ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: D

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(Delaunayn kolmiointimenetelmä) ks. Dirichlet tessellaatio
(Delthielin polygoni) ks. Dirichlet tessellaatio
(Duncanin testi)
D2-mitta
D²–tunnusluku
D'Agostinon testi
Daleniusen teoreema
DALY
Dandekarin korjaus (ks. Yatesin korjaus)
Danielin järjestyskorrelaatiokerroin
Danielin testi
Darmoisin-Koopmanin jakaumat
Darmoisin-Koopmanin-Pitmanin lause
Darmoisin-Skitovichin lause
data
data-analyysi
data-analyysi
datan laajennusalgoritmi
datan vääristymän tunnusluku moniulotteisessa skaalauksessa
Davidin tyhjen solujen testi
Davidin-Bartonin testi
De Finettin teoreema
dekomponointi
dekomponoitavat mallit
dekonvoluutio
delta-jakauma
demodulaatio l. uudelleenmodulaatio aikasarja-analyysissä
demografia
desiili
destruktiivinen koe
determinanttikorrelaatio
deterministinen malli
deterministinen prosessi
determistinen jakauma
devianssi
devianssijäännös yleistetyssä regressiomallissa
diagonaaliregressio
differenssimenetelmä
differenssimenetelmä
differentiaali-differenssiyhtälö
differentiaaliprosessi
diffuusi priori
diffuusioindeksi
diffuusioprosessi
digammafunktio
digitaalinen tietokone
dikotomia
dikotomisen vasteen faktorianalyysi
diluutio-sarjat
dimensioiden alentaminen tai vähentäminen (monimuuttuja-analyysissä)
Dimrothin-Watsonin jakauma
Dirichletin jakauma
Dirichletin sarjan jakauma
Dirichlet-tessellaatio
diskontattu pns-metelmä
diskordanssi
diskreetti aallokemuunnos
diskreetti eksponenttijakauma
diskreetti jakauma
diskreetti lognormaalijakauma
diskreetti muuttuja
diskreetti normaalijakauma
diskreetti optimointi käyttäen haarautuvuutta ja rajoituksia
diskreetti Pareto-jakauma
diskreetti Pareto-jakauma
diskreetti prosessi
diskreetti tasajakauma
diskreetti todennäköisyyslaki
diskreetti tyypin III -jakauma
diskreetti ympyränmuotoinen tasajakauma
dissektio
divergenssi
Divisian indeksi
Divisian-Royn indeksi
Dixonin tunnusluvut
Dn+-tunnusluku
Dodgen jatkuva otosasetelma
dominoiva strategia
Donskerin lauseen vaihtoehtoinen nimitys
Donskerin teoreema
Doolittlen tekniikka
D-optimaalinen asetelma
Dowtonin estimaattorit
Dragstedtin-Behrensin menetelmä
d-separointiteoreema
duaaliprosessi
duaalisuus
duaaliteoreema
Duncanin testi (2)
Duncanin testi
Dunnettin testi
Dunnin testi
duo-trio testi
Durbinin moniasteinen varianssiestimaattori
Durbinin-Watsonin testisuure
Dvoretskyn stokastinen approksimaatiolause
Dwassin-Steelen testi
dynaaminen kokeen kiintiöinti
dynaaminen malli
dynaaminen ohjelmointi
dynaaminen stokastinen prosessi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page