizika
Bayes sprendimo priėmimo taisyklė
Bayes sprendinys
Bayes strategija
Bayes teorema
bazė
bazės svoris
bazinė ląstelė
bazinė tiesė
bazinis periodas
Bech[h]oferio indiferentiškumo zonos metodas
Bechhofer indiferentiškumo zonos metodas
begalinė aibė 
begalinė generalinė aibė
Behrens ir Fisher kriterijus
Behrens ir Fisher problema
Behrens metodas
Beitso ir Neimano modelis
Bellman ir Harris procesas
Belmano ir Hariso procesas
bendrųjų faktorių erdvė
bendras vyksmas
bendrasis ėmimo lygis
bendrasis įvertis
bendrasis atstatymo procesas
bendrasis daugiklis
bendrasis faktorius
bendrasis pakankamumas
bendrasis variacijos faktorius
bendroji faktorių dispersija
bendroji regresija
bendroji veiksnių dispersija
bendrosios dispersijos kriterijus
bendrosios dispersijos testas
Beran kriterijai
Berano kriterijai
Berdžio nelygybė
Berenso ir Fišerio kriterijus
Berenso ir Fišerio problema
Berenso metodas
Berge nelygybė
Berio nelygybė
Berkeley Madonna
Berkson tiesė
Berksono tiesė
Bernoulli bandymai
Bernoulli daugianaris, polinomas
Bernoulli klajojimas
Bernoulli skaičiai
Bernoulli skirstinys
Bernoulli teorema
Bernoulli variacija
BernŠtaino nelygybė
BernŠtaino teorema
Bernstein nelygybė
Bernstein teorema
Bernulio bandymai
Bernulio daugianaris, polinomas
Bernulio klajojimas
Bernulio skaičiai
Bernulio skirstinys
Bernulio teorema
Bernulio variacija
Berry nelygybė
bešališkoji imtis
Beselio funkcija
Beselio funkcinis pasiskirstymas
Beselio pataisa
besišakojantis kintamasis
besišakojantysis atsistatymo procesas
besišakojantysis atstatymo procesas
besišakojantysis Markov procesas
besišakojantysis Markovo procesas
besišakojantysis Poisson procesas
besišakojantysis procesas
besišakojantysis Puasono procesas
Bessel funkcija
Bessel funkcinis pasiskirstymas
Bessel pataisa
beta binominis skirstinys
beta indeksai
beta koeficientai
beta pirminis skirstinys
beta skirstinys
beta-gama skirstinys
beveik geriausias tiesinis įvertinys
beveik geriausias tiesinis įvertis
beveik stacionarus
beveik tikrai
beveik tikras
beveik užtikrintai
beveik visur
Bhattacharyya atstumas
Bickel ir Hodges įvertinys
Bienaymé ir Tchebyshev nelygybė
Bikelo ir Hodžeso įvertinys
binarioji seka
binarusis bandymas
binarusis eksperimentas
binarusis kintamasis
Bingemo skirstinys
Bingham skirstinys
binominė kaita
binominė variacija
binominis laukimo trukmės skirstinys
binominis skirstinys
binominis sklaidos indeksas
binominis taškas
binominis tikimybinis popierius
biologinis pavyzdys 
biostatistika
Birnbaum ir Saunders skirstinys
Birnbaum ir Tingey skirstinys
Birnbaum nelygybė
Birnbaum, Raymond ir Zuckerman nelygybė
Birnbaumo ir Saunderso skirstinys
Birnbaumo ir Tingio skirstinys
Birnbaumo nelygybė
Birnbaumo, Raimondo ir Cukermano nelygybė
Bisindžerio skirstiniai
Bissinger skirstiniai
bistochastinė matrica
bistochastinis Poisson procesas
bistochastinis Puasono procesas
bitas
bivektorinis polinominis skirstinys
Bjenemė ir Čebyšovo nelygybė
Blackwell teorema
Blakeman kriterijus
Bleikmeno kriterijus
Blekvelo teorema
blogai sąlygota
blokas
blokinė diagrama
Blom aproksimavimas
Blom būdas
Blom metodas
Blumo aproksimavimas
Blumo būdas
Blumo metodas
BMDP
Bock trijų komponenčių modelis
Boko trijų komponenčių modelis
Bokso ir Dženkinso modelis
Bokso ir Kokso transformacijos
Bokso ir Miulerio transformacija
Bokso kriterijus
Bolo lygtis
Bonferonio nelygybė
Bonferroni nelygybė
Boole faktorinė analizė
Boole nelygybė
Boole, Bonferroni ir Fréchet nelygybė
Borel ir Cantelli lemos
Borel ir Tanner skirstinys
Borelio ir Kantelio lemos
Borelio ir Tanerio skirstinys
Borges aproksimacija
Borgeso aproksimacija
Bose ir Einstein statistika
Bose skirstinys
Box ir Cox transformacijos
Box ir Jenkins modelis
Box ir Müller transformacija
Box kriterijus
Bozės ir Einšteino statistika
Bozės skirstinys
Bradley ir Terry modelis
Brandt ir Snedecor būdas
Brandt ir Snedecor metodas
branduolio įvertis
Branto ir Snedekoro būdas
Branto ir Snedekoro metodas
Brauno ir Mudo procedūra
Brauno judesio procesas
Brauno metodas
Bravė koreliacijos koeficientas
Bravais koreliacijos koeficientas
Bredfordo skirstinys
Bredlio ir Terio modelis
Breslow-Day kriterijus
Briustono metodas
broko dalis
Brown ir Mood procesas
Brown judesio procesas
Brown metodas
Bruceton metodas
Brunk kriterijus
Brunko kriterijus
Buiso Bajo lentelė
Bulio faktorinė analizė
Bulio nelygybė
Bulio, Bonferonio ir Frėšė nelygybė
Burkės teorema
Burke teorema
Burkholder aproksimacija
Burkholderio aproksimacija
Buro skirstinys
Burr skirstinys
Butler-Smirnov kriterijus
buvimo aibėje trukmė
Buys Ballot lentelė
Čango ir Fukso teorema
Čebyšovo ir Ermito polinomai
Čebyšovo nelygybė
Čempernauno skirstiniai
Čepmeno ir Kolmogorovo lygtys
C rūšies eilutė
C rūšies skirstinys
C rūšies sritis
C tipo eilutė
C tipo Gram ir Charlier eilutė
C tipo Gramo ir Šarljė eilutė
C tipo skirstinys
C tipo sritis
Camp ir Meidell nelygybė
Camp ir Paulson aproksimacija
Campbell teorema
Cantelli's nelygybė
Cantor tipo skirstiniai
Capon kriterijus
Carleman's kriterijus
Carli indeksas
Cauchy ir Schwarz nelygybė
Cauchy skirstinys
Cauchy susuktasis skirstinys
centilis
centrinė ribinė teorema
centrinė tendencija
centrinis faktorialinis momentas
centrinis kiekis
centrinis momentas
centrinis pasikliautinasis intervalas
centro atžvilgiu matas
centrodės metodas
cenzūravimas
Champernowne skirstiniai
Chapman ir Kolmogorovo lygtys
charakteristinė funkcija
charakteristinė reikšmė
Charlier polinomai
Charlier skirstinys
Chauvenet kriterijus
Chernoff-Savage teorema
chi kvadrato adityvumo savybė
chi kvadrato kriterijus
chi kvadrato metrika
chi kvadrato skirstinys
chi kvadrato statistika
chi skirstinys
chi statistika
chi-kvadrationio skaidinys
chi-kvadrato minimumas
Chinčin teorema
Chinčino teorema
Choleskio skaidinys
Cholesky skaidinys
Chung ir Fuchs teorema
ciklas
ciklinė eilutė
ciklinė tvarka
ciklinės triados
ciklinis ėmimas
ciklinis planas
Cipfo dėsnis
Clif ir Ord kriterijai
Cochran dėsnis
Cochran kriterijus
Cochran kriterijus
Cochran Q kriterijus
Cochran taisyklė
Cochran teorema
Cook statistika
Cornish ir Fisher praplėtimas
Cornish ir Fisher skleidinys
Cox ir Stuart's kriterijai
Cox modelis
Cox procesas
Cox regresijos modelis
Cox teorema
Craig efektas
Craig teorema
Cramér ir fon Mises kriterijus
Cramér ir Lévy teorema
Cramér ir Rao efektyvumas
Cramér ir Rao nelygybė
Cramér ir Tchebychev nelygybė
Crofton teorema
D rūšies sritis
D tipo sritis
D’Agostino kriterijus
D˛ statistika
Dalenius teorema
dalijamoji reikšmė
dalijimo grupėmis projektas
dalijimo pusiau metodas
dalinė asociacija
dalinė autokoreliacija
dalinė koreliacija
dalinė koreliacija
dalinė ranginė koreliacija
dalinė regresija
dalinė sritis
dalinės koreliacijos koeficientas
dalinių mažiausiųjų kvadratų metodas
dalinis jungtinumas
dalinis keitinys
dalinis pakartojimas
dalinis sumaišymas
Dandekar pataisa
Dandekaro pataisa
Daneto kriterijus
Danett kriterijus
Daniel kriterijus
Dankano kriterijus
dar kitaip
Darbino ir Votsono statistika
Darmois ir Koopman skirstiniai
Darmois ir Skitovich teorema
Darmois, Koopman ir Pitman teorema
Darmua ir Kupmano skirstiniai
Darmua ir Skitovičiaus teorema
Darmua, Kupmano ir Pitmeno teorema
darnumas
darnumas
daugiabinominis kriterijus
daugiabinominis požymis
daugiafaktoris modelis
daugiafazė atranka
daugiakolinearumas
daugiakryžmiai modeliai
daugialygmenis klasifikavimas
daugialygtis modelis
daugialypė histograma
daugialypė netiesinė koreliacija
daugialypė regresija
daugialypė sprendimo problema
daugialypės dalinės koreliacijos koeficientas
daugialypės koreliacijos koeficientas
daugialypiai atsitiktiniai startai
daugialypiai sprendimo metodai
daugialypio faktoriаus analizė
daugialypis ėmimas
daugialypis glodinimo metodas
daugialypis klasifikavimas
daugialypis pakartotinis surašymas
daugialypis sluoksniavimas
daugiamačiai palyginimai
daugiamačiai procesai
daugiamatė analizė
daugiamatė kokybės kontrolė
daugiamatės Čebyšov nelygybės
daugiamatės Čebyšňvo nelygybės
daugiamatis atvirkštinis hipergeometrinis skirstinys
daugiamatis beta skirstinys
daugiamatis binominis skirstinys
daugiamatis Buro skirstinys
daugiamatis Burr skirstinys
daugiamatis eksponentinis skirstinys
daugiamatis fazinis procesas
daugiamatis F-skirstinys
daugiamatis hipergeometrinis skirstinys
daugiamatis kitimo srities kriterijus
daugiamatis laipsninės eilutės skirstinys
daugiamatis Markov procesas
daugiamatis Markovo procesas
daugiamatis modelis
daugiamatis neigiamasis binominis skirstinys
daugiamatis neigiamasis hipergeometrinis skirstinys
daugiamatis normalusis skirstinys
daugiamatis Pareto skirstinys
daugiamatis Parčto skirstinys
daugiamatis Pascal skirstinys
daugiamatis Paskalio skirstinys
daugiamatis Poisson procesas
daugiamatis Poisson skirstinys 
daugiamatis Poisson skirstinys
daugiamatis Pojos skirstinys
daugiamatis polinominis skirstinys
daugiamatis Pólya skirstinys 
daugiamatis Puasono procesas
daugiamatis Puasono skirstinys
daugiamatis Puasono skirstinys
daugiamatis skirstinys
daugiamatis srities kriterijus
daugiamatis žymėtasis rangų kriterijus
daugiapakopė imtis
daugiapakopis įvertinimas
daugiapakopis tolydusis ėmimo planas
daugiapakopis tolydusis atrankos planas
daugiaspektris
daugiatiesis procesas
daugiaviršūnis skirstinys
daugiklis
Dauntono įvertiniai
David ir Barton kriterijus
Davido ir Bartono kriterijus
dažnių daugiakampis
dažnių kreivė
dažnių lentelė
dažnių momentas
dažnių paviršius
dažnių poligonas
dažnių skirstinys
dažnių tikimybių teorija
dažninį duomenų
dažnio funkcijos norminimas
dažnis
dažnis
De Finečio teorema
De Finetti teorema
decilis
Delenijaus teorema
Delthiel daugiakampis
Delthiel poligonas
Deltielo daugiakampis
Deltielo poligonas
demoduliavimas
dendrograma
dengiantis poveikis
dengiantis reiškinys
Denielio kriterijus
Derbino daugiapakopis dispersijos įvertinys
deskripcinė statistika
deskripciniai indeksai
deskripcinis tyrimas
determinacijos koeficientas
determinantinė koreliacija
determinuojantysis kintamasis
determinuotasis modelis
determinuotasis procesas
determinuotasis skirstinys
diagonalinė regresija
diagrama
dichotomija
dichotominis kintamasis
didėjantis atsakymų intensyvumas
didėjantis atsakymų intensyvumas
didinti
didumas ir pavidalas 
didumas
didžiųjų skaičių dėsnis
didžiausiasis stjudentizavimo absoliutus nuokrypis
didžiausio aposteriorinio tankio intervalai
didžiausiojo tikėtinumo metodas
didžiausiosios entropijos metodas
didžiausiosios entropijos metodas
didžiausiosios tikimybės įvertinys
didžioji imtis
diferencialinis procesas
difuzijos indeksas
difuzijos rodiklis
difuzinis procesas
Diksono statistika
Dimroth ir Watson's skirstinys
Dimroto ir Votsono skirstinys
dinaminis modelis
dinaminis programavimas
Dirichlė skirstinys
Dirichlet skirstinys
diskontuotųjų mažiausiųjų kvadratų metodas
diskretusis atsitiktinis dydis
diskretusis III tipo skirstinys
diskretusis laipsninės eilutės skirstinys
diskretusis lognormalusis skirstinys
diskretusis normalusis skirstinys
diskretusis Pareto skirstinys
diskretusis Parčto skirstinys
diskretusis procesas
diskretusis skritulinis tolygusis skirstinys
diskretusis stačiakampis skirstinys
diskretusis tikimybinis dėsnis
diskriminacinė analizė
dispersiją stabilizuojančios transformacijos
dispersiją stabilizuojanti transformacija
dispersijų ir kovariacijų matrica
dispersijų santykio kriterijus
dispersijų santykio skirstinys
dispersija klasės viduje
dispersija
dispersijos funkcija
dispersijos stabilizacija
dispersijos stabilizavimas
dispersijos sudedamoji
dispersinė analizė
dispersinė analizė
distancinis duomenų surinkimas
divergencija
divergencijos koeficientas
Divisia indeksas
Divisia ir Roy indeksas
Divisijos indeksas
Divisijos ir Rojaus indeksas
Dixon statistika
Dn+ statistika
Dodge tolydusis ėmimo planas
Dodge tolydusis atrankos planas
Dodžo tolydusis ėmimo planas
Dodžo tolydusis atrankos planas
dominuojančioji strategija
Donsker teorema
Donskerio teorema
Doolittle metodas
Downton įvertiniai
Dragstedt ir Behrens metodas
Dragšteto ir Berenso metodas
draudžiamoji būsena
dualioji teorema
dualusis procesas
dublikatas
Dulitlo metodas
Duncan kriterijus
Dunn kriterijus
Duno kriterijus
duomenų analizė
duomenų bazė
duomenų dispersijos analizė tyrimas
duomenų dispersijos analizė tyrimas
duomenų keitimas
duomenų klaida
duomenų nuokrypio analizė tyrimas
duomenų nuokrypio analizė tyrimas
duomenų redukavimas
duomenų tyrimas
duotasis periodas
Durbin daugiapakopis dispersijos įvertinys
Durbin ir Watson statistika
Dvaso ir Stilo kriterijus
dvejetainė skiltis
dvejetainiai pasiskirstymai
dvejetainiai skirstiniai 
dvejetainis informacijos vienetas
dvejetainis skaitmuo
dvejetainis vienetas
dvejetainis ženklas
dvejopai necentrinis F skirstinys
dviejų faktorių teorija
dviejų pakopų imtis
dviejų stadijų mažiausieji kvadratai
dviejų veiksmų sumaišymas
dviejų veiksnių teorija
dvifaktoris modelis
dvifazis ėmimas
dvigubasis ėmimas
dvigubasis binominis skirstinys
dvigubasis blokas
dvigubasis hipergeometrinis skirstinys
dvigubasis logaritiminis diagrama
dvigubasis logaritiminis grafikas
dvigubasis Poisson skirstinys
dvigubasis Puasono skirstinys
dvigubasis šakojimasis
dvigubi kriterijai
dvigubi požymiai
dviguboji dichotomija
dviguboji Pareto kreivė
dviguboji Parčto kreivė
dviguboji rodiklinė regresija
dviguboji šakuma
dvigubojo santykio įvertinys
dviindeksė seka
dvimatis beta skirstinys
dvimatis binominis skirstinys
dvimatis Cauchy skirstinys
dvimatis eksponentinis skirstinys
dvimatis F skirstinys
dvimatis gama skirstinys
dvimatis hipergeometrinis skirstinys
dvimatis II rūšies skirstinys
dvimatis II tipo skirstinys
dvimatis Koši skirstinys
dvimatis logaritminis skirstinys
dvimatis neigiamasis binominis skirstinys
dvimatis neigiamasis binominis skirstinys
dvimatis normalusis skirstinys
dvimatis Pareto skirstinys
dvimatis Parčto skirstinys
dvimatis Pascal skirstinys
dvimatis Paskalio skirstinys
dvimatis Poisson skirstinys
dvimatis polinominis skirstinys
dvimatis Puasono skirstinys
dvimatis rodiklinis skirstinys
dvimatis skirstinys
dvimatis spektras
dvimatis Stjudento skirstinys
dvimatis Student skirstinys
dvimatis tolygusis skirstinys
dvimatis ženklo testas
dvimodis skirstinys
dvipolis faktorius
dvipusis kriterijus
dvirankis banditas
dvireikšmis kintamasis dydis
dvireikšmis kintamasis
dviserijinė koreliacija
dvitiesinis modelis
Dvoreckio stochastinės aproksimacijos teorema
Dvoretsky stochastinės aproksimacijos teorema
Dwass ir Steel kriterijus
dydis ir forma
dydis
dydis
Džeimso ir Steino įvertinys
dzeta skirstinys
Džini hipotezė
Džini koeficientas
Džini ranginės koreliacijos koeficientas
Džini santykis
Džinio delta indeksas
Džitinso indeksas
Džitinso rodiklis
Džolio ir Seberio modelis
Džonkerio k imčių kriterijus
Džono ciklinis nepilnas bloko projektas
Džonsono ir Melo modelis
Džonsono sistema
ėmimas gabalais
ėmimas po grupavimo
ėmimas su pakeitimu
ėmimo kontrolė
ėmimo momentas
ėmimo paklaida
ėmimo santykis
ėmimo skirstinys
ėmimo struktūra
ėmimo vienetas
ėmimo
E rūšies sritis
E tipo sritis
Edgeworth eilutė
Edžvorto eilutė
efektyviausiasis įvertinys
efektyvumas
efektyvumo daugiklis
efektyvumo ekvivalentumas
efektyvumo indeksas
efektyvumo koeficientas
efektyvumo rodiklis
efektyvus laisvės laipsniai
efektyvusis įvertinys
efektyvusis imties plotis
efektyvusis vienetas
egzogeninis dydis
Ehrenfest modelis
eilė pagal prioritetą
eilės atrankos kontrolės schemos
eilės centras
eilės modelis
eilės problema 
eilės uždavinys
eiliškumo problema
eiliškumo uždavinys
eilutė
Eitkeno įvertinys
Eizenhart modeliai
ekonometrija
ekscesas
ekscesas
eksceso koeficientas
eksceso kreivė
eksceso linija
eksperimentas
eksperimento kvadratinis vidurkis
eksperimento paklaida
ekspertinė sistema
eksponentinė kreivė
eksponentinė regresija
eksponentinė šeima
eksponentinis glodinimas
eksponentinis skirstinys
eksponentinis sklaidos modelio
ekstensyvieji dydžiai
ekstensyvieji matmenys
ekstensyvioji atranka
ekstensyvusis ėmimas
ekstrapoliacija prognozavimas
ekstrapoliacija
ekstremaliųjų reikšmių skirstiniai
ekstremalioji statistika
ekstremaliosios reikšmės
ekstremalusis dalmuo
ekstremalusis intensyvumas
ekstremalusis procesas
ekstremalusis ranginės sumos kriterijus
ekstremalusis santykis
ekstremalusis stjudentizuotasis nuokrypis
ekstremalusis vidurkis
ekvivalenčios imtys
ekvivalenti dozė
ekvivalentumo klasė
ekvivalentumo nuokrypis
ekvivalentus normalusis nuokrypis
elementarių įvykių aibė
elementarioji atnaujinimo teorema
elementarusis kontrastas
elementarusis vienetas
Elfving skirstinys
Elfvingo skirstinys
eliminavimas
elipsinis normalusis skirstinys
elipsinis nukirtimas
elipsiškumas
elipsoidinis normalusis skirstinys
EM algoritmas
empirinė pasiskirstymo funkcija
empirinės kreivės efekto pakeitimas
empirinis probitas
Engset skirstinys
Engseto skirstinys
entropija
epidemiologija
epsilon nepriklausomumas
erdvėlaikio grupavimas
erdvinis taškinis procesas
Erenfesto modelis
ergodinė būsena
ergodiškumas
Erlang formulė
Erlang skirstinys
Erlango formulė
Erlango skirstinys
Ermito skirstinys
Eseno lema
Eseno tipo aproksimacija
Esseen lema
Esseen tipo aproksimacija
etika
euklidinis atstumas
Euklido atstumas
evoliucijos indeksas
extra-Puasono variacijos
faktoralinis bandymas
faktoralinis eksperimentas
faktorių apgręžiamumo kriterijus
faktorių matrica
faktorių pasvėrimas
faktorių sukimas
faktorių susietumo lentelė
faktorialinė kumuliacinė generuojančioji funkcija
faktorialinė suma
faktorialinių momentų generuojančioji funkcija
faktorialinis kumuliantas
faktorialinis momentas
faktorialinis polinominis skirstinys
faktorialinis pusinvariantis
faktorialinis skirstinys
faktoriaus lygmuo
faktorinė analizė
faktorinė analizė
faktorinė regresija
faktorinis modelis
Fario procesas
fatigue modeliai
Fatou lema
Fatu lema
fazė
fazinė diagrama
fazinė funkcija
fazinis spektras
Feledžio metodas
Fellegi metodas
Fererio skirstinys
Fermi ir Dirac statistika
Fermio ir Dirako statistika
Ferreri skirstinys
fertilumo gradientas
fertilumo rodiklis Y1264
Fieller teorema
Fieller, Hartley ir Pearson asocijuotumo matas
fi-koeficientas
fiktyvusis apdorojimas
fiktyvusis dydis
fiktyvusis kintamasis
fiktyvusis stebinys
Filerio teorema
Filerio, Hartlio ir Pirsono asocijuotumo matas
filialas ir surištus metodus
filtras
Fišerio B-skirstinys
Fišerio informacija matrica
Fišerio informacija
Fišerio ir Berenso kriterijus
Fišerio ir Jeitso kriterijus
Fišerio koreliacijos koeficiento transformacija
Fišerio modelis
Fišerio skirstinys
Fišerio skirstinys
Fišerio, Hsu ir Rua skirstinys
Fisher B-skirstinys
Fisher informacija matrica
Fisher informacija
Fisher ir Behrens kriterijus
Fisher ir Yates kriterijus
Fisher koreliacijos koeficiento transformacija
Fisher modelis
Fisher skirstinys
Fisher skirstinys
Fisher, Hsu ir Roy skirstinys
F-kriterijus
Flemming-Viot procesas
fliuktuacija
Fokerio ir Planko lygtis
Fokker ir Planck lygtis
fon Mizeso skirstinys
fon Noimano santykis
formos parametras
formos
Foster kriterijai
Fosterio kriterijai
Fourier harmoninė analizė
Fourier transformacija
frakcinės Brauno judėjimas
Fréchet atstumas
Fréchet nelygybės
Fréchet skirstinys
Freeman ir Tukey transformacija
Frešė atstumas
Frešė nelygybės
Frešė skirstinys
Freund ir Ansari kriterijus
Fridmano kriterijus
Friedman kriterijus
Frimano ir Takio transformacija
Froindo ir Ansario kriterijus
F-skirstinys
fundamentalioji tikimybinė aibė
fundamentalusis tikimybinis procesas
funkcija atrankos
Furjė harmoninė analizė
Furjė transformacija
Furry procesas
Gabriel ir Sen statistika
Gabriel kriterijus
Gabrielio ir Seno statistika
Gabrielio kriterijus
galingiausiasis kriterijus
galingiausiasis rangų kriterijus
galingiausioji kritinė sritis
galios spektras funkcija
galios spektro funkcija
Galton individualaus skirtumo problema
Galton individualiųjų skirtumų problema
Galton ir McAllister skirstinys
Galton ir Watson procesas
Galton skliautas
Galtono individualaus skirtumo problema
Galtono individualiųjų skirtumų problema
Galtono ir Makalisterio skirstinys
Galtono skliautas
galutinės pataisos
galutinis klasteris
gama koeficientai
gama skirstinys
gamintojo rizika
Gani vidutinis skirtumas
Ganio vidutinis skirtumas
Ganto progresyvusis diagrama
Ganto progresyvusis grafikas
Gantt progresyvusis diagrama
Gantt progresyvusis grafikas
gardelė
gardelė
gardelės ėmimas
gardelės kvadratas
gardelės planas
gardelinė atranka
gardeliniai skirstiniai
Gart kriterijus
Garto kriterijus
Garvudo skirstinys
Garwood skirstinys
Gauso eliminavimas
Gauso ir Markovo teorema
Gauso ir Puasono skirstinys
Gauso ir Vinklerio nelygybė
Gauso ir Zeidelio metodas
Gauso pašalinimas
Gauso skirstinys
Gauss eliminavimas
Gauss ir Markov teorema
Gauss ir Poisson skirstinys
Gauss ir Seidel metodas
Gauss ir Winckler nelygybė
Gauss pašalinimas
Gauss skirstinys
gausumo problemos rūšys
Geary glaudumo koeficientas
Geary glaudumo santykis
Geary koeficientas
Geary santykis
Geary teorema
Gehan kriterijus
generalinė aibė
generalinė statistinė aibė
generuojančioji funkcija
GenStat
geografinio palyginamumo daugiklis
geometrinė eilutė
geometrinė tikimybė
geometrinis skirstinys
geometrinis slenkamasis vidurkis
geometrinis vidurkis
geriausiasis įvertinys
geriausiasis asimptotiškai normalusis įvertinys
geriausiasis išlyginimas
geriausiasis parinkimas
geriausiasis tiesinis nepaslinktasis įvertinys
geriausioji kritinė sritis
gesimo koeficientas
Gibrat skirstinys
gilusis sluoksniavimasis
gimimo ir mirties procesas
gimimo procesas
gimimo, mirties ir migracijos procesas
gimstamumo rodiklis
Gini delta indeksas
Gini hipotezė
Gini koeficientas
Gini ranginės koreliacijos koeficientas
Gini santykis
Girio glaudumo koeficientas
Girio glaudumo santykis
Girio koeficientas
Girio santykis
Girio teorema
Gittins indeksas
Gittins rodiklis
g-kriterijus
glaudimasis
Glivenko ir Cantelli lema
Glivenko teorema
Glivenkos ir Kantelio lema
Glivenkos teorema
glodinimas
glodinimo laipsnis
glodusis kriterijus
glodžioji regresinė analizė
Gnedenko ir Koroliuk skirstiniai
Gnedenko ir Koroliuk teorema
Gnedenko teorema
Gnedenkos ir Koroliuko skirstiniai
Gnedenkos ir Koroliuko teorema
Gnedenkos teorema
Goltono ir Votsono procesas
Gomperco kreivė
Gompertz kreivė
Goodman ir Kruskal G statistika
Goodman ir Kruskal tau
Goutereau konstanta
Goverio panašumo koeficientas
Gower panašumo koeficientas
grįžimo būsena
grįžimo indeksas
grįžimo laikas
grįžimo periodas
grįžtamoji būsena
Grabso įvertiniai
Grabso taisyklė
grafikas
grafinis įvertinys
graikiškasis-lotyniškasis hiperkvadratas
graikiškasis-lotyniškasis kvadratas
Gram kriterijus
Gramo kriterijus
grandininis Indeksas
grandis
grandžių bloko projektas
Greenhouse ir Geisser kriterijus
greičiausiosios atžymos metodas
Grenander neapibrėžtumo principas
Grenanderio neapibrėžtumo principas
gretimoji klasė
griaunamasis testas
griežčiausiasis kriterijus
griežtai dominuotas įvertinys
griežtai neparametrinis skirstinys
griežtai stacionarus procesas
griežtai suderintasis įvertinys
griežtasis išsamumas
griežtasis pilnumas
Grinhauzo ir Geiserio kriterijus
Grubbs įvertiniai
Grubbs taisyklė
grupė
grupės palyginimas
grupės tyrimai
grupės
grupavimo gardelė
grupinės atrankos metodai
grupinio panašumo indeksas
grupinis dažnis
grupinis faktorius
grupinis palyginimas
grupuotasis Poisson skirstinys
grupuotasis Puasono skirstinys
grynasis atsitiktinis procesas
grynasis gimimo procesas
grynasis tikimybinis procesas
grynoji strategija
grynuolio poveikis 
g-statistika
Gudmano ir Kruskalo G statistika
Gudmano ir Kruskalo tau
Gumbel nelygybės
Gumbel skirstinys
Gumbelio nelygybės
Gumbelio skirstinys
Gupta simetriškumo kriterijus
Guptos simetriškumo kriterijus
Guterň konstanta
Gutmano skalė
Guttman skalė
gyvavimo kriterijus
gyvavimo lentelė
gyvavimo trukmės kriterijus
gyvavimo trukmės skirstinys
Hamerslio ir Klifordo teorema
Hammersley ir Clifford teorema
Hanto ir Steino teorema
Hardy ir Weinberg pusiausvyra
Hardy sumavimo būdas
Hardy sumavimo metodas
Hardžio ir Vainbergo pusiausvyra
Hardžio sumavimo būdas
Hardžio sumavimo metodas
Hario klajojimas
Harley aproksimacija
Harlio aproksimacija
harmonikos diskinis grafikas
harmoninė analizė
harmoninė regresija
harmoninis procesas
harmoninis skirstinys
harmoninis vidurkis
Harris klajojimas
Harrison metodas
Harrisono metodas
Hartley ir Rao schema
Hartley kriterijus
Hartlio ir Rao schema
Hartlio kriterijus
Hastings aproksimacijos
Hastingso aproksimacijos
Helio ir Brejaus teorema
Hellindžerio atstumas
Hellinger atstumas
Helly ir Bray teorema
Helmert kriterijus
Helmert skirstinys
Helmert transformacija
Helmerto kriterijus
Helmerto skirstinys
Helmerto transformacija
Hermit skirstinys
heterogeninių skirstinių pjūvis
heteroklitinis
heterokurtinis
heteroskedastiškas
Hhn (x) funkcija
hierarchija
hierarchinė klasifikacija
hierarchinė klasterinė analizė
Hiofdingo C1 statistika
Hiofdingo nelygybė
Hiofdingo nepriklausomumo kriterijus
Hiolderio nelygybė
hipereksponentinis skirstinys
hipergeometrinis skirstinys
hiperkubas
hipernormalioji dispersija
hipernormalumas
hiperpuasoniškasis skirstinys
hipotetinė populiacija
hipotezės tikrinimas
histograma
histograma
historigrama
Hjuberio įvertinys
Hodges dvimatis ženklo testas
Hodges ir Ajne kriterijus
Hodžeso dvimatis ženklo testas
Hodžeso ir Ajneso kriterijus
Hoeffding C1 statistika
Hoeffding nelygybė
Hoeffding nepriklausomumo kriterijus
Holanderio dvimatės simetrijos kriterijus
Hölder nelygybė
Hollander dvimatės simetrijos kriterijus
Holt metodas
Holto metodas
homogeninis laiko atžvilgiu procesas
homogeninis procesas
homogeniškumas
homoklitinis
homoskedastinis
Horvico ir Tompsono įvertinys
Horvitz ir Thompson įvertinys
Hoteling T˛-skirstinys
Hotelingo priklausomų koreliacijų kriterijus
Hotelingo T˛
Hotelingo T˛-skirstinys
Hotelling priklausomų koreliacijų kriterijus
Hotelling T˛
Huber įvertinys
Hudson ir Kreitman ir Aguade kriterijus
Hunt ir Stein teorema
I ir II rūšies tikimybės
I ir II tipo tikimybės
I rūšies ėmimas
I rūšies modelis
I rūšies skirstinys
I tipo ėmimas
I tipo modelis
I tipo skirstinys
idealusis indeksas
identifikuojamumas
II rūšies modelis
II rūšies skirstinys
II tipo ėmimas
II tipo modelis
II tipo skirstinys
III rūšies klaida
III rūšies paklaida
III rūšies skirstinys
III tipo klaida
III tipo paklaida
III tipo skirstinys
ilgalaikis tendencija
ilgalaikis trendas
iliuzinė asociacija
iliuzinė koreliacija
iliuzinis ryšys
imčių modelis
imčių statistika
imčių surašymas
imčių tyrimas
imigracija
imitacinis modelis
imitatorius
impulsinis triukšmas
impulso atsako funkcija
imties dispersija
imties dydis
imties išsidėstymas
imties kartotinės panaudos metodas
imties pakartotinė panauda
imties panauda
imties paskirstymas
imties taškas
imties vienetas
imtis grupėmis
imtis kvotomis
imtis 
indeksas
indeksas
indiferentiškumas
indiferentiškumo lygio indeksas
indiferentiškumo taškas
Indiferentiškumo zona
individualumo koeficientas
indukcinė elgsena
inertiška būsena
inertiškumas
infliacijos daugiklis
infliacinis veiksnys
informacija
informacijos aprioriškumas
informacijos atstatymas
informacijos kiekis
informacijos matrica
informacijos neaiškus aprioriškumas
informacijos praradimas
informacijos teorija
instrumentinis kintamasis dydis
instrumentinis kintamasis
integruotoji spektrinė funkcija
intensyvieji dydžiai
intensyvieji matmenys
intensyvioji atranka
intensyvumas
intensyvumo funkcija
interpoliuojamasis lotyniškasis kvadratas
intervalų skirstinys
intervalas tarp decilių
intervalas tarp imčių
intervalas tarp kvartilių
intervalinis įvertinimas
intervencinė analizė
intervencinis tyrimas
invariantas
invariantinis metodas
invariantinis principas
invariantiškumas
inversija
inversinis faktorius
inversinis veiksnys
Irvino skirstinys
Irwin skirstinys
iš dalies subalansuota gardelė
iš dalies subalansuota struktūra
iš dalies subalansuotas nepilnasis bloko modelis
iš dalies subalansuotas susijęs bloko modelis
iš dalies subalansuotos lentelės
iš dalies suderinti stebiniai
iš dalies susijęs bloko modelis
išaiškinimas
išankstinis balinimas
išdėstymas
Ising ir Stevens skirstinys
išlenktoji koreliacija
išlenktoji tendencija
išlikimo analizė, tyrimas
išlikimo funkcija
išlyginančioji paklaida
išlyginimo laipsnis
išmatuojamieji dydžiai
išmatuojamieji matmenys
išmokų matrica
išorės galiojimo
išorinė dispersija
išorinis dydis
išplėstinė Bajeso sprendimo taisyklė
išplėstinė Bayes sprendimo taisyklė
išplėstinės pilnosios grupės projektavimas
išplėstinės pilnosios grupės sudarymas
išplėstinės skaidžiosios grupės projektavimas
išplėstinės skaidžiosios grupės sudarymas
išplėstinis hipergeometrinis skirstinys
išplėstinis neigiamasis binominis skirstinys
išsamus atrankos
išsigimęs skirstinys
išskirtys
išskyrimas
išsprendžiamasis suderintasis nepilnasis bloko modelis
išsprendžiamieji modeliai 
išsprendžiamieji projektai
Išvestinė statistika
iteraciškai persverti mažiausieji kvadratai
iteruotoji saviranka
IV rūšies skirstinys
IV tipo skirstinys
IX rūšies skirstinys
IX tipo skirstinys
Izingo ir Stivenso skirstinys
izodinai
izokurtozė 
izometrinis diagrama
izometrinis grafikas
izomorfizmas
izotipinis metodas
izotoninės regresijos funkcija
izotropija
izotropinis skirstinys
įdėtasis procesas
įdėtinė atranka
įdėtinė klasifikacija
įdėtinis subalansuotas nepilnas bloko modelis
įdėtosios hipotezės
įduba
įeinamasis skirstinys
įeities diagrama
įeities grafikas
įkrova
įkypasis skirstinys
įkypoji koreliacija
įkypoji regresija
įnašo kriterijus
įrašų susiejimas
įrašų testai
įsiskverbimo lygis
įsiskverbimo lygmuo
įstatomas lotyniškasis kvadratas
įtaka
įtampa ?
įtraukimo testai
įvairiararūšis
įvairiatipis
įvairumo indeksas
įverčio artumas
įverčio paklaida
įvertinamasis
įvertinančioji lygtis
įvertiniai su tos pat eilės poslinkiu
įvertinimas
įvertinimas
įvertinys
įvertis
įvesties ir išvesties procesas
įvykių erdvė
J formos skirstinys
James ir Stein įvertinys
jautrumas ir ypatumas
jautrumo duomenys
jautrumo informacija
Jeitso ir Grandžio ir Seno įvertis
Jeitso išlyginimas
Jeitso pataisa tolydumui 
Jeitso pataisa
Jensen nelygybė
Jenseno nelygybė
Jiřina nuoseklioji procedūra
Jiržinos nuoseklioji procedūra
John ciklinis nepilnas bloko projektas
Johnson ir Mehl modelis
Johnson sistema
Jolly ir Seber modelis
Jonckheere k imčių kriterijus
Jordan tapatybė
Judeno kvadratas
Julo hiperbolinis skirstinys
Julo ir Volkerio lygtys
Julo lygtis
Julo procesas
Julo skirstinys
Julo žymėjimas
jumeno ir Keulso kriterijus
jungimo sankirtos kriterijai
jungimo sankirtos požymiai
jungimo sankirtos principas
junginys
jungtinis lotyniškasis kvadratas
jungtinis skirstinys
jungtinis skirstinys
jungtinis sutvarkytumas
jungtinumas
jungtis
jungumas
jungumo indeksas
juostinis grafikas
k klasės įvertinys
k santykio kriterijus
k santykis
k vidurkių reikšmės lizdų sudarymas
k vidutinės reikšmės lizdų sudarymas
Kagan, Linik ir Rao teorema 
Kagano, Liniko ir Rao teorema
kainų indeksas
kainų išlyginimo indeksas
kainų rodiklis
Kaiser ir Guttmann kriterijus
Kaiser ir Guttmann požymis
Kaiser, Meyer ir Olkin atrankos atitikties matas
Kaizerio ir Gutmano kriterijus
Kaizerio ir Gutmano požymis
Kaizerio, Mejerio ir Olkino atrankos atitikties matas
kalibravimas
Kalman filtras
Kalmano filtras
Kamat kriterijus
Kamato kriterijus
kampinė transformacija
kampiniai kintamieji
kampinis kriterijus
kanalo laisvės laipsniai
Kanberos metrika
kanoninė koreliacija
kanoninė matrica
kanoninis atsitiktinis dydis
Kantelio nelygybė
Kantoro tipo skirstiniai
Kantorovič teorema
Kantorovičiaus teorema
Kaplan ir Meier įvertinys
Kaplano ir Mejerio įvertinys
Kapono kriterijus
Kapteino skirstinys
Kapteino transformacija
Kapteyn skirstinys
Kapteyn transformacija 
Kärber metodas
Karlemano kriterijus
Karlio indeksas
kartograma
kartotinė atranka
kartotinė imtis
kartotinių matavimų modelis
kartotiniai poimčiai
kartotinio logaritmo dėsnis
kartotinio logaritmo transformacija
kasetiniai atsitiktinių imčių tyrime
kaskadinis procesas
kaštų funkcija
kategorija
kategoriškasis skirstinys
keitimas
keitinys
keitinys
keliaujančiojo prekijo problema
kelio analizė
kelio atranka
Kempbelo teorema
Kempo ir Paulsono aproksimacija
Kempo) ir Meidelo nelygybė
Kendall S įvertis
Kendall S balai
Kendall tau
Kendall terminai
Kendalo S įvertis
Kendalo S balai
Kendalo tau
Kendalo terminai
Kenujo kriterijus
kepstrum
Kerberio metodas
Kesten procesas
Kesteno procesas
keturguboji lentelė
ketvirtasis skirtumas
Kiefer ir Wolfowitz procesas
kiekio indeksas
kiekybiniai duomenys
kiekybinis atsakas
Kiferio ir Volfovico procesas
kilpų planas
kilpų schema
k-imčių problema
kintamųjų kontrolė
kintamasis dydis
kintamasis poveikis
kintamo dydžio partijos schema
kintamoji atranka
kintamoji atrankos dalis
kintamumas
kirpinys
kitimo srities diagrama
kitimo srities grafikas
K-kriterijus
klaidų atmetimas
klaida
klaida
klaidingai neigiamų
klaidingai teigiami
klaidingoji koreliacija
klajojantis parametras
klasė
klasės atžyma
klasės simbolis
klasių grupavimas
klasifikacija
klasifikavimas dviem būdais
klasifikavimas pagal vieną požymį
klasifikavimas
klasifikavimo statistika
klasterių išskyrimas pagal artimiausius elementus
klasterinė analizė
klasterinė atranka
klasteris
klausimynas
Klifo ir Ordo kriterijai
klinikiniai bandymai
klinikiniai tyrimai
Kloco kriterijus
klojinys
klostytieji skirstiniai
klostytosios kontingencijos lentelė
Klotz kriterijus
klydimo kriterijus
Knokso kriterijus
Knox kriterijus
Knut Vik kvadratas
Knuto Viko kvadratas
koeficientų tvarka
koeficientas
koeficientas
koeficientas
koeficiento įvertinys
koherentiškumas
koherentiškumas
Kokrano dėsnis
Kokrano kriterijus
Kokrano kriterijus
Kokrano Q kriterijus
Kokrano taisyklė
Kokrano teorema
Kokso ir Stiuarto kriterijai
Kokso modelis
Kokso procesas
Kokso regresijos modelis
Kokso teorema
kokybės kontrolė
kokybės kontrolės diagrama
kokybės kontrolės grafikas
kokybiniai duomenys
kokybinis požymis
kolektyvinių atžymų metodas
kolektyvus
kolinearumas
Kolmogorov aksiomos
Kolmogorov ir Smirnov kriterijus
Kolmogorov ir Smirnov skirstiniai
Kolmogorov išraiška
Kolmogorov lygtys
Kolmogorov nelygybė
Kolmogorov teorema
Kolmogorovo aksiomos
Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijus
Kolmogorovo ir Smirnovo skirstiniai
Kolmogorovo išraiška
Kolmogorovo lygtys
Kolmogorovo nelygybė
Kolmogorovo teorema
kombinatoriniai metodai
kombinatorinis kriterijus
kombinatorinis laipsninis vidurkis
kompaktinis serijinis klasteris
kompleksinė anormalioji kreivė
kompleksinė demoduliacija
kompleksinė lentelė
kompleksinis bandymas
kompleksinis eksperimentas
kompleksinis Gauso skirstinys
kompleksinis Gauss skirstinys
kompleksinis vienetas
kompleksinis Višarto skirstinys
kompleksinis Wishart skirstinys
koncentracija
koncentracijos indeksas
koncentracijos koeficientas
koncentracijos kreivė
koncentracijos parametras
koncentruotųjų parametrų dispersijos kriterijus
koncentruotųjų parametrų dispersijos požymis
konfigūracija
konfigūracijos funkcija
konfliuenčioji analizė
konfliuenčioji sąsaja
konfliuentusis priklausomumas
Koniuso indeksas
Koniuso sąlygos
konservatyvusis pasikliautinasis intervalas
konservatyvusis procesas
kontingencija
kontragradientiškumas
kontrastas
kontrolė pagal požymius
kontrolė
kontrolės apimtis
kontrolės diagrama
kontrolės diagrama
kontrolės grafikas
kontrolės partija
kontrolės schema
kontroliuojamas procesas
konvergavimas pagal matą
konvergavimas pagal tikimybę
Konyus indeksas
Konyus sąlygos
Koopman ir Darmois šeima
koregavimas, patikslinimas grupavimui
koregavimas, tolydumo koregavimas
koreguotasis momentas
koreguotasis probitas
korekcijos faktorius
koreliacija klasės viduje
koreliacija tarp visumos narių
koreliacija
koreliacijos indeksas
koreliacijos koeficientas
koreliacijos lentelė
koreliacijos matrica
koreliacijos paviršius
koreliacijos santykis
koreliacinis paviršius
koreliacinis santykis
korelograma
korelograma
Kornišo ir Fišerio praplėtimas
Kornišo ir Fišerio skleidinys
Koroliuko teorema
Korolyuk teorema
Koši ir Švarco nelygybė
Koši skirstinys
Koši susuktasis skirstinys
kospektras
Kounias nelygybė
kovariacija
kovariacija
kovariacijos stacionarusis procesas
kovariacinė analizė
kovariacinė funkcija
kovariacinė matrica
kovariantas
krūvis
Kramero ir Čebyšovo nelygybė
Kramero ir fon Mises kriterijus
Kramero ir Lėvi teorema
Kramero ir Rao efektyvumas
Kramero ir Rao nelygybė
Kreigo efektas
Kreigo teorema
kreivė
kreivės koregavimas
kreivės patikslinimas
kriptodeterminuotasis procesas
kriterijų derinys
kriterijų grupė
kriterijų rinkinys
kriterijaus amplitudė
kriterijaus dydis
kriterijaus statistika
kriterijus
kritinė reikšmė
kritinė sritis
kritinis santykis
Kroftono teorema
Kronecker matricų sandauga
Kronecker modelių sandauga
Kronekerio matricų sandauga
Kronekerio modelių sandauga
Kruskal ir Wallis kriterijus
Kruskal statistika
Kruskalo ir Voliso kriterijus
Kruskalo statistika
krypties pakeitimo sekoje taškas
kryžius aukštyn
kryžminė intensyvumo funkcija
kryžminė koreliacija
kryžminė kovariacija
kryžminiai faktoriai
kryžminiai veiksniai
kryžminio įverčio kriterijus
kryžminio įverčio
kryžminis klasifikacija
kryžminis klasifikavimas
kryžminis spektras
kryžminis svorinis indeksas
k-santykio t-požymio kriterijus
k-statistika
kubinė gardelė
kuboidinis gardelinis projektavimas
Kuder ir Richardson formulė
Kuderio ir Ričardsono formulė
Kuiper statistika
Kuiperio statistika
Kuko statistika
Kulbako ir Leiblerio funkcija
Kulbako ir Leiblerio informacijos indeksas
Kulbako ir Leiblerio informacijos kiekis
Kullback ir Leibler funkcija
Kullback ir Leibler informacijos indeksas
Kullback ir Leibler informacijos kiekis
kultūrų suderinimas
kultūrų suglaudinimas
kumuliacinė chi kvadrato statistika
kumuliacinė dažnio tikimybinė funkcija
kumuliacinė dažnio tikimybinė kreivė
kumuliacinė funkcija
kumuliacinė generuojančioji funkcija
kumuliacinė tankio tikimybinė funkcija
kumuliacinė tankio tikimybinė kreivė
kumuliacinis normalusis skirstinys
kumuliacinis procesas
kumuliacinis sumos diagrama
kumuliacinis sumos grafikas
kumuliacinis sumos skirstinys
kumuliantas
kumuliatinė paklaida
Kunieso nelygybė
Kupmano ir Darmua šeima
kvadrantų sąsaja
kvadrantinis priklausomumas
kvadratūros spektras
kvadratas
kvadratinė forma
kvadratinė gardelė
kvadratinės šaknies transformacija
kvadratinis įvertinys
kvadratinis atsakas
kvadratinis jungtinumas
kvadratinis nuokrypis
kvadratinis nuokrypis
kvadratinis programavimas
kvadratinis vidurkis
kvadrinormalusis skirstinys
kvantilių kreivė
kvantilis
kvantilis
kvantinė hipotezė
kvartilio asimetriškumo matas
kvartilio kitimas
kvartilio kryptys
kvartilio nuokrypis
kvartilio variacija
kvartilis
kvartimaksas
kvartiminas
kvaziapgręžtis
kvaziastochastinė atranka
kvazifaktorialinis modelis
kvazikompaktinė sankaupa
kvazilotyniškasis kvadratas
kvazimaksimalus tikėtinumo rodiklis
kvazimarkoviškoji grandinė
kvazimediana
kvazinormaliosios lygtys
kvazisritis
kvazitikėtinumas
kvintilis
Lėmano alternatyvos
Lėmano požymis
Lėvi ir Chintčino išraiška
Lėvi ir Kremerio teorema
Lėvi ir Parčto skirstinys
Lėvi išraiška
Lėvi procesas
Lėvi teorema
L-įvertinys
L2 junginio schema
Lachenbruch metodas
Lachenbrucho metodas
Lagero polinomai
Lagrange multiplikatoriaus požymis
Lagranžo multiplikatoriaus požymis
Laguerre polinomai
laiko antitezė
laiko eilutė
laiko intervalas
laiko momentas
laiko sekos grafikas
laiko tarpsnis
laiko vėlavimas
laiko vėlinimasis
laipsninė funkcija
laipsninė suma
laipsninė transformacija
laipsninės funkciijos gaubiančioji
laipsninės funkciijos kreivė
laipsninės funkcijos skirstinys
laipsninis momentas
laipsninis spektras funkcija
laipsninis spektro funkcija
laipsnio efektyvumas
laipsnio rodiklis
laipsnis
laiptinė regresija
laiptiniai indeksas
laiptinis kintamasis
laiptinis modelis
laiptinis skirstinys
laisvės laipsniai
laisvo praleidimo procesas
lambda kriterijus
lambdagrama
Lancaster chi-kvadrato skaidinys
Langevin skirstiniai
languotasis kvadratas
Lankasterio chi-kvadrato skaidinys
lankstumo kreivė
lankstymo
Lanževeno skirstiniai
Laplace aproksimavimas
Laplace ir Gauss skirstinys
Laplace ir Lévy teorema
Laplace pertvarkis 
Laplace sekos dėsnis
Laplace sekos taisyklė 
Laplace teorema
Laplace transformacija
Laplaso aproksimavimas
Laplaso ir Gauso skirstinys
Laplaso ir Lčvi teorema
Laplaso pertvarkis
Laplaso sekos dėsnis
Laplaso sekos taisyklė
Laplaso teorema
Laplaso transformacija
lapsninis vidurkis
Laspeireso indeksas
Laspeireso ir Koniuso indeksas
Laspeireso ir Koniuso rodiklis
Laspeireso rodiklis
Laspeyres indeksas
Laspeyres ir Konyus indeksas
Laspeyres ir Konyus rodiklis
Laspeyres rodiklis
latentinis kintamasis dydis
latentinis kintamasis
latentinis šaknies vektorius
laukiamasis probitas
laukiamasis vidurkis
laukiamieji dažniai
laukimo eilė
laukimo laikas
Laurent procesas
Legendre polinomai 
Lehmann alternatyvos 
Lehmann požymis
leistinasis įvertinys
leistinasis įvertinys
leistinasis daugiklis
leistinasis defektų skaičius
leistinasis koeficientas
leistinasis kriterijus
leistinasis skirstinys
leistinieji defektai
leistinieji rėžiai
leistinieji skaičiai
leistinoji hipotezė
leistinoji sprendimo priėmimo funkcija
leistinoji strategija
leistinumas
Leksio koeficientas
Leksio santykis
Leksio skirstiniai
Leksio teorija
Leksio variacija
lemiamasis kintamasis
lemiamoji imtis
lentelės imtis
lentelės langelis
Leslie kriterijus
Leslie matrica 
Leslio matrica
Leslio) kriterijus
Lévy ir Cramér teorema
Lévy ir Khintchine išraiška
Lévy ir Pareto skirstinys
Lévy išraiška
Lévy procesas
Lévy teorema
Lexis koeficientas
Lexis santykis
Lexis skirstiniai 
Lexis teorija
Lexis variacija
Ležandro polinomai 
Liapunov nelygybė
Liapunov teorema
Liapunovo nelygybė
Liapunovo teorema
liekamasis apdorojimo poveikis
liekamasis apdorojimo reiškinys
liekamasis laukimo laikas
liekamasis poveikis
liekamasis reiškinys
liekamoji dispersija
liekana
Liliforso kriterijus
Lilliefors kriterijus
Lincoln indeksas
Lindeberg ir Feller teorema
Lindeberg ir Lévy teorema
Lindebergo ir Felerio teorema
Lindebergo ir Lėvi teorema
Lindley integralinė lygtis
Lindley teorema
Lindlio integralinė lygtis
Lindlio teorema
Linkolno indeksas
Liovės indeksas
Liovės rodiklis
Lipschitz sąlyga 
Lipšico sąlyga
LISREL
Litkenso pataisa
lizdų išskyrimas
lizdas
lizdinė atranka
lizdinis modelis
lizdo taškų procesas
L-koeficientai
l-koeficientai
L-kriterijai
Lloyd metodas
logaritminė transformacija
logaritminiai iškilieji leistinumo rėžiai
logaritminiai nelyginiai skaičiai
logaritminiai nelyginiai
logaritminio rango kriterijus
logaritminis chi kvadrato skirstinys
logaritminis diagrama
logaritminis F skirstinys
logaritminis gama skirstinys
logaritminis grafikas
logaritminis logistinis skirstinys
logaritminis nulinis Poisson skirstinys 
logaritminis nulinis Puasono skirstinys
logaritminis skirstinys
logaritminis tiesinis modelis
logaritmiškai normalus skirstinys
logaritmiškai normalus
logaritmo pagrindas
logistinė kreivė
logistinė kreivė
logistinė regresija
logistinis procesas
logistinis skirstinys
logitas
lognormalusis skirstinys
Loido metodas
lokaliai asimptotiškai galingiausias kriterijus
lokaliai asimptotiškai griežčiausiasis kriterijus
lokaliai galingiausias rango tvarkos kriterijus
lokaliai galingiausias rango tvarkos požymis
lokalioji statistika
lokalizacija
lokalizacijos modelis
lokalizacijos parametras
lokalizacijos poslinkio alternatyvioji hipotezė
lokalusis asimptotinis efektyvumas
Lomakso skirstinys
Lomax skirstinys 
Lorano procesas
Lorenco kreivė
Lorenz kreivė
lošėjo žlugimas
lošimų teorija
loterinė atranka
Lotka ir Volterra lygtys 
Lotkos ir Volteros lygtys
lotyniškųjų kvadratų aibių transformacija
lotyniškasis kubas
lotyniškasis kvadratas
lotyniškasis stačiakampis
lotyniškojo kvadrato rūšys
Lowe indeksas
Lowe rodiklis
LSD kriterijus
L-statistika
l-statistika
lydintysis kintamasis
lydintysis nuokrypis
lydintysis vyksmas
lygaus ignoravimo principas
lygaus nustatomumo kreivė
lygaus padalijimo principas
lygi dozė
lygiagrečios eilės
lygiagretumo bandinys
lygiavertiškumo tyrimai
lyginis sumavimas
lygis
lygmens planas
Lyttkens pataisa 
mėnesinis vidurkis
M-įvertinys
M-įvertis
Macaulay formulė
Madow ir Leipnik skirstinys
magiškojo kvadrato modelis
Mahalanobio atstumas
Mahalanobis atstumas
maišymas
maišytasis pogrupis
Maknemaro kriterijus
Maknemaro požymis
Makolio formulė
maksimaliųjų ir minimaliųjų reikšmių diagrama
maksimaliųjų ir minimaliųjų reikšmių grafas
maksimalus kvartilis
maksimino kriterijus
maksimino požymis
Maksvelo ir Bolcmano statistika
Maksvelo skirstinys
Mallows Cp statistika
Mann ir Kendall kriterijus
Mann ir Kendall požymis
Mano ir Kendalo kriterijus
Mano ir Kendalo požymis
Mano ir Vitnio kriterijus
Mano ir Whitney kriterijus
Mantel ir Haenszel kriterijus
Mantelio ir Hencelio kriterijus
Marcinkčvičiaus teorema
Marcinkiewicz teorema
marginalioji kategorija
marginalusis klasifikavimas
marginalusis skirstinys
Markov įvertis
Markov atstatymo procesas
Markov grįžimo grandinė 
Markov grandinė
Markov grandinė
Markov laukas
Markov nelygybė
Markov procesas
Markov rekurenčioji grandinė
Markovo įvertis
Markovo atstatymo procesas
Markovo grįžimo grandinė 
Markovo grandinė
Markovo grandinė
Markovo laukas
Markovo nelygybė
Markovo procesas
Markovo rekurenčioji grandinė
Maršalo ir Olkino skirstinys
Marshall ir Olkin skirstinys
martingalas
masyvas
matavimo rezultatų vidurkis
materializavimas
matmuo
matricų atranka
Mauchly kriterijus
Maxwell ir Boltzmann statistika
Maxwell skirstinys
mažųjų skaičių dėsnis
mažesnis už normalųjį
mažiausiųjų kvadratų įvertinys
mažiausiųjų kvadratų metodas
mažiausias chi-kvadrato logitas
mažiausiasis palankus skirstinys
mažiausiojo dispersijos skirtumo metodas
mažiausiojo reikšmingo skirtumo kriterijus
McNemar kriterijus
McNemar požymis
mediana
medianos centras
medianos F-statistika
medianos kriterijus
medianos kriterijus
medianos kryptis
medianos mirtinoji dozė
medianos nepaslinktasis pasikliovimo intervalas
medianos nepaslinktumas
medianos požymis
medianos regresijos kreivė
medianos tiesė
Medovo ir Leipniko skirstinys
Melino transformacija
Mellin transformacija
Melou Cp statistika
Merčio įvertinys
Meringtono ir Pirsono aproksimacija
Meringtono ir Pirsono artinys
Merrington ir Pearson aproksimacija
Merrington ir Pearson artinys
metaanalizė
metatyrimas
Mičerlicho lygtis
Milerio skirstinys
Milerio sulankstomasis kriterijus
Miller skirstinys
Miller sulankstomasis kriterijus
Mills santykis
Milso santykis
minimakso įvertinimas
minimakso praradimo principas
minimakso principas
minimakso strategija
minimali logit transformacija
minimalioji dispersija
minimalioji pakankamoji statistika
minimaliosios diskriminacijos informacijos statistika
minimaliosios dispersijos tiesinis nepaslinktasis įvertinys
minimaliosios normos kvadratinis nepaslinktasis įvertis
minimalus chi-kvadratinio normito įvertinys
minimalus chi-kvadrato logitas
minimalus kvartilis
minimalus susiejantysis medis
minimalus užbaigtumas
minimalusis esminis pilnumas
Minkovski nelygybė
Minkovskio nelygybė
mirštamumo koeficientas
mirtingumo koeficientas
mirtingumo poveikis
mišrieji faktorių bandymai
mišrieji stebėjimai
mišrieji stebiniai
mišrioji atranka
mišrioji neatrankinė schema
mišrioji strategija
mišriojo momento koreliacija
mišriosios autoregresinės-regresinės sistemos
mišrusis ėmimas
mišrusis autoregresinis slenkamojo vidurkio procesas
mišrusis modelis
mišrusis momentas
mišrusis rodyklinio atsako dėsnis
mišrusis skirstinys
mišrusis spektras
Mitscherlich lygtis
Močlio kriterijus
mobilusis kodas
mobilusis-stabilusis modelis
moda
modalumas
modelių kintamųjų paklaidos
modelio funkcija
modelio optimalumas
modelis su trikdžiais
modelis, jautrus sukrėtimams ir paklaidoms
modelis
modifikuotasis binominis skirstinys
modifikuotasis lotyniškasis kvadratas
modifikuotasis vidurkis
modifikuotieji normalieji skirstiniai
modifikuotoji eksponentė
modifikuotosios valdymo ribos
momentų įvertinys
momentų matrica
momentų metodas
momentų santykis
momentas
momentinė būsena
momentinio skaitymo metodas, būdas
momento indeksas
momento koeficientas
momentus generuojanti funkcija
monotoninė regresija
monotoninė sandara
monotoninė struktūra
monotoninis tikėtinumo santykis
Montekarlo metodas
Mood ir Brown medianos kriterijus
Mood ir Brown tiesės įvertinimas
Mood W-kriterijus
Mood W-požymis
Moore ir Penrose inversija
Moore ir Penrose pseudoinversija
Moran kriterijaus statistika
Morano kriterijaus statistika
Morgenstern skirstiniai
Morgenšterno skirstiniai
Mortara formulė
Mortarŕ formulė
Moses kriterijus
Moses rango dispersinis kriterijus
Moses rango tipo dispersinis kriterijus
m-osios reikšmės
Mostelerio k-imties slydimo kriterijus
Mostelerio k-imties slydimo požymis
Mosteller k-imties slydimo kriterijus
Mosteller k-imties slydimo požymis
Mozeso kriterijus
Mozeso rango dispersinis kriterijus
Mozeso rango tipo dispersinis kriterijus
m-rangavimo problema
m-statistika
Mudo ir Brauno medianos kriterijus
Mudo ir Brauno tiesės įvertinimas
Mudo W-kriterijus
Mudo W-požymis
multiplikacinis procesas
Muro ir Penrouzo inversija : Muro ir Penrouzo pseudoinversija
Murthy įvertinys
natūralusis jungtinis aprioriškumas
naudingumo teorija
naujas skirstinys, geresnis nei vartotasis
ne ėmimo paklaida (nesusijusi su ėmimu)
neaiškus aprioriškumas
neapibrėžties koeficientas
neaprėžtasis dalumas
neaprėžtoji aibė
neaprėžtoji generalinė aibė 
neatitikimas
neatitikimas
neatsakymas
neatsitiktinė imtis
nebūdinga charakteristika
necentrinis χ˛-skirstinys
necentrinis beta skirstinys
necentrinis chi-kvadrato skirstinys
necentrinis daugiamatis beta skirstinys
necentrinis daugiamatis F-skirstinys
necentrinis F-skirstinys
necentrinis parametras
necentrinis pasikliautinasis intervalas
necentrinis t-skirstinys
necentrinis Višarto skirstinys
necentrinis Wishart skirstinys
neciklinė statistika
nedeterminacijos koeficientas
neefektyvioji statistika
neesminiai parametrai
neigiamas atsakymas
neigiamas polinominis skirstinys
neigiamasis faktorialinis polinominis skirstinys
neigiamasis hipergeometrinis skirstinys
neigiamasis polinominis skirstinys
neigiamieji laiko momentai
neigiamieji momentai
neigiamoji koreliacija
neigiamoji nuoseklioji autokoreliacija
Neimano ψ˛ kriterijus
Neimano faktorizacijos teorema
Neimano ir Pirsono lema
Neimano ir Pirsono teorija
Neimano ir Skoto modelis
Neimano išdėstymas
Neimano modelis
Neimano psi kvadrato požymiskriterijus
Neimano trumpiausieji nepaslinktieji pasikliautinumo intervalai
neišvengiamas poslinkis
neleistinasis įvertinys
nelygūs poklasiai
nelygumo koeficientas
nenormalioji kreivė
nenormalioji populiacija
nenormalumas
nenormalumo indeksas
nenulinė hipotezė
neortogonalūs duomenys
nepagrįstasis įvertinys
nepakoreguotas momentas
nepanašumo indeksas
nepanašumo santykis
nepaprastai greitai metodai
neparametriniai leistinieji rėžiai
neparametriniai pasikliautinieji intervalai
neparametrinis metodas
neparametrinis pakankamumas
neparametrinis
nepaslinktasis įvertinys
nepaslinktasis kriterijus
nepaslinktieji pasikliautinieji intervalai
nepaslinktoji kritinė sritis
nepaslinktoji paklaida
nepaslinktojo vertinimo lygtis
nepastovumas
nepatikimumas
nepatikslintas momentas 
nepilnasis blokas
nepilnasis daugiaatsakominis projektas
nepilnasis jungtinumas
nepilnasis lotyniškasis kvadratas
nepilnasis momentas
nepilnasis sumaišymas
nepilnasis surašymas
nepilnasis tikimybių skirstinys
nepilnasis vienetas
nepilnoji asociacija
nepilnoji autokoreliacija
nepilnoji beta funkcija
nepilnoji gama funkcija
nepilnoji imtis
nepilnoji sritis
neprieštaringumo koeficientas
nepriklausantis nuo skirstinio
nepriklausomas dydis
nepriklausomasis poveikis
nepriklausomasis veiksmas
nepriklausomieji bandymai
nepriklausomumas
nepriklausomumo dažnis
neproporcingi poklasio indeksai
neproporcingi poklasio indeksai
neredukuojamoji grandinė
neredukuojamoji Markov grandinė
neredukuojamoji Markovo grandinė
nereguliarusis įvertinys
nereguliarusis junginys
neribojamoji atsitiktinė imtis
neritminė atranka
nešališkas lošimas
nesimetriškumas
nesinguliarusis skirstinys
nestacionarioji operacija
nestacionarusis procesas
nestacionarusis spektras
nesumažintieji modeliai
nesumažintieji projektai
nesutapimas
nesutarimų imtis
nesvertinio vidurkio metodas dispersijos analizėje
nesvertinio vidurkio metodas nuokrypio analizėje
nesvertinis vidurkis
netaisyklingasis
neteisinga klasifikacija
netiesinė koreliacija
netiesinė regresija
netiesinė regresija
netiesinė tendencija
netiesinė trendas
netiesinis modelis
netiesioginė atranka
netiesioginė standartizacija
netiesioginis mažiausiųjų kvadratų įvertinys
netikėtumo indeksas
netikėtumo rodiklis
netikrinis aprioriškumas
netikrinis pasiskirstymas
netiktis
neutralioji kreivė
neutralioji linija
Newman ir Keuls kriterijus
Newman ir Keuls požymis
Newton ir Raphson metodas
Newton kvazimetodai
Neyman ψ˛ kriterijus
Neyman faktorizacijos teorema
Neyman ir Pearson lema
Neyman ir Pearson teorija
Neyman ir Scott modelis
Neyman išdėstymas
Neyman modelis
Neyman psi kvadrato požymiskriterijus
Neyman trumpiausieji nepaslinktieji pasikliautinumo intervalai
Nioter kriterijus cikliniam trendui
Niutono ir Refsono metodas
Niutono kvazimetodai
Njumeno ir Keulso požymis
Noether’s kriterijus cikliniam trendui
Noimano modifikuotasis santykis
nomografas
nomograma
normaliųjų taškų kriterijai
normalinės lygtys
normalinis ekscesas
normalioji dispersija
normalioji kontrolė
normalumo kriterijus
normalumo W kriterijus
normalusis nuokrypis
normalusis skirstinys
normalusis susuktasis skirstinys
normalusis tikimybinis popierius
normitas
NORMIX
normuojančioji transformacija
nufiltravimas
nulūžęs skirstinys
nulūžęs
nulinė hipotezė
nulinės sumos lošimas
numatymas
nuokrypių nuo vidurkio kvadratų suma
nuokrypis nuo normaliojo skirstinio
nuokrypis
nuokrypis
nuolydžio koeficiento pavyzdys
nuolydžio koeficiento testas
nuolydžio statumo koregavimas
nuolydžio statumo patikslinimas
nuomonių tyrimas
nuonešio išlyginimas
nuosekliųjų progų iatranka
nuosekliųjų skirtumų statistika
nuosekliai cenzūruota atranka
nuoseklioji analizė
nuoseklioji autokoreliacija
nuoseklioji koreliacija
nuoseklioji leistinoji sritis
nuoseklioji suderintoji seka
nuoseklioji variacija
nuosekliosios eilutės
nuoseklusis įvertinimas
nuoseklusis chi kvadrato kriterijus
nuoseklusis klasteris
nuoseklusis kriterijus
nuoseklusis leistinasis tarpsnis
nuoseklusis modifikuotasis vidutinio kvadrato skirtumas
nuoseklusis T˛ kriterijus
nuoseklusis tikimybių santykio kriterijus
nuostolių funkcija
nuostolių funkcija
nuostolių matrica
nupjovimas
nusakantysis kintamasis
nusakantysis kontrastas
nusilpimas
nustatymas
nustatymo klaida
nustatytas poveikis (konstantos) modelis
nustatytasis kintamasis dydis
nustatytasis kintamasis
nutrauktieji pasiskirstymai
nutrauktieji skirstiniai
nutrauktoji kontrolė
Nykvisto dažnis
Nykvisto intervalas
Nykvisto ir Šenono teorema
Nyquist dažnis
Nyquist intervalas
Nyquist ir Shannon teorema
O statistika
O:PP tipo projektas
O:PP tipo projektavimas
ogivė (sukauptųjų dažnių laužtė)
oktiliai
omegos kvadrato kriterijus
omegos kvadrato požymis
operacijų tyrimai
optimalioji statistika
optimaliojo stabdymo taisyklė
optimaliojo sustabdymo taisyklė
optimalusis asimptotinis kriterijus
optimalusis kriterijus
optimalusis paskirstymas
optimalusis sluoksniavimas
optimalusis tiesinis prediktorius
Ord ir Carver sistema
Ordo ir Karverio sistema
organiška koreliacija
Ornstein ir Uhlenbeck procesas
Ornsteino ir Ulenbeko procesas
ortagonaliosios funkcijos
ortanto tikimybės
ortogonalieji daugianariai
ortogonalieji kvadratai
ortogonalieji masyvai
ortogonalieji polinomai
ortogonalioji kintamojo dydžio transformacija
ortogonalioji regresija
ortogonalusis modelis
ortogonalusis procesas
ortogonalusis
ortonormuotoji sistema
osciliacija
osciliacinis procesas
Paasche indeksas
Paasche ir Konyus indeksas
padėties centras
padėties matas
padėties modelis 
padėties parametras 
padėties parametras
padėties poslinkio alternatyvioji hipotezė
padėtis 
padalytojo diagramos metodas, būdas
padalytojo diagramos modelis, būdas
padalytojo diagramos sumaišymas
padalytojo grafiko metodas, būdas
padalytojo grafiko modelis, būdas
padalytojo grafiko sumaišymas
padidinti pasiskirstymai
padidinti skirstiniai
pagal pavyzdį imtis
pagalbinė informacija
pagalbinė statistika
pagavimo, paleidimo ir pakartotinio pagavimo ėmimas
pagreitinimas keliant laipsniu
pagreitintoji stochastinė aproksimacija
pagrindas
pagrindinės komponentės
pagrindinis faktorius
pagrindinis poveikis
pagrindinis tikimybinis procesas
pagrindo kontrolė
pakėlimo daugiklis
pakaitusis F-santykis
pakaitusis t-santykis
pakankamumas
pakartojimas
pakartotinė imtis
pakartotinas apsilankymas
pakartotinas
pakartotinis tyrimas
pakeitimų procesas
pakeitimas
pakeitimo bandymas
pakeitimo eksperimentas
paklaidų funkcija papildo
paklaidų grupavimas
paklaidų kvadratų suma
paklaida lygtyse
paklaida
paklaidos dispersija
paklaidos funkcija
paklaidos intervalas
Palgrave indeksas
Palgreivo indeksas
Palm funkcija
Palm teorema
Palmo funkcija
Palmo teorema
panašiosios sritys
panašumas
panašumas
panašumo indeksas
panašumo indeksas
panašumo rodiklis
panašusis veiksmas
panaudotas laukimo laikas 
Papadakio metodas
Papadakis metodas
papildomas balansas
papildomieji duomenys
papildomo periodo pokyčiai lyginant su projektu
papildomoji informacija
paporis nepriklausomumas
paprastasis atsitiktinis ėmimas
paprastasis geldelės modelis
paprastasis struktūros modelis
paprastoji anormalioji kreivė
paprastoji hipotezė
paprastoji imtis 
paprastoji lentelė
paprastoji struktūra
papunktė analizė
papunktis tyrimas
parametrų specifikacija
parametras
parametrinė hipotezė
parametrinis programavimas
parametro reikšmė
Pareto (Parčto) indeksas
Pareto indeksas
Parčto indeksas
Pareto kreivė
Parčto kreivė
Pareto skirstinys
Pareto tipo skirstinys
Parčto tipo skirstinys
parinkimas
parinktasis skirstinys
partija
partijos kaita
partijos kokybės apsauga
Pašės indeksas
Pašės ir Koniuso indeksas
pašalinimas
Pascal skirstinys
pasikliautinasis intervalas
pasikliautinasis skirstinys
pasikliautinoji sritis
pasikliautinumo juosta
pasikliautinumo koeficientas
pasikliautinumo kreivės
pasikliautinumo ribos
pasikliovimo laipsnis
pasikliovimo lygmuo
pasikliovimo tikimybė
pasirinkimas iš daugiau nei dviejų vienas kitą išskiriančių sprendimų
pasirinktųjų taškų metodas
pasiskirstymas
pasiskirstymo funkcija
pasiskirstymo funkcija
pasiskirstymo funkcija
pasiskirstymo kreivė
Paskalio skirstinys
paskesniųjų progų iatranka
paskirstytasis vėlavimas
paslaugumo efektas
paslinktasis įvertinys
paslinktasis kriterijus
paslinktoji imtis
pastovioji imtis
pastovios bazės indeksas
pastovios bazės rodiklis
pasvirasis daugiklis
pasvirasis veiksnys
patikimumas
patikimumo koeficientas
patikslintasis momentas
patikslintasis probitas
patrauklumo indeksas
patvirtinamoji faktorinė analizė
paveldimumas
pavidalo parametras 
pavidalo
pavyzdinė imtis
pavyzdys
Pearl ir Read kreivė
Pearson asimetrijos matas
Pearson chi kvadrato kriterijus
Pearson ir Durbin santykis
Pearson koreliacijos koeficientas
Pearson kreivė
Pearson kriterijus
Peek nelygybė
Peirlo ir Rido kreivė
penkių taškų pavyzdys 
penkių taškų praba
pentados kriterijus 
perėjimo matrica
perėjimo tikimybė
perduoti lygtis
pereinamoji būsena
periodas
periodinis grupinės imties planas
periodinis procesas
periodograma
Perk skirstinys
Perko skirstinys
perpynimas
persidengiančiųjų schemų metodas
persidengiantieji atrankos vienetai 
persidengiantieji imties vienetai
persidengiantis ėmimo planas
persipinantis planas
persotintasis modelis
perspektyvinis tyrimas
perstatų kriterijai
perstatų testai
perteklinis identifikavimas
pertvarkytas matas
pertvarkytas stebėjimų matas (nepriklausomas nuo parametrų)
perviršinė dispersija
Peterburgo lošimas
Peterburgo paradoksas
Peters metodai
p-funkcija
piktograma
piktogramos metodas
pilnasis įvertinys
pilnasis lotyniškasis kvadratas
pilnoji bandymų keitimo trukmė
pilnoji bandymų klasė
pilnoji kontrolė
pilnoji koreliacija
pilnoji koreliacinė matrica
pilnoji kriterijų klasė
pilnoji lygčių sistema
pilnoji regresija
pilnoji regresija
pilnoji sprendimo funkcijų klasė
pilnosios apibrėžties koeficientas
pilnosios apibrėžtumo koeficientas
pilnosios informacijos metodas
pilnumas
pilnumas
pirmas grąžinimo laikas
pirminis vienetas
pirmoji ribinė teorema
pirmojo kirtimo laikas
pirmojo pasiekimo laikas
pirmojo patekimo laikas
pirmosios įeities taškas
pirmosios rūšies klaida
pirmosios rūšies modelis
pirmosios stadijos vienetas
pirmumo kriterijus
pirmumo požymis
Pirsono asimetrijos matas
Pirsono chi kvadrato kriterijus
Pirsono ir Derbino santykis
Pirsono koreliacijos koeficientas
Pirsono kreivė
Pirsono kriterijus
Piterso metodai
Pitman įvertinys
Pitman artumo kriterijus
Pitman efektyvumas kriterijus
Pitman ir Morgan kriterijus
Pitman ir Morgan požymis
Pitman kriterijai
Pitmano įvertinys
Pitmano artumo kriterijus
Pitmano efektyvumas kriterijus
Pitmano ir Morgano kriterijus
Pitmano ir Morgano požymis
Pitmano kriterijai
Plackett tolygusis skirstinys
Plekito tolygusis skirstinys
plokštumos klojinys
podispersija
pogrupis bloko viduje
Poisson beta skirstinys
Poisson binominis skirstinys 
Poisson didžiųjų skaičių dėsnis
Poisson homogeniškumo kriterijus
Poisson ir Lexis skirstinys 
Poisson ir Markovo procesas 
Poisson ir Pascal skirstinys
Poisson lizdinis ėmimas
Poisson lizdinis klasterizacija
Poisson miškas 
Poisson normalusis skirstinys 
Poisson nupjautinis normalusis skirstinys 
Poisson procesas 
Poisson skirstinys 
Poisson sklaidos indeksas
Poisson tikimybinis popierius 
Poisson variacija 
Pojos antros eilės dažnio funkcija
Pojos ir Egenburgerio skirstinys
Pojos ir Eplio skirstinys
Pojos procesas
Pojos skirstinys
Pojos teorema
Polačeko formulė
Polačeko ir Chinčino formulė
Polačeko ir Spicerio tapatybė
polichorinė koreliacija
Polico ir Simonso metodas
polinominis nuonešis 
polinominis skirstinys
politominė lentelė
Politz ir Simmons metodas
Pollaczek formulė
Pollaczek ir Chinčino formulė
Pollaczek ir Spitzer tapatybė
Pólya antros eilės dažnio funkcija
Pólya ir Aeppli skirstinys
Pólya ir Eggenburger skirstinys
Pólya procesas
Pólya skirstinys
Pólya teorema
populiacija
populiacijos genetika
porinės imtys
porinis palyginimas
posūkio įvertis
posūkio taškas
poserijė
poslinkio parametras
poslinkio parametras
poslinkio tipas
poslinkis aukštyn
poslinkis žemyn
poslinkis
posvyrio koeficiento pavyzdys
posvyrio koeficiento testas
Pothofo kriterijus
Pothofo požymis
Potthoff' kriterijus
Potthoff' požymis
poveikio indeksas
poveikio kreivė
poveikio linija
poveikio taškai
poveikio
poveikis
pozicinė statistika
požymių kontingencijos koeficientas
požymių priklausomumo koeficientas
požymių sąryšingumas
požymis
požymis
pradinis įvertis
pradinis momentas
pradinis periodas
pradinis vienetas
praleistų reikšmių įrašymas
praleistas laukimo laikas
pralenkiančioji tvarka
praradimai
praradimas
prasilošimo problema
prasisunkimo procesas
preferencijų lentelė
preferencijos sritis
preferencijos zona
p-reikšmė
prekijo problema
priėmimo klaida
priėmimo kontrolė
priėmimo kontrolės grafikas
priėmimo kriterijus
priėmimo slenkstis
priėmimo sritis
Priestly P-lambda-testas
priežastinis skirstinys
priimtinas partijos broko procentas
priimtinas
priimtinojo patikimumo lygmuo
priimtinosios kokybės lygmuo
priimtinumo kreivė
priimtinumo rėžis
prijungtinė klasė
priklausantis nuo amžiaus mirtingumo koeficientas
priklausantis nuo atsitiktinumų pasiskirstymas
priklausantis nuo atsitiktinumų skirstinys
priklausomasis kintamasis
priklausomi nuo laiko kintamieji
priklausomumas
priklausomybės nuo dozės kreivė
prioriteto indeksas
prisotinimas
prisotintasis modelis
Pristlio P-lambda-testas
pritaikymas
probitas
probito analizė
probito analizė
probito regresijos kreivė
procedūrinis poslinkis
procentinė diagrama
procentinis skirstinys
procentinis standartinis nuokrypis
procentinis taškas
procesas su nepriklausomaisiais pokyčiais
proceso vidurkio nepilnoji frakcija
Procrustes metodas
profilinis tyrimas
prognozė
prognozės intervalas
prognozavimas
prognozinė regresinė analizė
prognozuojamasis skaidymas
prognozuojamasis tikėtinumas
programa
projekcija
projektavimas
projektavimo tąsa
projektavimo vykdymas
projektinė lygtis
projektinė matrica
projekto optimalumas
projekto veikimo matrica (rodo ryšį tarp 2 objektų klasių)
Prokrusto metodas
proporcija
proporcingasis dažnis
proporcingasis rizikos modelis
proporcingieji poklasės indeksai
proporcingieji poklasės numeriai
proporcingoji atranka
protokolas
pseudoatsitiktiniai skaičiai
pseudofaktorius
pseudokintamasis
pseudospektras
psi kvadrato statistika
psichologinė tikimybė
p-statistika
Puasono beta skirstinys
Puasono binominis skirstinys
Puasono didžiųjų skaičių dėsnis
Puasono homogeniškumo kriterijus
Puasono ir Lekso skirstinys
Puasono ir Markovo procesas
Puasono ir Paskalio skirstinys
Puasono lizdinis ėmimas
Puasono lizdinis klasterizacija
Puasono miškas
Puasono normalusis skirstinys
Puasono nupjautinis normalusis skirstinys
Puasono procesas
Puasono skirstinys
Puasono sklaidos indeksas
Puasono tikimybinis popierius
Puasono variacija
pusiau atkartojamas planas
pusiau lotyniškasis kvadaratas
pusiau normalus skirstinys
pusiaukraštinės kryptis
pusiaukraštinės nepaslinktumas
pusiausvyra
pusiausvyrasis skirstinys
pusiausvyros atkūrimo procesą
pusinių vidurkių metodas
pusinis Cauchy skirstinys
pusinis Koši skirstinys
pusintervalis
pusinvariantis
pusinvariantis
puslogaritmis tinklas
pusmarkovis procesas
pusmartingalis
pusnormalis skirstinys
pusstabilis skirstinys
pusstacionaris procesas
pusvariogramė
pusvidurkis
Pyko nelygybė
Q-metodas
Quenouille kriterijus
R įv+Y2853ertinys
rėžio lygmuo
rėžis
rūšis
R
racionalusis nuonešis
racionalusis trendas
radikaliai normalus skirstinys
Radon ir Nikodym teorema 
Radono ir Nikodimo teorema
Raikov teorema
Raikovo teorema
Raiso skirstinys
randomizacijos kriterijai
randomizacijos testai
randomizavimas
randomizuotasis atsakas
randomizuotasis kriterijus
randomizuotasis mode lis
randomizuotieji blokai
randomizuotieji reikšmingumo kriterijai
randomizuotieji trupmeniniai faktorialiniai modeliai
randomizuotieji trupmeniniai faktorialiniai projektai
randomizuotoji sprendimo funkcija
randomizuotoji sprendžiančioji funkcija
rangas
rangas
ranginė koreliacija
ranginė koreliacija
ranginė koreliacija
ranginė statistika
ranginė statistika
ranginė transformacija
ranginės randomizacijos kriterijai
ranginiai taškai
rankinis metodas
Rao ir Blackwell teorema
Rao ir Blekvelo teorema
Rao ir Kuperio modelis
Rao ir Kupper modelis
Rao taškinis kriterijus
rasės panašumo koeficientas
Rasch modelis
Rayleigh kriterijai
Rayleigh požymiai
Rayleigh skirstinys 
Razerfordo užkrečiamas skirstinys
realizacija
realizavimas
redukavimas
redukuotasis atsitiktinis dydis
redukuotasis didžiausiasis tikėtinumas
redukuotasis formų metodas
redukuotasis modelis
redukuotasis pavyzdys
redukuotoji imtis
redukuotoji kontrolė
redukuotoji paklaida
redukuotosios lygtys
Reed ir Frost modelis
Reed ir Münch metodas, būdas
regeneracijos procesas
regresandas
regresija su vėlinimusi
regresija
regresijos įvertis
regresijos daugiklis
regresijos diagnozė
regresijos koeficientas
regresijos kreivė
regresijos paviršius
regresijos priklausomumas
regresijos riba
regresijos tiesė
regresograma
reguliarioji būsena
reguliarusis įvertinys
reguliarusis geriausias asimptotiškai normalus įvertinys
reguliarusis grupės dalusis nepilnasis bloko modelis
reguliarusis Markov atstatymo procesas
reguliarusis Markovo atstatymo procesas
reguliarusis stacionarusis taškinis procesas
reikšmingumas
reikšmingumo atranka
reikšmingumo lygis
reikšmingumo lygmuo
reiškinys
rekurentinis lošimas
rekurentusis laikas
rekursinė sistema
rekursinis logaritmas
Relėjaus kriterijai
Relėjaus požymiai
Relėjaus skirstinys
reliatyvusis tikslumas
reprezentatyvioji imtis
retrospektyvusis ėmimas
retrospektyvusis tyrimas
Rhodes skirstinys
ribotasis chi-kvadrato kriterijus
ribotasis randomizavimas
ribotoji nuoseklioji procedūra
ribotosios informacijos metodai
Rice skirstinys
Riemann skirstinys
Ripley statistika
Riplio statistika
rizika
rizika
rizikos funkcija
rizikos funkcija
rizikos funkcijos gaubtinė
rizikos funkcijos skirstinys
R-metodas
robastiškumas
Robbins ir Munro procesas
Robinso ir Manro procesas
Rodeso skirstinys
rodiklinė šeima
rodiklinis skirstinys
rodyklinė funkcija
Room kvadratai
Rosenbaum kriterijus
rotacija
rotacinis ėmimas
Rozenbaumo kriterijus
R-procesas
Rumo kvadratai
Rutherford užkrečiamas skirstinys
Rydo ir Frosto modelis
Rydo) ir Miuncho metodas, būdas
Rymano skirstinys
ryšio funkcija
S kreivė
s kriterijus
S linija
sąlyga
sąlyginė išlikimo funkcija
sąlyginė laipsninė funkcija
sąlyginė regresija
sąlyginė statistika
sąlyginis kriterijus
sąlyginis nesėkmių intensyvumas
sąlyginis vidurkis
sąlyginis
sąlygiškai nepaslinktasis įvertis
sąnaudų funkcija
sąrašas
sąsūka
sąveika
sąveikos sudedamoji
sąveikos tvarka
Šacho dviejų imčių kriterijai
Sacks teorema
šaknies vidurkio įvertinys
šakojimasis
Sakso teorema
šakuma
sampyna
sandara
sandara
sandara
sankirta
sankirtos analizė
sankirtos priklausomumas
sankirtos sąsaja
Sankt Peterburgo paradoksas
santykinė dispersija
santykinė galia
santykinė informacija
santykinė rizika
santykinė transvariacijos sritis
santykinis įvertinio efektyvumas
santykinis dažnis
santykinis imties efektyvumas
santykinis indeksas
santykinis kiekis
santykinis kriterijaus efektyvumas
santykinis mirtingumo dydis
santykinis mirtingumo indeksas/ rodiklis
santykinis rodiklis
santykio įvertinys
santykio mastelis
santykio skalė
santykis
Šapiro ir Vilko kriterijus
Šarljė polinomai
Šarljė skirstinys
SAS
Satertveito aproksimavimas
Satertveito artinys
Satertveito kriterijus
Satterthwaite aproksimavimas
Satterthwaite artinys
Satterthwaite kriterijus
savijungis lotyniškasis kvadratas
savikoreliacijos koeficientas
savirankos metodai
savisvėrė imtis
savisvėris pavyzdys
SB, SU skirstiniai
Schach dviejų imčių kriterijai
Scheffé kriterijus
Schuster periodograma
Schwarz nelygybė
Šefė kriterijus
segmentuotoji regresija
sekų eiliškumas
sekretorės uždavinys
sekuliarusis tendencija
sekuliarusis trendas
Šenono ir Vynerio indeksas
Šepardo pataisos
serijinis klasteris
serijinis modelis
serijos ilgio vidurkis
Šermano kriterijaus statistika
šešių taškų bandymas 
sezoninis kitimas
sferinė dispersija
sferinė standartinė paklaida
sferinės dispersijos funkcija
sferinio vidurkio sritis
sferinis normalusis skirstinys
sferinis skirstinys
sferiškai simetrinis skirstinys
sferiškas
sferiškumo kriterijus
sferos sudarymas
Shannon ir Wiener indeksas
Shapiro ir Wilk kriterijus
Sheppard pataisos
Sherman kriterijaus statistika
Shewhart valdymo diagrama
Shewhart valdymo grafikas
Short skirstinys
Siegel ir Tukey kriterijus
sigmoidė
sigmoidinė kreivė
silpnėjantys svyravimai
silpnybė modelis
silpstančiojo sluoksnio metodas
simetrija
simetrinė atranka
simetrinio pasiskirstymo kreivė
simetrinis faktorinis modelis
simetrinis kriterijus
simetrinis nelygaus bloko išdėstymas
simetrinis skirstinys
simetrinis skritulinis skirstinys
simetrinis stabilusis dėsnis
simetriškai apribotas kriterijus
simetriškumas
simpleksų metodas
simpleksiniai modeliai
simpleksiniai projektai  
simpleksinis algoritmas
simpleksinis centroido modelis 
simpleksinis centroido sunkio centro modelis
simultaniniai diskriminavimo intervalai
simultaniniai leistinieji intervalai
simultaniniai pasikliautinieji intervalai
simultaninis įvertinimas
singuliarusis skirstinys
singuliarusis svorinis modelis
sinusoidinė ribinė teorema
širdies formos skirstinys
sisteminė imtis
sisteminė paklaida
sisteminė statistika
sisteminė variacija
sistemingas
sistemingoji erdvinė imtis
sisteminimas
sisteminimo statistika
sisteminis ėmimas
sisteminis kvadratas
sisteminis modelis
Šiuharto valdymo diagrama
Šiuharto valdymo grafikas
skėlimo pusiau metodas
skaičiaus sveikoji dalis
skaičiavimo lentelė
skaičiavimo pagrindas
skaičiavimo procesas
skaičiuoklė
skaidinys
skaitinė taksonomija
skaitmeninė skaičiavimo mašina
skedastinė kreivė
skedastinė linija
skedastiškumas
skilties atžyma
skilties simbolis
skiltis
skirstinių mišinys
skirstinio galų plotas
skirtingai perteklinis
skirtingumų imtis
Skitovičiaus ir Darmuŕ teorema
Skitovich ir Darmois teorema
sklaida
sklaidos diagrama
sklaidos elipsė
sklaidos indeksas
sklaidos indeksas
sklaidos indeksas
sklaidos indeksas
sklaidos koeficientas 
sklaidos matrica
skritulinė diagrama
skritulinė histograma
skritulinio vidurkio nuokrypis
skritulinio vidurkio pokytis
skritulinis kriterijus
skritulinis kvartilio nuokrypis
skritulinis normalusis skirstinys
skritulinis nuosekliosios koreliacijos koeficientas
skritulinis skirstinys
skyrių modeliai
slankiojo sumavimo procesas
slaptasis kintamasis dydis
slaptasis kintamasis
slaptoji struktūra
slaptojo periodiškumo schema
slenkamasis stebėjimo metodas
slenkamasis vidurkis
slenkamasis vidurkis
slenkamasis vidurkis
slenkamieji svoriniai daugikliai
slenkamoji kitimo sritis
slenkamoji metinė suma
slenkamoji sezoninė variacija
slenkamojo vidurkio metodas
slenkamojo vidurkio modelis
slenkamojo vidurkio procesas
slenkamojo vidurkio trikdys
slenksčio teoremos
slenkstinis modelis
šlenktoji trendas
Sluckio ir Julo efektas
Sluckio ir Julo reiškinys
Sluckio procesas
Sluckio teorema
sluoksnių diagrama
sluoksnių grafikas
sluoksniavimas po atrankos
sluoksniavimasis
sluoksnis
sluoksniuotė
sluoksniuotoji imtis
Slutsky ir Yule efektas
Slutsky ir Yule reiškinys
Slutsky procesas
Slutsky teorema
Smirnov, Birnbaum ir Tingey skirstinys
Smirnovo kriterijai
Smirnovo požymiai
Smirnovo, Birnbaumo ir Tingio skirstinys
SMS
sniego griūties (tipo) ėmimas
sniego kamuolio (tipo) ėmimas
Šorto skirstinys
Šovenė kriterijus
sparčioji Furjė transformacija
sparta
Spearman įvertinys
Spearman ρ
Spearman antrosios dviejų daugiklių teorema
Spearman antrosios eilės daugiklių teorema
Spearman ir Brown formulė
Spearman ir Brown numatymo formulė
Spearman ir Kärber įvertinys
Spearman ir Kärber metodas
Spearman projekcijos taisyklė
Spearman rango koreliacijos koeficienatas
Spearman rho
specifikacijos paklaida
specifikacijos poslinkis
specifinė norma
specifinė sparta
specifinis daugiklis
specifiškumas
spektras
spektrinė funkcija
spektrinė funkcija
spektrinė pasiskirstymo funkcija
spektrinis skaidinys
spektrinis tankis
spektrinis vidurkis
spektro langas
Spencer formulė
Spenserio formulė
Špicerio tapatybė
Spirmeno įvertinys
Spirmeno ρ
Spirmeno antrosios dviejų daugiklių teorema
Spirmeno antrosios eilės daugiklių teorema
Spirmeno ir Brauno formulė
Spirmeno ir Brauno numatymo formulė
Spirmeno ir Kiorberio įvertinys
Spirmeno ir Kiorberio metodas
Spirmeno projekcijos taisyklė
Spirmeno rango koreliacijos koeficienatas
Spirmeno rho
Spitzer tapatybė
S-PLUS
sprektrinė nuostolių funkcija
sprektrinė svorio funkcija
sprendimų erdvė
sprendimų teorija
sprendimo funkcija
sprendimo priėmimo taisyklė
sprendinių imtis
sprendžiančioji funkcija
sprogi stochastinio diferencijuotas lygtis
sprogstamasis procesas
SPSS
srautinė atranka
srauto intensyvumas
srities centras
srities diagrama
srities didumas
srities dydis
srities grafikas
stačiakampė asociacijų schema
stačiakampė schema
stačiakampė struktūra
stabdymo taisyklė
stabilieji Pareto skirstiniai
stabilieji Parčto skirstiniai
stabilioji būsena
stabiliojo proceso skirstinys
stabilumo kriterijus
stabilusis dėsnis, skirstinys
stacionarioji populiacija
stacionarumo eilė
stacionarus plačiąja prasme
stacionarusis procesas
stacionarusis skirstinys
stacionarusis taškinis procesas
Stacy beta skirstinys
Stacy skirstinys
staigios mirties intensyvumas
Štainerio trilypės sistemos
Štaino dviejų imčių procedūra
Štaino paradoksas
standartinė įverčio paklaida
standartinė lygtis
standartinė paklaida
standartinė populiacija
standartinės regresijos koeficientų metodas
standartiniai taškai
standartinis lotyniškasis kvadratas
standartinis matas
standartinis mirtingumo santykis
standartinis normalusis atsitiktinis kintamasis
standartinis normalusis nuokrypis
standartinis nuokrypis
standartinis nuokrypis
standartizuotasis atsitiktinis dydis
Stata
statistinė hipotezė
statistinė populiacija
statistinė sprendimo funkcija
statistinė sprendžiančioji funkcija
statistinė tikimybių teorija
statistinių sprendimų teorija
statistinis modelis
statistiškai ekvivalentus blokas
statistiškai leistina riba
statistiškai leistina sritis
statistiškai leistinas intervalas
statistiškai nepriklausomi testai
statistiškai ortogonalieji testai
statmenoji asociacijų schema
stebėjimo paklaida
stebėjimo paklaida
stebimasis kintamasis
Stefano iteracinis procesas
Stein dviejų imčių procedūra
Stein paradoksas
Steiner trilypės sistemos
Steisio beta skirstinys
Steisio skirstinys
Stephan iteracinis procesas
STER skirstinys
Sterdžeso taisyklė
stereograma
stereologija (erdvinių matmenų matavimo metodai)
Sterlingo skirstinys
Stevens ir Craig skirstinys
stiebo ir lapų grafikas
stiprumas
stiprus minimakso įvertis
stiprusis įvertinys
stiprusis didžiųjų skaičių dėsnis
Stirling skirstinys
Stivenso ir Kreigo skirstinys
stjudentizavimas
stjudentizavimo sritis
Stjudento hipotezė
Stjudento kriterijus
Stjudento skirstinys
Stjudento t-skirstinys
stochastika
stochastinė matrica
stochastinės aproksimacijos procedūra
stochastinis branduolys
stochastinis diferencijuojamumas
stochastinis integruojamumas
stochastinis kintamasis
stochastinis konvergavimas
stochastinis kriterijų palyginimas
stochastinis programavimas
stochastinis tolydumas
stochastinis tranzityvumas
stochastinis trikdys
stochastiškai didesnis ar mažesnis
stochastiškai perteklūs modeliai
strategija
struktūra
struktūrinė lygtis
struktūriniai parametrai
struktūros ėmimas
struktūros kvadratas
struktūros planas
Student hipotezė
Student kriterijus
Student skirstinys
Student t-skirstinys
Sturges taisyklė
subalansuotasis maišymas
subalansuotieji skirtumai
subatranka, antrinė atranka
subeksponentinis skirstinys
subjektyvioji Bajeso išvada
subjektyvioji Bayes išvada
subjektyvioji tikimybė
submartingalas
subnormalioji dispersija
Subrahmaniam apibendrintasis užkrečiantis skirstinys
Subramaniamo apibendrintasis užkrečiantis skirstinys
sudėtinė hipotezė
sudėtinė histograma
sudėtinių dažnių skirstinys
sudėtinis hipergeometrinis skirstinys
sudėtinis indeksas
sudėtinis indeksas
sudėtinis modelis
sudėtinis Poisson skirstinys
sudėtinis Poisson skirstinys
sudėtinis Puasono skirstinys
sudėtinis Puasono skirstinys
sudėtinis skirstinys
sudedamųjų analizė
sudedamojo peilio metodas
suderinamumas
suderinamumo koeficientas
suderinimas
suderinimo koeficientas
suderintasis įvertinys
suderintasis faktorialo bandymų planavimas
suderintasis faktorialo eksperimentų planavimas
suderintasis gardelės kvadratas
suderintasis kriterijus
suderintasis nepilnasis blokas
suderintoji imtis
suderintoji imtis
suderintumas
sugeriančioji būsena
sugeriančioji Markovo (Markov) grandinė
sugeriančioji sritis
sugeriantieji skirstiniai
sugeriantysis ekranas
suglodintasis indeksas
sugriežtinta kontrolė
Suhatmės d-statistika
Suhatmės kriterijus
suintegruotojo slenkamojo vidurkio procesas
sujungimas
sukamasis modelis
sukeičiamieji kintamieji dydžiai
Sukhatme d-statistika
Sukhatme kriterijus
sukimasis
sumavimas
suminis nuokrypis
suminis procesas
sunkio metodas
šuolių statistika
šuolio matrica
superefektyvumas
supermartingalas
superppuasoniškasis skirstinys
suplokštėjimas
suplokštėjimo indeksas
suplokštėjusi kreivė
surašymas
surinkimo problemos
surinkimo uždaviniai
susiję blokai
susiję porinio lyginimo modeliai
susiję rangai
susijęs dvigubojo keitimo modelis
susijęs dvigubojo variacijos modelis
susijungimo koeficientas
susijusios imtys
susijusios reikšmės
susimaišytųjų fazių planai
susitarimo koeficientas
suspaustos rėžiai
suspaustos ribos
Šusterio periodograma
susuktasis Poisson skirstinys
susuktasis Puasono skirstinys
susuktasis skirstinys
sutapdintasis kitimas
sutapdintasis procesas
sutapdintasis variacija
sutrikimo koeficientas
sutvarkytoji alternatyvioji hipotezė
sutvarkytoji klasifikacija
suvestiniai duomenys
sužadintasis svyravimas
sužadintosios harmonikos procesas
Švarco nelygybė
sveikaskaitis programavimas
svertinis indeksas
svertinis modelis
svertinis rinkinys
svertinis vidurkis
svorinio daugiklio poslinkis
svorinis daugiklis
svorinis daugiklis
svorinis koeficientas
svorio funkcija
svorio
svoris
svoris
svyravimas
svyravimas
svyravimo indeksas
svyruojantysis procesas
T kriterijus
T kriterijus
t kriterijus
T kvadratinis kriterijus
T taškai
T˛-skirstinys
Tagučio metodai
Taguchi metodai
taisymo patikrinimas
Takačo procesas
Takacs procesas
taksonometrija
tankio įvertis
tankio funkcija
tapačiosios kategorizacijos
tapačiosios paklaidos
tariamai atsitiktiniai skaičiai
tariamasis nepriklausomumas
tariamosios reikšmės
tarpblokinis
tarpblokis
tarpgrupinė dispersija
tarpinės reikšmės tarp įverčių
tarpklasinė dispersija
tarpklasinė koreliacija
tarpublokis
taškų normalizavimas
taškų tankis
taškas
taškinė atranka
taškinė diagrama 
taškinė dvigubo nuoseklumo koreliacija
taškiniai procesai
taškinis įvertinimas
taškinis įvertis 
taškinis dvimatis skirstinys
taškinis grafikas
taupumo principas
Tchebyshev ir Hermite polinomai
Tchebyshev nelygybė
teigiamasis asimetriškumas
teigiamasis binominis skirstinys
teigiamasis hipergeometrinis skirstinys
teigiamoji grįžtamoji būsena
teigiamoji koreliacija
Teilo mišrusis regresijos įvertinys
Teilo nelygumo indeksas
Teilo nelygumo koeficientas
teisėtas
teisingas lošimas
tendencija
teoriniai dažniai
teorinis dydis
teorinis kintamasis
teorinis vidurkis
teorinis vidurkis
Terio ir Hiofdingo kriterijus
Terio kriterijus
Terry ir Hoeffding kriterijus
Terry kriterijus
tesioginė standartizacija
tetrachorinė funkcija
tetrachorinė koreliacija
Theil mišrusis regresijos įvertinys
Theil nelygumo indeksas
Theil nelygumo koeficientas
Thiessen daugiakampis
Thiessen poligonas
Thomas skirstinys
Thompson taisyklė
tiesė
tiesinė atranka
tiesinė diskriminantinė funkcija
tiesinė hipotezė, prielaida
tiesinė koreliacija
tiesinė logistinė regresija
tiesinė regresija
tiesinė sąlyga
tiesinė sisteminė statistika
tiesinė vidurkinių kvadratų regresija
tiesinis įvertinys
tiesinis apribojimas
tiesinis didžiausiojo tikėtinumo metodas
tiesinis modelis
tiesinis normalusis skirstinys
tiesinis nuonešis
tiesinis pakankamumas
tiesinis procesas
tiesinis programavimas
tiesinis rizikos skirstinys
tiesinis spektras
tiesinis struktūrinis ryšis
tiesinis struktūrinis sąryšis
tiesinis trendas
tiesioginė atranka
tiesioginė koreliacija
tiesioginė tikimybė
tiesioginis ėmimas
tikėtina reikšmė
tikėtinasis rėžis
tikėtino galiojimo amžiaus lentelė
tikėtinoji išvada
tikėtinoji paklaida
tikėtinumas
tikėtinumo santykio kriterijus
tikėtinumo santykio priklausomybė
tikėtinumo santykis
tikimasi, normalus balų testo
tikimybė
tikimybės elementas
tikimybės integralas
tikimybės interpretacija
tikimybės interpretavimas
tikimybės tankio funkcija
tikimybių integralinė transformacija
tikimybių santykio kriterijus
tikimybinė atranka
tikimybinė masė
tikimybinis modelis
tikimybinis momentas
tikimybinis paviršius
tikimybinis popierius
tikimybinis priklausomumas
tikimybinis procesas
tikimybinis rėžis
tikimybinis riba
tikimybinis skirstinys
tikrasis vidurkis
tikrinė reikšmė
tikrinimo balinimo planas
tikrinimo planas
tikrinis skirstinys
tikroji regresija
tikrumo lygiavertiškumo
tiksliai identifikuojamas modelis
tikslinė imtis
tikslumas
tikslumas
tikslumo modulis
tikslusis chi kvadrato kriterijus
tikslusis kriterijus
tikslusis lotyniškasis kvadratas
tikslusis statistinis metodas
tinklinė analizė
tinklinė atranka
tipas 
tipinė charakteristika
tipinis periodas
Tjukio kišeninis kriterijus
Tjukio lakunos kriterijus
Tjukio q kriterijus
Tjukio statistika kriterijus
Tjukio supaprastintass kriterijus
Tjukio tarpo kriterijus
Tobit cenzūruotasis regresinis modelis
Tobito cenzūruotasis regresinis modelis
tolesnis
tolydieji ėmimo planai
tolydieji atrankos planai
tolydumas pagal tikimybę
tolydumas
tolydumo pataisa
tolydus atsitiktinis dydis
tolydus laiko atžvilgiu procesas
tolydusis procesas
tolydusis tikimybinis dėsnis
tolydžioji populiacija
tolygiai galingiausiasis kriterijus
tolygiai geresnė sprendimo funkcija
tolygiai geriausiasis atstumo galios kriterijus
tolygiai geriausiasis pastoviosios rizikos įvertinys
tolygiai nepaslinktas įvertinys
tolygiai tiksliausias
tolygioji atrankos dalis
tolygiojo minimumo rizika
tolygumo bandymas
tolygusis balų kriterijus
tolygusis skirstinys
tolygusis spektras
Tomaso skirstinys
Tompsono taisyklė
Tong nelygybė
Tongo nelygybė
trūkio matrica
trūkstamų duomenų atstatymas
trūkstamo diagramos metodas
trūkstamo grafiko metodas
trūkusis kintamasis
trūkusis procesas
trajektorijos analizė
trajektorijos regresijos koeficientų metodas
transformacijos funkcija
transformuotoji dozė
transformuotoji reakcija
transvariacija
transvariacijos intensyvumas
traukos indeksas
trečiosios rūšies klaida
trendas
trendas
trendo išlyginimas
trijų eilučių teorema
trijų stadijų mažiausieji kvadratai
trikampė asociacijų schema
trikampis daugiaryšis bloko modelis
trikampis modelis
trikampis rodiklis
trikampis skirstinys
trikdantieji metodai
trikdymas
trikdymo koeficientas
trikdymo metodai
trikdžio koeficientas
trilypė gardelė
trilypis palyginimas
trimatė gardelė
trimatė struktūra
trinominis skirstinys
tritaškis bandymas
triukšmas
trukdantieji parametrai
trukdantysis kintamasis
trukmės palyginamumo daugiklis
trukmės palyginamumo koeficientas
trumpalaikis svyravimas
trumpiausieji pasikliautinieji intervalai
t-santykio skirstinys
t-skirstinys
Tukey kišeninis kriterijus
Tukey lakunos kriterijus
Tukey q kriterijus
Tukey statistika kriterijus
Tukey supaprastintass kriterijus
Tukey tarpo kriterijus
tuštumos efektas
tuštumos poveikis
tvarkaraštis
tyrimų paklaidos
tyrimas
tyrimas
tyrimo duomenų analizė
Tyseno daugiakampis
Tyseno poligonas
U formos skirstinys
U kriterijus
ultrametrinė nelygybė
UN˛ kriterijus
unimodalus
Uspenskio nelygybė
Uspensky nelygybė
U-statistika
uždara (uždaro pobūdžio) problema
uždaroji nuoseklioji schema
uždraudimo tikimybė
užgesimas
užimtumo periodas
užimtumo problemos
užterštasis pasiskirstymas
užterštasis skirstinys
V rūšies skirstinys
V tipo skirstinys
vėlavimas
vėlavimo histerezė fazinis atsilikimas
vėlavimo histerezė
vėlinimasis
vėluojančioji koreliacija
vėluojančioji kovariacija
Vaibelo skirstinys
Vaitekerio periodograma
Vaitlo beta skirstinys
vaizdų atpažinimas
Valdo fundamentalioji tapatybė
Valdo ir Volfovico kriterijus
Valdo ir Volfovico nuotekų kriterijus
Valdo klasifikavimo statistika
Valdo kriterijus
Valdo skirstinys
valdomas procesas
valdymas
valdymo diagrama
valdymo grafikas
valdymo riba
valdymo taškas
van der Vardeno kr+Y3473iterijus
van der Waerden kriterijus
variacija
variacijos koeficientas t. p. santykinė standartinė paklaida
variacinė seka
variacinė srauto analizė
variogramė
varpo formos kreivė
vartotojimo kainų indeksas
vartotojo kainų indeksas
vartotojo pragyvenimo indeksas
vartotojo rizika
veikiantis probitas
veikiantysis probitas
veiklos charakteristika
veiksmingoji medianinė dozė
veiksnių pasvėrimas
veiksnio lygmuo
veiksnys rezultatas
veiksnys
vektorių jungties koeficientas
vektorinės koreliacijos koeficientas
vektorinis dydis
Velčo kriterijus
Venn diagrama
Veno diagrama
vertės indeksas
vertės rodiklis
vertinimas
vertinimas-maksimizavimas algoritmą
vertinimo taškais metodas
Vestenbergo tarpkvartilinės srities kriterijus
vežėjas kintamasis
VI rūšies skirstinys
VI tipo skirstinys
vidinė dispersija
vidinė grupės dispersija
vidinė grupės nuokrypis
vidinė regresija
vidiniai mažiausieji kvadratai
vidinis atsitiktinis dydis
vidinis Poisson skirstinys
vidinis Puasono skirstinys
vidinis tikslumas
vidurkio adityvumas
vidurkio tiesinis nuoseklusis skirtumas
vidurkio tikėtinumo įvertis
vidurkis
vidurkis
vidutinė absoliučioji paklaida
vidutinė amplitudė
vidutinė grupavimo pataisa
vidutinė išleidimo kokybės riba
vidutinė kokybės apsauga
vidutinė kontrolės apimtis
vidutinė kryptis
vidutinė kvadratinė paklaida
vidutinė kvadratinė paklaida
vidutinė kvadratinė paklaida
vidutinė reikšmė
vidutinė sritis
vidutinės imties indeksas
vidutinės imties skaičius
vidutinės imties skaitinė funkcija
vidutinio tankio kreivė
vidutiniojo rango metodas
vidutinis aritmetinis nuokrypis
vidutinis aritmetinis nuokrypis
vidutinis išleidimo kokybės lygis
vidutinis kontrolės kiekis
vidutinis kvadratas
vidutinis kvadratinis jungtinumas
vidutinis kvadratinis nuokrypis
vidutinis kvadratinis nuokrypis
vidutinis kvadratinis nuokrypis
vidutinis kvadratinis nuoseklusis skirtumas
vidutinis kvadratinis nuoseklusis svyravimų įvertinys
vidutinis nuokrypis
vidutinis nuoseklusis skirtumas
vidutinis pokytis
vidutinis probito skirtumas
vidutinis puskvadračių skirtumas
vidutinis skirtumas
vidutinis trigonometrinis nuokrypis
vienalaikė regresija
vienalaikės dispersijos kriterijus
vienalaikės dispersijos testas
vienalaikiai diskriminavimo intervalai
vienalaikiai leistinieji intervalai
vienalaikiai pasikliautinieji intervalai
vienalaikiai prognozės intervalai
vienalaikis įvertinimas
vienalaikis lygčių modelis
vienalaikis modelis
vienalaikis pakankamumas
vienalaipsnis
vienalytiškumas
vienamatis skirstinys
vienapakopė atranka
vienas aklasis
vienašalis
vienatis
vienetinės stadijos atranka
viengubai ar dvigubai susiję trikampiai blokai
vieningasis daugiklis
vieningasis koeficientas
vienkartinio ėmimo planas
vieno ryšio blokinis modelis
vieno veiksnio teorija
vienodų skirstinių linija
vienodų skirstinių tiesė
vienodai koreliuotas skirstinys
vienodo kreivumo
vienviršūnis
VII rūšies skirstinys
VII tipo skirstinys
VIII rūšies skirstinys
VIII tipo skirstinys
Vikselo lygtys
Vilkoksono kriterijus
Vilkoksono rangų sumos kriterijus
Vilkoksono žymėtųjų porų ranginis kriterijus
Vilkoksono žymėtasis rango kriterijus
Vilkso ir Lolio U1 statistika
Vilkso ir Rozenbaumo kriterijai
Vilkso tuščiųjų langelių kriterijus
Vilkso vidinė sklaida
Vilsono ir Hilferčio transformacija
vinzorizuotasis įvertinys
vinzorizuotasis įvertis
virđijimas
viršūnė
viršūnės reikšmė
viršnormalioji dispersija
viršutinė kontrolės riba
viršutinis ekscesas (perviršis virš normaliojo skirstinio)
viršutinis kontrolės rėžis
viršutinis kvartilis
virtualusis laukimo laiko procesas
virtualusis laukimo trukmės procesas
Višarto modalioji analizė
Višarto skirstinys
visiškai perkeltas projektas
visiškai subalansuotas gardelės kvadratas
visuotinis surašymas
Vitlo skirstinys
VN kriterijus
Voldo dekompozicijos teorema
Voldo ir Markovo intervalų procesas
Voldo skaidymo teorema
Volfovico minimalaus atstumo metodas
Volkerio tikimybinė funkcija
von Mises skirstinys 
von Neumann modifikuotasis santykis 
von Neumann santykis 
Vordo būdas
Vordo metodas
Voringo skirstinys
Voronoi daugiakampis
Voronoi poligonas
Voronojaus daugiakampis
Voronojaus poligonas
Votsono ir Viljamso kriterijus
Votsono skirstinys
Votsono UN˛ kriterijus
Votsono UN˛ kriterijus
Vudberio skirstinys
vykdymo charakteristika
vyksmo charakteristika
Vynerio ir Chinčino teorema
Vynerio ir Hopfo metodas
Vynerio procesas
W statistika
Wald fundamentalioji tapatybė
Wald ir Wolfowitz kriterijus
Wald ir Wolfowitz nuotekų kriterijus
Wald klasifikavimo statistika
Wald kriterijus
Wald skirstinys
Walker tikimybinė funkcija
Ward būdas
Ward metodas
Waring skirstinys
Watson ir Williams kriterijus
Watson skirstinys
Watson UN˛ kriterijus
Watson UN˛ kriterijus
Weibull skirstinys
Welch kriterijus
Westenberg tarpkvartilinės srities kriterijus
Whittaker periodograma
Whittle beta skirstinys
Whittle skirstinys
Wicksell lygtys
Wiener ir Chinčino teorema
Wiener ir Hopf metodas
Wiener procesas
Wilcoxon kriterijus
Wilcoxon rangų sumos kriterijus
Wilcoxon žymėtųjų porų ranginis kriterijus
Wilcoxon žymėtasis rango kriterijus
Wilks ir Lawley U1 statistika
Wilks ir Rosenbaum kriterijai
Wilks tuščiųjų langelių kriterijus
Wilks vidinė sklaida
Wilson ir Hilferty transformacija
Wishart modalioji analizė
Wishart skirstinys
Wn˛ kriterijus
Wold dekompozicijos teorema
Wold ir Markov intervalų procesas
Wold skaidymo teorema
Wolfowitz minimalaus atstumo metodas
Woodbury skirstinys
X rūšies skirstinys
X tipo skirstinys
XI rūšies skirstinys
XI tipo skirstinys
XII rūšies skirstinys
XII tipo skirstinys
Yates ir Grundy ir Sen įvertis
Yates išlyginimas
Yates pataisa tolydumui 
Yates pataisa
Youden kvadratas
ypatingasis skirstinys
ypatingasis svorinis modelis
ypatingoji reikšmė
Yule hiperbolinis skirstinys
Yule ir Walker lygtys
Yule lygtis
Yule procesas
Yule skirstinys
Yule žymėjimas
Z diagrama
Z grafikas
z kriterijus
z skirstinys
z taškai
Zelen nelygybė
Zeleno nelygybė
žemesniosios eilės poslinkio įvertinys
ženklo testas
Žibrŕ skirstinys
žiedinis modelis
žingsnio žemyn eiga
Zipf dėsnis
zoninė atranka
zoninis polinomas
Žordano tapatybė
z-transformacija
žuvimo procesas
žvalgomasis tyrimas
žvyro kriterijus
Zygelio ir Takio kriterijus
žymėtasis ranginis kriterijus
žymių koreliacija

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page