ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: M

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(mallien keskiarvoistaminen)
(mittaus)virhemalli
(monivaiheinen syntymisprosessi)
(muunnoksesta riippumaton estimaattori)
m:n järjestyksen ongelma
m:nnet arvot
maaginen neliömalli
maahanmuutto
maantieteeseen liittyvä tilastotiede
määrällinen vaste
määräsuhde
määrittävä kontrasti
Macaulayn kaava
MAD
Madowin-Leipnikin jakauma
Mahalanobisin etäisyys
Mahalanobisin etäisyysmitta
Mahalanobisin mitta
Mahalanobisin yleistetty etäisyys
maksimaalinen F-suhde
maksimi F-suhde
maksimi tutkittavien luku esim. havaintojakson aikana
maksimi
maksimi-minimikuvio
malli I
malli II
malli
mallin hyvyys
mallinvalintavirhe
Mallowin Cp-tunnusluku t. valintakriteeri
Mannin-Kendallin testi
Mann-Whitneyn testi
MANOVA
Mantelin-Haenzelin testi
MAR
MAR
Marcinkiewiczin lause
marginaalijakauma
Markovin epäyhtälö
Markovin estimaatti
Markovin kenttä
Markovin ketju
Markovin ketju-Monte Carlo
Markovin ketjun taso jatkuvassa ajassa
Markovin ketjun taso jatkuvassa ajassa
Markovin ketjun yleistysmalli
Markovin ketjut)
Markovin piilomalli
Markovin prosessi
Markovin satunnaiskenttä
Markovin uusiutumisprosessi
Marshall-Edgeworth-Bowley-indeksi
Marshallin-Olkinin jakauma
martingaali
martingaalijäännökset
matriisin jäljen korrelaatio
matriisiotanta
Mauchlyn testi
Maxwellin jakauma
Maxwellin-Boltzmannin tunnusluku
MCAR
McDonaldin-Kreitmanin testi
MCMC otanta-algoritmi
MCMC
McNemarin testi
mediaahyötyannos
mediaani- F-tunnusluku
mediaani kuolettava annos
mediaani
mediaanikeskus
mediaaninen harhattomuus
mediaaniregressiokäyrä
mediaanisuora
mediaanisuunta
mediaanitesti
melkein kaikkialla
melkein varma
melkein varmasti
Mellinin muunnos
menetelmäharha
merkitsevyys
merkitsevyystaso
merkitty pisteprosessi
merkkijakso
merkkijärjestystesti
merkkijonofunktio
merkkitesti
merkki-uskottavuusosamäärä
Merringtonin-Pearsonin approksiomaatio
M-estimaatti
M-estimaattori
meta-analyysi
metametri
Metropolisin-Hastingsin algoritmi
mielipidetiedustelu
mielivaltainen origo tai lähtöpiste
mielivaltainen
mikä tahansa kriteeri
Millerin jackknife testi
Millerin jakauma
Millsin suhde
mimimaalinen olennainen (päätösfunktioiden) täydellisyys
mimimi erottuluinformaatiotunnusluku
minimaalinen tyhjentävä tunnusluku
minimaalinen virityspuu
minimaalisesti kytketty asetetalma
minimax robusti estimaattori
minimax-estimointi
minimax-periaate
minimax-strategia
minimax-tappioperiaate
minimi khiin neliö
minimi logit khiin neliö
minimi normaalihajontainen khiin neliö -estimaattori
minimi täydellisyys
minimiarvo
minimifrekvenssi
minimikohta
miniminormin kvadraattinen harhaton estimointimenetelmä
minimivarianssi
minimivarianssin harhaton estimaattori
Minkowskin epäyhtälö
Minkowskyn mitta
MINQUE-menetelmä
missä aikasarja vaihtaa merkkinsä miinuksesta plussaksi verrattaessa keskiarvoon
missä aikasarja vaihtaa merkkinsä plussasta miinukseksi verrattaessa keskiarvoon
mitallinen suppeneminen
Mitscherlichin yhtälö
mittaluku
mittausviheitä tai pokkeavia havaintoja
mittausvirhe
mittausvirhe
mittausvirhe
modaalisuus
momentti
momenttiemäfunktio
momenttien suhteet
momenttiestimaattori
momenttimatriisi
momenttimenetelmä
momenttisuhde
moniasteinen estimointi
moniasteinen otanta
moniasteinen otanta
moniasteinen otanta
monifaktorikoe
monihuippuinen jakauma
moniluokkainen taulukko
monimuotoisuusindeksi
monimutkainen (koe)asetelma
monimutkainen johdettu tilastoyksikkö
monimuutosongelma
monimuuttuja-aineiston lineaarinen ortogonaalinen muunnos
monimuuttuja-analyysi
monipaikkaus t.-imputointi
monitasoinen jatkuva otanta-asetelma
monitasomalli
monitilamalli
moniulotteinen aikasarja
moniulotteinen betajakauma
moniulotteinen binomijakauma
moniulotteinen Burrin jakauma
moniulotteinen eksponentiaalinen jakauma
moniulotteinen etumerkillinen järjestyslukutesti
moniulotteinen faktorianalyysi
moniulotteinen F-jakauma
moniulotteinen hypergeometrinen jakauma
moniulotteinen jakauma
moniulotteinen käänteinen hypergeometrinen jakauma
moniulotteinen käyräviivainen korrelaatio
moniulotteinen L1-keskiarvo
moniulotteinen laatukontrolli
moniulotteinen luokittelu
moniulotteinen momentti
moniulotteinen multinomijakauma
moniulotteinen multinomijakauma
moniulotteinen negatiivinen binomijakauma
moniulotteinen negatiivinen hypergeometrinen jakauma
moniulotteinen normaalijakauma
moniulotteinen ositus
moniulotteinen Pareton jakauma
moniulotteinen Pascalin jakauma
moniulotteinen Poissonin jakauma
moniulotteinen Poisson-jakauma
moniulotteinen Poisson-prosessi
moniulotteinen Pólyan jakauma
moniulotteinen potenssisarja jakauma
moniulotteinen prosessi
moniulotteinen pylväsdiagrammi
moniulotteinen skaalaus
moniulotteinen taulukko
moniulotteinen Tchebyshevin epäyhtälö
moniulotteinen varianssianalyysi- l. MANOVA-taulu
moniulotteinen varianssianalyysi
moniulotteisen havaintoaineiston järjestäminen keskipisteen suhteen
moniulotteiset vertailut
monivaiheinen otanta
monivaiheinen otanta
monivalintamenetelmät
monivalintaongelma
monivalintapäätös
moniyhtälömalli
monotoninen rakenne
monotoninen regressio
monotoninen uskottavuusosamäärä
Monte Carlo EM algoritmi
Monte Carlo testi
Monte Carlo-menetelmä
moodi
moodi
Moodin W-testi
Moodin W-testi
Moodin-Brownin mediaanitesti
Moodin-Brownin suoran estimointimenetelmä
Mooren-Penrosen käänteismatriisi
Moranin testi
Morgensternin jakaumat
Mortaran kaava
mosaiikki)
Mosesin jakaumasta riippumaton järjestyslukutesti
Mosesin testi
Mostellerin k:n otoksen ääriarvojen etsintätesti
m-tunnusluku
multibinomitesti
multikollineaarisuus
multilineaarinen prosessi
multinomijakauma
multinormaalijakauma
multiplikatiivinen prosessi
muodostaa jono
muodostuma
muoto
muotoanalyysi
muotoparametri
Murthyn estimaattori
muunnettu binomijakauma
muunnettu eksponenttiäyrä
muunnettu keskiarvo
muunnettu latinalainen neliö
muunnettu peräkkäisten erotusten keskineliö
muunnettu profiiliuskottavuus
muunnettu profiiliuskottavuus
muunnettu von Neumannin suhde
muunnetun normaalijakauman erikoistapaus arvolla
muunnetun normaalijakauman erikoistapaus arvolla
muunnetun normaalijakauman erikoistapaus arvolla
muunnetun normaalijakauman erikoistapaus arvolla
muunnetut normaalijakaumat
muunnosfunktio
muutosintensiteetti
muutospiste
muutospisteen estimaattori
muutospisteen ongelma
muutospistemallit
muutospisteongelma
muuttuja
muuttujamuunnos
muuttujien välinen korrelaatio
muuttujien valinta
muuttuvan differenssin menetelmä
muuttuvan differenssin menetelmä
muuttuvuus

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page