ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: A

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(absoluuttinen) keskipoikkeama
(aikasarjan) hajotus
(aikasarjojen) yhteisriippuvuus
aallokkeet
aallonpohja (suhdannevaihtelu)
äänestysteoria
ääreiskeskiarvo
äärellinen arkussinijakauma
äärellinen Markovin ketju
äärellinen perusjoukko
äärellisen otoksen katkaisupiste (jakaumateoria)
äärellisyyskorjaus t. -kerroin
ääretön jaettavuus
ääretön keskimääräinen palautumisaika stokastisessa prosessissa
ääretön perusjoukko
ääriarvoindeksi
ääriarvointensiteetti
ääriarvojakauma
ääriarvojakaumat
ääriarvokorjaukset
ääriarvoprosessi
ääriarvosuhde
ääriarvot
ääriarvotunnusluvut
ääriarvovakioitu muuttuja
äärimmäinen järjestysluku summatesti
äärimmäinen ryväs
Abbe-Helmert-kriteeri
absoluuttinen erotus
absoluuttinen frekvenssi
absoluuttinen mediaanipoikkeama
absoluuttinen mittayksikkö
absoluuttinen momentti
absoluuttinen poikkeama
absoluuttinen riski
absoluuttinen virhe
absorboiva alue
absorboiva Markovin ketju
absorboiva reuna
absorboiva tila
absorboivat jakaumat
ad hoc-testi
adaptiivinen hylkäysotanta (laaduntarkastus)
adaptiivinen optimointi
adaptiivinen päättely
adaptiivinen regressio
adaptiivinen ydinestimointi
adaptiiviset menetelmät
additiivinen (satunnaiskulku)prosessi
additiivinen malli
additiivinen riskifunktio
Adelson-Tukey-pistemäärätesti
Adèsin jakaumat
affiini α-hajautuvuus
affiinisuus
aggregoidusta aineistosta johdettu harhainen yksilötason johtopäätös
aggregointi
aggregoiva indeksi
aggregoiva malli
aggregoiva ryväsanalyysi
AID
aika-alue
aikaan perustuva otanta
aikasarja
aikasarja
aikasarjan paikallinen tunnusluku
aikavertailutekijä
aikaviive
aina harhaton estimaattori
aineisto
aineisto
aineiston määrän rajaaminen
aineiston supistaminen
aineistosta johtuva mallien ja parametrien erilaisuus
Aitkenin estimaattori
aito jakauma
ajallisesti homogeeninen prosessi
ajallisesti jatkuva prosessi
ajan antiteesi
ajan mukaan vaihtuvat painot
ajanjakso ilman oireita ja myrkyllisyyttä
ajassa alenevan riskifunktio
ajastariippuvat kovariaatit t. selittäjät
Ajnen An-testi
Akaiken informaatiokriteeri
äkillinen muutos
akselijakauma
aksonometrinen kuvio
alakvartiili
alaspäin askeltava proseduuri
alempi tarkkailu- l. kontrolliraja (laadunvalvontakokeessa)
alempiasteinen harhainen estimaattori
aleneva riski
alfa-faktorointi
algoritmi
alias
alieksponenttijakauma
alihajonta
alimartingaali
alin neljännespiste
aliosituksen kontrollointi
aliotanta
aliotos
alipeittävä kokonaislaskenta
aliryhmäsulautus
alisarja
alisarja
alkeiskontrasti
alkeistapahtumien joukko
alkeistodennäköisyyksien joukko
alkeisuudistumislause
alkeisyksikkö
alkio
alkiotason otanta
alkuperäinen (testin/kokeen) pistemäärä
alleeli
allometria
allometrinen kasvu
alpha indeksi
alpha virhe
Alterin periodogrammi
alueiden välisen vaihtelun osuus (eräs Gini-kertoimen dekomponointi)
alueotanta
aluetilastotiede
aluevertailutekijä
ammejakauma
amplitudi
amplitudisuhde
analoginen tietokone
analyyttinen (otos)tutkimus
analyyttinen regressio
analyyttinen trendi
ANCOVA
Anderson-Darlingin tunnusluku
Andersonin luokittelutunnusluku
Andrewsin Fourier-tyyppinen pistekuvio
anisotrooppinen jakauma
annos-metametri (muuttujamuunnos)
annos-vaste-käyrä
annos-vaste-riippuvuus
Anosovin teoreema
ANOVA taulukko
ANOVA
Ansari-Bradleyn hajontatesti
Anscomben jäännöstermi
ante-riippuvuus -kovarianssirakennemalli
antitoninen regressiofunktio
approksimoidut vapausasteet
Arandan-Ordazin malli (Box-Cox-mallin yleistys)
ARCH-malli
arcsini-jakauma
arc-sini-muunnos
Arfwedsonin jakauma
ARIMA-prosessi
aritmeettinen jakauma
aritmeettinen keskiarvo
aritmeettisen keskiarvon vaihteluväli
arkussinimuunnos
ARMA-prosessi
ARMA-prosessi
Armitagen χ²-testi trendille
Armitagen rajoitettu proseduuri
Arnoldin jakauma
arvioida
arviointi
arviointi
arviointivirhe
arvoalueen puoliväli
arvoindeksi
asetelma tyyppiä O:PP (ortogonaalinen
asetelmaa koskevan informaation palauttaminen
asetelmallinen optimaalisuus
asetelmayhtälö
asetetun rajan ylittävä huippuarvo
asiantuntijajärjestelmä
askeltava regressio
Aspinin-Welchin testi
assosiaatio
assosiaatioanalyysi
asteikkoparametri
asteikkoparametri
asteikosta riippumaton estimaattori
asteittain sensuroitu otanta
asymmetria
asymptoottinen Bayes-proseduuri
asymptoottinen jakauma
asymptoottinen keskihajonta
asymptoottinen normaalisuus
asymptoottinen suhteellinen tehokkuus
asymptoottinen tehokkuus
asymptoottinen testi
asymptoottisesti √n-harhaton estimaattori
asymptoottisesti harhaton estimaattori
asymptoottisesti stationaarinen
asymptoottisesti subminimax
asymptoottisesti tehokas estimaattori
asymptoottisesti voimakkain testi
atomi
attraktioindeksi
autokorrelaatio
autokorrelaatiofunktio
autokorrelaatiokerroin
autokovarianssi
autokovarianssifunktio
autokovarianssin generoiva funktio
automaattinen mallinvalinta
automaattinen vuorovaikutuksen havainnointi
autonomiset yhtälöt
autoregressiivinen ehdollinen heteroskedastinen malli
autoregressiivinen integroitu liukuvan keskiarvon prosessi
Autoregressiivinen liukuvan keskiarvo prosessi
autoregressiivinen liukuvan keskiarvon prosessi
autoregressiivinen malli
autoregressiivinen muunnos
autoregressiivinen prosessi
autoregressiiviset sarjat
autoregressiivisuus
autoregressio-järjestysluvut
autoregressiokvantiili
autoregression ja regression yhdistelmä
autospektri
avoimet luokat
avoin kysymys
avoin sekvenssiotanta

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page