ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: R

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(ryhmien välisen vaihtelun voimakkuus)
(ryhmittelypuu) dendrogrammi
R
raakamomentti
raakamomentti
raakamomentti
raakapistemäärä
Radonin-Nikodymin lause
raekohina
rahamarkkinatilastoissa oleva vaihtelu
Raikovin lause
räjähtävä prosessi
räjähtävä stokastinen differenssiyhtälö
rajoitettu khiin neliö-testi
rajoitettu satunnaistaminen
rajoitettu sekvenssimenetelmä
rajoitettu suurimman uskottavuuden menetelmä
rajoitettu täydellisyys
rajoitetun informaation estimaattori
rajoitetun informaation menetelmät
rajoittaminen
rajoitus
rakenne
rakennemuutokset
rakenneparametri
rakenneyhtälö
rakenneyhtälömallit
rakenteelliset aikasarjamallit
rakenteelliset nollat
rakenteelliset nollat
rankaiseva estimointi
rankaiseva näennäisuskottavuus
rankaiseva pienimmän neliösumman menetelmä
rankaiseva uskottavuus
rankit
Raon tehokkaan pistemäärän testi
Raon-Blackwellin lause
Raon-Kupperin malli
Raschin malli
rasitukseen perustuvat elinaikamallit
Rayleighin jakauma
Rayleighin testi
realisaatio
redusoidun muodon menetelmä
redusoimattomat asetelmat
redusoitumaton ketju
redusoitumaton Markovin ketju
Reedin-Frostin malli
Reedin-Münchin menetelmä
regressio järjestyspistemäärät
regressio
regressioanalyysi
regressiodiagnostiikka
regressio-ekvivariantti estimaattori
regressioestimaatti
regressiokäyrä
regressiokerroin
regressiokertoimet
regressiokvantiili
regressiopinta
regressioriippuvuuksien vakioisuuden testiaaminen yli ajan
regressioriippuvuus
regressioviiva
regressioyhtälön vakiotermi
regressogrammi
reilu peli
reittiotanta
reitur
rekursiivinen algoritmi
rekursiivinen jäännös
rekursiivinen systeemi
reliabiliteetin mitta
reliabiliteetti
REML
rengasjakauma
replikointi
resistantit tekniikat
R-estimaattori
reunajakauma
reunajakauman luokka
reunajakaumiin luokittelu
reunavaikutukset
Rhodesin jakauma
ridit-analyysi
Riemannin jakauma
riippumaton sensurointi
riippumaton t. selittävä muuttuja
riippumaton vaikutus
riippumattomat kokeet
riippumattomat testit
riippumattomien lisäysten prosessi
riippumattomuus
riippuvuuden sisältävä koeasetelma
riippuvuus
riippuvuus
riippuvuus
riippuvuusasetelma
riippuvuuskerroin
riittävä osajoukko
rinnakkaisotokset
rinnakkaisotos t. -näyte
Ripleyn tunnusluvut
riski
riskifunktio
riskifunktio
riskisuhde
riskitaajuus
riskitaajuusfunktio
riskitaajuusjkauma
riskitekijä
ristialue
ristiamplitudispektri
ristiinpainotettu indeksi(luku t.-piste)
ristiinvalidointikriteeri
ristiinvalidointikriteeri
ristikkäiset tekijät t. faktorit
ristikkäiskaavio
ristikkäiskoe
ristikko
ristikko
ristikorrelaatio
ristikovarianssi
ristiluokittelu
ristispektri
ristivalidointi
ristivoimakkuusfunktio
RMSE
Robbinsin-Munron prosessi
robusti estimaattori
robusti sijaintestimaattori
robustisuus
robustit tekniikat
rodunjalostusoppi
Roomin neliöt
Rosenbaumin testi
rotaatio
rotatoitava asetelma
rotatoiva l. kiertävä otanta
Royn maksimijuuren kriteerit
R-prosessi
R-tekniikka
Rutherfordin tartuntajakauma
ruudullinen kvasilatinalainen neliö
ruusudiagrammi
ruutu
ryhmä
ryhmä
ryhmäänkuuluvuusindeksi
ryhmäfaktori
ryhmäkeskiarvo
ryhmäsekvenssiasetelma
ryhmäseulontamenetelmä
ryhmätestaus
ryhmävertailu
ryhmien sisäinen varianssi
ryhmiin osittuva epätäydellinen lohkokoa
ryhmiin osittuva koe(asetelma)
ryhmiin osittuva rotatoiva asetelma
ryhmitelty Poissonin jakauma
ryhmittelykorjaus
ryöppyprosessi
ryväs
ryväsanalyysi
ryväsotanta
ryvässatunnaistettu koe
ryvästäminen

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page