ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: N

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(näytteen
(negatiivistern havaintojen välinen korrelaatio)
(neljännesriippuvuus)
(numeroituvat kvantiteetit)
(numeroituvat suureet)
näennäis- t. pseudofaktori
näennäiskorrelaatio
näennäiskorrelaatio
näennäismediaani
näennäisriippumattomuus
näennäisriippuvuus t. -assosiaatio
näennäisriippuvuus
näennäissatunnaisluvut
näennäissatunnaisotanta
näennäisuskottavuus
nauhadiagrammi
näyte
näyteyksiköiden odotettu määrä funktio
näyteyksiköiden odotettu määrä-käyrä
NBU-jakauma
negatiivinen binomijakauma
negatiivinen eksponenttijakauma
negatiivinen harha
negatiivinen hypergeometrinen jakauma
negatiivinen momentti
negatiivinen multinomijakauma
negatiivisten tapausten virhe
nelierotus
nelike
nelikenttä
neliö
neliöhila
neliöjuurimuunnos
neliökeskiarvo
neliökontingenssi
neliömuoto
neliösumma
neljännespiste
neljännespisteiden väli
neljännespoikkeama
Nelsonin-Aalenin estimaattori
neutraalikäyrä
Newmanin-Keulsin testi
Newton-Raphson -menetelmä
Neymanin ψ²-testi
Neymanin faktorointiteoreema
Neymanin kiintiöinti l. allokointi
Neymanin lyhin luottamusväli
Neymanin malli
Neymanin parhaiten valikoiva harhaton luottamusväli
Neymanin psiin neliö testi
Neymanin-Pearsonin apulause
Neymanin-Pearsonin lemma
Neymanin-Pearsonin teoria
Neymanin-Scottin malli
Neyman-kiintiöinti
Niilin ongelma
NMAR
Noetherin syklisen trendin testi
nolla- t. plasebo-käsittely (asetelman symmetrian turvaamiseksi)
nollaan suppenevuus
nollahypoteesi
nollan differenssi
nollasummapeli
nomogrammi
nopea Fourier-muunnos
nopeutettu elinaikatestaus
nopeutettu t. kiihdytetty testi
nopeutetun vikaantumisajan malli
nopeutuneen elinkaaren malli
normaalijakauma
normaalijakaumaa noudattava muuttuja
normaalijakauman kertymäfunktio
normaalijakaumapaperi
normaalijakautuneet tehokkaan pistemäärän testit
normaalinen ekvivalenttimuuttuja
normaaliprosessi
normaalisuustesti
normaaliyhtälö
normaaliyhtälöt
normalisoitu muuttuja
normalisoiva muunnos
normeerattu arvoalue
normeerattu M-estimaattori
normitti
NORMIX-tietokoneohjelma
nukleotidien moninaisuus
numeerinen luokitus (biologia)
numeroitumattomat kvantiteetit
nykytilaa koskeva data
Nyquistin frekvenssi
Nyquistin intervalli
Nyquistin-Shannonin lause

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page