ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: P

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(päätösfunktioiden) täydellinen luokka
(päätösfunktioiden) täydellisyys
(päätösten) yhtenevyys
(pahalaatuinen (matriisi))
(pallomainen keskisuunta)
(pallomainen normaalijakauma) - (kolmen standardoidun ortogonaalisen muuttujan virittämä normaalijakauma)
(positiiviselle akselille) taitetut jakaumat
(prosessin) toteutuma
pääkomponentit
pääkomponenttianalyysi
pääkomponenttiregressio
pääkoordinaattianalyysi
päällekkäiset otantayksiköt
päällekkäisotokset (t. näytteet
päällekkäisten karttojen menetelmä
päällekkäisyysaste
Paaschen indeksi
Paaschen-Konyusin indeksi
päätäntäsääntö
päätäntäteoria
päätepisteiden estimointi
päätepistekorjaukset
päättelyavaruus
päättelysääntö
päävaikutus
paikallinen l. lokaali asymptoottinen tehokkuus
paikallinen uskottavuusestimointi
paikallisesti l. lokaalisti asymptoottisesti tiukin testi
paikallisesti l. lokaalisti asymptoottisesti voimakkain testi
paikallisesti l. lokaalisti voimakkain järjestyslukutesti
paikkaus saman muuttujan edeltävän mittauksen havaintoarvolla
paikkaus
paino
painofunktio
painoindeksi
painokerroin
painokerroin
painotettu indeksi(luku)
painotettu keskiarvo
painotettu regressio
painotettu testijoukko
painotetun pienimmän neliösumman menetelmä
painottamaton keskiarvo
painottamattomien keskiarvojen menetelmä (varianssianalyysissä)
painotusharha (erit. indeksiteoria)
palaamisaika
palautumisaika tasolle k Markovin ketjussa
palautumisaika
palautumisindeksi
palautuva Markovin ketju
palautuva tila
Palgraven indeksi
pallojakauma
pallomainen normaalijakauma
pallopintajakauma
Palmin funktio
Palmin teoreema
paloittainen regressio
palsta
paluuaika
paluujakso
palvelutiheys
paneeliaineisto
paneelitutkimus
panos-tuotos-prosessi
Papadakisin menetelmät
parametri
parametrien ortogonaaalisuus
parametrinen ohjelmointi
parametripiste
parametriset hypoteesit
paras asymptoottisesti normaali estimaattori
paras estimaattori
paras kriittinen alue
paras lineaarisesti harhaton estimaattori
paras yhteensopivuus
pareittainen riippumattomuus
parempi saman asteinen harhainen estimaattori
Pareto-indeksi
Pareto-indeksi
Pareto-jakauma
Pareto-käyrä
Pareto-tyyppinen jakauma
parillinen summaus (aikasarja-analyysissä)
parittainen t-testi
parivertailu
parivertailujen yhtäpitävyyskerroin
p-arvo
Pascalin jakauma
Pearl-Read käyrä
Pearson-Durbin -suhde
Pearsonin huipukkuusmitta
Pearsonin jäännökset
Pearsonin käyrä
Pearsonin khin neliötesti
Pearsonin korrelaatiokerroin
Pearsonin kriteeri
Pearsonin tyypin VI jakauma
Peekin epäyhtälö
peittämismenettely sokkokokeessa
peittävyys
peittotodennäköisyys
peittovaikutus
peliteoria
peliteorian rosvoprobleema
peliteorian tapaan laadittu toistokoe
pelurin vararikko
peräkkäinen T2-testi
peräkkäiserotuksiin t.-differensseihin perustuva tunnusluku
peräkkäisten arvojen aritmeettinen keskiarvo aikasarjoissa
peräkkäisten erotusten keskineliö
peräkkäistesti
perättäisestimointi
periodogrammi
periytyvyys
Perkin jakauma
permutaatiotesti
perus-
perusjakso
perusjoukko
perusjoukko
perusjoukkoa koskeva estimaatti
perusjoukon (todellinen) keskiarvo
peruskauden paino
peruskausi
perusluku
peruspopulaatio
perusriski
perussatunnaisprosessi (ks. Brownin liike)
perussolu t.-alue
perussolu
perusviiva (esim. kuvion x-akseli)
perusyksikkö
pesiytetyt t. hierarkkiset menetelmät
pesiytetyt t. hierarkkiset tapaus-verrokkitutkimukset
pesiytynyt asetelma
Petersin menetelmä
p-funktio
pienimmän absoluttipoikkeaman menetelmät
pienimmän absoluttipoikkeaman regresisoanalyysi
pienimmän neliösumman estimaattori
pienimmän neliösumman menetelmä epälineaarisessa regressiossa
pienimmän neliösumman menetelmä
pienimmän neliösumman yleistetty käänteismatriisi
pienimmän varianssin erotusmenetelmä
pienin varianssi
pienten lukujen laki
Pietarin paradoksi
Pietarin peli
piilojaksomalli
piiloluokan t. latentin luokan analyysi
piilomuuttuja
piilorakenne
piirakkakuvio
piirakkakuvio
piktogrammi
piktogrammi
Pillain kovarianssimatriisitesti
piste
piste
pistebiseriaalinen korrelaatio
piste-estimointi
pistekartta
pistekuvio
pistemäärätesti
pistemäärävektori
pistemääräyhtälö
pistemäärien normalisointi
pisteotanta
pisteprosessi
pistetiheys
pistetodennäköisyysfunktio
pitkälle (t. syvälle) viety ositus
pitkän aikavälin malli
pitkittäis(haastattelu)tutkimus
pitkittäisaineisto
pitkittäisaineiston varianssianalyysi
Pitmanin estimaattori
Pitmanin läheisyyskriteeri
Pitmanin tehokkuus
Pitmanin testi
Pitmanin-Morganin testi
Plackettin tasajakauma
poiketa
poikittaistutkimus
poikkeama
poikkeama
poikkeama
poikkeaman itseisarvo
poikkeamiskerroin
poikkeavan havainnon vaikutuksen painoarvo regressioanalyysissä
poikkeavat havainnot
poikkeavien havaintojen korjaukset
poikkeaviin havaintoihin alttiit jakaumat
poimia näyte
poimia otos
poiminta mielivaltaisella todennäköisyydellä
poiminta suhteessa yksikön kokoon
poiminta yhtä suurin todennäköisyyksin
Poisson typistetty normaalijakauma
Poisson vaihtelu
Poisson-approksimaatio
Poisson-beta -jakauma
Poisson-binomijakauma
Poisson-Dirichlet-prosessi
Poisson-hajontaindeksi
Poisson-homogeenisuustesti
Poissonin suurten lukujen laki
Poissonin-Markovin prosessi
Poissonin-Pascalin jakauma
Poisson-jakauma
Poisson-jakauman alijakauma
Poisson-Lexis jakauma
Poisson-normaalijakauma
Poisson-prosessi
Poisson-ryvästysprosessi
Poisson-todennäköisyyspaperi
poisto
poistuma
Politzin ja Simmonsin tekniikka
polkuanalyysi
polkukerroinmenetelmä
Pollaczekin kaava
Pollaczekin-Khintchinen kaava
Pollaczekin-Spitzerin samastus
Pólyan jakauma
Pólyan prosessi
Pólyan teoreema
Pólyan toisen asteen frekvenssifunktio
Pólyan-Aepplin jakauma
Pólyan-Eggenburgerin jakauma
polykoorinen korrelaatio
polynominen trendi
polynomiregressio
polyspektri
popperin todennäköisyystulkinta
populaatio
populaatio
populaation perinnöllisyystiede
porrasasetelma
porrasjakauma
porrasmenetelmä
positiivinen binomijakauma
positiivinen harha
positiivinen hypergeometrinen jakauma
positiivinen vinous
positiivisten tapausten virhe
posterioritodennäköisyys
potenssifunktiojakauma
potenssikeskiarvo
potenssimomentti
potenssimuunnos
potenssisumma
Potthoffin testi
PPS-otanta
prediktiivinen päättely
preferenssialue
preferenssitaulu
prevalence
Priestlyn P(λ)-testi
prioriteetti jonotus
prioritodennäköisyys
probit-regressiosuora
probitti
probitti
probittianalyysi
Procrustesin menetelmä
profiilianalyysi
profiiliuskottavuus
progressivisesti sensuroitu otanta
projektio
prosenttijakauma
prosenttikuvio
prosenttipiste
prosenttipiste
protokolla
pseudokäänteisluku
pseudo-satunnaisluvut
pseudospektri
pseudo-uskotttavuus
psifunktio
psiin neliö-tunnusluku
psykologinen todennäköisyys
psykometria
p-tunnusluvut
puhdas satunnaisprosessi
puhdas strategia
puhdas syntymisprosessi
puoli-Cauchyn jakauma
puolilatinalainen neliö
puolilogaritmikuvio
puolimartingaali
puolinormaali hajonta
puolinormaalijakauma
puolinormaalinen plotti
puolinormaalinen todennäköisyyspaperi
puolistationaarinen prosessi
puolittainen toisto
puolitusmenetelmä
puolivakauslaki
puu-rakenteiset mallit
puu-regressio
puutteellinen (vajaa) otos/näyte
puuttellinen yhtälö t. malli
puuttuva tieto
puuttuvaa tietoa aiheuttava prosessi
Puuttuvan lohkon tekniikka
puuttuvat havainnot
pylväskuvio
pylväskuvio
pyöristys
pysäyttämissääntö
pysyvä t. kiinnitetty otos
pyydystys-uudelleenpyydystys otanta
pyydystys-uudelleenpyydystys-otanta

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page