ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: I

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(inflaatiotekijä
(inflatoidut jakaumat
(itsensäkaltainen prosessi)
(itseuusiutuva aggregaatti)
I ja II asteen (ennuste)virheiden osuustesti
iän kokonaislukuosa
iästä ja ajankohdasta riippuvat kohorttivaikutukset
ideaali-indeksi
ideaalinen indeksiluku
identifioituvuus
identtinen luokittelu
identtisesti jakautunut virhetermi
ikääntymisjakauma
ikäriippuvainen haarautumisprosessi
ikäspesifi osuus
ikä-sukupuolivakioitu osuus
ikävakioitu osuus (esim. sairastavuus tai kuolleisuus)
ilmaantuvuus
ilmaantuvuustaajuus
ilmaisin muuttuja
IMA-prosessi
implisiittinen osite
impulssivastefunktio
imputointi
indeksi
indeksiluku
indeksin tyyppiharha
indeksipiste
indifferenssi
indifferenssialue
indikaattorimuuttuja
induktiivinen käyttäytyminen
induktio
infinitesimaalinen jackknife
influenssi
influenssifunktio
informaatio
informaatiohävikki
informaatiohukka
informaatiokriteeri
informaatiomäärä
informaatiomatriisi
informaation katoaminen
informaatio-osamäärä
informaatioteoria
informatiivinen priori
informatiivinen sensurointi
insidenssimatriisiasetelma
integroitu aineisto
integroitu liukuvan keskiarvon prosessi
intensiivinen otanta
intensiteetti
intensiteettifunktio
interaktio
interpolaatio
intervallijakauma
intervallisensurointi
invarianssi
invarianssimenetelmä
invariantti
Irwinin jakauma
Isingin-Stevensin jakauma
isodyynit
isometrinen kuvio
isomorfismi
isotoninen regressiofunktio
isotropia
isotropinen jakauma
iteratiivinen suhteellinen sovitus
iteratiivinen suhteellinen sovitus
iteratiivisesti painotettu pienimmän neliösumman menetelmä
iteratiivisesti uudelleenpainotettu pienimmän neliösumman menetelmä
iterointiprosessin nopeuttaminen potenssiin korottamalla
iteroivien logaritmien laki
itseään välttelevä satunnaiskulkuprosessi
itseisarvomomentti
itseisarvopoikkeamien mediaani
itsenäiset yhtälöt (ekonometriassa)
itsensä kanssa kommunikoiva Markovin ketjun taso
itsensäkaltaisuuskerroin
itsepainottuva otos

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page