ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: J

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(jakauman) häntäalue
(jakaumien sijainnin eroavuus vastahypoteesit)
(järjestyksien) yhtäpitävyys
(järjestysluku
J:n muotoinen jakauma
jäännös
jäännös
jäännösneliösumma (varianssianalyysissä)
jäännösneliösumma
jäännösneliösummien yhdistäminen
jäännösodotusaika
jäännösvarianssi
jäännösvarianssi
jäännösvarianssin vakioisuus
jäännösvarianssin vakioisuutta mittaava käyrä
jackknife varianssiestimaattori t.-approksimaatio
jackknife
jackknife-menetelmän Ji arvot
jaetut sijaluvut
jakaja
jakauma
jakaumasta riippumaton menetelmä
jakaumasta riippumaton tyhjentävyys
jakaumasta riippumaton
jakauma-vakioinen tunnusluku, sivutunnusluku
jakaumien sekoitus
jakaumien sekoitus
jakaumien yhteensopivuuskerroin
jakaunan normeeraus s.e. se noudattaa t-jakaumaa
jakautuminen
jakautunut viive t. iivästys
jakso
jakso
jaksojen pituuksien jakauma
jaksokuvio
jaksollinen prosessi
jäljellä oleva elinaika
jäljellä olevan eliniän taulukko
jälkiositus
jälkiryvästys
Jamesin-Steinin estimaattori
järjestää sijaluvun mukaan
järjestetty joukko
järjestetty luokittelu
järjestetty sarja
järjestetyt vastahypoteesit
järjestyskorrelaatio
järjestyskorrelaatio
järjestyslukujen keskiarvon menetelmä
järjestysluvuilla painotettu keskiarvo
järjestysmuunnos
järjestysten yhtäpitävyyskerroin
järjestystunnusluvut
jatkuva otosasetelma
jatkuva perusjoukko
jatkuva prosessi
jatkuva satunnaismuuttuja
jatkuva todennäköisyyslaki
jatkuvuus
jatkuvuuskorjaus
jäykkyys
Jensenin epäyhtälö
Jirinan sekvenssiproseduuri
johdetut tunnusluvut
johdonmukaisuuskerroin
Johnin syklinen epätäydellinen lohkomalli
Johnsonin systeemi
Johnsonin-Mehlin malli
joka on ajan funktio (ei#stokastinen komponentti)
joka ottaa huomioon polynomisen trendin
joka perustuu tunnusluvun minimin maksimointiin
joka sisältää kadon
jokainen jokaista vastaan-asetelma (ts. lohkomaton asetelma)
jolla odotettu viipymisaika >
Jollyn-Seberin malli
Jonckheeren k:n otoksen testi
jonka suunta vaihtelee kolmannen muuttujan luokkien mukaan
jonkin rajan ylittävät arvot (vrt. poikkeavat havainnot)
jono
jono
jono-ongelma
jono-ongelmat
Jordanin identiteetti
jossa 0-alkio mukana)
jossa kaikilla ordinaatoilla on sama arvo
jossa minimoidaan ennustevirhettä
jossa odotettu viipymisaika on nolla
jossa p>
jossa riippumattomat muuttujat esitetään osamääränä
jossa vaste on kaksiarvoinen
josta nolla-luokka poistettu
jotka jakavat kokonaisfrekvenssin kahdeksaan yhtä suureen osaan
joustokäyrä
julkaisuharha
jyrkimmän nousun menetelmä
jyrkkyyskorjaus

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page