ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: K

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(käänteis)kertomajakauma
(kaksiulotteiset) kontingenssi-tyyppiset jakaumat
(kartta- tms.)ruutuotanta
(käsittely-) tekninen korrelaatio
(keskeytyneet jakaumat)
(keskiarvo uskottavuusestimaattori )
(keskiarvon) neliöjuuriestimaattori
(keskisuunta
(koe)asetelmamatriisi
(koe)asetelman optimaalisuus
(kokeen hyödyttömyysindeksi)
(kokonais)laskenta
(kolmiulotteinen keskivirhe)
(kolmiulotteinen varianssi )
(kolmiulotteinen varianssifunktio)
(konkomitantti muuttuja)
(kontrolloitavissa oleva) koe
(ks. kytketyt otokset)
(kulmien keskierotus)
(kulmien kvartiilipoikkeama)
(kuorinta-algoritmi)
k:n keskiarvon ryvästys
k:n otoksen ongelma
käännepiste
käänteinen asetelma
käänteinen hyperbolinen tangenttimuunnos
käänteinen hypergeometrinen jakauma
käänteinen normaalijakauma
käänteinen normaalinen pistemäärätesti
käänteinen Pólyan jakauma
käänteinen sinimuunnos
käänteisaikatesti
käänteisasetelma
käänteishypergeometrinen jakauma
käänteisjakauma
käänteismomentti
käänteismuunnos
käänteisongelmat
käänteisotanta
käänteispolynomi
käänteisrakenteinen betajakauma
käänteisrakenteinen Dirichletin jakauma
käänteisrelaatio
käänteistesti
käänteistodennäköisyys
kaareutunut eksponenttiperhe
Kaganin-Linnikin-Raon lause
kahden alleelin taipumus esiintyä yhdessä
kahden faktorin malli
kahden faktorin teoria
kahden indeksin yhdistelmäindeksi (tavoitteena ideaali-indeksi)
kahden muuttujan frekvenssikäyrillä on eriasteinen huipukkuus
kahden muuttujan frekvenssikäyrillä on sama huipukkuus
kahden muuttujan frekvenssikäyrillä on sama huipukkuusaste
kahden muuttujan interaktio
kahden otoksen välinen erotus yhtäpitävissä otoksissa
kahden vakiotasajakumaa noudattavan muuttujan yhteisjakauma
kahdesta tai us. lähteestä yhdistetetty mikrotason havaintoaineisto
kahdesti epäkeskinen F-jakauma
kahdesti tutkittu otos t. näyte
kaikki mahdolliset osajoukot läpikäyvä regressio
Kaiserin-Guttmannin kriteeri
Kaiserin-Meierin-Olkinin mitta otoksen riittävyydelle monimuuttaja-analyysissä
Kaiserin-Meyerin-Olkin otoksen sopivuuden mitta
kaistanleveys
kaksiarvoinen aineisto
kaksiarvoinen koe
kaksiarvoinen l. dikotominen muuttuja
kaksiarvoinen l. dikotominen vaste
kaksiarvoisen l. dikotomisen vasteen logistinen regressio
kaksiarvoisuus
kaksiasteinen bootstrap
kaksiasteinen otanta
kaksiasteinen otos
kaksiasteinen pienin neliösumma
kaksihuippuinen jakauma
kaksikätinen rosvo (peliteoria)
kaksinapainen faktori
kaksinkertainen käänteinen asetelma
kaksinkertainen sensurointi
kaksisuuntainen luokitus
kaksitahoinen eksponenttijakauma
kaksitahoinen testi
kaksiulotteinen betajakauma
kaksiulotteinen binomijakauma
kaksiulotteinen Cauchy-jakauma
kaksiulotteinen diskreetti jakauma
kaksiulotteinen eksponenttijakauma
kaksiulotteinen F-jakauma
kaksiulotteinen frekvenssipinta
kaksiulotteinen frekvenssitaulukko
kaksiulotteinen gammajakauma
kaksiulotteinen hajontakuvio (esim. faktorianalyysissä)
kaksiulotteinen hypergeometrinen jakauma
kaksiulotteinen jakauma
kaksiulotteinen laatikko- ja viiksikuvio
kaksiulotteinen logaritmijakauma
kaksiulotteinen logaritminen jakauma
kaksiulotteinen merkkitesti
kaksiulotteinen multinomijakauma
kaksiulotteinen multinomijakauma
kaksiulotteinen negatiivinen binomijakauma
kaksiulotteinen normaalijakauma
kaksiulotteinen Pareto-jakauma
kaksiulotteinen Pascal-jakauma
kaksiulotteinen Poisson-jakauma
kaksiulotteinen tasajakauma
kaksiulotteinen t-jakauma
kaksiulotteinen tyypin II-jakauma
kaksiulotteiset k-tunnusluvut otoksesta
kaksiulotteista Poisson-prosessia kuvaava termi
kaksivaiheinen otanta
kaksivaiheinen otanta
kaksivaiheinen pienimmän neliösumman estimaattori
kaksivaiheinen regressio(analyysi)
kaksoisbinomijakauma
kaksoisdikotomia
kaksoiseksponenttijakauma
kaksoishypergeometrinen jakauma
kaksoisjakaumat
kaksoiskatkaistu normaalijakauma
kaksoislogaritmijakauma
kaksoisotanta (laaduntarkkailu)
kaksois-Pareton jakauma
kaksois-Poissonin jakauma
kaksoissokkokoe
kaksoisstokastinen matriisi
kaksoisstokastinen Poisson-prosessi
kaksoissuhde-estimaattori
kaksoissulautus
kalibrointi
Kalman-suodin
Kamatin testi
kanavoidut vapausasteet
kanoninen korrelaatio
kanoninen matriisi
kanoninen muuttuja
kanoninen
kantaja
kantaluku
kantaluku
kantaotos
Kantorovitchin lause
Kaplanin-Meierin estimaattori
Kaplan-Meier-estimaattori
kappa(-tunnusluku)
Kapteynin jakauma
Kapteynin muunnos
karakterisointi
karakterisoiva
karakteristinen funktio
karakteristinen funktionaali
karakteristinen juuri
karakteristinen
kardioidijakauma
karhuaminen
karsintatarkastus
kartogrammi
kasautumispisteprosessi
käsittely
käsittelyn jälkivaikutus
käsittelyn keskineliö
käsittelyvirhe
kaskadiprosessi
kasvava hasardisuhde
kasvava hasardisuhde
kasvava riskisuhde
kasvava riskisuhde
kasvukäyrä
katastrofiteoria
kategorinen jakauma
kategorinen l. luokka-arvoinen muuttuja
katkaiseminen
katkaistava sekvenssiotanta
katkaistu jakauma
katkaistu keskiarvo
katkaisupiste
kätketty Markovin malli:
kato (erit. pitkittäistutkimuksissa)
kattava otanta
kattava otanta
kattavuus- t. peittävyysongelmat geometrisissä todennäköisyyksissä
kaukokartoitus
kaunistelu
kauppamatkustaja ongelma
kausaalijakauma
kausaalimalli
kausaalisuus
kausivaihtelu
käypä hypoteesi
käypä päätäntäsääntö
käypä testi
käyrän sovitus
käyräviivainen korrelaatio
käyräviivainen regressio
käyräviivainen trendi
käyttäytymiseen perustuva päätösfunktio
kehähilajakauma
kehäjakauma
kehäjakauma
kehäkaava
kehäkolmio
kehikko
kehitysprosessi
kehys
kellokäyrä
kelvollinen estimaattori
kelvollinen päätäntäsääntö
kelvollinen strategia
kelvollinen testi
kelvolliset numerot
kelvoton t. epäkelpo estimaattori
Kendallin τ, Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin
Kendallin järjestysten yhtäpitävyyskerroin
Kendallin S-pistemäärä
Kendallin tau
Kendallin tau
Kendallin terminologia
kepstrum
kerroin
kerroin
kerrointen aste
kertaluku
kertaotanta
kertaotanta-asetelma
kertautuvuus (testiteoria)
kertomajakauma
kertomakriteeri (indeksiteoria)
kertomakumulantin emäfunktio
kertomakumulantti
kertomamomentti
kertomamomenttiemäfunktio
kertomasumma
kertymäfunktio
kertymäfunktiomuunnos
kertymäfunktion arvo)
kertymäfunktion käyrä
keskeinen faktorimomentti
keskeinen raja-arvolause
keskeinen sijaintiteoria
keskeytetty tarkastus
keskiarvo
keskiarvo
keskiarvofunktiot
keskiarvojen yhteenlaskettavuus
keskiarvotiheyskäyrä
keskihajonta
keskilaadun valvonta
keskilaadun valvonta
keskiluku (epämäär.)
keskiluku
keskimääräinen epätarkkuus
keskimääräinen erotus (hajontamitta)
keskimääräinen korjaus (ryhmille)
keskimääräinen ylimääräinen virheellisyys raja
keskimääräisen kriittisen arvon menetelmä
keskimääräispoikkeama
keskimäärin tarkastettava määrä
keskimäärin tarvittava koekappaleiden lukumäärä (laadunvarmistuksessa)
keskimäärin tarvittava näytteiden lukumäärä (laadunvarmistuksessa)
keskineliö
keskineliökontingenssi
keskineliöpoikkeama
keskineliövirhe
keskineliövirheen neliöjuuri
keskinen luottamusväli
keskipoikkeama
keskipoikkeama
keskiprobittierotus
keskittymisindeksi
keskittymiskäyrä
keskittymiskerroin, oik. Ginin hajontamitta (ks. keskierotus))
keskittymiskerroin
keskittymismatriisi
keskittymisparametri esim. von Mises-jakauman tapauksessa
keskittyneisyyden mitta
keskittyneisyys- l. konsentraatioellipsi
keskittyneisyys
keskivirhe
keskiylitysfunktio
keskusmomentti
Kestenin prosessi
ketju lohkoasetelma
ketju
ketjubinomimalli
ketjuindeksi
ketjukuvio
ketjukuviomalli
ketjusuhde
ketjutus
ketjutuskriteeri (indeksiteoria)
ketjutustesti
khii-diagrammi
khii-jakauma
khiin neliöjakauma
Khintchinen lause
kiedottu Cauchy-jakauma
kiedottu jakauma
kiedottu normaalijakauma
kiedottu Poisson-jakauma
Kieferin-Wolfowitzin prosessi
kieltäytymisosuus
kierros
kiertävä järjestys
kierto
kiertoasetelma
kiertokaavio
kiihtyi stokastinen lähentämisestä
kiinteä muuttuja
kiinteäkantainen indeksi
kiinteiden vaikutusten malli
kiinteiden vaikutusten malli
kiintiöintisääntö. allokointisääntö
kiintiönäyte
kiintiöpoiminta
kiintiöpoiminta
kilpailevat riskit
kilpailuprosessi
kliininen tutkimus
Klotzin testi
k-luokan estimaattori
klusteri
klusterianalyysi
Knoxin testi
Knut Vikin neliö
koe- t. esitutkimus
koeala
koeasetelma
koesuunnittelukaavio
koevirhe
koherenssi
koherenssi
koherentti rakenne
koherenttisuus periaate
kohina
kohortin elinikä
kohortti
kohorttitutkimus
kohtisuora
kokeellinen aineistoanalyysi
kokeen t. testin tulos
kokeensuunnittelu
kokeensuunnittelu
koko ja muoto
koko
kokonaiskorrelaatio
kokonaislaskenta
kokonaislukuohjelmointi t. -optimointi
kokonaisotantasuhde
kokonaisselitysaste
kollektiivi
kollektiivisten merkkien menetelmä
kollineaarisuus
kollineaarisuuteen vaikuttavat havainnot
Kolmannen asteen momenttifunktion Fourier-muunnos stationaarisessa satunnaisprosessissa
kolmen assosiaatioluokan kuutioasetelma
kolmen sarjan teoreema
kolmiasteinen pienin neliösumma
kolmiasteinen PNS
kolmikkotesti
kolmiojakauma
kolmiomuotoinen moniyhdistetty lohkoasetelma
kolmionasetelma
kolmionmuotoinen riippuvuusasetelma
kolmionmuotoiset (yhdesti tai kahdesti) yhdistetyt lohkot
kolmipistekoe
kolmiulotteinen hila
kolmiulotteinen jakauma
kolmiulotteisesti symmetriset jakaumat
Kolmogorovin aksioomat
Kolmogorovin epäyhtälöt
Kolmogorovin esitysmuoto
Kolmogorovin lause
Kolmogorovin yhtälöt
Kolmogorovin-Smirnovin jakauma
Kolmogorovin-Smirnovin testi
kolmoishila
kolmoisvertailut
kombinatorinen testi
kombinatoriset menetelmät
kommunaliteetti
kommunikointiluokka (Markovin ketjussa)
kompakti ryväs
kompensoiva virhe
kompleksi epätavallinen käyrä
kompleksi normaalijakauma
kompleksi Wishartin jakauma
kompleksinen uudelleen modulointi
komtrollimenetelmä
konfiguraatio
konfirmatorinen faktorianalyysi
konfluenssianalyysi
konfluenssianalyysi
konformisuus
konjugaattipriori (liittopriori)
konservatiivinen luottamusväli
konservatiivinen prosessi
konsistenssikerroin
konsistentti estimaattori
kontingenssi
kontingenssikerroin
kontingenssitaulu
kontrafaktuaalimalli
kontrasti
kontrolloitu prosessi
konvoluutio
Konyusin ehdot
Konyusin indeksi
Konyusin indeksiluku
koon ja muodon riippuvuuden tutkiminen
Koopmanin-Darmoisin perhe
koordinaattikuvio, vanh.
korjaamaton momentti
korjaileva tarkastus
korjattu momentti
korjaustekijä t.-termi
korkeamman asteen asymptoottinen teoria
korkean kertaluvun Markovin prosessi
Koroljukin lause
korotustekijä)
korrelaatio
korrelaatioindeksi
korrelaatiokerroin
korrelaatiokerroin
korrelaatiokuutio
korrelaatiomatriisi (jossa diagonaalialkiot ykkösiä)
korrelaatiomatriisi
korrelaatiosuhde
korrelaatiotaulu
korrelogrammi
korrespondenssianalyysi
korrespondenssinalayysi
korrespondenssisanalyysie
korvaus
korvike
kosinijakauma
kosketustodennäköisyydet
Kouniasin epäyhtälö
kova leikkaus signaalinkäsittelyssä
kovariaatti
kovarianssi
kovarianssianalyysi
kovarianssifunktio
kovarianssimatriisi
kovarianssimatriisin käänteismatriisi
kovarianssimatriisin käänteismatriisi
kovarianssistationaarinen prosessi
kovarianssiydin
kreikkalais-latinalainen neliö
kriging-menetelmä
kriittinen alue
kriittinen arvo
kriittinen osamäärä
kriittisen alueen koko
kriteeri
Kroneckerin matriisitulo
Kroneckerin tulo koeasetelmille
Kruskalin tunnusluku
Kruskalin-Wallisin testi
ks. esim. normaalijakauma
ks. laadunvalvonta
ks. Lexis-suhde
ks. ryväsotanta)
ks. tetrakoorinen korrelaatio
k-suhde t-testi
k-suhde
K-testi
k-tunnusluku
Kuderin-Richardsonin kaava
Kuiperin tunnusluku
Kullbackin-Leiblerin etäisyysfunktio
Kullbackin-Leiblerin informaatio
kulmakertoimien osamääräkoe
kulmamuunnos eli -transformaatio
kulmamuuttujat
kulmatesti
kulmien keskipoikkeama
kulmien korrelaatiokerroin
kulmien kvartiilipoikkeama
kulmien vaihteluväli
kulunut odotusaika
kuluttajahintaindeksi
kuluttajan t. vastaanottajan riski
kumulantti
kumulantti
kumulanttiemäfunktio
kumulatiivinen χ²-tunnusluku
kumulatiivinen frekvenssijakauma
kumulatiivinen prosessi
kumulatiivinen summakortti (laadunvalvonnassa)
kumulatiivinen t. järjestysasteikon logit-malli
kumulatiivinen virhe
kumulatiivisen summan jakauma
kumulatiivisten summien proseduurit
kumuloitu poikkeama
kumuloitu prosessi
kumuloituva insidenssi
kumuloituva riski
kuolema- ja muuttoprosessi
kuolemisprosessi
kuolettava-annos 50%:lle tapauksista
kuolevuus
kuolevuustaajuus
kuolleisuuden vertausindeksi
kuolleisuuden vertausluku
kustannusfunktio
kutistusestimaattori
kuukausikeskiarvo
kuusipisteanalyysi
kuutiohila
kuutiomainen hila-asetelma
kuva-analyysi
kuvaileva (otos)tutkimus
kuvaileva indeksi
kuvaileva t. eksploratiivinen data-analyysi
kuvaileva tilastotiede
kuvailevat tunnusluvut
kuvankäsittely
kuvio
kuvio
kvadraattinen eksponenttmalli
kvadraattinen estimaattori
kvadraattinen keskiarvo
kvadraattinen ohjelmointi
kvadraattinen spektri
kvadraattinen vaste
kvalitatiivinen aineisto
kvantiili
kvantiili
kvantiilikuvio
kvantiili-kvantiili-kuvio
kvantiilit
kvantitatiivinen aineisto
kvantitatiivinen muuttuja
kvantitatiivinen vaste
kvantitatiivisen hyväksymistarkastus ks. laadunvalvonta
kvanttihypoteesi
kvartiili
kvartiilipoikkeama
kvartiilivaihtelu
kvartiiliväli
kvartiilivälistä laskettu (trimmattu) keskiarvo
kvasifaktorikoe
kvasikompakti ryväs
kvasilatinalainen neliö
kvasi-Markovin ketju
kvasimediaani
kvasi-Newton menetelmä
kvasinormaaliyhtälö
kvasiriippumattomuus
kvasi-suurimman uskottavuuden estimaattori
kvasi-tutkimusasetelmat
kvasiuskottavuus
kvasivaihteluväli
kvintiili
kyllästetty malli
kyllästys(aste)
kymmenespiste
kymmenyspiste
kynnysarvon ylittävien havaintojen jakauma
kynnysmallit
kynnysteoreemat
kysely- ja haastattelututkimuksiin liittyvä metodologia
kysely
kysely
kysely-tai haastattelulomake
kytkentäanalyysi
kytkettyjen parivertailujen asetelma
kytketyt lohkot
kytketyt otokset (esim. vyöhykeotannoissa)
kytketyt otokset
kytkeytyvyys

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page