ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: H

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(harmoninen kellotalulu-kuvio)
(heterotyyppinen jakauma)
(hippuvaikutus t. efekti)
(Hoeffdingin) U-tunnusluku
(Hotellingin )painotusasetelma
(huipukkuuden momenttisuhdemitan arvo alle 3)
H. mitta
haarautumisprosessi
haarautuva Markov-prosessi
haarautuva Poisson-prosessi
haarautuva uudistumisprosessi
haarukointimenetelmä
haastattelijan aiheuttama harha
Hadamardin matriisi
hahmontunnistus t. -ryhmittely
häiriö- ja virhemalli
häiriökerroin
häiriömalli
häiriöraja
häiriötekniikat
häiritty harmoninen prosessi
häiritty oskillaatio
haitallinen (lisä)muuttuja
haittaparametrit
hajaantuva tasapainotettu epätäydellinen lohkoasetelma
hajaantuvat asetelmat
hajaantuvuus
hajonnan binomiaalinen indeksi
hajonta
hajontaa vakauttava muunnos
hajonta-analyysi: usean muuttujan varianssianalyysi
hajontaindeksi
hajontakerroin
hajontakuvio
hajontamatriisi
hajotus
Haldanen eroavuusmenetelmät
Hammersleyn-Cliffordin lause
Hammingin tasoitusmenetelmä
Hannin tasoitusmenetelmä
Hardyn summausmenetelmä
Hardyn-Weinbergin laki
Hardyn-Weinbergin tasapainotila
harha
harhainen estimaattori
harhainen otos
harhainen testi
harhaisen kolikon asetelma
harhan ja varianssin suuruuden kompromissi
harhaton estimaattori
harhaton estimointiyhtälö
harhaton kriittinen alue
harhaton mediaaniluottamusväli
harhaton otos
harhaton testi
harhaton virhe
harhattomat luottamusvälit
harjaregressio
harkintanäyte
harkintanäyte
Harleyn approksimaatio
harmillinen kato
harmiton kato
harmiton kato
harmoninen analyysi
harmoninen jakauma
harmoninen keskiarvo
harmoninen prosessi
harmoninen regressio
Harrisin palautus Markovin ketjuissa
Harrisin satunnaiskulku
Harrisonin menetelmä
Hartleyn testi
Hartleyn-Raon otantamenetelmä
harv. vaihteluvälin keskipiste
hasardi
Hastingsin approksimaatiot
Hausdorffin dimensio
havainnointiin perustuva tutkimus
havaintoaineisto
havaintoaineiston terävöittäminen
havaintoihin perustuva analyysi
havaintojen merkitseminen vain (0-) akselin toiselle puolelle
havaintovirhe
havaintovirhe
havaittava muuttuja
havaittu informaatiomatriisi
havaitun ja odotetun frekvenssin erotus kontingenssitaulussa
hedelmällisyys
hedelmällisyysluku
heijastava este
heikko konvergointi
heikko priori
heilahtelu
heilahteluväli
Hellingerin etäisyys
Hellyn ensimmäinen teoreema
Hellyn-Brayn lause
Helmertin jakauma
Helmertin kriteeri
Helmertin muunnos
henkilövuodet
herkkyys ja spesifisyys
herkkyysanalyysi
Hermiten jakauma
Hermiten jakauma
Hermite-polynomit
hermoverkko
herrkkysfunktio
heterogeenisyys
heteroskedastinen
hevosenkenkä -efekti
Heywoodin tapaus
Hhn (x) funktio
hierarkia
hierarkkinen asetelma
hierarkkinen luokittelu
hierarkkinen malli
hierarkkinen ryhmiinjakoasetelma
hierarkkinen ryväsanalyysi
hierarkkinen syntymä-kuolema-prosessi
hila-asetelma
hila-jakaumat
hilaneliö
hilaotanta
Hillin estimaattori
hintaindeksi
hintakompensaatioindeksi
hinta-suhde
histogrammi
historialliset kontrolliarvot
historigrammi
hitaasti muuttuva funktio
hiukkasongelma
Hodgesin kahden muuttujan merkkitesti
Hodgesin kaksiulotteinen merkkitesti
Hodgesin-Ajnen testi
Hodgesin-Lehmannin yhden otoksen estimaattori
Hoeffdingin C1-tunnusluku
Hoeffdingin epäyhtälö
Hoeffdingin riippumattomuustesti
Hölderin epäyhtälö
Hollanderin kahden muuttujan symmetrisyystesti
Hollanderin yhdensuuntaisuustesti
Hollanderin-Proschanin ’uusi parempi kuin käytetty’ testi
Holtin menetelmä
homogeeninen prosessi
homogeenisuus
homoskedastinen
Horvitzin-Thompsonin estimaattori
Hosmerin-Lemeshowin tunnusluku
hot deck-imputointimenetelmä
Hotellingin T
Hotellingin T2-jakauma
Hotellingin testi (riippuvat korrelaatiot)
Householderin kolmidiagonalisointi
Huberin estimaattori
Huberin estimaattori
Hudsonin Rm
Hudsonin-Kreitmanin-Aguaden testi
huijaus
huippu(arvo)
huipukkuuden momenttisuhdemitan arvo tasan 3
huipukkuuden momenttisuhdemitan arvo yli 3
huipukkuus
huipukkuusmitta, -kerroin
Huntin-Steinin lause
huono hoitomyöntyvyys
Hurstin kerroin
hylättävä laatutaso
hylkäämisalue
hylkäämisraja
hylkäämistodennäköisyys
hylkäämisvirhe
hylkäävä otanta
hylkäävä otantamenettely Monte Carlo simuloinnissa
hylkäysraja t.-viiva
hylkäysrajat
hyötyfunktio
hyötyteoria
hyperbolinen sekanttijakauma
hypereksponenttijakauma
hypergeometrinen jakauma
hyper-kreikkalais-latinalainen neliö
hyperkuutio
hypernormaalihajonta
hypernormaalisuus
hyperpallomainen normaalijakauma
hyper-Poisson -jakauma
hypoteesin testaus
hypoteettinen populaatio
hyppäys tunnusluku
hyppymatriisi
hypytön prosessi (satunnaiskulku)
hyväksymisalue
hyväksymisluku
hyväksymisotanta laaduntarkastuksessa
hyväksymisraja
hyväksymistodennäköisyys
hyväksymistodennäköisyys
hyväksymisvalvontakuvio
hyväksymisvirhe
hyväksyttävä estimaattori
hyväksyttävä luotettavuustaso
hyväksyttävyyden tarkastus

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page