ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: T

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(t. sommitelma
(tappisuure t.-mitta)
(tasaisuustesti)
(tehokas) pistemäärä
(tehokas) pistemäärä
(testin kokonaiskesto-muunnos)
(tiheys)jakauma
(tikapuuindeksit)
(tikapuumuuttuja)
(tilkku)
(todennäköisyys)otanta
(todennäköisyys)tiheysfunktio
(tulevien tapahtumien) ennustaminen
(tulobinomimalli)
(tulointegraali)
(tuotannon) keskimääräinen hyväksyttävä laatutaso
(tutkimuksen) sisäinen validius
T2-jakauma
taajuusalue
taaksepäinlaskenta
tabutaso
tabutodennäköisyys
Taguchin menetelmät
taitettu normaalijakauma
taitosjakauma
taittaminen
taittaminen
Tajiman D tunnusluku
Takacsin prosessi
takaisinpano
takaisinpano-otanta
takaisinpanoprosessi
takaisinvaihtokaavio
takautuva katkaisupisteongelma
takautuva prosessi
takautuvat yhtälöt
tandemjonot
tantiilit
tapahtuma
tapahtumahistoria-aineisto
tapahtuman kuolinriski
tapahtumien kommunikointi Markovin ketjussa
tapaus-kohortti-asetelma
tapaus-kohortti-asetelma
tapaus-verrokki -tutkimus
tapaus-verrokki-asetelma
tappiofunktio
tappiofunktio
tappiomatriisi
tarkastelukausi
tarkastettava erä
tarkastettava määrä näytteessä tai erässä
tarkastusdiagrammi
tarkentumaton estimaattori
tarkentuva estimaattori
tarkentuva testi
tarkentuvuus
tarkkailu
tarkkuus
tarpeeton selittäjä
tartuntajakauma
tasa-arvokäyrä
tasa-arvosuora (vrt. Lorenz-käyrä)
tasahavaittavuuden käyrä
tasaisen jakautumisen suora
tasaisesti t. kauttaaltaan harhaton estimaattori
tasaisesti t. kauttaaltaan minimiriski
tasaisesti t. kauttaaltaan paras etäisyyden voimakkuustesti
tasaisesti t. kauttaaltaan paras päätösfunktio
tasaisesti t. kauttaaltaan paras vakioriskin estimaattori
tasaisesti t. kauttaaltaan tarkin
tasaisesti t. kauttaaltaan voimakkain testi
tasaisten välien testi
tasajakauma
tasaositus periaate
tasapaino
tasapainoinen uusiutumisprosessi
tasapainojakauma
tasapainotettu bootstrap
tasapainotettu epätäydellinen lohko
tasapainotettu faktorillinen koeasetelma
tasapainotettu hilaneliö
tasapainotettu otos
tasapainotettu sulautus
tasapainotettujen puoliotosten menetelmä
tasapainotetut erotukset
tasapainottamattomat aliluokat
tasapuolinen peli
tasapuolinen t. reilu peli
tasariskipiste
tasavälinen otanta
täsmälleen identifioituva malli
täsmälleen oikea testi
täsmällisyys
täsmällisyyskerroin
täsmennysharha
taso
tasoitettu regressioanalyysi
tasoitin
tasoittaminen
tasoittava arvo
tasoittava päättelysääntö
tasoitus
tasoituskäyrä
tasoituskyky
tasojen välinen vaihtelu (käyt. Gini-kertoimen dekomponoinnissa)
tasokartta
taustainformaatio
tav kirjallisuuskatsaus. tutkimuksen aihepiiristä
tav. suora jakauma
tavu
täydellinen latinalainen neliö
täydellinen latinalaisten neliöiden joukko
täydellinen regressio (käytettäessä järjestyslukuja)
täydellinen sidosryvästys
täydellinen tyhjentävä tunnusluku
täydellinen yhtälöjärjestelmä
täydellisesti satunnaistettu koeasetelma
täydellisesti tasapainotettu hilaneliö
täydellisten havaintojen analysointi
täydellisyys
täyden informaation menetelmä
täydentävä tasapainotus
täysin määrätty hypoteesi
Täysin satunnaisesti puuttuvat havainnot
täysin tasapainotettu hilaneliö
Tchebychevin epäyhtälö
Tchebychevin-Hermiten polynomit
tehokas estimaattori
tehokas vaihteluväli
tehokas vapausteiden lukumäärä
tehokkaan pistemäärän menetelmä
tehokkain estimaattori
tehokkuus
tehokkuus
tehokkuusekvivalenssi
tehokkuusindeksi
tehokkuuskerroin
tehokkuusosamäärä
tehostus
tehoton estimaattori
tekijä
tekijän taso
tekijöiden käänteistesti indeksissä
tekijöihin jaettu pylväskuvio
tekomuuttuja
tekomuuttuja
teoreettinen frekvenssi
teoreettinen muuttuja
Terryn testi
Terryn-Hoeffdingin testi
testien täydellinen luokka
testin koko
testin suhteellinen tehokkuus
testin taso
testin voimakkuus
testisarja (-patteri)
testitunnusluku
testiyhdistelmä
tetrakoorinen funktio
tetrakoorinen korrelaatio
Theilin erisuuruuskerroin
Theilin sekoitettu regressioestimaattori
Thiessenin monikulmio
Thomasin jakauma
Thompsonin sääntö
tiedosto- tai rekisteriyhdistely yksikkötasolla
tiedustelu
tieto
tietokanta
tietyn muuttujajoukon yleisfaktori
tietyn taudinaiheuttajan suora vaikutus
tiheys
tiheysfunktio
tiheysfunktio
tiheysfunktion estimointi
tiheyskäyrä
tiivis (sarja-)ryväs
tila–aika ryvästys
tilastografiikka
tilastojen lukutaito
tilastokuvio
tilastollinen hypoteesi
tilastollinen laskutaito
tilastollinen päätäntäsääntö
tilastollinen päätösfunktio
tilastollinen sieto- l. toleranssialue
tilastollinen sieto- l. toleranssiraja
tilastollinen sieto- l.. toleranssiväli
tilastolliseen ongelmanratkaisuun liittyvä epäröinti
tilastollisesti ekvivalentit lohkot
tilastot
tilastotiede
tilraunaeining
tilraunareitur
tiukennettu tarkastus
tiukennetut rajat laadunvarmistuksessa
tiukin testi
tiukka muuttuja
T-jakauma
t-jakauma
T-neliötesti
Tobit-malli
todellinen regressio
todellisuuden vastainen malli
todennäköinen tappio
todennäköisyyksillä painotettu momenttiestimointi
todennäköisyys
todennäköisyysalkio
todennäköisyysfunktio
todennäköisyysjakauma
todennäköisyyskäsitteen frekvenssiteoria
todennäköisyyskuvio (todennäköisyys-todennäköisyys–kuvio)
todennäköisyyskuvio
todennäköisyysmassa
todennäköisyysmielessä suppenematon estimaattori
todennäköisyysmielessä suppeneva estimaattori
todennäköisyysmomentti
todennäköisyysosamäärätesti
todennäköisyysotos
todennäköisyyspaperi
todennäköisyyspinta
todennäköisyyspoiminta
todennäköisyysrajat
toimenpideanalyysi
toinen ääriarvolause
toisen asteen otantayksikkö
toisen asteen prosessi
toisen asteen stationaarisuus
toisen asteen vaste
toisen kertaluvun analyysi
toisiaan leikkaamattomat päällekkäin asetetut aikasarjakuviot
toistaminen
toistettava ryhmäotosasetelma
toistettavuus
toistettu tiedustelu
toisto
toistokoe
toistomittausasetelma
toisto-otos
toistuva otanta
toleranssi
toleranssifaktori
toleranssijakauma
toleranssirajat
toleranssitekijä
Tongin epäyhtälö
T-pistemäärä
Tracyn-Widomin jakauma
trendi
trendi
trendin sovittaminen
trigonometristen poikkeamien keskiarvo
trinomijakauma
t-suhdejakauma
t-suhdekorvike
T-testi
t-testi
T-tunnusluku
tuhoava koe
tuhooja
Tukeyn aukkotesti
Tukeyn pikatesti
Tukeyn q-testi
Tukeyn testi
Tukeyn tunnusluku
Tukeyn yleistämät k-tunnusluvut
tulomomentti
tulomomenttikorrelaatio(kerroin)
tulomomenttikorrelaatiokerroin
tulosjakso
tulosmuuttuja
tunnuspiirre
tuottajan riski
tupakkakortti jakauma
turhamaisuusefekti
tutkimuksen osajoukko t. -alue
tutkimuksen ulkoinen validius
tutkimus
tutkimusaineisto
tutkimussuunnitelma/-suunnittelu
tyhjän solun testi
tyhjentävyys
työprobitti
typistys
tyydyttävä laatutaso
tyypillinen ajanjakso
tyypillinen ominaisuus
tyypillinen vuosi
tyypin A alue
tyypin A jakauma
tyypin A sarja
tyypin B alue
tyypin B jakauma
tyypin B sarja
tyypin C alue
tyypin C jakauma
tyypin C sarja
tyypin D alue
tyypin E alue
tyypin I jakauma
tyypin I laskurimalli
tyypin I otanta
tyypin I poiminta
tyypin I virhe
tyypin II jakauma
tyypin II laskurimalli
tyypin II otanta
tyypin II poiminta
tyypin II virhe
tyypin III jakauma
tyypin III virhe (testinvalintavirhe)
tyypin IV jakauma
tyypin IX jakauma
tyypin V jakauma
tyypin VI jakauma
tyypin VII jakauma
tyypin VIII jakauma
tyypin X jakauma
tyypin XI jakauma
tyypin XII jakauma
tyyppi
tyyppiarvo

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page