ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: S

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(samanlainen vaikutus)
(sarjatasapainotetut sekvenssit)
(satunnais)muuttujien yhteenlasku
(satunnaisiin mittausväleihin perustuva otanta aikasarja-analyysissä)
(sihteerin ongelma
(sisältymistestit)
säännöllinen estimaattori
säännöllinen Markovin uusiutumisprosessi
säännöllinen paras asymptoottisesti normaalinen estimaattori
säännöllinen stationaarinen pisteprosessi
säännöllinen stationaarinen prosessi
säännöllinen taso
säännöllisesti ryhmiinjaollinen epätäydellinen lohkoasetelma
säännöstö
saantofunktio (fys.)
saapumisjakauma
säästeliäisyyperiaate
säätö
Sacksin lause
sadannespiste
sädekimppuanalyysi
sairastuvuus (riskiryhmässä)
sairaus-kuolema-malli
saladeterministinen prosessi
sallittu hypoteesi
sallittu poikkeama
sallittu virhekappaleiden lukumäärä
sallittu virhekappaleiden osuus
sallitut virhekappaleet
sallitut virherajat
samanaikaiset testit
samanaikaisuus
samanasteiset harhaiset estimaattorit
samankaltaisuus
samankaltaisuus
samankaltaisuus
samanlaisten vaikutuskäyrien analyysi
samanlaisuus
samanlaisuusindeksi
samanlaisuusindeksin muunnos
samansuuntainen poikkeavuus
samoin korreloitunut jakauma
sarja
sarja
sarja-asetelma
sarjajonot
sarjalaimennuskoe
sarjaotantaan perustuva tutkimusasetelma
sarjaryväs
sarjavaihtelu
SAS
Satterhwaiten approksimaatio
Satterhwaiten testi
satulapiste-approksiomaatio
satulapistekehitelmä
satulapistekehitelmä
satunnainen bifurkaatio
satunnainen impulssiprosessi
satunnainen normaalijakautunut tehokkaan pistemäärän testi
satunnainen ortogonaalinen muunnos
satunnainen periodin kahdentuminen
satunnainen Poisson-jakauma
satunnainen
satunnais-
satunnais-
satunnaisesti allokoitu asetelma
satunnaisesti puuttuvat havainnot
satunnaisesti puuttuvat havainnot
satunnaisesti puuttuvat havainnot
satunnaisesti tasapainotettu asetelma
satunnaisjakauma
satunnaisjärjestys
satunnaiskerroinmalli
satunnaiskoe
satunnaiskomponentti
satunnaiskulku
satunnaislähtö (systemaattisessa otannassa)
satunnaisluku
satunnaislukugeneraattori
satunnaismuuttuja
satunnaismuuttuja
satunnaisotos
satunnaispoiminta
satunnaisprosessi
satunnaisrajoite
satunnaissarja
satunnaissommitelma
satunnaistaminen
satunnaistamistesti
satunnaistapahtuma
satunnaistessellaatio
satunnaistettu malli
satunnaistettu merkitsevyystesti
satunnaistettu päätösfunktio
satunnaistettu testi
satunnaistettu vaste
satunnaistetut järjestyslukutestit
satunnaistetut lohkot
satunnaistetut osittaiset faktorikokeet
satunnaisuusasteet
satunnaisvaihtelu
satunnaisviivakuvio
satunnaisvirhe
satunnnaisvaikutusten malli
saturaatio
saturoitu malli
SB, SU-jakaumat
SB-jakauma
Schachin kahden otoksen testi
Scheffén testi
Schwarzin epäyhtälö
seisonta-aika
seitsemän satunnaismuuttujan arvoa
sekaantuneet havainnot
sekajakauma
sekajakauma
sekajakaumat
sekamalli
sekaotanta
seka-strategia
sekoitettu hypergeometrinen jakauma
sekoitettu negatiivinen multinomijakauma
sekoitettu Poisson-jakauma
sekoitetun eksponenttivasteen laki
sekoitetut faktorikokeet
sekoitetut jakaumat
sekoitusanalyysi (genetiikka)
sektoridiagrammi
sekvenssianalyysi
sekvenssiotanta, jossa äärellinen (määrätty) otoskoko
sekvenssiotanta
sekvenssitesti
sekventiaalinen khiin neliö-testi
sekventiaalinen muutospisteongelma
sekventiaalinen sieto- l. toleranssialue
sekventiaalinen T2-testi
sekventiaalinen todennäköisyyssuhdetesti
sekventiaalinen uudelleenpyydystysasetelma
sekventiaaliotanta
selitettävä muuttuja
selitetty riski
selittäjä
selittämättä jäämisaste
selittämättä jäämisasteen neliöjuuri
selittävä muuttuja
selitysaste
selitysaste
semi-invariantti
semi-Markovin prosessi
semimartingaali
semistabiilisuuslaki
semivariogrammi
sensitiivinen informaatio
sensurointi
sensuroitu otos
sensuroitu regressiomalli
sentroidimenetelmä
seulaestimaattori
seulonta
seulonta-asetelma
seulonta-asetelman toinen nimitys
seurantatutkimus
Shannonin-Wienerin indeksi
Shapiron-Wilkin testi
Shapiron-Wilksin testi
Sheppardin korjaus
Shermanin testitunnusluku
Shewhartin kontrollikortti
siedettävä virheosuus t. virhekappaleiden lukumäärä
Siegelin-Tukeyn testi
sietoraja
siirtofunktio
siirtymämatriisi
siirtymätodennäköisyys
sijainnin keskipiste
sijainnin mitta
sijainti
sijaintiasteikon perhe
sijaintimalli (erotteluanalyysi)
sijaintiparametri
sijaintiparametri
sijaintiparametri
sijaistaminen
sijaluku
sijalukukorrelaatio
sijalukupisteet
sijatunnusluku
sijoittumisongelmat
silmukka-asetelma (varianssipproksimaatio)
simplex-algoritmi
simplex-asetelmat
simplex-mallit
simplex-menetelmä
simplex-sentroidi-asetelma
simulaattori
simulointimalli
simulointiohjelman algoritmi laskennan nopeuttamiseksi
simultaanierotteluvälit
simultaaniluottamusvälit
simultaanimalli
simultaanit sietovälit
singulaariarvohajotelma
singulaarinen jakauma
singulaarinen painotusmenetelmä
sinusoidi ääriarvoteoreema
sirkulaarinen normaalijakauma
sirontakuvio
sirontakuviomatriisi
sisäkkäinen koeasetelma
sisäkkäinen tasapainotettu epätäydellinen lohkoasetelma
sisäkkäiset t. hierarkkiset hypoteesit
sisäkkäiskaavio
sisäkorrelaatio
sisältövaliditeetti
sisältymistodennäköisyys
sively hajontakuviot
sivuinformaatio
sivutunnusluku
skaala-parametri
S-käyrä
S-käyrä
skedastinen käyrä
skedastisuus
Skitovichin-Darmoisin lause
Slutskyn apulause
Slutskyn lause
Slutskyn prosessi
Slutskyn-Yulen vaikutus
Smirnovin testi
Smirnovin-Birnbaumin-Tingeyn jakauma
S-muotoinen (yksihuippuinen) kertymäfunktio
sokkoutus
solu-/ruutufrekvenssi
solumalli
solut joihin ei määritelmän mukaan voi tulla havaintoja
spatiaalinen mediaani
spatiaalinen pisteprosessi
spatiaalinen systemaattinen otanta
spatiaalinen tilastotiede
Spearmanin estimaattori
Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin
Spearmanin kahden faktorin teoreema
Spearmanin perussääntö
Spearmanin rho
Spearmanin-Brownin ennustava kaava
Spearmanin-Brownin kaava
Spearmanin-Kärberin estimaattori
Spearmanin-Kärberin menetelmä
Spearmannin-Kärberin menetelmä
spektri
spektri
spektrifunktio
spektrihajotelma
spektrikertymäfunktio
spektrikertymäfunktio
spektrikertymäfunktio
spektrikeskiarvo
spektripainofunktio
spektripainofunktio
spektripainofunktion toinen nimitys
spektritiheys
spektritiheysfunktio
Spencerin kaava
spesifi taso
spesifisyys
Spitzerin identiteetti
splini-estimaatti
SPSS
stabiilisuuslaki
stabiiliustesti
Stacyn jakauma
standardi populaatio
standardi-normaalijakaumaa noudattava muuttuja
standardinormaalimuuttuja
standardipistemäärä
standardipoikkeama
standardoidut regressiokertoimet
standardoitu latinalainen neliö
standardoitu muuttuja käyttäen muita tunnuslukuja kuin keskiarvoa ja hajontaa
standardoitu muuttuja
standardoitu muuttuja
standardoitu muuttuja
standardoitu normaalimuuttuja
standardoitu suurimman uskottavuuden estimaattori (erit.. testeissä)
Stata
stationaarinen jakauma
stationaarinen populaatio
stationaarinen prosessi
stationaarisuuden aste
Steinerin kolmoissysteemit
Steinin kahden otoksen paradoksi
Steinin paradoksi
Steinin-Chenin menetelmä
Stephanin iteratiivinen prosessi
stereogrammi
stereologia
STER-jakauma
s-testi
Stevensin-Craigin jakauma
Stirlingin jakauma
stokastinen (aikasarja)vaihtelu
stokastinen approksimointimenetelmä
stokastinen differentioituvuus
stokastinen häiriö
stokastinen integroituvuus
stokastinen jatkuvuus
stokastinen konvergenssi
stokastinen konvergointi
stokastinen laskurimalli
stokastinen levottomuus
stokastinen malli
stokastinen matriisi
stokastinen muuttuja
stokastinen optimointi
stokastinen prosessi
stokastinen riippuvuus
stokastinen suppeneminen
stokastinen testien vertailu
stokastinen transitiivisuus
stokastinen ydin
stokastinen
stokastinen
stokastisesti suurempi tai pienempi
stokastiset runsaan populaation mallit
strategia
Studentin hypoteesit
Studentin jakauma
Studentin t-jakauma
Studentin t-testi
studentointi
studentoitu maksimaalinen absoluuttinen muuttuja
Sturgesin sääntö
subjektiivinen bayesiläinen päättely
subjektiivinen todennäköisyys
Subrahmaniamin yleistetty tartuntajakauma
SU-estimaattori
suhde
suhdeasteikko
suhde-estimaattori
suhdeluku
suhdeskaala
suhteellinen frekvenssi
suhteellinen frekvenssi
suhteellinen frekvenssi
suhteellinen indeksi
suhteellinen keskihajonta
suhteellinen otanta
suhteellinen riskin malli
suhteellinen täsmällisyys
suhteellinen tehokkuus (otannan suunnittelussa)
suhteellinen tehokkuus
suhteellinen vaikuttavuus t. teho
suhteellinen varianssi
suhteellisen riskin logaritmi
suhteiden keskiarvo (indeksiteoria)
SU-jakauma
Sukhatmen d-tunnusluku
Sukhatmen testi
sulautus
suljettu kysymys
suljetut sekventiaaliset t-testit
sumea joukko-oppi
suodatin
suodatusprosessi
suora otanta
suora todennäköisyys
suora vakiointi
suorakaidehila
suorakulmainen riippuvuusasetelma
suorakulmainen
suoraviivainen trendi
super-martingaali
supernormaali hajonta
super-Poisson jakauma
superpopulaatiomallit
supistettu koeasetelma
supistettu tarkastus
supistetun muodon menetelmä
supistetut yhtälöt
suppeneminen todennäköisyysmielessä
suppilokuvio
survey-tutkimuksen virhelähteet
suunnattu epäsyklinen graafi
suunnattu havaintoaineisto l. data
suurimman entropian menetelmä
suurimman entropian periaate
suurimman todennäköisyyden estimaattori
suurimman uskottavuuden estimaattori
suurimman uskottavuuden menetelmä
suurten lukujen laki
suuruus
sykliset eli toistuvaa vaihtelua sisältävät aikasarjat
sylinterimäisesti rotatoitava asetelma
symmetrinen erisuurten lohkojen asetelma
symmetrinen faktorikoe
symmetrinen frekvenssitaulukko
symmetrinen jakauma
symmetrinen kaksitahoinen testi
symmetrinen kehäjakauma
symmetrinen latinalainen neliö
symmetrinen otanta
symmetrinen stabiilisuuslaki
symmetrinen testi
symmetrisyys
sympatiavaikutus
synergia
syntymä-
syntymis- ja kuolemisprosessi
syntymis-kuolemisprosessista riippumaton populaation lisäys
syntymisprosessi
syntyvyys
systemaattinen asetelma
systemaattinen neliö
systemaattinen otanta
systemaattinen otos
systemaattinen tunnusluku
systemaattinen vaihtelu
systemaattinen virhe
systemaattinen
systemaattisen otannan tulkinta yksinkertaiseksi satunnaisotannaksi
syymuuttuja
syyosuus
syy-spesifi riskifunktio

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page