ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: E

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(edustava otos)
(ehdollinen) riski
(ei-kehämäinen tunnusluku)
(eksploratiivinen datassa olevien rakenteiden projisointimenetelmä)
(ennakoiva) kohorttitutkimus
(epätasaisuudesta aiheutuva rangaistus)
(eräs faktorien lukumäärän valintaan liittyvä testi faktorianalyysissä)
(eräs MCMC-menetelmän muunnos)
(eräs mittausvirhe)
(eräs multi-modaalisen aineiston yksitahoinen variamssitesti)
(eräs muutosten etsimiseen kehitetty testien luokka)
(eräs tasoitusmenetelmä)
(eräs todennäköisyyskäsite
(etenevät) yhtälöt
ED50
Edgeworthin indeksi
Edgeworthin kehitelmä
Edgeworthin sarjat
Efronin itse-tarkentuva algoritmi (ks. EM-algoritmi)
ehdollinen eloonjäämisfunktio
ehdollinen jakauma
ehdollinen logit-malli
ehdollinen normaalijakauma
ehdollinen odotusarvo
ehdollinen päättely
ehdollinen riippumattomuus
ehdollinen suurin uskottavuus
ehdollinen testi
ehdollinen todennäköisyys
ehdollinen tunnusluku
ehdollinen uskottavuus
ehdollinen voimakkuusfunktio
ehdollinen
ehdollisesti harhaton estimaattori
ehdollistettu regressio
ehdollisuusperiaate
Ehrenfestin malli
ei suositeltava engl. termi)
ei yhtäpitävää tulosta tuottava otos
ei-dynaaminen ekonometrinen malli
ei-havaittu sulauttava muuttuja
ei-jaksollinen tila
ei-normaalinen populaatio
ei-palautuva tila
ei-parametrinen luottamusväli
ei-parametrinen suurin uskottavuus
ei-parametrinen
ei-parametriset toleranssirajat
ei-rekursiivinen jäännös
ei-satunnainen otanta
ei-satunnainen poiminta
Eisenhartin mallit
ei-suhteellinen riski
ei-yksikäsitteistä ratkaisua tuottava ongelma
ekologinen harha
ekologinen t. aggregoidulla aineistolla tehtävä tutkimus
ekonometria
eksakti χ2-testi
eksakti testi
eksakti tilastollinen menetelmä
eksogeeninen muuttuja
eksponentiaalinen kasvukäyrä
eksponentiaalinen perhe
eksponentiaalinen regressio
eksponentiaalinen tasoitus
eksponentiaalisen tasoitus
eksponenttihajontajakauma
eksponenttijakauma
eksponenttikäyrä
eksponenttikeskiarvo
ekstrapolaatio
ekstrapolaatioon perustuva ennustaminen
ekvivalenssiluokka
ekvivalentit otokset
ekvivalentti annos
ekvivalentti poikkeama
ekvivarianttiestimaattori
elämänlaatu
Elfvingin jakauma
eliminointi
elinaika jakauma
elinaikafunktion mediaani
elinaikataulu
elinajanodote
elinkustannusindeksi
eliökoe
ellipsoidinen normaalijakauma
elliptinen normaalijakauma
elliptinen typistys
elliptisesti symmetriset jakaumat
elliptisyys
eloonjäämisanalyysi
eloonjäämisfunktio
eloonjäämistesti
elvivalenssitestaus
emäfunktio
EM-algoritmi
empiirinen Bayes-estimaattori
empiirinen Bayesin proseduuri
empiirinen eksponenttiperhe
empiirinen kertymäfunktio
empiirinen probitti
empiirinen tilastollinen malli
empiirinen uskottavuus
endogeeninen muuttuja
endogeenisten muuttujien välillä oleva lineaarinen rakenne
Engset-jakauma
ennalta määrätty muuttuja (eksogeeninen t. viivästetty endogeeninen m.)
ennätystestit
ennustaminen
ennustava muuttuja (prediktori)
ennustava tekijä
ennuste
ennusteellinen uskottavuus
ennustematriisi (ks. regressioanalyysi)
ennusteväli
ensiasteen (otanta)yksikkö
ensimmäinen absoluuttimomentti
ensimmäinen ilmeneminen
ensimmäinen läpäisyaika
ensimmäinen palautumisaika
ensimmäinen raja-arvolause
ensimmäisen numeron jakauma
entropia
epäaito jakauma
epäaito priori
epähomogeeninen Poisson-prosessi
epähomogeeninen Poisson-prosessi
epäjärjestyskerroin
epäjärjestysongelma
epäjatkuva (satunnais)muuttuja
epäjatkuva jakauma
epäjatkuva muuttuja
epäjatkuva prosessi
epäkeskinen χ² -jakauma
epäkeskinen beta-jakauma
epäkeskinen F-jakauma
epäkeskinen khiin neliö jakauma
epäkeskinen luottamusväli
epäkeskinen moniulotteinen beta-jakauma
epäkeskinen moniulotteinen F-jakauma
epäkeskinen t-jakauma
epäkeskinen Wishart-jakauma
epäkeskisyys parametri
epäkonisistentti
epälineaarinen korrelaatio
epälineaarinen malli
epälineaarinen regressio
epälineaarinen regressio
epälineaarinen regressio
epälineaarinen riippuvuus
epälineaarinen t. käyräviivainen regressio
epälineaarinen trendi
epäluotettavuus
epämääräinen joukko-oppi
epänormaali käyrä
epänormaalisuus
epänormaalisuus
epänormaalisuusmitta
epäortogonaalinen data
epäpuhdas jakauma
epäsäännöllinen estimaattori
epäsäännöllinen kollektiivi
epäsingulaarinen jakauma
epäsuora pienimmän neliösumman menetelmä
epäsuora t. välillinen otanta
epäsuora vakiointi
epäsuotuisin jakauma
epäsuotuisin perhe
epäsymmetria
epäsymmetria
epäsymmetrinen faktorikoe
epäsymmetrinen jakauma
epätäydellinen betafunktio
epätäydellinen gammafunktio
epätäydellinen havaintoaineisto
epätäydellinen kokonaisaskenta
epätäydellinen latinalainen neliö
epätäydellinen lohkokoe
epätäydellinen momentti
epätäydellinen monivastemalli
epätyypillinen tunnuspiirre t.ominaisuus
epäuskottavuussuhde
epideminen
epidemiologia
epidemiologinen malli
epidemiologinen prosessi
EPSEM-otanta
EPSEM-otos
epsilon riippumattomuus
erä
eräät bootstrap-luottamusvälit
eräs ajasta riippuva satunnaisvaikutusmalli
eräs dynaamisten systeemien mallitukseen tarkoitettu tilasto-ohjelmisto
eräs ei-parametrinen tiheysfunktion estimointimenetelmä
eräs eksponentiaalisen suodatuksen menetelmä
eräs kiintiöpoiminta
eräs laajasti käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs L-estimaattori
eräs monipaikkausmenetelmä
eräs osin tasapainotettu epätäydellinen koeasetelma
eräs päätäntäteorian valintaongelma)
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs poikkeavien havaintojen etsintäalgoritmi moniulotteisen datan tapauksessa
eräs positiivisesti definiítti matriisi tai sen determinantti
eräs sijaintiestimaattori
eräs systemaattisen otannan ensimmäisen alkion poimintamenetelmä
eräs tartuntamallityyppi
eräs valittujen pisteiden menetelmä
erävaihtelu
ergodinen tila
ergodisuus
erhe
eri yksilöissä eri geenien aiheuttama yhteinen sairaus
erilaisuus(mitta)
erilaisuusindeksi
erisuuret aliluokkien havaintojen lukumäärät
erisuuriin todennäköisyyksiin perustuva otanta
erisuuruuskerroin t. -mitta
erityisfaktori
erivarianssinen
erkanemisprosessi
Erlangin jakauma
Erlangin kaava
erotteluanalyysi
erottelufunktio
erottelufunktion luonti käyttäen bootstrap aggregointia
erotusmerkkitesti
erotusteoreema
esim. Frekvenssijakauma
esim. muunnoksesta riippumaton estimaattori
esim. p*q-taulukko
esim. Po( )
esitutkimus
esivalkaisu
Esseenin apulause
Esseenin lemma
Esseen-tyyppinen approksimaatio
estimaatti
estimaattien keskivirhe
estimaattori
estimoida
estimointi typistetystä jakaumasta
estimointi
estimointifunktio
estimointivirhe
estimointiyhtälö
estimoitava
estimoitavien parametrien arianssin minimoiva asetelma
estimoitavissa
estimoitu eloonjäämisjakauma t.-taulukko
etäisyys
etäisyysjakaumat
etäisyysmmitat
eteenpäin syöttävä hermoverkko
etenevä keskiarvo
etiikka
etiologinen murtoluku
etiologinen osuus
eugeniikka
Euklidinen etäisyys
euklidinen etäisyys
Eulerin otaksuma
evoluutiomitta
evoluutio-operaatio aikasarja-analyysissä
evoluutioprosessi
evoluutiospektri
extra-Poisson vaihtelu, ylihajonta

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page