ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: O

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(oikeakulmainen asetelma)
(otosten) heterogeenisuusmitta
(otostutkimus
oblimax-tekniikka
Occamin partaveitsi
OC-käyrä
OC-käyrä
odotettavissa oleva virhe
odotettu näytekappaleiden tai näytteiden määrä laadunvalvonnassa
odotettu normaalinen pistemäärätesti
odotettu probitti
odotettu solufrekvenssi kontingenssitaulussa
odotetut frekvenssit
odottamaton muutos
odotusaika
odotusarvo
odotusarvo
odotusarvo
ohjaus
oikealta katkaisuo
oikealta sensurointi
oikeiden ja väärien tapausten menetelmä
olennainen täydellisyys
oletettu keskiarvo
oma vaikutus
omakohtainen todennäköisyys
omaspektri
ominainen taso
ominaisarvo
ominaisharha (esim. systemaattinen virhe)
ominaispiirteen valinta
ominaistarkkuus
ominaisuus
op- ja Op-notaatio
operaatiotutkimus
optimaalinen asymptoottinen testi
optimaalinen kiintiöinti
optimaalinen kiintiöinti
optimaalinen lineaarinen ennustin
optimaalinen ositus
optimaalinen pysäytyssääntö
optimaalinen testi
optimaalinen tunnusluku
Ord-Carver systeemi
orgaaninen korrelaatio
Ornsteinin-Uhlenbeckin-prosessi
ortanttitodennäköisyydet
ortogonaalinen asetelma
ortogonaalinen matriisi
ortogonaalinen muuttujamuunnos
ortogonaalinen prosessi
ortogonaalinen regressio
ortogonaalinen
ortogonaaliprojektio
ortogonaaliset funktiot
ortogonaaliset neliöt
ortogonaaliset polynomit
ortogonaaliset testit
ortonormaali systeemi
osajoukkokuvio
osajoukoissa estimoitu riippuvuus
osaotos
osapalstakaavio
osapalstamenetelmä
osapalstamenetelmään perustuva sulautusasetelma
osaruutukaavio
osasto mallit
osin tasapainotettu asetelma)
osioanalyysi
osite
ositettu χ²
ositettu khiin neliö
ositettu otanta
osittain tarkentuvat havainnot
osittain tasapainotettu epätäydellinen lohkoasetelma
osittain tasapainotettu hila-asetelma
osittain tasapainotetut joukot
osittain tasapainotetut yhdistetyt lohkoasetelmat
osittain yhdistetty lohkoasetelma
osittainen kontingenssi
osittainen palautus (otannassa)
osittainen pienimmän neliösumman menetelmä
osittainen sulautus
osittainen toisto
osittainen vaihteluväli
osittainen yhteiskorrelaatiokerroin
osittaisautokorrelaatio
osittaisjärjestyskorrelaatio
osittaiskorrelaatio
osittaiskorrelaatio
osittaiskorrelaatiokerroin
osittaiskorrelogrammi
osittaisregressio
osittaisriippuvuus
ositus
oskillaatio
osoitin
osoitinfunktio
osoitinfunktio
osoitinmuuttuja
osumiskohta
osuus(piste)
osuuspiste
osuuspisteet
osuuspisteisiin perustuva luottamusväli bootstrap-simuloinnissa
otannan katkaisu esim. tietyn havaintomäärän jälkeen
otannan rakenne
otanta arpomalla
otanta- t. otostutkimus
otanta yhtä suurin todennäköisyyksin
otanta-asetelma
otantajakauma
otantamomentti
otantasuhde
otantasuunnitelma
otantatutkimus
otantavaihtelusta johtumaton virhe
otantaväli
otantavarianssi
otantavirhe
otantavirhe
otantayksikkö
otantayksikkö
otoksen allokointi
otoksen kiintiöinti
otoksen uudelleenkäyttö
otoksen uudiskäyttömenetelmä
otoksen) tunnusluku
otos tai näyte jonkin ominaisuuden löytämiseksi
otos
otos
otosasetelma
otosavaruus (informaatioteoria)
otosavaruus
otoskehikko
otoskoko
otosmomentti
otospaino
otospaino
otospaino
otospiste
otosvarianssin pienentäminen tutkimusmuuttujan kanssa korreloivaa apuinformaatiota hyödyntämällä
O-tunnusluvut

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page