ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: V

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(vaiheittainen sulautusasetelma)
(vektorien vieraantumiskerroin)
(viilletty jakauma)
(viivehystereesi)
(vilpitön prosessi
väärin asetettu ongelma
väärinluokittelu
väestö
väestötiede
väestötilastot
vähiten merkitsevän erotuksentesti
vähittäiset muutokset
vahva konvergenssi
vahva suurten lukujen laki
vahva täydellisyys
vahvasti dominoitu estimaattori
vahvasti jakaumasta riippumaton
vahvasti stationaarinen prosessi
vahvasti tarkentuva estimaattori
vahvistusfunktio
vaihdettavissa olevat muuttujat
vaihdettavuus
vaihdos
vaihe
vaihediagrammi
vaihefunktio
vaihekulma
vaihespektri
vaihteleva otantasuhde
vaihtelevan kokoisten tutkimuserien asetelma
vaihtelevuusmitta
vaihtelu, jolle voidaan löytää syy/tekijä
vaihtelu
vaihtelu
vaihtelukerroin
vaihteluväli
vaihteluvälikortti (eräs laadunvalvontakortti)
vaihteluvälin keskipiste
vaihtoehtoinen hypoteesi
vaihtoehtoinen nimi Donskerin teoreemalle
vaihtoehtoinen nimitys aikaan perustavalle otannalle
vaihtoehtoinen nimitys Bickelin-Hodgesin estimaattorille
vaihtoehtoinen nimitys piirakkakuviolle tai ruusudiagrammille
vaikutuksen kantaja
vaikutuksen muovaaja
vaikutuksen siirtymä
vaikutuskäyrä
vaikutusta muovaava tekijä
vaimeneva heilahtelu
vaimeneva värähtely
vaimennus
vaimennuskerroin t. -tekijä
vaimentuminen
väistyvä tila
vajaa lohko
vajaa todennäköisyysjakauma (todennäköisyysmassa alle yksi)
vajaakuntoisuus
vajaatehoinen tunnusluku
vakaa estimaattori
vakaa Pareto-jakauma
vakaa prosessi
vakaus
vakioidut regressiokertoimet
vakiokuolleisuus
vakiomuotoinen tiheysfunktio
vakio-otantasuhde
vakiotasoinen alue
vakiovarianssinen
vakuutus- ja eläke(vakuutus)tilastot
väliaikainen keskiarvo
validointi
väliestimointi
valikoitumisharha
valikoivin luottamusväli
välimatkajakama
väline-t. instrumenttimuuttuja
valintaperusteinen otanta
valittujen pisteiden menetelmä (käyrän piirtämiseksi)
valkoinen kohina
vallitseva tila jolle palautumisaika on äärellinen
vallitsevuus (meteorologia)
vallitsevuus
valvonta
Van Der Waerdenin testi
vanhenemisjakauma
vapaan käden menetelmä kuvion piirtämisessä
vapausasteet
VaR
värähtelevä stokastinen prosessi
värähtely keskiarvon ympärillä aikasarjoissa tai muissa sarjoissa
värähtelymitta
vararikko-ongelmat
varastoeräotanta
varasto-ongelmat
varattu periodi
variaatiokerroin
variaatiokertoimen neliö
varianssi(analyysi)taulukko
varianssi
varianssianalyysi
varianssiapproksimaatio Taylorin sarjakhitelmää hyväksikäyttäen
varianssiapproksimaatio von Misesin sarjakehitelmän avulla
varianssifunktio
varianssikomponentti
varianssi-kovarianssi matriisi
varianssi-kovarianssimatriisi
varianssin stabilisoivat muunnokset
varianssin stabilointi
varianssin vakautus
varianssisynteesi
varimax-tekniikka
variogrammi
värjäys
varjohavainto (tyhjään tai frekvenssiltään hyvin pieneen soluun imputoitu havainto estimoinnin turvaamiseksi)
varmuus ekvivalenssi
vasemmalta puolelta katkaisu
vasemmalta puolelta sensurointi
vastahypoteesi
vastakkainen muunnos
vastakkaiset muuttujat
vastakkaisjärjestys
vastasarjat
vastaus
vastauskato
vastausvirhe
vaste
vasteajan jakauma
vasteen metametri
vasteindeksi
vastemuuttuja
vastepinta
vastepinta-asetelmat
vastingeeni
vastinotokset
vedonlyöntisuhteen logartimi
vektoriaikasarja
vektorikorrelaatiokerroin
Venn-diagrammi
verhoriskifunktio
verhovoimafunktio
verkkoinformaatiokriteeri
verkko-otanta
verranta
verrokki
verrokkiotokset
vertailukausi
veto
vetosuhde
vetovoimaindeksi
vieras t. poikkeava havainto
viidennespiste
viipymä
viipymä
viipymisaika
viisikkokriteeri
viisipistekoe
viitejakso
viitepriori-jakauma
viivallinen riippuvuus
viivaspektri
viivästys
viive
viive
viivekorrelaatio
viivekovarianssi
viiveregressio
vino faktori
vino jakauma
vino korrelaatio
vino-normaalijkauma
vinouden kvartiilimitta
vinous
vipuvaikutus
virallisen tilaston laatu
viralliset tilastot
virhe
virhealue
virheen itseisarvo
virheetön kappale (laadunvalvonnassa)
virhefunktio
virhefunktion komplementti (ns. normaalijakauma)
virhekappale
virhekappaleiden keskiosuus
virhekappaleiden osuus
virheosuuden yläraja
virheosuuden yläraja
virhettä vähentävä voima
virtuaalinen odotusaikaprosessi
VN-testi
voileipä-estimaatti
voileipä-estimaattori
voimakas vaikutus
voimakkaasti vaikuttava havainto
voimakkain järjestyslukutesti
voimakkain kriittinen alue
voimakkain testi
voimakkuus
voimakkuus
voimakkuusfunktio
voittofunktio
voittomatriisi
volatiliteetti
volyymi-indeksi
Von Misesin jakauma
Von Misesin kehitelmä
Von Neumannin suhde
Voronoin monikulmio
vrt. (todenäköisyys)otanta
vrt. fidusiaalinen todennäköiosyys)
vuorotteleva prosessi
vuorotteleva uusiutumisprosessi
vuosittaisen ääriarvon menetelmä
vyöhykeotanta
vyöhykepolynomi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page