ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: Y

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(yl. malliperusteinen vakiointi)
(yleinen) elinikäjakauma
(yleistetyt oikeakulmaiset asetelmat)
(ylitystesti)
Yatesin algoritmi
Yatesin jatkuvuuskorjaus
Yatesin korjaus
Yatesin-Grundyn-Senin estimaattori
ydinestimaatti
ydinestimaattori
ydinestimaattori
ydinjoukko malli
ydintasoitus regressioanalyysissä
yhden aikasarjan spektri
yhden kytkennän lohkokaavio
yhden kytköksen ryvästys
yhden muuttujan jakauma
yhden selittäjän regressiomalli
yhdenmukainen järjestys
yhdenmukaisen käsittelyn koe
yhdensuuntaisten suorien analyysi
yhdistäminen
yhdistävä luokka
yhdiste-leikkaus-periaate
yhdiste-leikkaus-testi
yhdistelmäestimaattori
yhdistelmäindeksi
yhdistelykoe
yhdistetty aineisto
yhdistetty aineisto
yhdistetty jakauma
yhdistetty otanta-asetelma
yhdistetty spektri
yhdistetty t. osittain määrätty hypoteesi
yhdysvaikutuksen aste
yhdysvaikutus
yhdysvaikutus
yhtäaikaiset varianssisuhdetestit
yhtäläisen tietämättömyyden periaate
yhtäläisyys
yhtäläisyys
yhtälövirhe
yhtäpitävä otos
yhtäpitävyys
yhteensopivuuden aste
yhteensopivuuskerroin
yhteensopivuuskerroin
yhteensovittaminen
yhteensovitusjakauma
yhteisennusteväli
yhteisestimointi
yhteisfaktori
yhteisjakauma
yhteiskorrelaatiokerroin
yhteismomentti
yhteisspektri (aikasarja-analyysissä)
yhteistyhjentävyys
yhteisvaihtelu
yhtenäinen rakenne
yhtenäisyys
yhteys
yhteys
yhteysfunktio
yhteysindeksi
yksihuippuinen
yksikäsitteinen faktori
yksikäsitteinen tekijä
yksikäsitteisyys
yksikkövektorien joukon suuntavektori)
yksilöllisyyskerroin
yksilöparametrit
yksinkertainen ab-normaali käyrä
yksinkertainen hilakaavio
yksinkertainen hypoteesi
yksinkertainen otos
yksinkertainen rakenne
yksinkertainen satunnaisotanta
yksinkertainen satunnaisotanta
yksinkertainen taulukko
yksinkertaisen kytkennän ryvästys
yksisuuntainen luokitus
yksitahoinen testi
yksivaiheinen otanta
yksöissokko(koe)
yläkvartiili
yleinen toisistaan riippuva yhtälöjärjestelmä
yleinen uusiutumisprosessi
yleisestimaatti
yleisfaktori
yleisfaktori
yleisfaktorin (ali)avaruus
yleisfaktorin teoria
yleiskuva
yleistetty ääriarvojakauma
yleistetty additiivinen (lineaarinen) malli
yleistetty autoregressiivinen ehdollinen heteroskedastinen malli
yleistetty Bayesin päättelysääntö
yleistetty binomijakauma
yleistetty etäisyys
yleistetty jakauma
yleistetty käänteismatriisi
yleistetty kaksiulotteinen eksponenttijakauma
yleistetty lineaarinen malli
yleistetty multinomijakauma
yleistetty normaalijakauma
yleistetty Pareto-jakauma
yleistetty perättäisten erotusten keskineliö
yleistetty pienimmän neliösumman estimaattori
yleistetty potenssisarjajakauma
yleistetty ristiinvalidointi
yleistetty sekamalli
yleistetty sekvenssitodennäköisyys suhdetesti
yleistetty stabiilisuuslaki
yleistetty STER-jakauma
yleistetty suurimman uskottavuuden estimaattori
yleistetty T2-jakauma
yleistetty tartuntajakauma
yleistetyt estimointiyhtälöt
yleistetyt gammajakaumat
yleistetyt k-tunnusluvut
yleistetyt lineaariset piilomuuttuja- ja sekamallit
ylempi tarkkailu- t. kontrolliraja
ylihajonta
yli-identifiointi
ylimääräisen jakson ristikkäiskoe
ylimmän posteriori-tiheyden välit (Bayesin luottamusvälit)
ylin neljännespiste
ylisaturoitu asetelma
ylitehokkuus
ylitystestit
yllätysindeksi
ylös-alas–menetelmä
ympäristitlastotiede
ympäristötilastot
ympyräkuvio
ympyränmuotoinen histogrammi
Youdenin neliö
Yulen hyperbolinen jakauma
Yulen jakauma
Yulen korjaus
Yulen merkitsemistapa
Yulen prosessi
Yulen yhtälö
Yulen-Simpsonin paradoksi
Yulen-Simpsonin paradoksi
Yulen-Walkerin yhtälö

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page