ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: Full list

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

0.6745 kertaa keskivirhe
0
1. asteen ja 2. asteen poimintatodennäköisyydet
1. herkkä l. sensitiivinen aineisto
1. ja 9. desiilin vaihteluväli
1. uskottavuusosamäärän logaritmi
1. yhteisregressio
2 ja q>
2. kaksi- tai moniluokkaisen vasteen sisältävä aineisto
2. tuki
2. yhdysvaikutukset sisältävä regressiomalli
2
2-SLS
(absoluuttinen) keskipoikkeama
(aikasarjan) hajotus
(aikasarjojen) yhteisriippuvuus
aallokkeet
aallonpohja (suhdannevaihtelu)
äänestysteoria
ääreiskeskiarvo
äärellinen arkussinijakauma
äärellinen Markovin ketju
äärellinen perusjoukko
äärellisen otoksen katkaisupiste (jakaumateoria)
äärellisyyskorjaus t. -kerroin
ääretön jaettavuus
ääretön keskimääräinen palautumisaika stokastisessa prosessissa
ääretön perusjoukko
ääriarvoindeksi
ääriarvointensiteetti
ääriarvojakauma
ääriarvojakaumat
ääriarvokorjaukset
ääriarvoprosessi
ääriarvosuhde
ääriarvot
ääriarvotunnusluvut
ääriarvovakioitu muuttuja
äärimmäinen järjestysluku summatesti
äärimmäinen ryväs
Abbe-Helmert-kriteeri
absoluuttinen erotus
absoluuttinen frekvenssi
absoluuttinen mediaanipoikkeama
absoluuttinen mittayksikkö
absoluuttinen momentti
absoluuttinen poikkeama
absoluuttinen riski
absoluuttinen virhe
absorboiva alue
absorboiva Markovin ketju
absorboiva reuna
absorboiva tila
absorboivat jakaumat
ad hoc-testi
adaptiivinen hylkäysotanta (laaduntarkastus)
adaptiivinen optimointi
adaptiivinen päättely
adaptiivinen regressio
adaptiivinen ydinestimointi
adaptiiviset menetelmät
additiivinen (satunnaiskulku)prosessi
additiivinen malli
additiivinen riskifunktio
Adelson-Tukey-pistemäärätesti
Adèsin jakaumat
affiini α-hajautuvuus
affiinisuus
aggregoidusta aineistosta johdettu harhainen yksilötason johtopäätös
aggregointi
aggregoiva indeksi
aggregoiva malli
aggregoiva ryväsanalyysi
AID
aika-alue
aikaan perustuva otanta
aikasarja
aikasarja
aikasarjan paikallinen tunnusluku
aikavertailutekijä
aikaviive
aina harhaton estimaattori
aineisto
aineisto
aineiston määrän rajaaminen
aineiston supistaminen
aineistosta johtuva mallien ja parametrien erilaisuus
Aitkenin estimaattori
aito jakauma
ajallisesti homogeeninen prosessi
ajallisesti jatkuva prosessi
ajan antiteesi
ajan mukaan vaihtuvat painot
ajanjakso ilman oireita ja myrkyllisyyttä
ajassa alenevan riskifunktio
ajastariippuvat kovariaatit t. selittäjät
Ajnen An-testi
Akaiken informaatiokriteeri
äkillinen muutos
akselijakauma
aksonometrinen kuvio
alakvartiili
alaspäin askeltava proseduuri
alempi tarkkailu- l. kontrolliraja (laadunvalvontakokeessa)
alempiasteinen harhainen estimaattori
aleneva riski
alfa-faktorointi
algoritmi
alias
alieksponenttijakauma
alihajonta
alimartingaali
alin neljännespiste
aliosituksen kontrollointi
aliotanta
aliotos
alipeittävä kokonaislaskenta
aliryhmäsulautus
alisarja
alisarja
alkeiskontrasti
alkeistapahtumien joukko
alkeistodennäköisyyksien joukko
alkeisuudistumislause
alkeisyksikkö
alkio
alkiotason otanta
alkuperäinen (testin/kokeen) pistemäärä
alleeli
allometria
allometrinen kasvu
alpha indeksi
alpha virhe
Alterin periodogrammi
alueiden välisen vaihtelun osuus (eräs Gini-kertoimen dekomponointi)
alueotanta
aluetilastotiede
aluevertailutekijä
ammejakauma
amplitudi
amplitudisuhde
analoginen tietokone
analyyttinen (otos)tutkimus
analyyttinen regressio
analyyttinen trendi
ANCOVA
Anderson-Darlingin tunnusluku
Andersonin luokittelutunnusluku
Andrewsin Fourier-tyyppinen pistekuvio
anisotrooppinen jakauma
annos-metametri (muuttujamuunnos)
annos-vaste-käyrä
annos-vaste-riippuvuus
Anosovin teoreema
ANOVA taulukko
ANOVA
Ansari-Bradleyn hajontatesti
Anscomben jäännöstermi
ante-riippuvuus -kovarianssirakennemalli
antitoninen regressiofunktio
approksimoidut vapausasteet
Arandan-Ordazin malli (Box-Cox-mallin yleistys)
ARCH-malli
arcsini-jakauma
arc-sini-muunnos
Arfwedsonin jakauma
ARIMA-prosessi
aritmeettinen jakauma
aritmeettinen keskiarvo
aritmeettisen keskiarvon vaihteluväli
arkussinimuunnos
ARMA-prosessi
ARMA-prosessi
Armitagen χ²-testi trendille
Armitagen rajoitettu proseduuri
Arnoldin jakauma
arvioida
arviointi
arviointi
arviointivirhe
arvoalueen puoliväli
arvoindeksi
asetelma tyyppiä O:PP (ortogonaalinen
asetelmaa koskevan informaation palauttaminen
asetelmallinen optimaalisuus
asetelmayhtälö
asetetun rajan ylittävä huippuarvo
asiantuntijajärjestelmä
askeltava regressio
Aspinin-Welchin testi
assosiaatio
assosiaatioanalyysi
asteikkoparametri
asteikkoparametri
asteikosta riippumaton estimaattori
asteittain sensuroitu otanta
asymmetria
asymptoottinen Bayes-proseduuri
asymptoottinen jakauma
asymptoottinen keskihajonta
asymptoottinen normaalisuus
asymptoottinen suhteellinen tehokkuus
asymptoottinen tehokkuus
asymptoottinen testi
asymptoottisesti √n-harhaton estimaattori
asymptoottisesti harhaton estimaattori
asymptoottisesti stationaarinen
asymptoottisesti subminimax
asymptoottisesti tehokas estimaattori
asymptoottisesti voimakkain testi
atomi
attraktioindeksi
autokorrelaatio
autokorrelaatiofunktio
autokorrelaatiokerroin
autokovarianssi
autokovarianssifunktio
autokovarianssin generoiva funktio
automaattinen mallinvalinta
automaattinen vuorovaikutuksen havainnointi
autonomiset yhtälöt
autoregressiivinen ehdollinen heteroskedastinen malli
autoregressiivinen integroitu liukuvan keskiarvon prosessi
Autoregressiivinen liukuvan keskiarvo prosessi
autoregressiivinen liukuvan keskiarvon prosessi
autoregressiivinen malli
autoregressiivinen muunnos
autoregressiivinen prosessi
autoregressiiviset sarjat
autoregressiivisuus
autoregressio-järjestysluvut
autoregressiokvantiili
autoregression ja regression yhdistelmä
autospektri
avoimet luokat
avoin kysymys
avoin sekvenssiotanta
Bachelierin prosessi
BACON-algoritmi
Bagain Y1-tunnusluku
Bahadurin tehokkuus
Banachin pariongelma
Barnardin Monte Carlo-testi
Barndorff-Nielsenin kaava
Bartholomew’n ongelma
Bartlettin hajotelma
Bartlettin ja Dianandan testi
Bartlettin kollineaarisuustesti
Bartlettin korjaus
Bartlettin matriisi-identiteetti
Bartlettin suhde
Bartlettin testi toisen asteen yhdysvaikutukselle
Bartlettin testi
Bartlett-Lewisin malli
Basun teoreema
Bates-Neymanin malli
Baulen yhtälö
Bayes-eloonjäämismalli
Bayes–estimointi
Bayes-faktori
Bayesiläinen päättely
Bayesiläinen todennäköisyyspiste
Bayesiläiset intervallit
Bayesin päätössääntö
Bayesin teoreema
Bayes-informaatiokriteeri
Bayes-luottamusvälit
Bayes-päättelyyn perustuva tilasto-ohjelmisto BUGS
Bayes–postulaatti
Bayes–ratkaisu
Bayes–riski
Bayes–strategia
Bayes-verkko
Beallin-Rescian yleistys Neymanin jakaumasta
Bechhoferin indifferenssialue menetelmä
Behrens-Fisher-ongelma
Behrens-Fisher-testi
Behrensin menetelmä
Bellman-Harris-prosessi
Beranin testi
Bergen epäyhtälö
Berkeley Madonna
Berksonin (mittaus)virhemalli
Berksonin viiva
Bernoulli-jakauma
Bernoullin jakauma
Bernoullin koe
Bernoullin luvut
Bernoullin polynomi
Bernoullin teoreema
Bernoulline otanta
Bernoulli-satunnaiskulku
Bernoulli-vaihtelu
Berryn epäyhtälö
Bersteinin epäyhtälö
Bersteinin teoreema
Besselin funktio -jakauma
Besselin funktiot
Besselin korjaus
beta-binomijakauma
beta-gammajakauma
betajakauma
beta-Stacy-jakauma
beta-todennäköisyyskuvio
beta-Whittle-jakauma
Bhattacharyyan etäisyys
Bhattacharyyan rajat
Bickelin-Hodgesin estimaattori
Bienaymén-Tchebychevin epäyhtälö
bilateraalinen eksponentiaalinen jakauma (kahden riippumattoman eksponenttijaukauman erotusjakauma)
bilineaarinen malli
binäärimuuttujien jono
binäärinen koe
Binghamin jakauma
binomiaalinen odotusaikajakauma
binomiaalinen vaihtelu
binomijakauma
binomitodennäköisyyspaperi
bioekvivalenssitesti
bioinformatiikka
biologinen koe
biometriset funktiot
biostatistiikka
Birnbaumin epäyhtälö
Birnbaum-Raymond-Zuckermanin epäyhtälö
Birnbaum-Saunders-jakauma
Birnbaum-Tingey-jakauma
biseriaalinen korrelaatio
Bisingerin jakaumat
bitti
Blackin-Sholesin kaava (optioiden hintakehityksestä)
Blackwellin teoreema
Blakemanin kriteeri (tutkittaessa regressiomallin epälineaarisuutta)
Blomin menetelmä
BLUE
Blumin approksimaatio
Blumin-Kieferin-Rosenblattin riippumattomuustesti
BMI
Bockin kolmen komponentin malli
Bonferronin epäyhtälö
Bonferronin sääntö
Boolen epäyhtälö
Boolen faktorianalyysi
Boolen-Bonferronin-Fréchetin epäyhtälö
bootstrap-menetelmät
bootstrap-tekniikalla estimoitava luottamusväli
bootstrap-testi
Borelin-Cantellin lemmat
Borelin-Tannerin jakauma
Borgesin approksimaatio
Bose-Einsteinin tunnusluvut
Bosen jakauma
Bowleyn indeksi
Box-Cox-transformaatio
Boxin testi
Boxin-Coxin muunnokset
Boxin-Jenkinsin mallit
Boxin-Müllerin muunnos
Bradford Hillin ohjeet (kausaalisuuden tutkimiseksi)
Bradfordin jakauma
Bradleyn-Terryn malli
Brandtin-Snedecorin menetelmä
Bravaisin korrelaatiokertoimet
Breslowin estimaattori
Breslowin-Dayn testi
Brownin liikeprosessi
Brownin menetelmä
Brownin silta
Brownin-Moodin menetelmä
Brownin-Moodin proseduuri
BRR
Brucetonin menetelmä
Brunkin testi
Buffonin neula
Burken teoreema
Burkholderin approksimaatio
Burrin jakauma
Butlerin-Smirnovin testi
Buys-Ballotin taulukko
C.S.M. -testi
Campbellin teoreema
Campin-Meidellin epäyhtälö
Campin-Paulsonin approksimaatio
Canberran etäisyysmitta
Cantellin epäyhtälö
Cantor-tyyppiset jakaumat
Caponin testi
Carlemanin kriteeri
Carlin indeksi
Cauchyn jakauma
Cauchyn-Schwarzin epäyhtälö
Champernownen jakauma
Chapmanin-Kolmogorovin yhtälöt
Charlierin jakauma
Charlierin polynomit
Chauvenetin kriteeri
Chernoffin kasvokuviot
Chernoffin-Savagen teoreemat
Choleskyn hajotelma
Chungin-Fuchsin lause
Clifin-Ordin testi
Cochranin lause
Cochranin sääntö poikkeavien havaintojen poistamisesta
Cochranin testi
Cohcranin kriteeri
Cohcranin Q-testi
cold deck-paikkaus
Cookin mitta t. tunnusluku
Cornishin-Fisherin kehitelmä
covarimin-menetelmä (faktorianalyysissä)
Coxin ja Stuartin testit
Coxin malli
Coxin prosessi
Coxin regressiomalli
Coxin suhteellisen riskin malli
Coxin teoreema
Craigin lause
Craigin seuraus
Cramérin-Lévyn lause
Cramérin-Raon epäyhtälö
Cramérin-Raon raja
Cramérin-Raon tehokkuus
Cramérin-Tsebyshevin epäyhtälö
Cramérin-von Misesin testi
Cramérin-Woldin apuväline
Cramér-von Mises-testi
Creedyn ja Martinin yleistetty gammajakauma
Croftonin lause
Cronbachin alfa
CSM (merkitsevyys)testi
(Delaunayn kolmiointimenetelmä) ks. Dirichlet tessellaatio
(Delthielin polygoni) ks. Dirichlet tessellaatio
(Duncanin testi)
D2-mitta
D²–tunnusluku
D'Agostinon testi
Daleniusen teoreema
DALY
Dandekarin korjaus (ks. Yatesin korjaus)
Danielin järjestyskorrelaatiokerroin
Danielin testi
Darmoisin-Koopmanin jakaumat
Darmoisin-Koopmanin-Pitmanin lause
Darmoisin-Skitovichin lause
data
data-analyysi
data-analyysi
datan laajennusalgoritmi
datan vääristymän tunnusluku moniulotteisessa skaalauksessa
Davidin tyhjen solujen testi
Davidin-Bartonin testi
De Finettin teoreema
dekomponointi
dekomponoitavat mallit
dekonvoluutio
delta-jakauma
demodulaatio l. uudelleenmodulaatio aikasarja-analyysissä
demografia
desiili
destruktiivinen koe
determinanttikorrelaatio
deterministinen malli
deterministinen prosessi
determistinen jakauma
devianssi
devianssijäännös yleistetyssä regressiomallissa
diagonaaliregressio
differenssimenetelmä
differenssimenetelmä
differentiaali-differenssiyhtälö
differentiaaliprosessi
diffuusi priori
diffuusioindeksi
diffuusioprosessi
digammafunktio
digitaalinen tietokone
dikotomia
dikotomisen vasteen faktorianalyysi
diluutio-sarjat
dimensioiden alentaminen tai vähentäminen (monimuuttuja-analyysissä)
Dimrothin-Watsonin jakauma
Dirichletin jakauma
Dirichletin sarjan jakauma
Dirichlet-tessellaatio
diskontattu pns-metelmä
diskordanssi
diskreetti aallokemuunnos
diskreetti eksponenttijakauma
diskreetti jakauma
diskreetti lognormaalijakauma
diskreetti muuttuja
diskreetti normaalijakauma
diskreetti optimointi käyttäen haarautuvuutta ja rajoituksia
diskreetti Pareto-jakauma
diskreetti Pareto-jakauma
diskreetti prosessi
diskreetti tasajakauma
diskreetti todennäköisyyslaki
diskreetti tyypin III -jakauma
diskreetti ympyränmuotoinen tasajakauma
dissektio
divergenssi
Divisian indeksi
Divisian-Royn indeksi
Dixonin tunnusluvut
Dn+-tunnusluku
Dodgen jatkuva otosasetelma
dominoiva strategia
Donskerin lauseen vaihtoehtoinen nimitys
Donskerin teoreema
Doolittlen tekniikka
D-optimaalinen asetelma
Dowtonin estimaattorit
Dragstedtin-Behrensin menetelmä
d-separointiteoreema
duaaliprosessi
duaalisuus
duaaliteoreema
Duncanin testi (2)
Duncanin testi
Dunnettin testi
Dunnin testi
duo-trio testi
Durbinin moniasteinen varianssiestimaattori
Durbinin-Watsonin testisuure
Dvoretskyn stokastinen approksimaatiolause
Dwassin-Steelen testi
dynaaminen kokeen kiintiöinti
dynaaminen malli
dynaaminen ohjelmointi
dynaaminen stokastinen prosessi
(edustava otos)
(ehdollinen) riski
(ei-kehämäinen tunnusluku)
(eksploratiivinen datassa olevien rakenteiden projisointimenetelmä)
(ennakoiva) kohorttitutkimus
(epätasaisuudesta aiheutuva rangaistus)
(eräs faktorien lukumäärän valintaan liittyvä testi faktorianalyysissä)
(eräs MCMC-menetelmän muunnos)
(eräs mittausvirhe)
(eräs multi-modaalisen aineiston yksitahoinen variamssitesti)
(eräs muutosten etsimiseen kehitetty testien luokka)
(eräs tasoitusmenetelmä)
(eräs todennäköisyyskäsite
(etenevät) yhtälöt
ED50
Edgeworthin indeksi
Edgeworthin kehitelmä
Edgeworthin sarjat
Efronin itse-tarkentuva algoritmi (ks. EM-algoritmi)
ehdollinen eloonjäämisfunktio
ehdollinen jakauma
ehdollinen logit-malli
ehdollinen normaalijakauma
ehdollinen odotusarvo
ehdollinen päättely
ehdollinen riippumattomuus
ehdollinen suurin uskottavuus
ehdollinen testi
ehdollinen todennäköisyys
ehdollinen tunnusluku
ehdollinen uskottavuus
ehdollinen voimakkuusfunktio
ehdollinen
ehdollisesti harhaton estimaattori
ehdollistettu regressio
ehdollisuusperiaate
Ehrenfestin malli
ei suositeltava engl. termi)
ei yhtäpitävää tulosta tuottava otos
ei-dynaaminen ekonometrinen malli
ei-havaittu sulauttava muuttuja
ei-jaksollinen tila
ei-normaalinen populaatio
ei-palautuva tila
ei-parametrinen luottamusväli
ei-parametrinen suurin uskottavuus
ei-parametrinen
ei-parametriset toleranssirajat
ei-rekursiivinen jäännös
ei-satunnainen otanta
ei-satunnainen poiminta
Eisenhartin mallit
ei-suhteellinen riski
ei-yksikäsitteistä ratkaisua tuottava ongelma
ekologinen harha
ekologinen t. aggregoidulla aineistolla tehtävä tutkimus
ekonometria
eksakti χ2-testi
eksakti testi
eksakti tilastollinen menetelmä
eksogeeninen muuttuja
eksponentiaalinen kasvukäyrä
eksponentiaalinen perhe
eksponentiaalinen regressio
eksponentiaalinen tasoitus
eksponentiaalisen tasoitus
eksponenttihajontajakauma
eksponenttijakauma
eksponenttikäyrä
eksponenttikeskiarvo
ekstrapolaatio
ekstrapolaatioon perustuva ennustaminen
ekvivalenssiluokka
ekvivalentit otokset
ekvivalentti annos
ekvivalentti poikkeama
ekvivarianttiestimaattori
elämänlaatu
Elfvingin jakauma
eliminointi
elinaika jakauma
elinaikafunktion mediaani
elinaikataulu
elinajanodote
elinkustannusindeksi
eliökoe
ellipsoidinen normaalijakauma
elliptinen normaalijakauma
elliptinen typistys
elliptisesti symmetriset jakaumat
elliptisyys
eloonjäämisanalyysi
eloonjäämisfunktio
eloonjäämistesti
elvivalenssitestaus
emäfunktio
EM-algoritmi
empiirinen Bayes-estimaattori
empiirinen Bayesin proseduuri
empiirinen eksponenttiperhe
empiirinen kertymäfunktio
empiirinen probitti
empiirinen tilastollinen malli
empiirinen uskottavuus
endogeeninen muuttuja
endogeenisten muuttujien välillä oleva lineaarinen rakenne
Engset-jakauma
ennalta määrätty muuttuja (eksogeeninen t. viivästetty endogeeninen m.)
ennätystestit
ennustaminen
ennustava muuttuja (prediktori)
ennustava tekijä
ennuste
ennusteellinen uskottavuus
ennustematriisi (ks. regressioanalyysi)
ennusteväli
ensiasteen (otanta)yksikkö
ensimmäinen absoluuttimomentti
ensimmäinen ilmeneminen
ensimmäinen läpäisyaika
ensimmäinen palautumisaika
ensimmäinen raja-arvolause
ensimmäisen numeron jakauma
entropia
epäaito jakauma
epäaito priori
epähomogeeninen Poisson-prosessi
epähomogeeninen Poisson-prosessi
epäjärjestyskerroin
epäjärjestysongelma
epäjatkuva (satunnais)muuttuja
epäjatkuva jakauma
epäjatkuva muuttuja
epäjatkuva prosessi
epäkeskinen χ² -jakauma
epäkeskinen beta-jakauma
epäkeskinen F-jakauma
epäkeskinen khiin neliö jakauma
epäkeskinen luottamusväli
epäkeskinen moniulotteinen beta-jakauma
epäkeskinen moniulotteinen F-jakauma
epäkeskinen t-jakauma
epäkeskinen Wishart-jakauma
epäkeskisyys parametri
epäkonisistentti
epälineaarinen korrelaatio
epälineaarinen malli
epälineaarinen regressio
epälineaarinen regressio
epälineaarinen regressio
epälineaarinen riippuvuus
epälineaarinen t. käyräviivainen regressio
epälineaarinen trendi
epäluotettavuus
epämääräinen joukko-oppi
epänormaali käyrä
epänormaalisuus
epänormaalisuus
epänormaalisuusmitta
epäortogonaalinen data
epäpuhdas jakauma
epäsäännöllinen estimaattori
epäsäännöllinen kollektiivi
epäsingulaarinen jakauma
epäsuora pienimmän neliösumman menetelmä
epäsuora t. välillinen otanta
epäsuora vakiointi
epäsuotuisin jakauma
epäsuotuisin perhe
epäsymmetria
epäsymmetria
epäsymmetrinen faktorikoe
epäsymmetrinen jakauma
epätäydellinen betafunktio
epätäydellinen gammafunktio
epätäydellinen havaintoaineisto
epätäydellinen kokonaisaskenta
epätäydellinen latinalainen neliö
epätäydellinen lohkokoe
epätäydellinen momentti
epätäydellinen monivastemalli
epätyypillinen tunnuspiirre t.ominaisuus
epäuskottavuussuhde
epideminen
epidemiologia
epidemiologinen malli
epidemiologinen prosessi
EPSEM-otanta
EPSEM-otos
epsilon riippumattomuus
erä
eräät bootstrap-luottamusvälit
eräs ajasta riippuva satunnaisvaikutusmalli
eräs dynaamisten systeemien mallitukseen tarkoitettu tilasto-ohjelmisto
eräs ei-parametrinen tiheysfunktion estimointimenetelmä
eräs eksponentiaalisen suodatuksen menetelmä
eräs kiintiöpoiminta
eräs laajasti käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs L-estimaattori
eräs monipaikkausmenetelmä
eräs osin tasapainotettu epätäydellinen koeasetelma
eräs päätäntäteorian valintaongelma)
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
eräs poikkeavien havaintojen etsintäalgoritmi moniulotteisen datan tapauksessa
eräs positiivisesti definiítti matriisi tai sen determinantti
eräs sijaintiestimaattori
eräs systemaattisen otannan ensimmäisen alkion poimintamenetelmä
eräs tartuntamallityyppi
eräs valittujen pisteiden menetelmä
erävaihtelu
ergodinen tila
ergodisuus
erhe
eri yksilöissä eri geenien aiheuttama yhteinen sairaus
erilaisuus(mitta)
erilaisuusindeksi
erisuuret aliluokkien havaintojen lukumäärät
erisuuriin todennäköisyyksiin perustuva otanta
erisuuruuskerroin t. -mitta
erityisfaktori
erivarianssinen
erkanemisprosessi
Erlangin jakauma
Erlangin kaava
erotteluanalyysi
erottelufunktio
erottelufunktion luonti käyttäen bootstrap aggregointia
erotusmerkkitesti
erotusteoreema
esim. Frekvenssijakauma
esim. muunnoksesta riippumaton estimaattori
esim. p*q-taulukko
esim. Po( )
esitutkimus
esivalkaisu
Esseenin apulause
Esseenin lemma
Esseen-tyyppinen approksimaatio
estimaatti
estimaattien keskivirhe
estimaattori
estimoida
estimointi typistetystä jakaumasta
estimointi
estimointifunktio
estimointivirhe
estimointiyhtälö
estimoitava
estimoitavien parametrien arianssin minimoiva asetelma
estimoitavissa
estimoitu eloonjäämisjakauma t.-taulukko
etäisyys
etäisyysjakaumat
etäisyysmmitat
eteenpäin syöttävä hermoverkko
etenevä keskiarvo
etiikka
etiologinen murtoluku
etiologinen osuus
eugeniikka
Euklidinen etäisyys
euklidinen etäisyys
Eulerin otaksuma
evoluutiomitta
evoluutio-operaatio aikasarja-analyysissä
evoluutioprosessi
evoluutiospektri
extra-Poisson vaihtelu, ylihajonta
(Fisherin) F-jakauma
(Fisherin) informaatio
(Fisherin) informaatiomatriisi
faktori
faktorianalyysi
faktorianalyysi
faktoriantiteesi (indeksiteoriassa)
faktorilataus
faktorimatriisi
faktorin, pääkomponentin tms. tulkinta
faktoripistemäärät
faktorirakennemalli
faktorirotaatio
Fatoun apulause t. lemma
Fellegin (otanta)menetelmä
Fermin-Diracin tunnusluku
Ferrerin jakauma
fidusiaalinen jakauma
fidusiaalinen päättely
fidusiaalinen todennäköisyys
fidusiaaliset raja-arvot
Fiellerin lause
Fiellerin-Hartleyn-Pearsonin riippuvuusmitta
fii-kerroin
Fisherin (pallomainen normaali-) jakauma
Fisherin B-jakauma
Fisherin malli
Fisherin muunnos (korrelaatiokertoimelle)
Fisherin muunnos
Fisherin-Behrensin testi
Fisherin-Hsun-Royn jakauma
Fisherin-Irwinin testi
Fisherin-Yatesin testi
F-jakauma
Flemmingin-Viotin prosessi
Fokker-Planck-yhtälö
Fosterin kriteeri
Fourier-analyysi
Fourier-muunnos
fraktaali
fraktiili
fraktiiligraafinen analyysi
fraktiilit
fraktionaalinen Brownin liike
Fréchetin epäyhtälöt
Frechetin etäisyys
Fréchetin jakauma
Freemanin-Tukeyn muunnos
frekvenssi
frekvenssiaineisto
frekvenssialue (aikasarja-analyysissä)
frekvenssifunktion normaalisointi
frekvenssikäyrä
frekvenssimomentti
frekvenssimonikulmio
frekvenssipinta
frekvenssipolygoni
frekvenssitaulukko
frekventisti
Freundin-Ansarin testi
Friedmanin testi
F-suhdekorvike
F-testi
funktionaalinen yhteys
Furryn prosessi
(Galtonin yksittäiserotusongelma)
(graafinen riippuvuustesti)
Gabrielin testi
Gabrielin-Senin tunnusluku
Galtonin järjestyslukutesti
Galtonin kaari t.ogiivi
Galtonin S-käyrä l. ogiivi
Galtonin-McAllisterin jakauma
Galton-Watsonin prosessi
gamma-funktio
gamma-integraali
gammajakauma
gamma-jakaumaan perustuva ajasta riippuva satunnaisvaikutusmalli
gammakertoimet
Ganin keskierotus
Ganttin seurantakaavio
GARCH-malli
Gartin testi
Garwoodin jakauma
Gaussin eliminointimenetelmä
Gaussin prosessi
Gaussin-Markovin lause
Gaussin-Poissonin jakauma
Gaussin-Seidelin menetelmä
Gaussin-Winklerin epäyhtälö
Gearyn lause
Gearyn suhde
Gearyn vierekkyyssuhde
GEE
geenien yhteensulautumisprosessi
Gehanin testi
geneettinen algoritmi
geneettinen heterogeenisyys
geometrinen jakauma
geometrinen keskiarvo
geometrinen liukuva keskiarvo
geometrinen todennäköisyys
geometrinen vaihteluväli
geotilastotiede
Gibbsin otosten poimija
Gibratin jakauma
Ginin hypoteesit
Ginin keskipoikkeama
Ginin keskittymisindeksi
Ginin suhde
Ginin yhteisvaihtelukerroin
Gittinsin indeksi
GLIM
Glivenkon lause
Glivenkon-Cantellin apulause
Glivenkon-Cantellin lemma
glyph-kuvio
Gnedenkon lause
Gnedenkon-Koroljukin jakauma
Gnedenkon-Koroljukin lause
Gompertzin käyrä
Gompertzin-Makehamin jakauma
Gompertzin-Makehamin jakauma
Goodmanin-Kruskalin τ
Goodmanin-Kruskalin assosiaatiomitta
Goodmanin-Kruskalin G-tunnusluku
Goutereaun vakio
Gowerin yhtäläisyyskerroin
graafinen estimaattori
graafinen ketjumalli
graafinen malli
Gramian
Gramianin matriisi
Gramin kriteeri
Gramin-Charlierin sarjat tyyppiä A
Gramin-Charlierin sarjat tyyppiä B
Gramin-Charlierin sarjat tyyppiä C
Gramin-Charlierin tyypin A sarja
Gramin-Charlierin tyypin B sarja
Gramin-Charlierin tyypin C sarja
Greenhousen-Geisserin testi
Grenanderin epävarmuusperiaate
Grenanderin estimaattorit
Grubbin estimaattorit
Grubbin sääntö
g-testi
g-tunnusluku
Gumbelin epäyhtälöt
Gumbelin jakauma
Guptan menetelmä osajoukkojen valitsemiseksi
Guptan symmetrisyystesti
Gurlandin yleistys Neymanin jakaumasta
Guttmanin asteikko
(harmoninen kellotalulu-kuvio)
(heterotyyppinen jakauma)
(hippuvaikutus t. efekti)
(Hoeffdingin) U-tunnusluku
(Hotellingin )painotusasetelma
(huipukkuuden momenttisuhdemitan arvo alle 3)
H. mitta
haarautumisprosessi
haarautuva Markov-prosessi
haarautuva Poisson-prosessi
haarautuva uudistumisprosessi
haarukointimenetelmä
haastattelijan aiheuttama harha
Hadamardin matriisi
hahmontunnistus t. -ryhmittely
häiriö- ja virhemalli
häiriökerroin
häiriömalli
häiriöraja
häiriötekniikat
häiritty harmoninen prosessi
häiritty oskillaatio
haitallinen (lisä)muuttuja
haittaparametrit
hajaantuva tasapainotettu epätäydellinen lohkoasetelma
hajaantuvat asetelmat
hajaantuvuus
hajonnan binomiaalinen indeksi
hajonta
hajontaa vakauttava muunnos
hajonta-analyysi: usean muuttujan varianssianalyysi
hajontaindeksi
hajontakerroin
hajontakuvio
hajontamatriisi
hajotus
Haldanen eroavuusmenetelmät
Hammersleyn-Cliffordin lause
Hammingin tasoitusmenetelmä
Hannin tasoitusmenetelmä
Hardyn summausmenetelmä
Hardyn-Weinbergin laki
Hardyn-Weinbergin tasapainotila
harha
harhainen estimaattori
harhainen otos
harhainen testi
harhaisen kolikon asetelma
harhan ja varianssin suuruuden kompromissi
harhaton estimaattori
harhaton estimointiyhtälö
harhaton kriittinen alue
harhaton mediaaniluottamusväli
harhaton otos
harhaton testi
harhaton virhe
harhattomat luottamusvälit
harjaregressio
harkintanäyte
harkintanäyte
Harleyn approksimaatio
harmillinen kato
harmiton kato
harmiton kato
harmoninen analyysi
harmoninen jakauma
harmoninen keskiarvo
harmoninen prosessi
harmoninen regressio
Harrisin palautus Markovin ketjuissa
Harrisin satunnaiskulku
Harrisonin menetelmä
Hartleyn testi
Hartleyn-Raon otantamenetelmä
harv. vaihteluvälin keskipiste
hasardi
Hastingsin approksimaatiot
Hausdorffin dimensio
havainnointiin perustuva tutkimus
havaintoaineisto
havaintoaineiston terävöittäminen
havaintoihin perustuva analyysi
havaintojen merkitseminen vain (0-) akselin toiselle puolelle
havaintovirhe
havaintovirhe
havaittava muuttuja
havaittu informaatiomatriisi
havaitun ja odotetun frekvenssin erotus kontingenssitaulussa
hedelmällisyys
hedelmällisyysluku
heijastava este
heikko konvergointi
heikko priori
heilahtelu
heilahteluväli
Hellingerin etäisyys
Hellyn ensimmäinen teoreema
Hellyn-Brayn lause
Helmertin jakauma
Helmertin kriteeri
Helmertin muunnos
henkilövuodet
herkkyys ja spesifisyys
herkkyysanalyysi
Hermiten jakauma
Hermiten jakauma
Hermite-polynomit
hermoverkko
herrkkysfunktio
heterogeenisyys
heteroskedastinen
hevosenkenkä -efekti
Heywoodin tapaus
Hhn (x) funktio
hierarkia
hierarkkinen asetelma
hierarkkinen luokittelu
hierarkkinen malli
hierarkkinen ryhmiinjakoasetelma
hierarkkinen ryväsanalyysi
hierarkkinen syntymä-kuolema-prosessi
hila-asetelma
hila-jakaumat
hilaneliö
hilaotanta
Hillin estimaattori
hintaindeksi
hintakompensaatioindeksi
hinta-suhde
histogrammi
historialliset kontrolliarvot
historigrammi
hitaasti muuttuva funktio
hiukkasongelma
Hodgesin kahden muuttujan merkkitesti
Hodgesin kaksiulotteinen merkkitesti
Hodgesin-Ajnen testi
Hodgesin-Lehmannin yhden otoksen estimaattori
Hoeffdingin C1-tunnusluku
Hoeffdingin epäyhtälö
Hoeffdingin riippumattomuustesti
Hölderin epäyhtälö
Hollanderin kahden muuttujan symmetrisyystesti
Hollanderin yhdensuuntaisuustesti
Hollanderin-Proschanin ’uusi parempi kuin käytetty’ testi
Holtin menetelmä
homogeeninen prosessi
homogeenisuus
homoskedastinen
Horvitzin-Thompsonin estimaattori
Hosmerin-Lemeshowin tunnusluku
hot deck-imputointimenetelmä
Hotellingin T
Hotellingin T2-jakauma
Hotellingin testi (riippuvat korrelaatiot)
Householderin kolmidiagonalisointi
Huberin estimaattori
Huberin estimaattori
Hudsonin Rm
Hudsonin-Kreitmanin-Aguaden testi
huijaus
huippu(arvo)
huipukkuuden momenttisuhdemitan arvo tasan 3
huipukkuuden momenttisuhdemitan arvo yli 3
huipukkuus
huipukkuusmitta, -kerroin
Huntin-Steinin lause
huono hoitomyöntyvyys
Hurstin kerroin
hylättävä laatutaso
hylkäämisalue
hylkäämisraja
hylkäämistodennäköisyys
hylkäämisvirhe
hylkäävä otanta
hylkäävä otantamenettely Monte Carlo simuloinnissa
hylkäysraja t.-viiva
hylkäysrajat
hyötyfunktio
hyötyteoria
hyperbolinen sekanttijakauma
hypereksponenttijakauma
hypergeometrinen jakauma
hyper-kreikkalais-latinalainen neliö
hyperkuutio
hypernormaalihajonta
hypernormaalisuus
hyperpallomainen normaalijakauma
hyper-Poisson -jakauma
hypoteesin testaus
hypoteettinen populaatio
hyppäys tunnusluku
hyppymatriisi
hypytön prosessi (satunnaiskulku)
hyväksymisalue
hyväksymisluku
hyväksymisotanta laaduntarkastuksessa
hyväksymisraja
hyväksymistodennäköisyys
hyväksymistodennäköisyys
hyväksymisvalvontakuvio
hyväksymisvirhe
hyväksyttävä estimaattori
hyväksyttävä luotettavuustaso
hyväksyttävyyden tarkastus
(inflaatiotekijä
(inflatoidut jakaumat
(itsensäkaltainen prosessi)
(itseuusiutuva aggregaatti)
I ja II asteen (ennuste)virheiden osuustesti
iän kokonaislukuosa
iästä ja ajankohdasta riippuvat kohorttivaikutukset
ideaali-indeksi
ideaalinen indeksiluku
identifioituvuus
identtinen luokittelu
identtisesti jakautunut virhetermi
ikääntymisjakauma
ikäriippuvainen haarautumisprosessi
ikäspesifi osuus
ikä-sukupuolivakioitu osuus
ikävakioitu osuus (esim. sairastavuus tai kuolleisuus)
ilmaantuvuus
ilmaantuvuustaajuus
ilmaisin muuttuja
IMA-prosessi
implisiittinen osite
impulssivastefunktio
imputointi
indeksi
indeksiluku
indeksin tyyppiharha
indeksipiste
indifferenssi
indifferenssialue
indikaattorimuuttuja
induktiivinen käyttäytyminen
induktio
infinitesimaalinen jackknife
influenssi
influenssifunktio
informaatio
informaatiohävikki
informaatiohukka
informaatiokriteeri
informaatiomäärä
informaatiomatriisi
informaation katoaminen
informaatio-osamäärä
informaatioteoria
informatiivinen priori
informatiivinen sensurointi
insidenssimatriisiasetelma
integroitu aineisto
integroitu liukuvan keskiarvon prosessi
intensiivinen otanta
intensiteetti
intensiteettifunktio
interaktio
interpolaatio
intervallijakauma
intervallisensurointi
invarianssi
invarianssimenetelmä
invariantti
Irwinin jakauma
Isingin-Stevensin jakauma
isodyynit
isometrinen kuvio
isomorfismi
isotoninen regressiofunktio
isotropia
isotropinen jakauma
iteratiivinen suhteellinen sovitus
iteratiivinen suhteellinen sovitus
iteratiivisesti painotettu pienimmän neliösumman menetelmä
iteratiivisesti uudelleenpainotettu pienimmän neliösumman menetelmä
iterointiprosessin nopeuttaminen potenssiin korottamalla
iteroivien logaritmien laki
itseään välttelevä satunnaiskulkuprosessi
itseisarvomomentti
itseisarvopoikkeamien mediaani
itsenäiset yhtälöt (ekonometriassa)
itsensä kanssa kommunikoiva Markovin ketjun taso
itsensäkaltaisuuskerroin
itsepainottuva otos
(jakauman) häntäalue
(jakaumien sijainnin eroavuus vastahypoteesit)
(järjestyksien) yhtäpitävyys
(järjestysluku
J:n muotoinen jakauma
jäännös
jäännös
jäännösneliösumma (varianssianalyysissä)
jäännösneliösumma
jäännösneliösummien yhdistäminen
jäännösodotusaika
jäännösvarianssi
jäännösvarianssi
jäännösvarianssin vakioisuus
jäännösvarianssin vakioisuutta mittaava käyrä
jackknife varianssiestimaattori t.-approksimaatio
jackknife
jackknife-menetelmän Ji arvot
jaetut sijaluvut
jakaja
jakauma
jakaumasta riippumaton menetelmä
jakaumasta riippumaton tyhjentävyys
jakaumasta riippumaton
jakauma-vakioinen tunnusluku, sivutunnusluku
jakaumien sekoitus
jakaumien sekoitus
jakaumien yhteensopivuuskerroin
jakaunan normeeraus s.e. se noudattaa t-jakaumaa
jakautuminen
jakautunut viive t. iivästys
jakso
jakso
jaksojen pituuksien jakauma
jaksokuvio
jaksollinen prosessi
jäljellä oleva elinaika
jäljellä olevan eliniän taulukko
jälkiositus
jälkiryvästys
Jamesin-Steinin estimaattori
järjestää sijaluvun mukaan
järjestetty joukko
järjestetty luokittelu
järjestetty sarja
järjestetyt vastahypoteesit
järjestyskorrelaatio
järjestyskorrelaatio
järjestyslukujen keskiarvon menetelmä
järjestysluvuilla painotettu keskiarvo
järjestysmuunnos
järjestysten yhtäpitävyyskerroin
järjestystunnusluvut
jatkuva otosasetelma
jatkuva perusjoukko
jatkuva prosessi
jatkuva satunnaismuuttuja
jatkuva todennäköisyyslaki
jatkuvuus
jatkuvuuskorjaus
jäykkyys
Jensenin epäyhtälö
Jirinan sekvenssiproseduuri
johdetut tunnusluvut
johdonmukaisuuskerroin
Johnin syklinen epätäydellinen lohkomalli
Johnsonin systeemi
Johnsonin-Mehlin malli
joka on ajan funktio (ei#stokastinen komponentti)
joka ottaa huomioon polynomisen trendin
joka perustuu tunnusluvun minimin maksimointiin
joka sisältää kadon
jokainen jokaista vastaan-asetelma (ts. lohkomaton asetelma)
jolla odotettu viipymisaika >
Jollyn-Seberin malli
Jonckheeren k:n otoksen testi
jonka suunta vaihtelee kolmannen muuttujan luokkien mukaan
jonkin rajan ylittävät arvot (vrt. poikkeavat havainnot)
jono
jono
jono-ongelma
jono-ongelmat
Jordanin identiteetti
jossa 0-alkio mukana)
jossa kaikilla ordinaatoilla on sama arvo
jossa minimoidaan ennustevirhettä
jossa odotettu viipymisaika on nolla
jossa p>
jossa riippumattomat muuttujat esitetään osamääränä
jossa vaste on kaksiarvoinen
josta nolla-luokka poistettu
jotka jakavat kokonaisfrekvenssin kahdeksaan yhtä suureen osaan
joustokäyrä
julkaisuharha
jyrkimmän nousun menetelmä
jyrkkyyskorjaus
(käänteis)kertomajakauma
(kaksiulotteiset) kontingenssi-tyyppiset jakaumat
(kartta- tms.)ruutuotanta
(käsittely-) tekninen korrelaatio
(keskeytyneet jakaumat)
(keskiarvo uskottavuusestimaattori )
(keskiarvon) neliöjuuriestimaattori
(keskisuunta
(koe)asetelmamatriisi
(koe)asetelman optimaalisuus
(kokeen hyödyttömyysindeksi)
(kokonais)laskenta
(kolmiulotteinen keskivirhe)
(kolmiulotteinen varianssi )
(kolmiulotteinen varianssifunktio)
(konkomitantti muuttuja)
(kontrolloitavissa oleva) koe
(ks. kytketyt otokset)
(kulmien keskierotus)
(kulmien kvartiilipoikkeama)
(kuorinta-algoritmi)
k:n keskiarvon ryvästys
k:n otoksen ongelma
käännepiste
käänteinen asetelma
käänteinen hyperbolinen tangenttimuunnos
käänteinen hypergeometrinen jakauma
käänteinen normaalijakauma
käänteinen normaalinen pistemäärätesti
käänteinen Pólyan jakauma
käänteinen sinimuunnos
käänteisaikatesti
käänteisasetelma
käänteishypergeometrinen jakauma
käänteisjakauma
käänteismomentti
käänteismuunnos
käänteisongelmat
käänteisotanta
käänteispolynomi
käänteisrakenteinen betajakauma
käänteisrakenteinen Dirichletin jakauma
käänteisrelaatio
käänteistesti
käänteistodennäköisyys
kaareutunut eksponenttiperhe
Kaganin-Linnikin-Raon lause
kahden alleelin taipumus esiintyä yhdessä
kahden faktorin malli
kahden faktorin teoria
kahden indeksin yhdistelmäindeksi (tavoitteena ideaali-indeksi)
kahden muuttujan frekvenssikäyrillä on eriasteinen huipukkuus
kahden muuttujan frekvenssikäyrillä on sama huipukkuus
kahden muuttujan frekvenssikäyrillä on sama huipukkuusaste
kahden muuttujan interaktio
kahden otoksen välinen erotus yhtäpitävissä otoksissa
kahden vakiotasajakumaa noudattavan muuttujan yhteisjakauma
kahdesta tai us. lähteestä yhdistetetty mikrotason havaintoaineisto
kahdesti epäkeskinen F-jakauma
kahdesti tutkittu otos t. näyte
kaikki mahdolliset osajoukot läpikäyvä regressio
Kaiserin-Guttmannin kriteeri
Kaiserin-Meierin-Olkinin mitta otoksen riittävyydelle monimuuttaja-analyysissä
Kaiserin-Meyerin-Olkin otoksen sopivuuden mitta
kaistanleveys
kaksiarvoinen aineisto
kaksiarvoinen koe
kaksiarvoinen l. dikotominen muuttuja
kaksiarvoinen l. dikotominen vaste
kaksiarvoisen l. dikotomisen vasteen logistinen regressio
kaksiarvoisuus
kaksiasteinen bootstrap
kaksiasteinen otanta
kaksiasteinen otos
kaksiasteinen pienin neliösumma
kaksihuippuinen jakauma
kaksikätinen rosvo (peliteoria)
kaksinapainen faktori
kaksinkertainen käänteinen asetelma
kaksinkertainen sensurointi
kaksisuuntainen luokitus
kaksitahoinen eksponenttijakauma
kaksitahoinen testi
kaksiulotteinen betajakauma
kaksiulotteinen binomijakauma
kaksiulotteinen Cauchy-jakauma
kaksiulotteinen diskreetti jakauma
kaksiulotteinen eksponenttijakauma
kaksiulotteinen F-jakauma
kaksiulotteinen frekvenssipinta
kaksiulotteinen frekvenssitaulukko
kaksiulotteinen gammajakauma
kaksiulotteinen hajontakuvio (esim. faktorianalyysissä)
kaksiulotteinen hypergeometrinen jakauma
kaksiulotteinen jakauma
kaksiulotteinen laatikko- ja viiksikuvio
kaksiulotteinen logaritmijakauma
kaksiulotteinen logaritminen jakauma
kaksiulotteinen merkkitesti
kaksiulotteinen multinomijakauma
kaksiulotteinen multinomijakauma
kaksiulotteinen negatiivinen binomijakauma
kaksiulotteinen normaalijakauma
kaksiulotteinen Pareto-jakauma
kaksiulotteinen Pascal-jakauma
kaksiulotteinen Poisson-jakauma
kaksiulotteinen tasajakauma
kaksiulotteinen t-jakauma
kaksiulotteinen tyypin II-jakauma
kaksiulotteiset k-tunnusluvut otoksesta
kaksiulotteista Poisson-prosessia kuvaava termi
kaksivaiheinen otanta
kaksivaiheinen otanta
kaksivaiheinen pienimmän neliösumman estimaattori
kaksivaiheinen regressio(analyysi)
kaksoisbinomijakauma
kaksoisdikotomia
kaksoiseksponenttijakauma
kaksoishypergeometrinen jakauma
kaksoisjakaumat
kaksoiskatkaistu normaalijakauma
kaksoislogaritmijakauma
kaksoisotanta (laaduntarkkailu)
kaksois-Pareton jakauma
kaksois-Poissonin jakauma
kaksoissokkokoe
kaksoisstokastinen matriisi
kaksoisstokastinen Poisson-prosessi
kaksoissuhde-estimaattori
kaksoissulautus
kalibrointi
Kalman-suodin
Kamatin testi
kanavoidut vapausasteet
kanoninen korrelaatio
kanoninen matriisi
kanoninen muuttuja
kanoninen
kantaja
kantaluku
kantaluku
kantaotos
Kantorovitchin lause
Kaplanin-Meierin estimaattori
Kaplan-Meier-estimaattori
kappa(-tunnusluku)
Kapteynin jakauma
Kapteynin muunnos
karakterisointi
karakterisoiva
karakteristinen funktio
karakteristinen funktionaali
karakteristinen juuri
karakteristinen
kardioidijakauma
karhuaminen
karsintatarkastus
kartogrammi
kasautumispisteprosessi
käsittely
käsittelyn jälkivaikutus
käsittelyn keskineliö
käsittelyvirhe
kaskadiprosessi
kasvava hasardisuhde
kasvava hasardisuhde
kasvava riskisuhde
kasvava riskisuhde
kasvukäyrä
katastrofiteoria
kategorinen jakauma
kategorinen l. luokka-arvoinen muuttuja
katkaiseminen
katkaistava sekvenssiotanta
katkaistu jakauma
katkaistu keskiarvo
katkaisupiste
kätketty Markovin malli:
kato (erit. pitkittäistutkimuksissa)
kattava otanta
kattava otanta
kattavuus- t. peittävyysongelmat geometrisissä todennäköisyyksissä
kaukokartoitus
kaunistelu
kauppamatkustaja ongelma
kausaalijakauma
kausaalimalli
kausaalisuus
kausivaihtelu
käypä hypoteesi
käypä päätäntäsääntö
käypä testi
käyrän sovitus
käyräviivainen korrelaatio
käyräviivainen regressio
käyräviivainen trendi
käyttäytymiseen perustuva päätösfunktio
kehähilajakauma
kehäjakauma
kehäjakauma
kehäkaava
kehäkolmio
kehikko
kehitysprosessi
kehys
kellokäyrä
kelvollinen estimaattori
kelvollinen päätäntäsääntö
kelvollinen strategia
kelvollinen testi
kelvolliset numerot
kelvoton t. epäkelpo estimaattori
Kendallin τ, Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin
Kendallin järjestysten yhtäpitävyyskerroin
Kendallin S-pistemäärä
Kendallin tau
Kendallin tau
Kendallin terminologia
kepstrum
kerroin
kerroin
kerrointen aste
kertaluku
kertaotanta
kertaotanta-asetelma
kertautuvuus (testiteoria)
kertomajakauma
kertomakriteeri (indeksiteoria)
kertomakumulantin emäfunktio
kertomakumulantti
kertomamomentti
kertomamomenttiemäfunktio
kertomasumma
kertymäfunktio
kertymäfunktiomuunnos
kertymäfunktion arvo)
kertymäfunktion käyrä
keskeinen faktorimomentti
keskeinen raja-arvolause
keskeinen sijaintiteoria
keskeytetty tarkastus
keskiarvo
keskiarvo
keskiarvofunktiot
keskiarvojen yhteenlaskettavuus
keskiarvotiheyskäyrä
keskihajonta
keskilaadun valvonta
keskilaadun valvonta
keskiluku (epämäär.)
keskiluku
keskimääräinen epätarkkuus
keskimääräinen erotus (hajontamitta)
keskimääräinen korjaus (ryhmille)
keskimääräinen ylimääräinen virheellisyys raja
keskimääräisen kriittisen arvon menetelmä
keskimääräispoikkeama
keskimäärin tarkastettava määrä
keskimäärin tarvittava koekappaleiden lukumäärä (laadunvarmistuksessa)
keskimäärin tarvittava näytteiden lukumäärä (laadunvarmistuksessa)
keskineliö
keskineliökontingenssi
keskineliöpoikkeama
keskineliövirhe
keskineliövirheen neliöjuuri
keskinen luottamusväli
keskipoikkeama
keskipoikkeama
keskiprobittierotus
keskittymisindeksi
keskittymiskäyrä
keskittymiskerroin, oik. Ginin hajontamitta (ks. keskierotus))
keskittymiskerroin
keskittymismatriisi
keskittymisparametri esim. von Mises-jakauman tapauksessa
keskittyneisyyden mitta
keskittyneisyys- l. konsentraatioellipsi
keskittyneisyys
keskivirhe
keskiylitysfunktio
keskusmomentti
Kestenin prosessi
ketju lohkoasetelma
ketju
ketjubinomimalli
ketjuindeksi
ketjukuvio
ketjukuviomalli
ketjusuhde
ketjutus
ketjutuskriteeri (indeksiteoria)
ketjutustesti
khii-diagrammi
khii-jakauma
khiin neliöjakauma
Khintchinen lause
kiedottu Cauchy-jakauma
kiedottu jakauma
kiedottu normaalijakauma
kiedottu Poisson-jakauma
Kieferin-Wolfowitzin prosessi
kieltäytymisosuus
kierros
kiertävä järjestys
kierto
kiertoasetelma
kiertokaavio
kiihtyi stokastinen lähentämisestä
kiinteä muuttuja
kiinteäkantainen indeksi
kiinteiden vaikutusten malli
kiinteiden vaikutusten malli
kiintiöintisääntö. allokointisääntö
kiintiönäyte
kiintiöpoiminta
kiintiöpoiminta
kilpailevat riskit
kilpailuprosessi
kliininen tutkimus
Klotzin testi
k-luokan estimaattori
klusteri
klusterianalyysi
Knoxin testi
Knut Vikin neliö
koe- t. esitutkimus
koeala
koeasetelma
koesuunnittelukaavio
koevirhe
koherenssi
koherenssi
koherentti rakenne
koherenttisuus periaate
kohina
kohortin elinikä
kohortti
kohorttitutkimus
kohtisuora
kokeellinen aineistoanalyysi
kokeen t. testin tulos
kokeensuunnittelu
kokeensuunnittelu
koko ja muoto
koko
kokonaiskorrelaatio
kokonaislaskenta
kokonaislukuohjelmointi t. -optimointi
kokonaisotantasuhde
kokonaisselitysaste
kollektiivi
kollektiivisten merkkien menetelmä
kollineaarisuus
kollineaarisuuteen vaikuttavat havainnot
Kolmannen asteen momenttifunktion Fourier-muunnos stationaarisessa satunnaisprosessissa
kolmen assosiaatioluokan kuutioasetelma
kolmen sarjan teoreema
kolmiasteinen pienin neliösumma
kolmiasteinen PNS
kolmikkotesti
kolmiojakauma
kolmiomuotoinen moniyhdistetty lohkoasetelma
kolmionasetelma
kolmionmuotoinen riippuvuusasetelma
kolmionmuotoiset (yhdesti tai kahdesti) yhdistetyt lohkot
kolmipistekoe
kolmiulotteinen hila
kolmiulotteinen jakauma
kolmiulotteisesti symmetriset jakaumat
Kolmogorovin aksioomat
Kolmogorovin epäyhtälöt
Kolmogorovin esitysmuoto
Kolmogorovin lause
Kolmogorovin yhtälöt
Kolmogorovin-Smirnovin jakauma
Kolmogorovin-Smirnovin testi
kolmoishila
kolmoisvertailut
kombinatorinen testi
kombinatoriset menetelmät
kommunaliteetti
kommunikointiluokka (Markovin ketjussa)
kompakti ryväs
kompensoiva virhe
kompleksi epätavallinen käyrä
kompleksi normaalijakauma
kompleksi Wishartin jakauma
kompleksinen uudelleen modulointi
komtrollimenetelmä
konfiguraatio
konfirmatorinen faktorianalyysi
konfluenssianalyysi
konfluenssianalyysi
konformisuus
konjugaattipriori (liittopriori)
konservatiivinen luottamusväli
konservatiivinen prosessi
konsistenssikerroin
konsistentti estimaattori
kontingenssi
kontingenssikerroin
kontingenssitaulu
kontrafaktuaalimalli
kontrasti
kontrolloitu prosessi
konvoluutio
Konyusin ehdot
Konyusin indeksi
Konyusin indeksiluku
koon ja muodon riippuvuuden tutkiminen
Koopmanin-Darmoisin perhe
koordinaattikuvio, vanh.
korjaamaton momentti
korjaileva tarkastus
korjattu momentti
korjaustekijä t.-termi
korkeamman asteen asymptoottinen teoria
korkean kertaluvun Markovin prosessi
Koroljukin lause
korotustekijä)
korrelaatio
korrelaatioindeksi
korrelaatiokerroin
korrelaatiokerroin
korrelaatiokuutio
korrelaatiomatriisi (jossa diagonaalialkiot ykkösiä)
korrelaatiomatriisi
korrelaatiosuhde
korrelaatiotaulu
korrelogrammi
korrespondenssianalyysi
korrespondenssinalayysi
korrespondenssisanalyysie
korvaus
korvike
kosinijakauma
kosketustodennäköisyydet
Kouniasin epäyhtälö
kova leikkaus signaalinkäsittelyssä
kovariaatti
kovarianssi
kovarianssianalyysi
kovarianssifunktio
kovarianssimatriisi
kovarianssimatriisin käänteismatriisi
kovarianssimatriisin käänteismatriisi
kovarianssistationaarinen prosessi
kovarianssiydin
kreikkalais-latinalainen neliö
kriging-menetelmä
kriittinen alue
kriittinen arvo
kriittinen osamäärä
kriittisen alueen koko
kriteeri
Kroneckerin matriisitulo
Kroneckerin tulo koeasetelmille
Kruskalin tunnusluku
Kruskalin-Wallisin testi
ks. esim. normaalijakauma
ks. laadunvalvonta
ks. Lexis-suhde
ks. ryväsotanta)
ks. tetrakoorinen korrelaatio
k-suhde t-testi
k-suhde
K-testi
k-tunnusluku
Kuderin-Richardsonin kaava
Kuiperin tunnusluku
Kullbackin-Leiblerin etäisyysfunktio
Kullbackin-Leiblerin informaatio
kulmakertoimien osamääräkoe
kulmamuunnos eli -transformaatio
kulmamuuttujat
kulmatesti
kulmien keskipoikkeama
kulmien korrelaatiokerroin
kulmien kvartiilipoikkeama
kulmien vaihteluväli
kulunut odotusaika
kuluttajahintaindeksi
kuluttajan t. vastaanottajan riski
kumulantti
kumulantti
kumulanttiemäfunktio
kumulatiivinen χ²-tunnusluku
kumulatiivinen frekvenssijakauma
kumulatiivinen prosessi
kumulatiivinen summakortti (laadunvalvonnassa)
kumulatiivinen t. järjestysasteikon logit-malli
kumulatiivinen virhe
kumulatiivisen summan jakauma
kumulatiivisten summien proseduurit
kumuloitu poikkeama
kumuloitu prosessi
kumuloituva insidenssi
kumuloituva riski
kuolema- ja muuttoprosessi
kuolemisprosessi
kuolettava-annos 50%:lle tapauksista
kuolevuus
kuolevuustaajuus
kuolleisuuden vertausindeksi
kuolleisuuden vertausluku
kustannusfunktio
kutistusestimaattori
kuukausikeskiarvo
kuusipisteanalyysi
kuutiohila
kuutiomainen hila-asetelma
kuva-analyysi
kuvaileva (otos)tutkimus
kuvaileva indeksi
kuvaileva t. eksploratiivinen data-analyysi
kuvaileva tilastotiede
kuvailevat tunnusluvut
kuvankäsittely
kuvio
kuvio
kvadraattinen eksponenttmalli
kvadraattinen estimaattori
kvadraattinen keskiarvo
kvadraattinen ohjelmointi
kvadraattinen spektri
kvadraattinen vaste
kvalitatiivinen aineisto
kvantiili
kvantiili
kvantiilikuvio
kvantiili-kvantiili-kuvio
kvantiilit
kvantitatiivinen aineisto
kvantitatiivinen muuttuja
kvantitatiivinen vaste
kvantitatiivisen hyväksymistarkastus ks. laadunvalvonta
kvanttihypoteesi
kvartiili
kvartiilipoikkeama
kvartiilivaihtelu
kvartiiliväli
kvartiilivälistä laskettu (trimmattu) keskiarvo
kvasifaktorikoe
kvasikompakti ryväs
kvasilatinalainen neliö
kvasi-Markovin ketju
kvasimediaani
kvasi-Newton menetelmä
kvasinormaaliyhtälö
kvasiriippumattomuus
kvasi-suurimman uskottavuuden estimaattori
kvasi-tutkimusasetelmat
kvasiuskottavuus
kvasivaihteluväli
kvintiili
kyllästetty malli
kyllästys(aste)
kymmenespiste
kymmenyspiste
kynnysarvon ylittävien havaintojen jakauma
kynnysmallit
kynnysteoreemat
kysely- ja haastattelututkimuksiin liittyvä metodologia
kysely
kysely
kysely-tai haastattelulomake
kytkentäanalyysi
kytkettyjen parivertailujen asetelma
kytketyt lohkot
kytketyt otokset (esim. vyöhykeotannoissa)
kytketyt otokset
kytkeytyvyys
(laadun)valvontakortti
(Laplacen jatkuvuuden laki)
(log-0-Poisson jakauma)
(luokitus- tai regressio)puun karsinta
(luokkien) yhdistäminen t. yhdistely
l. rajoitus
L1- mitta
L2-mitta
L2-riippuvuusasetelma
laadullinen interaktio
laaduntarkastus tuotteen ominaisuuden perusteella
laaduntarkkailu
laadunvalvontakortti
laadunvalvontarajat
laaja otantamenetelmällä muodostettu otoskehikko
laaja-alainen otanta
laajassa mielessä stationaarinen
laajennettu Bayesin päättelyssääntö
laajennettu hypergeometrinen jakauma
laajennettu negatiivinen binomijakauma
laatikkokuvio, laatikko-viikset-kuvio
laatikkokuvio
laatupainotettu elinvuosi
Lachenbruchin menetelmä
Lagrangen kerrointesti
Laguerren polynomit
läheisyys
läheisyysanalyysi
läheisyyslause
lähes kaikkialla
lähes paras lineaarinen estimaattori
lähes stationaarinen
lähes varmasti
lähimmän naapurin menetelmät
lähimmän naapurin ryvästys
lähtöruutu t. -palsta
laimenevat sarjat
lajien runsaus -ongelma
Lambda kriteeri
lambdagrammi
Lancasterin khiin neliö-ositus
Langevinin jakauma
lannoitegradientti
Laplace-muunnos
Laplacen approksimaatio
Laplacen jakauma
Laplacen lause
Laplacen-Lévyn lause
laskentaintensiiviset menetelmät
laskentajakauma
laskentaprosessimenetelmät
laskentataulukko
laskurijakauma
laskuriprosessi
Laspeyresin indeksi
Laspeyresin-Konyusin indeksi
lasso
lastiotanta
lataus
latentti juuri(vektori)
latentti muuttuja
latentti rakenne
latinalainen hyåperkuutio otanta
Latinalainen kuutio
latinalainen neliö
latinalainen suorakulmio
latinalaisen neliön asetelma, jossa lisäkäsittelyt sovelletaan riveihin(sarakkeisiin
latinalaisen neliön lajit
latinalaiset liittoneliöt
latinalaisten neliöiden muunnosryhmä
laukkukuvio
Laurentin prosessi
LD50
Legendren polynomit
legit-muunnos
Lehmannin testi
Lehmannin vastahypoteesit
Lehmannin-Scheffén teoreema
lehti-ruoti-kuvio
leikattu aikasarja
leikattu keskiarvo
leikattu pienimmän neliösumman regressio
leikkaaminen
Leslien matriisi
Leslien testi
L-estimaattori
Lévyn esitys
Lévyn lause
Lévyn prosessi
Lévyn-Cramérin lause
Lévyn-Khinchinen esitys
Lévyn-Pareton jakauma
Lexisin jakauma
Lexisin suhde tasan yksi
Lexisin suhde
Lexisin teoria
Lexisin vaihtelu
Liapounovin epäyhtälö
Liapounovin lause
liikennetiheys
liikkuja-paikallaan pysyjä-malli
liikkuvan havainnoijan tekniikka
liittojakauma
liittojärjestys
likainen aineisto
Likertin asteikko t. luokitus
likiarvovirhe
Lillieforsin testi
Lincolnin indeksi
Lindebergin-Fellerin lause
Lindebergin-Lévyn lause
Lindleyn integraaliyhtälö
Lindleyn lause
Lindleyn paradoksi
lineaarinen eli viivallinen riippuvuus
lineaarinen erottelu- l. diskriminanttifunktio
lineaarinen estimaattori
lineaarinen hypoteesi
lineaarinen keskineliöregressio
lineaarinen korrelaatio
lineaarinen malli
lineaarinen minimivarianssin harhaton estimaattori
lineaarinen ohjelmointi
lineaarinen optimointi
lineaarinen prosessi
lineaarinen rajoite
lineaarinen regressio
lineaarinen riskifunktiojakauma
lineaarinen suurimman uskottavuuden menetelmä
lineaarinen systemaattinen tunnusluku
lineaarinen trendi
lineaarinen tyhjentävyys
lineaaristen järjestyslukujen sarja
linearisoitu suurimman uskottavuuden menetelmä
linjaotanta
linkkifunktio
linkkuveitsi-estimaattori
linkkuveitsi-menetelmä
Lipschitzin ehto
lisäinformaatio
lisäselittäjäkuvio
lisävaihtelu
LISREL-malli
LISREL-ohjelma
lista
listaotos
liukuva kausivaihtelu
liukuva keskiarvo
liukuva keskiarvo
liukuva kokonaismäärä
liukuva summausprosessi
liukuva vaihteluväli
liukuva vuosikeskiarvo
liukuvan keskiarvon häiriö
liukuvan keskiarvon malli
liukuvan keskiarvon menetelmä
liukuvan keskiarvon prosessi
liukuvat painot
liukuvien summien muutoksiin perustuvat menetelmät
Lloydin menetelmä
log F-jakauma
logaritmikuvio
logaritminen muunnos
logaritmisarjajakauma
loggamma jakauma
logistinen jakauma
logistinen kasvukäyrä
logistinen käyrä
logistinen prosessi
logistinen regressio
logitti
logjärjestyslukutesti
log-khiin neliöjakauma
logkonveksit toleranssirajat
log-lineaariset mallit
log-logistinen jakauma
loglog-muunnos
lognormaalijakauma
lognormaalinen
lohko
lohkojen välinen
lohkonsisäinen (regressio)analyysi
lohkonsisäinen osajoukko
lohkonsisäinen
lokaalisti asymptoottinen optimaalinen asetelma
Lomaxin jakauma
lomittaisviljely
looginen prosessi
lopetuspäätös
lopetussääntö
lopullinen ryväs
Lorenzin käyrä
Lotkan-Volterran yhtälöt
Lowen indeksi
lowess-suodatus
Lp-mitta
LSD-testi
L-testi
L-tunnusluku
l-tunnusluku
Lugananin-Ricen kaava
luhistetun ositteen menetelmä
luhistuvuus
luiskahtamistesti
lukumäärä
lumelääke
lumipallo-poiminta
luokiteltu aineisto
luokittelu- ja regressiopuut
luokitteluteoria (matemat.)
luokittelutunnusluku
luokitteluvirhe
luokitus
luokitushila
luokka
luokka
luokkafrekvenssi
luokkasymboli
luokkavälin keskipiste
luokkavälin keskipiste
luokkien sisäinen varianssi
luokkien välinen korrelaatio
luokkien välinen varianssi
luokkien välinen varianssi
luokkiensisäinen korrelaatio
luokkiensisäinen varianssi
luonnollinen liitto- t. konjugaattipriori
luotettavuuden toteaminen
luotettavuus
luotettavuuskerroin
luottamusalue
luottamusalue
luottamusalueen rajat
luottamusjakauma
luottamusjoukko
luottamuskäyrät
luottamuskerroin (riskitason vastaluku)
luottamustaso
luottamusväli
luottamusvälin puolikas
luottamusvyöhyke
lyhyen ajan vaihtelu
lyhytaikaisen aikasarjavaihtelun tunnusluku
lyhyt-jakauma (eräs jakaumakonvoluutio)
Lyttkensin korjaus
(mallien keskiarvoistaminen)
(mittaus)virhemalli
(monivaiheinen syntymisprosessi)
(muunnoksesta riippumaton estimaattori)
m:n järjestyksen ongelma
m:nnet arvot
maaginen neliömalli
maahanmuutto
maantieteeseen liittyvä tilastotiede
määrällinen vaste
määräsuhde
määrittävä kontrasti
Macaulayn kaava
MAD
Madowin-Leipnikin jakauma
Mahalanobisin etäisyys
Mahalanobisin etäisyysmitta
Mahalanobisin mitta
Mahalanobisin yleistetty etäisyys
maksimaalinen F-suhde
maksimi F-suhde
maksimi tutkittavien luku esim. havaintojakson aikana
maksimi
maksimi-minimikuvio
malli I
malli II
malli
mallin hyvyys
mallinvalintavirhe
Mallowin Cp-tunnusluku t. valintakriteeri
Mannin-Kendallin testi
Mann-Whitneyn testi
MANOVA
Mantelin-Haenzelin testi
MAR
MAR
Marcinkiewiczin lause
marginaalijakauma
Markovin epäyhtälö
Markovin estimaatti
Markovin kenttä
Markovin ketju
Markovin ketju-Monte Carlo
Markovin ketjun taso jatkuvassa ajassa
Markovin ketjun taso jatkuvassa ajassa
Markovin ketjun yleistysmalli
Markovin ketjut)
Markovin piilomalli
Markovin prosessi
Markovin satunnaiskenttä
Markovin uusiutumisprosessi
Marshall-Edgeworth-Bowley-indeksi
Marshallin-Olkinin jakauma
martingaali
martingaalijäännökset
matriisin jäljen korrelaatio
matriisiotanta
Mauchlyn testi
Maxwellin jakauma
Maxwellin-Boltzmannin tunnusluku
MCAR
McDonaldin-Kreitmanin testi
MCMC otanta-algoritmi
MCMC
McNemarin testi
mediaahyötyannos
mediaani- F-tunnusluku
mediaani kuolettava annos
mediaani
mediaanikeskus
mediaaninen harhattomuus
mediaaniregressiokäyrä
mediaanisuora
mediaanisuunta
mediaanitesti
melkein kaikkialla
melkein varma
melkein varmasti
Mellinin muunnos
menetelmäharha
merkitsevyys
merkitsevyystaso
merkitty pisteprosessi
merkkijakso
merkkijärjestystesti
merkkijonofunktio
merkkitesti
merkki-uskottavuusosamäärä
Merringtonin-Pearsonin approksiomaatio
M-estimaatti
M-estimaattori
meta-analyysi
metametri
Metropolisin-Hastingsin algoritmi
mielipidetiedustelu
mielivaltainen origo tai lähtöpiste
mielivaltainen
mikä tahansa kriteeri
Millerin jackknife testi
Millerin jakauma
Millsin suhde
mimimaalinen olennainen (päätösfunktioiden) täydellisyys
mimimi erottuluinformaatiotunnusluku
minimaalinen tyhjentävä tunnusluku
minimaalinen virityspuu
minimaalisesti kytketty asetetalma
minimax robusti estimaattori
minimax-estimointi
minimax-periaate
minimax-strategia
minimax-tappioperiaate
minimi khiin neliö
minimi logit khiin neliö
minimi normaalihajontainen khiin neliö -estimaattori
minimi täydellisyys
minimiarvo
minimifrekvenssi
minimikohta
miniminormin kvadraattinen harhaton estimointimenetelmä
minimivarianssi
minimivarianssin harhaton estimaattori
Minkowskin epäyhtälö
Minkowskyn mitta
MINQUE-menetelmä
missä aikasarja vaihtaa merkkinsä miinuksesta plussaksi verrattaessa keskiarvoon
missä aikasarja vaihtaa merkkinsä plussasta miinukseksi verrattaessa keskiarvoon
mitallinen suppeneminen
Mitscherlichin yhtälö
mittaluku
mittausviheitä tai pokkeavia havaintoja
mittausvirhe
mittausvirhe
mittausvirhe
modaalisuus
momentti
momenttiemäfunktio
momenttien suhteet
momenttiestimaattori
momenttimatriisi
momenttimenetelmä
momenttisuhde
moniasteinen estimointi
moniasteinen otanta
moniasteinen otanta
moniasteinen otanta
monifaktorikoe
monihuippuinen jakauma
moniluokkainen taulukko
monimuotoisuusindeksi
monimutkainen (koe)asetelma
monimutkainen johdettu tilastoyksikkö
monimuutosongelma
monimuuttuja-aineiston lineaarinen ortogonaalinen muunnos
monimuuttuja-analyysi
monipaikkaus t.-imputointi
monitasoinen jatkuva otanta-asetelma
monitasomalli
monitilamalli
moniulotteinen aikasarja
moniulotteinen betajakauma
moniulotteinen binomijakauma
moniulotteinen Burrin jakauma
moniulotteinen eksponentiaalinen jakauma
moniulotteinen etumerkillinen järjestyslukutesti
moniulotteinen faktorianalyysi
moniulotteinen F-jakauma
moniulotteinen hypergeometrinen jakauma
moniulotteinen jakauma
moniulotteinen käänteinen hypergeometrinen jakauma
moniulotteinen käyräviivainen korrelaatio
moniulotteinen L1-keskiarvo
moniulotteinen laatukontrolli
moniulotteinen luokittelu
moniulotteinen momentti
moniulotteinen multinomijakauma
moniulotteinen multinomijakauma
moniulotteinen negatiivinen binomijakauma
moniulotteinen negatiivinen hypergeometrinen jakauma
moniulotteinen normaalijakauma
moniulotteinen ositus
moniulotteinen Pareton jakauma
moniulotteinen Pascalin jakauma
moniulotteinen Poissonin jakauma
moniulotteinen Poisson-jakauma
moniulotteinen Poisson-prosessi
moniulotteinen Pólyan jakauma
moniulotteinen potenssisarja jakauma
moniulotteinen prosessi
moniulotteinen pylväsdiagrammi
moniulotteinen skaalaus
moniulotteinen taulukko
moniulotteinen Tchebyshevin epäyhtälö
moniulotteinen varianssianalyysi- l. MANOVA-taulu
moniulotteinen varianssianalyysi
moniulotteisen havaintoaineiston järjestäminen keskipisteen suhteen
moniulotteiset vertailut
monivaiheinen otanta
monivaiheinen otanta
monivalintamenetelmät
monivalintaongelma
monivalintapäätös
moniyhtälömalli
monotoninen rakenne
monotoninen regressio
monotoninen uskottavuusosamäärä
Monte Carlo EM algoritmi
Monte Carlo testi
Monte Carlo-menetelmä
moodi
moodi
Moodin W-testi
Moodin W-testi
Moodin-Brownin mediaanitesti
Moodin-Brownin suoran estimointimenetelmä
Mooren-Penrosen käänteismatriisi
Moranin testi
Morgensternin jakaumat
Mortaran kaava
mosaiikki)
Mosesin jakaumasta riippumaton järjestyslukutesti
Mosesin testi
Mostellerin k:n otoksen ääriarvojen etsintätesti
m-tunnusluku
multibinomitesti
multikollineaarisuus
multilineaarinen prosessi
multinomijakauma
multinormaalijakauma
multiplikatiivinen prosessi
muodostaa jono
muodostuma
muoto
muotoanalyysi
muotoparametri
Murthyn estimaattori
muunnettu binomijakauma
muunnettu eksponenttiäyrä
muunnettu keskiarvo
muunnettu latinalainen neliö
muunnettu peräkkäisten erotusten keskineliö
muunnettu profiiliuskottavuus
muunnettu profiiliuskottavuus
muunnettu von Neumannin suhde
muunnetun normaalijakauman erikoistapaus arvolla
muunnetun normaalijakauman erikoistapaus arvolla
muunnetun normaalijakauman erikoistapaus arvolla
muunnetun normaalijakauman erikoistapaus arvolla
muunnetut normaalijakaumat
muunnosfunktio
muutosintensiteetti
muutospiste
muutospisteen estimaattori
muutospisteen ongelma
muutospistemallit
muutospisteongelma
muuttuja
muuttujamuunnos
muuttujien välinen korrelaatio
muuttujien valinta
muuttuvan differenssin menetelmä
muuttuvan differenssin menetelmä
muuttuvuus
(näytteen
(negatiivistern havaintojen välinen korrelaatio)
(neljännesriippuvuus)
(numeroituvat kvantiteetit)
(numeroituvat suureet)
näennäis- t. pseudofaktori
näennäiskorrelaatio
näennäiskorrelaatio
näennäismediaani
näennäisriippumattomuus
näennäisriippuvuus t. -assosiaatio
näennäisriippuvuus
näennäissatunnaisluvut
näennäissatunnaisotanta
näennäisuskottavuus
nauhadiagrammi
näyte
näyteyksiköiden odotettu määrä funktio
näyteyksiköiden odotettu määrä-käyrä
NBU-jakauma
negatiivinen binomijakauma
negatiivinen eksponenttijakauma
negatiivinen harha
negatiivinen hypergeometrinen jakauma
negatiivinen momentti
negatiivinen multinomijakauma
negatiivisten tapausten virhe
nelierotus
nelike
nelikenttä
neliö
neliöhila
neliöjuurimuunnos
neliökeskiarvo
neliökontingenssi
neliömuoto
neliösumma
neljännespiste
neljännespisteiden väli
neljännespoikkeama
Nelsonin-Aalenin estimaattori
neutraalikäyrä
Newmanin-Keulsin testi
Newton-Raphson -menetelmä
Neymanin ψ²-testi
Neymanin faktorointiteoreema
Neymanin kiintiöinti l. allokointi
Neymanin lyhin luottamusväli
Neymanin malli
Neymanin parhaiten valikoiva harhaton luottamusväli
Neymanin psiin neliö testi
Neymanin-Pearsonin apulause
Neymanin-Pearsonin lemma
Neymanin-Pearsonin teoria
Neymanin-Scottin malli
Neyman-kiintiöinti
Niilin ongelma
NMAR
Noetherin syklisen trendin testi
nolla- t. plasebo-käsittely (asetelman symmetrian turvaamiseksi)
nollaan suppenevuus
nollahypoteesi
nollan differenssi
nollasummapeli
nomogrammi
nopea Fourier-muunnos
nopeutettu elinaikatestaus
nopeutettu t. kiihdytetty testi
nopeutetun vikaantumisajan malli
nopeutuneen elinkaaren malli
normaalijakauma
normaalijakaumaa noudattava muuttuja
normaalijakauman kertymäfunktio
normaalijakaumapaperi
normaalijakautuneet tehokkaan pistemäärän testit
normaalinen ekvivalenttimuuttuja
normaaliprosessi
normaalisuustesti
normaaliyhtälö
normaaliyhtälöt
normalisoitu muuttuja
normalisoiva muunnos
normeerattu arvoalue
normeerattu M-estimaattori
normitti
NORMIX-tietokoneohjelma
nukleotidien moninaisuus
numeerinen luokitus (biologia)
numeroitumattomat kvantiteetit
nykytilaa koskeva data
Nyquistin frekvenssi
Nyquistin intervalli
Nyquistin-Shannonin lause
(oikeakulmainen asetelma)
(otosten) heterogeenisuusmitta
(otostutkimus
oblimax-tekniikka
Occamin partaveitsi
OC-käyrä
OC-käyrä
odotettavissa oleva virhe
odotettu näytekappaleiden tai näytteiden määrä laadunvalvonnassa
odotettu normaalinen pistemäärätesti
odotettu probitti
odotettu solufrekvenssi kontingenssitaulussa
odotetut frekvenssit
odottamaton muutos
odotusaika
odotusarvo
odotusarvo
odotusarvo
ohjaus
oikealta katkaisuo
oikealta sensurointi
oikeiden ja väärien tapausten menetelmä
olennainen täydellisyys
oletettu keskiarvo
oma vaikutus
omakohtainen todennäköisyys
omaspektri
ominainen taso
ominaisarvo
ominaisharha (esim. systemaattinen virhe)
ominaispiirteen valinta
ominaistarkkuus
ominaisuus
op- ja Op-notaatio
operaatiotutkimus
optimaalinen asymptoottinen testi
optimaalinen kiintiöinti
optimaalinen kiintiöinti
optimaalinen lineaarinen ennustin
optimaalinen ositus
optimaalinen pysäytyssääntö
optimaalinen testi
optimaalinen tunnusluku
Ord-Carver systeemi
orgaaninen korrelaatio
Ornsteinin-Uhlenbeckin-prosessi
ortanttitodennäköisyydet
ortogonaalinen asetelma
ortogonaalinen matriisi
ortogonaalinen muuttujamuunnos
ortogonaalinen prosessi
ortogonaalinen regressio
ortogonaalinen
ortogonaaliprojektio
ortogonaaliset funktiot
ortogonaaliset neliöt
ortogonaaliset polynomit
ortogonaaliset testit
ortonormaali systeemi
osajoukkokuvio
osajoukoissa estimoitu riippuvuus
osaotos
osapalstakaavio
osapalstamenetelmä
osapalstamenetelmään perustuva sulautusasetelma
osaruutukaavio
osasto mallit
osin tasapainotettu asetelma)
osioanalyysi
osite
ositettu χ²
ositettu khiin neliö
ositettu otanta
osittain tarkentuvat havainnot
osittain tasapainotettu epätäydellinen lohkoasetelma
osittain tasapainotettu hila-asetelma
osittain tasapainotetut joukot
osittain tasapainotetut yhdistetyt lohkoasetelmat
osittain yhdistetty lohkoasetelma
osittainen kontingenssi
osittainen palautus (otannassa)
osittainen pienimmän neliösumman menetelmä
osittainen sulautus
osittainen toisto
osittainen vaihteluväli
osittainen yhteiskorrelaatiokerroin
osittaisautokorrelaatio
osittaisjärjestyskorrelaatio
osittaiskorrelaatio
osittaiskorrelaatio
osittaiskorrelaatiokerroin
osittaiskorrelogrammi
osittaisregressio
osittaisriippuvuus
ositus
oskillaatio
osoitin
osoitinfunktio
osoitinfunktio
osoitinmuuttuja
osumiskohta
osuus(piste)
osuuspiste
osuuspisteet
osuuspisteisiin perustuva luottamusväli bootstrap-simuloinnissa
otannan katkaisu esim. tietyn havaintomäärän jälkeen
otannan rakenne
otanta arpomalla
otanta- t. otostutkimus
otanta yhtä suurin todennäköisyyksin
otanta-asetelma
otantajakauma
otantamomentti
otantasuhde
otantasuunnitelma
otantatutkimus
otantavaihtelusta johtumaton virhe
otantaväli
otantavarianssi
otantavirhe
otantavirhe
otantayksikkö
otantayksikkö
otoksen allokointi
otoksen kiintiöinti
otoksen uudelleenkäyttö
otoksen uudiskäyttömenetelmä
otoksen) tunnusluku
otos tai näyte jonkin ominaisuuden löytämiseksi
otos
otos
otosasetelma
otosavaruus (informaatioteoria)
otosavaruus
otoskehikko
otoskoko
otosmomentti
otospaino
otospaino
otospaino
otospiste
otosvarianssin pienentäminen tutkimusmuuttujan kanssa korreloivaa apuinformaatiota hyödyntämällä
O-tunnusluvut
(päätösfunktioiden) täydellinen luokka
(päätösfunktioiden) täydellisyys
(päätösten) yhtenevyys
(pahalaatuinen (matriisi))
(pallomainen keskisuunta)
(pallomainen normaalijakauma) - (kolmen standardoidun ortogonaalisen muuttujan virittämä normaalijakauma)
(positiiviselle akselille) taitetut jakaumat
(prosessin) toteutuma
pääkomponentit
pääkomponenttianalyysi
pääkomponenttiregressio
pääkoordinaattianalyysi
päällekkäiset otantayksiköt
päällekkäisotokset (t. näytteet
päällekkäisten karttojen menetelmä
päällekkäisyysaste
Paaschen indeksi
Paaschen-Konyusin indeksi
päätäntäsääntö
päätäntäteoria
päätepisteiden estimointi
päätepistekorjaukset
päättelyavaruus
päättelysääntö
päävaikutus
paikallinen l. lokaali asymptoottinen tehokkuus
paikallinen uskottavuusestimointi
paikallisesti l. lokaalisti asymptoottisesti tiukin testi
paikallisesti l. lokaalisti asymptoottisesti voimakkain testi
paikallisesti l. lokaalisti voimakkain järjestyslukutesti
paikkaus saman muuttujan edeltävän mittauksen havaintoarvolla
paikkaus
paino
painofunktio
painoindeksi
painokerroin
painokerroin
painotettu indeksi(luku)
painotettu keskiarvo
painotettu regressio
painotettu testijoukko
painotetun pienimmän neliösumman menetelmä
painottamaton keskiarvo
painottamattomien keskiarvojen menetelmä (varianssianalyysissä)
painotusharha (erit. indeksiteoria)
palaamisaika
palautumisaika tasolle k Markovin ketjussa
palautumisaika
palautumisindeksi
palautuva Markovin ketju
palautuva tila
Palgraven indeksi
pallojakauma
pallomainen normaalijakauma
pallopintajakauma
Palmin funktio
Palmin teoreema
paloittainen regressio
palsta
paluuaika
paluujakso
palvelutiheys
paneeliaineisto
paneelitutkimus
panos-tuotos-prosessi
Papadakisin menetelmät
parametri
parametrien ortogonaaalisuus
parametrinen ohjelmointi
parametripiste
parametriset hypoteesit
paras asymptoottisesti normaali estimaattori
paras estimaattori
paras kriittinen alue
paras lineaarisesti harhaton estimaattori
paras yhteensopivuus
pareittainen riippumattomuus
parempi saman asteinen harhainen estimaattori
Pareto-indeksi
Pareto-indeksi
Pareto-jakauma
Pareto-käyrä
Pareto-tyyppinen jakauma
parillinen summaus (aikasarja-analyysissä)
parittainen t-testi
parivertailu
parivertailujen yhtäpitävyyskerroin
p-arvo
Pascalin jakauma
Pearl-Read käyrä
Pearson-Durbin -suhde
Pearsonin huipukkuusmitta
Pearsonin jäännökset
Pearsonin käyrä
Pearsonin khin neliötesti
Pearsonin korrelaatiokerroin
Pearsonin kriteeri
Pearsonin tyypin VI jakauma
Peekin epäyhtälö
peittämismenettely sokkokokeessa
peittävyys
peittotodennäköisyys
peittovaikutus
peliteoria
peliteorian rosvoprobleema
peliteorian tapaan laadittu toistokoe
pelurin vararikko
peräkkäinen T2-testi
peräkkäiserotuksiin t.-differensseihin perustuva tunnusluku
peräkkäisten arvojen aritmeettinen keskiarvo aikasarjoissa
peräkkäisten erotusten keskineliö
peräkkäistesti
perättäisestimointi
periodogrammi
periytyvyys
Perkin jakauma
permutaatiotesti
perus-
perusjakso
perusjoukko
perusjoukko
perusjoukkoa koskeva estimaatti
perusjoukon (todellinen) keskiarvo
peruskauden paino
peruskausi
perusluku
peruspopulaatio
perusriski
perussatunnaisprosessi (ks. Brownin liike)
perussolu t.-alue
perussolu
perusviiva (esim. kuvion x-akseli)
perusyksikkö
pesiytetyt t. hierarkkiset menetelmät
pesiytetyt t. hierarkkiset tapaus-verrokkitutkimukset
pesiytynyt asetelma
Petersin menetelmä
p-funktio
pienimmän absoluttipoikkeaman menetelmät
pienimmän absoluttipoikkeaman regresisoanalyysi
pienimmän neliösumman estimaattori
pienimmän neliösumman menetelmä epälineaarisessa regressiossa
pienimmän neliösumman menetelmä
pienimmän neliösumman yleistetty käänteismatriisi
pienimmän varianssin erotusmenetelmä
pienin varianssi
pienten lukujen laki
Pietarin paradoksi
Pietarin peli
piilojaksomalli
piiloluokan t. latentin luokan analyysi
piilomuuttuja
piilorakenne
piirakkakuvio
piirakkakuvio
piktogrammi
piktogrammi
Pillain kovarianssimatriisitesti
piste
piste
pistebiseriaalinen korrelaatio
piste-estimointi
pistekartta
pistekuvio
pistemäärätesti
pistemäärävektori
pistemääräyhtälö
pistemäärien normalisointi
pisteotanta
pisteprosessi
pistetiheys
pistetodennäköisyysfunktio
pitkälle (t. syvälle) viety ositus
pitkän aikavälin malli
pitkittäis(haastattelu)tutkimus
pitkittäisaineisto
pitkittäisaineiston varianssianalyysi
Pitmanin estimaattori
Pitmanin läheisyyskriteeri
Pitmanin tehokkuus
Pitmanin testi
Pitmanin-Morganin testi
Plackettin tasajakauma
poiketa
poikittaistutkimus
poikkeama
poikkeama
poikkeama
poikkeaman itseisarvo
poikkeamiskerroin
poikkeavan havainnon vaikutuksen painoarvo regressioanalyysissä
poikkeavat havainnot
poikkeavien havaintojen korjaukset
poikkeaviin havaintoihin alttiit jakaumat
poimia näyte
poimia otos
poiminta mielivaltaisella todennäköisyydellä
poiminta suhteessa yksikön kokoon
poiminta yhtä suurin todennäköisyyksin
Poisson typistetty normaalijakauma
Poisson vaihtelu
Poisson-approksimaatio
Poisson-beta -jakauma
Poisson-binomijakauma
Poisson-Dirichlet-prosessi
Poisson-hajontaindeksi
Poisson-homogeenisuustesti
Poissonin suurten lukujen laki
Poissonin-Markovin prosessi
Poissonin-Pascalin jakauma
Poisson-jakauma
Poisson-jakauman alijakauma
Poisson-Lexis jakauma
Poisson-normaalijakauma
Poisson-prosessi
Poisson-ryvästysprosessi
Poisson-todennäköisyyspaperi
poisto
poistuma
Politzin ja Simmonsin tekniikka
polkuanalyysi
polkukerroinmenetelmä
Pollaczekin kaava
Pollaczekin-Khintchinen kaava
Pollaczekin-Spitzerin samastus
Pólyan jakauma
Pólyan prosessi
Pólyan teoreema
Pólyan toisen asteen frekvenssifunktio
Pólyan-Aepplin jakauma
Pólyan-Eggenburgerin jakauma
polykoorinen korrelaatio
polynominen trendi
polynomiregressio
polyspektri
popperin todennäköisyystulkinta
populaatio
populaatio
populaation perinnöllisyystiede
porrasasetelma
porrasjakauma
porrasmenetelmä
positiivinen binomijakauma
positiivinen harha
positiivinen hypergeometrinen jakauma
positiivinen vinous
positiivisten tapausten virhe
posterioritodennäköisyys
potenssifunktiojakauma
potenssikeskiarvo
potenssimomentti
potenssimuunnos
potenssisumma
Potthoffin testi
PPS-otanta
prediktiivinen päättely
preferenssialue
preferenssitaulu
prevalence
Priestlyn P(λ)-testi
prioriteetti jonotus
prioritodennäköisyys
probit-regressiosuora
probitti
probitti
probittianalyysi
Procrustesin menetelmä
profiilianalyysi
profiiliuskottavuus
progressivisesti sensuroitu otanta
projektio
prosenttijakauma
prosenttikuvio
prosenttipiste
prosenttipiste
protokolla
pseudokäänteisluku
pseudo-satunnaisluvut
pseudospektri
pseudo-uskotttavuus
psifunktio
psiin neliö-tunnusluku
psykologinen todennäköisyys
psykometria
p-tunnusluvut
puhdas satunnaisprosessi
puhdas strategia
puhdas syntymisprosessi
puoli-Cauchyn jakauma
puolilatinalainen neliö
puolilogaritmikuvio
puolimartingaali
puolinormaali hajonta
puolinormaalijakauma
puolinormaalinen plotti
puolinormaalinen todennäköisyyspaperi
puolistationaarinen prosessi
puolittainen toisto
puolitusmenetelmä
puolivakauslaki
puu-rakenteiset mallit
puu-regressio
puutteellinen (vajaa) otos/näyte
puuttellinen yhtälö t. malli
puuttuva tieto
puuttuvaa tietoa aiheuttava prosessi
Puuttuvan lohkon tekniikka
puuttuvat havainnot
pylväskuvio
pylväskuvio
pyöristys
pysäyttämissääntö
pysyvä t. kiinnitetty otos
pyydystys-uudelleenpyydystys otanta
pyydystys-uudelleenpyydystys-otanta
QALY
q-tekniikka
quartimax-tekniikka (eräs faktorien rotatointimenetelmä)
quartimin-tekniikka (eräs faktorien rotatointimenetelmä)
Quenouillen testi
(ryhmien välisen vaihtelun voimakkuus)
(ryhmittelypuu) dendrogrammi
R
raakamomentti
raakamomentti
raakamomentti
raakapistemäärä
Radonin-Nikodymin lause
raekohina
rahamarkkinatilastoissa oleva vaihtelu
Raikovin lause
räjähtävä prosessi
räjähtävä stokastinen differenssiyhtälö
rajoitettu khiin neliö-testi
rajoitettu satunnaistaminen
rajoitettu sekvenssimenetelmä
rajoitettu suurimman uskottavuuden menetelmä
rajoitettu täydellisyys
rajoitetun informaation estimaattori
rajoitetun informaation menetelmät
rajoittaminen
rajoitus
rakenne
rakennemuutokset
rakenneparametri
rakenneyhtälö
rakenneyhtälömallit
rakenteelliset aikasarjamallit
rakenteelliset nollat
rakenteelliset nollat
rankaiseva estimointi
rankaiseva näennäisuskottavuus
rankaiseva pienimmän neliösumman menetelmä
rankaiseva uskottavuus
rankit
Raon tehokkaan pistemäärän testi
Raon-Blackwellin lause
Raon-Kupperin malli
Raschin malli
rasitukseen perustuvat elinaikamallit
Rayleighin jakauma
Rayleighin testi
realisaatio
redusoidun muodon menetelmä
redusoimattomat asetelmat
redusoitumaton ketju
redusoitumaton Markovin ketju
Reedin-Frostin malli
Reedin-Münchin menetelmä
regressio järjestyspistemäärät
regressio
regressioanalyysi
regressiodiagnostiikka
regressio-ekvivariantti estimaattori
regressioestimaatti
regressiokäyrä
regressiokerroin
regressiokertoimet
regressiokvantiili
regressiopinta
regressioriippuvuuksien vakioisuuden testiaaminen yli ajan
regressioriippuvuus
regressioviiva
regressioyhtälön vakiotermi
regressogrammi
reilu peli
reittiotanta
reitur
rekursiivinen algoritmi
rekursiivinen jäännös
rekursiivinen systeemi
reliabiliteetin mitta
reliabiliteetti
REML
rengasjakauma
replikointi
resistantit tekniikat
R-estimaattori
reunajakauma
reunajakauman luokka
reunajakaumiin luokittelu
reunavaikutukset
Rhodesin jakauma
ridit-analyysi
Riemannin jakauma
riippumaton sensurointi
riippumaton t. selittävä muuttuja
riippumaton vaikutus
riippumattomat kokeet
riippumattomat testit
riippumattomien lisäysten prosessi
riippumattomuus
riippuvuuden sisältävä koeasetelma
riippuvuus
riippuvuus
riippuvuus
riippuvuusasetelma
riippuvuuskerroin
riittävä osajoukko
rinnakkaisotokset
rinnakkaisotos t. -näyte
Ripleyn tunnusluvut
riski
riskifunktio
riskifunktio
riskisuhde
riskitaajuus
riskitaajuusfunktio
riskitaajuusjkauma
riskitekijä
ristialue
ristiamplitudispektri
ristiinpainotettu indeksi(luku t.-piste)
ristiinvalidointikriteeri
ristiinvalidointikriteeri
ristikkäiset tekijät t. faktorit
ristikkäiskaavio
ristikkäiskoe
ristikko
ristikko
ristikorrelaatio
ristikovarianssi
ristiluokittelu
ristispektri
ristivalidointi
ristivoimakkuusfunktio
RMSE
Robbinsin-Munron prosessi
robusti estimaattori
robusti sijaintestimaattori
robustisuus
robustit tekniikat
rodunjalostusoppi
Roomin neliöt
Rosenbaumin testi
rotaatio
rotatoitava asetelma
rotatoiva l. kiertävä otanta
Royn maksimijuuren kriteerit
R-prosessi
R-tekniikka
Rutherfordin tartuntajakauma
ruudullinen kvasilatinalainen neliö
ruusudiagrammi
ruutu
ryhmä
ryhmä
ryhmäänkuuluvuusindeksi
ryhmäfaktori
ryhmäkeskiarvo
ryhmäsekvenssiasetelma
ryhmäseulontamenetelmä
ryhmätestaus
ryhmävertailu
ryhmien sisäinen varianssi
ryhmiin osittuva epätäydellinen lohkokoa
ryhmiin osittuva koe(asetelma)
ryhmiin osittuva rotatoiva asetelma
ryhmitelty Poissonin jakauma
ryhmittelykorjaus
ryöppyprosessi
ryväs
ryväsanalyysi
ryväsotanta
ryvässatunnaistettu koe
ryvästäminen
(samanlainen vaikutus)
(sarjatasapainotetut sekvenssit)
(satunnais)muuttujien yhteenlasku
(satunnaisiin mittausväleihin perustuva otanta aikasarja-analyysissä)
(sihteerin ongelma
(sisältymistestit)
säännöllinen estimaattori
säännöllinen Markovin uusiutumisprosessi
säännöllinen paras asymptoottisesti normaalinen estimaattori
säännöllinen stationaarinen pisteprosessi
säännöllinen stationaarinen prosessi
säännöllinen taso
säännöllisesti ryhmiinjaollinen epätäydellinen lohkoasetelma
säännöstö
saantofunktio (fys.)
saapumisjakauma
säästeliäisyyperiaate
säätö
Sacksin lause
sadannespiste
sädekimppuanalyysi
sairastuvuus (riskiryhmässä)
sairaus-kuolema-malli
saladeterministinen prosessi
sallittu hypoteesi
sallittu poikkeama
sallittu virhekappaleiden lukumäärä
sallittu virhekappaleiden osuus
sallitut virhekappaleet
sallitut virherajat
samanaikaiset testit
samanaikaisuus
samanasteiset harhaiset estimaattorit
samankaltaisuus
samankaltaisuus
samankaltaisuus
samanlaisten vaikutuskäyrien analyysi
samanlaisuus
samanlaisuusindeksi
samanlaisuusindeksin muunnos
samansuuntainen poikkeavuus
samoin korreloitunut jakauma
sarja
sarja
sarja-asetelma
sarjajonot
sarjalaimennuskoe
sarjaotantaan perustuva tutkimusasetelma
sarjaryväs
sarjavaihtelu
SAS
Satterhwaiten approksimaatio
Satterhwaiten testi
satulapiste-approksiomaatio
satulapistekehitelmä
satulapistekehitelmä
satunnainen bifurkaatio
satunnainen impulssiprosessi
satunnainen normaalijakautunut tehokkaan pistemäärän testi
satunnainen ortogonaalinen muunnos
satunnainen periodin kahdentuminen
satunnainen Poisson-jakauma
satunnainen
satunnais-
satunnais-
satunnaisesti allokoitu asetelma
satunnaisesti puuttuvat havainnot
satunnaisesti puuttuvat havainnot
satunnaisesti puuttuvat havainnot
satunnaisesti tasapainotettu asetelma
satunnaisjakauma
satunnaisjärjestys
satunnaiskerroinmalli
satunnaiskoe
satunnaiskomponentti
satunnaiskulku
satunnaislähtö (systemaattisessa otannassa)
satunnaisluku
satunnaislukugeneraattori
satunnaismuuttuja
satunnaismuuttuja
satunnaisotos
satunnaispoiminta
satunnaisprosessi
satunnaisrajoite
satunnaissarja
satunnaissommitelma
satunnaistaminen
satunnaistamistesti
satunnaistapahtuma
satunnaistessellaatio
satunnaistettu malli
satunnaistettu merkitsevyystesti
satunnaistettu päätösfunktio
satunnaistettu testi
satunnaistettu vaste
satunnaistetut järjestyslukutestit
satunnaistetut lohkot
satunnaistetut osittaiset faktorikokeet
satunnaisuusasteet
satunnaisvaihtelu
satunnaisviivakuvio
satunnaisvirhe
satunnnaisvaikutusten malli
saturaatio
saturoitu malli
SB, SU-jakaumat
SB-jakauma
Schachin kahden otoksen testi
Scheffén testi
Schwarzin epäyhtälö
seisonta-aika
seitsemän satunnaismuuttujan arvoa
sekaantuneet havainnot
sekajakauma
sekajakauma
sekajakaumat
sekamalli
sekaotanta
seka-strategia
sekoitettu hypergeometrinen jakauma
sekoitettu negatiivinen multinomijakauma
sekoitettu Poisson-jakauma
sekoitetun eksponenttivasteen laki
sekoitetut faktorikokeet
sekoitetut jakaumat
sekoitusanalyysi (genetiikka)
sektoridiagrammi
sekvenssianalyysi
sekvenssiotanta, jossa äärellinen (määrätty) otoskoko
sekvenssiotanta
sekvenssitesti
sekventiaalinen khiin neliö-testi
sekventiaalinen muutospisteongelma
sekventiaalinen sieto- l. toleranssialue
sekventiaalinen T2-testi
sekventiaalinen todennäköisyyssuhdetesti
sekventiaalinen uudelleenpyydystysasetelma
sekventiaaliotanta
selitettävä muuttuja
selitetty riski
selittäjä
selittämättä jäämisaste
selittämättä jäämisasteen neliöjuuri
selittävä muuttuja
selitysaste
selitysaste
semi-invariantti
semi-Markovin prosessi
semimartingaali
semistabiilisuuslaki
semivariogrammi
sensitiivinen informaatio
sensurointi
sensuroitu otos
sensuroitu regressiomalli
sentroidimenetelmä
seulaestimaattori
seulonta
seulonta-asetelma
seulonta-asetelman toinen nimitys
seurantatutkimus
Shannonin-Wienerin indeksi
Shapiron-Wilkin testi
Shapiron-Wilksin testi
Sheppardin korjaus
Shermanin testitunnusluku
Shewhartin kontrollikortti
siedettävä virheosuus t. virhekappaleiden lukumäärä
Siegelin-Tukeyn testi
sietoraja
siirtofunktio
siirtymämatriisi
siirtymätodennäköisyys
sijainnin keskipiste
sijainnin mitta
sijainti
sijaintiasteikon perhe
sijaintimalli (erotteluanalyysi)
sijaintiparametri
sijaintiparametri
sijaintiparametri
sijaistaminen
sijaluku
sijalukukorrelaatio
sijalukupisteet
sijatunnusluku
sijoittumisongelmat
silmukka-asetelma (varianssipproksimaatio)
simplex-algoritmi
simplex-asetelmat
simplex-mallit
simplex-menetelmä
simplex-sentroidi-asetelma
simulaattori
simulointimalli
simulointiohjelman algoritmi laskennan nopeuttamiseksi
simultaanierotteluvälit
simultaaniluottamusvälit
simultaanimalli
simultaanit sietovälit
singulaariarvohajotelma
singulaarinen jakauma
singulaarinen painotusmenetelmä
sinusoidi ääriarvoteoreema
sirkulaarinen normaalijakauma
sirontakuvio
sirontakuviomatriisi
sisäkkäinen koeasetelma
sisäkkäinen tasapainotettu epätäydellinen lohkoasetelma
sisäkkäiset t. hierarkkiset hypoteesit
sisäkkäiskaavio
sisäkorrelaatio
sisältövaliditeetti
sisältymistodennäköisyys
sively hajontakuviot
sivuinformaatio
sivutunnusluku
skaala-parametri
S-käyrä
S-käyrä
skedastinen käyrä
skedastisuus
Skitovichin-Darmoisin lause
Slutskyn apulause
Slutskyn lause
Slutskyn prosessi
Slutskyn-Yulen vaikutus
Smirnovin testi
Smirnovin-Birnbaumin-Tingeyn jakauma
S-muotoinen (yksihuippuinen) kertymäfunktio
sokkoutus
solu-/ruutufrekvenssi
solumalli
solut joihin ei määritelmän mukaan voi tulla havaintoja
spatiaalinen mediaani
spatiaalinen pisteprosessi
spatiaalinen systemaattinen otanta
spatiaalinen tilastotiede
Spearmanin estimaattori
Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin
Spearmanin kahden faktorin teoreema
Spearmanin perussääntö
Spearmanin rho
Spearmanin-Brownin ennustava kaava
Spearmanin-Brownin kaava
Spearmanin-Kärberin estimaattori
Spearmanin-Kärberin menetelmä
Spearmannin-Kärberin menetelmä
spektri
spektri
spektrifunktio
spektrihajotelma
spektrikertymäfunktio
spektrikertymäfunktio
spektrikertymäfunktio
spektrikeskiarvo
spektripainofunktio
spektripainofunktio
spektripainofunktion toinen nimitys
spektritiheys
spektritiheysfunktio
Spencerin kaava
spesifi taso
spesifisyys
Spitzerin identiteetti
splini-estimaatti
SPSS
stabiilisuuslaki
stabiiliustesti
Stacyn jakauma
standardi populaatio
standardi-normaalijakaumaa noudattava muuttuja
standardinormaalimuuttuja
standardipistemäärä
standardipoikkeama
standardoidut regressiokertoimet
standardoitu latinalainen neliö
standardoitu muuttuja käyttäen muita tunnuslukuja kuin keskiarvoa ja hajontaa
standardoitu muuttuja
standardoitu muuttuja
standardoitu muuttuja
standardoitu normaalimuuttuja
standardoitu suurimman uskottavuuden estimaattori (erit.. testeissä)
Stata
stationaarinen jakauma
stationaarinen populaatio
stationaarinen prosessi
stationaarisuuden aste
Steinerin kolmoissysteemit
Steinin kahden otoksen paradoksi
Steinin paradoksi
Steinin-Chenin menetelmä
Stephanin iteratiivinen prosessi
stereogrammi
stereologia
STER-jakauma
s-testi
Stevensin-Craigin jakauma
Stirlingin jakauma
stokastinen (aikasarja)vaihtelu
stokastinen approksimointimenetelmä
stokastinen differentioituvuus
stokastinen häiriö
stokastinen integroituvuus
stokastinen jatkuvuus
stokastinen konvergenssi
stokastinen konvergointi
stokastinen laskurimalli
stokastinen levottomuus
stokastinen malli
stokastinen matriisi
stokastinen muuttuja
stokastinen optimointi
stokastinen prosessi
stokastinen riippuvuus
stokastinen suppeneminen
stokastinen testien vertailu
stokastinen transitiivisuus
stokastinen ydin
stokastinen
stokastinen
stokastisesti suurempi tai pienempi
stokastiset runsaan populaation mallit
strategia
Studentin hypoteesit
Studentin jakauma
Studentin t-jakauma
Studentin t-testi
studentointi
studentoitu maksimaalinen absoluuttinen muuttuja
Sturgesin sääntö
subjektiivinen bayesiläinen päättely
subjektiivinen todennäköisyys
Subrahmaniamin yleistetty tartuntajakauma
SU-estimaattori
suhde
suhdeasteikko
suhde-estimaattori
suhdeluku
suhdeskaala
suhteellinen frekvenssi
suhteellinen frekvenssi
suhteellinen frekvenssi
suhteellinen indeksi
suhteellinen keskihajonta
suhteellinen otanta
suhteellinen riskin malli
suhteellinen täsmällisyys
suhteellinen tehokkuus (otannan suunnittelussa)
suhteellinen tehokkuus
suhteellinen vaikuttavuus t. teho
suhteellinen varianssi
suhteellisen riskin logaritmi
suhteiden keskiarvo (indeksiteoria)
SU-jakauma
Sukhatmen d-tunnusluku
Sukhatmen testi
sulautus
suljettu kysymys
suljetut sekventiaaliset t-testit
sumea joukko-oppi
suodatin
suodatusprosessi
suora otanta
suora todennäköisyys
suora vakiointi
suorakaidehila
suorakulmainen riippuvuusasetelma
suorakulmainen
suoraviivainen trendi
super-martingaali
supernormaali hajonta
super-Poisson jakauma
superpopulaatiomallit
supistettu koeasetelma
supistettu tarkastus
supistetun muodon menetelmä
supistetut yhtälöt
suppeneminen todennäköisyysmielessä
suppilokuvio
survey-tutkimuksen virhelähteet
suunnattu epäsyklinen graafi
suunnattu havaintoaineisto l. data
suurimman entropian menetelmä
suurimman entropian periaate
suurimman todennäköisyyden estimaattori
suurimman uskottavuuden estimaattori
suurimman uskottavuuden menetelmä
suurten lukujen laki
suuruus
sykliset eli toistuvaa vaihtelua sisältävät aikasarjat
sylinterimäisesti rotatoitava asetelma
symmetrinen erisuurten lohkojen asetelma
symmetrinen faktorikoe
symmetrinen frekvenssitaulukko
symmetrinen jakauma
symmetrinen kaksitahoinen testi
symmetrinen kehäjakauma
symmetrinen latinalainen neliö
symmetrinen otanta
symmetrinen stabiilisuuslaki
symmetrinen testi
symmetrisyys
sympatiavaikutus
synergia
syntymä-
syntymis- ja kuolemisprosessi
syntymis-kuolemisprosessista riippumaton populaation lisäys
syntymisprosessi
syntyvyys
systemaattinen asetelma
systemaattinen neliö
systemaattinen otanta
systemaattinen otos
systemaattinen tunnusluku
systemaattinen vaihtelu
systemaattinen virhe
systemaattinen
systemaattisen otannan tulkinta yksinkertaiseksi satunnaisotannaksi
syymuuttuja
syyosuus
syy-spesifi riskifunktio
(t. sommitelma
(tappisuure t.-mitta)
(tasaisuustesti)
(tehokas) pistemäärä
(tehokas) pistemäärä
(testin kokonaiskesto-muunnos)
(tiheys)jakauma
(tikapuuindeksit)
(tikapuumuuttuja)
(tilkku)
(todennäköisyys)otanta
(todennäköisyys)tiheysfunktio
(tulevien tapahtumien) ennustaminen
(tulobinomimalli)
(tulointegraali)
(tuotannon) keskimääräinen hyväksyttävä laatutaso
(tutkimuksen) sisäinen validius
T2-jakauma
taajuusalue
taaksepäinlaskenta
tabutaso
tabutodennäköisyys
Taguchin menetelmät
taitettu normaalijakauma
taitosjakauma
taittaminen
taittaminen
Tajiman D tunnusluku
Takacsin prosessi
takaisinpano
takaisinpano-otanta
takaisinpanoprosessi
takaisinvaihtokaavio
takautuva katkaisupisteongelma
takautuva prosessi
takautuvat yhtälöt
tandemjonot
tantiilit
tapahtuma
tapahtumahistoria-aineisto
tapahtuman kuolinriski
tapahtumien kommunikointi Markovin ketjussa
tapaus-kohortti-asetelma
tapaus-kohortti-asetelma
tapaus-verrokki -tutkimus
tapaus-verrokki-asetelma
tappiofunktio
tappiofunktio
tappiomatriisi
tarkastelukausi
tarkastettava erä
tarkastettava määrä näytteessä tai erässä
tarkastusdiagrammi
tarkentumaton estimaattori
tarkentuva estimaattori
tarkentuva testi
tarkentuvuus
tarkkailu
tarkkuus
tarpeeton selittäjä
tartuntajakauma
tasa-arvokäyrä
tasa-arvosuora (vrt. Lorenz-käyrä)
tasahavaittavuuden käyrä
tasaisen jakautumisen suora
tasaisesti t. kauttaaltaan harhaton estimaattori
tasaisesti t. kauttaaltaan minimiriski
tasaisesti t. kauttaaltaan paras etäisyyden voimakkuustesti
tasaisesti t. kauttaaltaan paras päätösfunktio
tasaisesti t. kauttaaltaan paras vakioriskin estimaattori
tasaisesti t. kauttaaltaan tarkin
tasaisesti t. kauttaaltaan voimakkain testi
tasaisten välien testi
tasajakauma
tasaositus periaate
tasapaino
tasapainoinen uusiutumisprosessi
tasapainojakauma
tasapainotettu bootstrap
tasapainotettu epätäydellinen lohko
tasapainotettu faktorillinen koeasetelma
tasapainotettu hilaneliö
tasapainotettu otos
tasapainotettu sulautus
tasapainotettujen puoliotosten menetelmä
tasapainotetut erotukset
tasapainottamattomat aliluokat
tasapuolinen peli
tasapuolinen t. reilu peli
tasariskipiste
tasavälinen otanta
täsmälleen identifioituva malli
täsmälleen oikea testi
täsmällisyys
täsmällisyyskerroin
täsmennysharha
taso
tasoitettu regressioanalyysi
tasoitin
tasoittaminen
tasoittava arvo
tasoittava päättelysääntö
tasoitus
tasoituskäyrä
tasoituskyky
tasojen välinen vaihtelu (käyt. Gini-kertoimen dekomponoinnissa)
tasokartta
taustainformaatio
tav kirjallisuuskatsaus. tutkimuksen aihepiiristä
tav. suora jakauma
tavu
täydellinen latinalainen neliö
täydellinen latinalaisten neliöiden joukko
täydellinen regressio (käytettäessä järjestyslukuja)
täydellinen sidosryvästys
täydellinen tyhjentävä tunnusluku
täydellinen yhtälöjärjestelmä
täydellisesti satunnaistettu koeasetelma
täydellisesti tasapainotettu hilaneliö
täydellisten havaintojen analysointi
täydellisyys
täyden informaation menetelmä
täydentävä tasapainotus
täysin määrätty hypoteesi
Täysin satunnaisesti puuttuvat havainnot
täysin tasapainotettu hilaneliö
Tchebychevin epäyhtälö
Tchebychevin-Hermiten polynomit
tehokas estimaattori
tehokas vaihteluväli
tehokas vapausteiden lukumäärä
tehokkaan pistemäärän menetelmä
tehokkain estimaattori
tehokkuus
tehokkuus
tehokkuusekvivalenssi
tehokkuusindeksi
tehokkuuskerroin
tehokkuusosamäärä
tehostus
tehoton estimaattori
tekijä
tekijän taso
tekijöiden käänteistesti indeksissä
tekijöihin jaettu pylväskuvio
tekomuuttuja
tekomuuttuja
teoreettinen frekvenssi
teoreettinen muuttuja
Terryn testi
Terryn-Hoeffdingin testi
testien täydellinen luokka
testin koko
testin suhteellinen tehokkuus
testin taso
testin voimakkuus
testisarja (-patteri)
testitunnusluku
testiyhdistelmä
tetrakoorinen funktio
tetrakoorinen korrelaatio
Theilin erisuuruuskerroin
Theilin sekoitettu regressioestimaattori
Thiessenin monikulmio
Thomasin jakauma
Thompsonin sääntö
tiedosto- tai rekisteriyhdistely yksikkötasolla
tiedustelu
tieto
tietokanta
tietyn muuttujajoukon yleisfaktori
tietyn taudinaiheuttajan suora vaikutus
tiheys
tiheysfunktio
tiheysfunktio
tiheysfunktion estimointi
tiheyskäyrä
tiivis (sarja-)ryväs
tila–aika ryvästys
tilastografiikka
tilastojen lukutaito
tilastokuvio
tilastollinen hypoteesi
tilastollinen laskutaito
tilastollinen päätäntäsääntö
tilastollinen päätösfunktio
tilastollinen sieto- l. toleranssialue
tilastollinen sieto- l. toleranssiraja
tilastollinen sieto- l.. toleranssiväli
tilastolliseen ongelmanratkaisuun liittyvä epäröinti
tilastollisesti ekvivalentit lohkot
tilastot
tilastotiede
tilraunaeining
tilraunareitur
tiukennettu tarkastus
tiukennetut rajat laadunvarmistuksessa
tiukin testi
tiukka muuttuja
T-jakauma
t-jakauma
T-neliötesti
Tobit-malli
todellinen regressio
todellisuuden vastainen malli
todennäköinen tappio
todennäköisyyksillä painotettu momenttiestimointi
todennäköisyys
todennäköisyysalkio
todennäköisyysfunktio
todennäköisyysjakauma
todennäköisyyskäsitteen frekvenssiteoria
todennäköisyyskuvio (todennäköisyys-todennäköisyys–kuvio)
todennäköisyyskuvio
todennäköisyysmassa
todennäköisyysmielessä suppenematon estimaattori
todennäköisyysmielessä suppeneva estimaattori
todennäköisyysmomentti
todennäköisyysosamäärätesti
todennäköisyysotos
todennäköisyyspaperi
todennäköisyyspinta
todennäköisyyspoiminta
todennäköisyysrajat
toimenpideanalyysi
toinen ääriarvolause
toisen asteen otantayksikkö
toisen asteen prosessi
toisen asteen stationaarisuus
toisen asteen vaste
toisen kertaluvun analyysi
toisiaan leikkaamattomat päällekkäin asetetut aikasarjakuviot
toistaminen
toistettava ryhmäotosasetelma
toistettavuus
toistettu tiedustelu
toisto
toistokoe
toistomittausasetelma
toisto-otos
toistuva otanta
toleranssi
toleranssifaktori
toleranssijakauma
toleranssirajat
toleranssitekijä
Tongin epäyhtälö
T-pistemäärä
Tracyn-Widomin jakauma
trendi
trendi
trendin sovittaminen
trigonometristen poikkeamien keskiarvo
trinomijakauma
t-suhdejakauma
t-suhdekorvike
T-testi
t-testi
T-tunnusluku
tuhoava koe
tuhooja
Tukeyn aukkotesti
Tukeyn pikatesti
Tukeyn q-testi
Tukeyn testi
Tukeyn tunnusluku
Tukeyn yleistämät k-tunnusluvut
tulomomentti
tulomomenttikorrelaatio(kerroin)
tulomomenttikorrelaatiokerroin
tulosjakso
tulosmuuttuja
tunnuspiirre
tuottajan riski
tupakkakortti jakauma
turhamaisuusefekti
tutkimuksen osajoukko t. -alue
tutkimuksen ulkoinen validius
tutkimus
tutkimusaineisto
tutkimussuunnitelma/-suunnittelu
tyhjän solun testi
tyhjentävyys
työprobitti
typistys
tyydyttävä laatutaso
tyypillinen ajanjakso
tyypillinen ominaisuus
tyypillinen vuosi
tyypin A alue
tyypin A jakauma
tyypin A sarja
tyypin B alue
tyypin B jakauma
tyypin B sarja
tyypin C alue
tyypin C jakauma
tyypin C sarja
tyypin D alue
tyypin E alue
tyypin I jakauma
tyypin I laskurimalli
tyypin I otanta
tyypin I poiminta
tyypin I virhe
tyypin II jakauma
tyypin II laskurimalli
tyypin II otanta
tyypin II poiminta
tyypin II virhe
tyypin III jakauma
tyypin III virhe (testinvalintavirhe)
tyypin IV jakauma
tyypin IX jakauma
tyypin V jakauma
tyypin VI jakauma
tyypin VII jakauma
tyypin VIII jakauma
tyypin X jakauma
tyypin XI jakauma
tyypin XII jakauma
tyyppi
tyyppiarvo
(uusi parempi kuin käytetty-jakauma)
U:n muotoinen elinaikajakauma
U:n muotoinen jakauma
UBCR-estimaaattori
UBDP-testi
ulkoinen varianssi
ulottuvuuksien vähentäminen
ultrametrinen epäyhtälö
UN2-testi
upotettu Latinalaisen neliö
upotettu prosessi
us. kysely- tai haastattelututkimus
usean selittäjän regressio
uskottavuus
uskottavuusaste
uskottavuusfunktion ensimmäisen derivaatan arvon logaritmi
uskottavuusosamäärä
uskottavuusosamääräriippuvuus (ks. regressiivinen riippuvuus)
uskottavuusosamäärätesti
uskottavuusperiaate
Uspenskyn epäyhtälö
U-testi
U-tunnusluvut
uudelleen generoituva prosessi
uurnamalli
uusiminen
uusintakäynti
uusiutumisaika jakauma
uusiutumisfunktio
uusiutumisfunktion derivaatta
uusiutumislause
uusiutumisprosessi
uusiutumisteoria
(vaiheittainen sulautusasetelma)
(vektorien vieraantumiskerroin)
(viilletty jakauma)
(viivehystereesi)
(vilpitön prosessi
väärin asetettu ongelma
väärinluokittelu
väestö
väestötiede
väestötilastot
vähiten merkitsevän erotuksentesti
vähittäiset muutokset
vahva konvergenssi
vahva suurten lukujen laki
vahva täydellisyys
vahvasti dominoitu estimaattori
vahvasti jakaumasta riippumaton
vahvasti stationaarinen prosessi
vahvasti tarkentuva estimaattori
vahvistusfunktio
vaihdettavissa olevat muuttujat
vaihdettavuus
vaihdos
vaihe
vaihediagrammi
vaihefunktio
vaihekulma
vaihespektri
vaihteleva otantasuhde
vaihtelevan kokoisten tutkimuserien asetelma
vaihtelevuusmitta
vaihtelu, jolle voidaan löytää syy/tekijä
vaihtelu
vaihtelu
vaihtelukerroin
vaihteluväli
vaihteluvälikortti (eräs laadunvalvontakortti)
vaihteluvälin keskipiste
vaihtoehtoinen hypoteesi
vaihtoehtoinen nimi Donskerin teoreemalle
vaihtoehtoinen nimitys aikaan perustavalle otannalle
vaihtoehtoinen nimitys Bickelin-Hodgesin estimaattorille
vaihtoehtoinen nimitys piirakkakuviolle tai ruusudiagrammille
vaikutuksen kantaja
vaikutuksen muovaaja
vaikutuksen siirtymä
vaikutuskäyrä
vaikutusta muovaava tekijä
vaimeneva heilahtelu
vaimeneva värähtely
vaimennus
vaimennuskerroin t. -tekijä
vaimentuminen
väistyvä tila
vajaa lohko
vajaa todennäköisyysjakauma (todennäköisyysmassa alle yksi)
vajaakuntoisuus
vajaatehoinen tunnusluku
vakaa estimaattori
vakaa Pareto-jakauma
vakaa prosessi
vakaus
vakioidut regressiokertoimet
vakiokuolleisuus
vakiomuotoinen tiheysfunktio
vakio-otantasuhde
vakiotasoinen alue
vakiovarianssinen
vakuutus- ja eläke(vakuutus)tilastot
väliaikainen keskiarvo
validointi
väliestimointi
valikoitumisharha
valikoivin luottamusväli
välimatkajakama
väline-t. instrumenttimuuttuja
valintaperusteinen otanta
valittujen pisteiden menetelmä (käyrän piirtämiseksi)
valkoinen kohina
vallitseva tila jolle palautumisaika on äärellinen
vallitsevuus (meteorologia)
vallitsevuus
valvonta
Van Der Waerdenin testi
vanhenemisjakauma
vapaan käden menetelmä kuvion piirtämisessä
vapausasteet
VaR
värähtelevä stokastinen prosessi
värähtely keskiarvon ympärillä aikasarjoissa tai muissa sarjoissa
värähtelymitta
vararikko-ongelmat
varastoeräotanta
varasto-ongelmat
varattu periodi
variaatiokerroin
variaatiokertoimen neliö
varianssi(analyysi)taulukko
varianssi
varianssianalyysi
varianssiapproksimaatio Taylorin sarjakhitelmää hyväksikäyttäen
varianssiapproksimaatio von Misesin sarjakehitelmän avulla
varianssifunktio
varianssikomponentti
varianssi-kovarianssi matriisi
varianssi-kovarianssimatriisi
varianssin stabilisoivat muunnokset
varianssin stabilointi
varianssin vakautus
varianssisynteesi
varimax-tekniikka
variogrammi
värjäys
varjohavainto (tyhjään tai frekvenssiltään hyvin pieneen soluun imputoitu havainto estimoinnin turvaamiseksi)
varmuus ekvivalenssi
vasemmalta puolelta katkaisu
vasemmalta puolelta sensurointi
vastahypoteesi
vastakkainen muunnos
vastakkaiset muuttujat
vastakkaisjärjestys
vastasarjat
vastaus
vastauskato
vastausvirhe
vaste
vasteajan jakauma
vasteen metametri
vasteindeksi
vastemuuttuja
vastepinta
vastepinta-asetelmat
vastingeeni
vastinotokset
vedonlyöntisuhteen logartimi
vektoriaikasarja
vektorikorrelaatiokerroin
Venn-diagrammi
verhoriskifunktio
verhovoimafunktio
verkkoinformaatiokriteeri
verkko-otanta
verranta
verrokki
verrokkiotokset
vertailukausi
veto
vetosuhde
vetovoimaindeksi
vieras t. poikkeava havainto
viidennespiste
viipymä
viipymä
viipymisaika
viisikkokriteeri
viisipistekoe
viitejakso
viitepriori-jakauma
viivallinen riippuvuus
viivaspektri
viivästys
viive
viive
viivekorrelaatio
viivekovarianssi
viiveregressio
vino faktori
vino jakauma
vino korrelaatio
vino-normaalijkauma
vinouden kvartiilimitta
vinous
vipuvaikutus
virallisen tilaston laatu
viralliset tilastot
virhe
virhealue
virheen itseisarvo
virheetön kappale (laadunvalvonnassa)
virhefunktio
virhefunktion komplementti (ns. normaalijakauma)
virhekappale
virhekappaleiden keskiosuus
virhekappaleiden osuus
virheosuuden yläraja
virheosuuden yläraja
virhettä vähentävä voima
virtuaalinen odotusaikaprosessi
VN-testi
voileipä-estimaatti
voileipä-estimaattori
voimakas vaikutus
voimakkaasti vaikuttava havainto
voimakkain järjestyslukutesti
voimakkain kriittinen alue
voimakkain testi
voimakkuus
voimakkuus
voimakkuusfunktio
voittofunktio
voittomatriisi
volatiliteetti
volyymi-indeksi
Von Misesin jakauma
Von Misesin kehitelmä
Von Neumannin suhde
Voronoin monikulmio
vrt. (todenäköisyys)otanta
vrt. fidusiaalinen todennäköiosyys)
vuorotteleva prosessi
vuorotteleva uusiutumisprosessi
vuosittaisen ääriarvon menetelmä
vyöhykeotanta
vyöhykepolynomi
(Woldin yleistämä uusiutumisprosessi)
Waldin erottelufunktio
Waldin jakauma
Waldin luokitusfunktio
Waldin perusidentiteetti
Waldin testi
Waldin tunnusluku
Waldin-Wolfowitzin jonotesti
Waldin-Wolfowitzin testi
Waldin-Wolfowitzin tunnusluku
Walkerin todennäköisyysfunktio
Wardin menetelmä
Waringin jakauma
Watsonin jakauma
Watsonin testi
Watsonin UN2- I testi
Watsonin UN2- II testi
Watsonin-Williamsin testi
Wattersonin mutaatioestimaatti
Weibull-jakauma
Welchin testi
Westenbergin kvartiilivälin pituuden testi
Wheeler-Watsonin testi kahden riippumattoman otoksen yhteensopivuudelle
Whittakerin periodogrammi
Whittlen estimointi
Whittlen jakauma
Wicksellin yhtälöt
Wienerin prosessi
Wienerin-Hopfin tekniikka
Wienerin-Khintchinen lause
Wilcoxonin järjestyslukujen merkkitesti
Wilcoxonin järjestyslukutesti
Wilcoxonin kaltaistettujen parien järjestystesti
Wilcoxonin testi
Wilcoxonin-Mannin-Whitneyn testi
Wilksin kriteeri
Wilksin sisäinen hajonta
Wilksin tyhjien solujen testi
Wilksin-Hilfertyn muunnos
Wilksin-Lawleyn U1-tunnusluku
Wilksin-Rosenbaumin testit
Winsoroitu estimointi
Wishartin jakauma
Wishartin moodianalyysi
Wn²-testi
W-normaalisuustesti
Wöhler käyrät
Woldin hajotelma
Woldin hajotuslause
Wolfowitzin minimietäisyysmenetelmä
Woodburyn jakauma
W-tunnusluku
(yl. malliperusteinen vakiointi)
(yleinen) elinikäjakauma
(yleistetyt oikeakulmaiset asetelmat)
(ylitystesti)
Yatesin algoritmi
Yatesin jatkuvuuskorjaus
Yatesin korjaus
Yatesin-Grundyn-Senin estimaattori
ydinestimaatti
ydinestimaattori
ydinestimaattori
ydinjoukko malli
ydintasoitus regressioanalyysissä
yhden aikasarjan spektri
yhden kytkennän lohkokaavio
yhden kytköksen ryvästys
yhden muuttujan jakauma
yhden selittäjän regressiomalli
yhdenmukainen järjestys
yhdenmukaisen käsittelyn koe
yhdensuuntaisten suorien analyysi
yhdistäminen
yhdistävä luokka
yhdiste-leikkaus-periaate
yhdiste-leikkaus-testi
yhdistelmäestimaattori
yhdistelmäindeksi
yhdistelykoe
yhdistetty aineisto
yhdistetty aineisto
yhdistetty jakauma
yhdistetty otanta-asetelma
yhdistetty spektri
yhdistetty t. osittain määrätty hypoteesi
yhdysvaikutuksen aste
yhdysvaikutus
yhdysvaikutus
yhtäaikaiset varianssisuhdetestit
yhtäläisen tietämättömyyden periaate
yhtäläisyys
yhtäläisyys
yhtälövirhe
yhtäpitävä otos
yhtäpitävyys
yhteensopivuuden aste
yhteensopivuuskerroin
yhteensopivuuskerroin
yhteensovittaminen
yhteensovitusjakauma
yhteisennusteväli
yhteisestimointi
yhteisfaktori
yhteisjakauma
yhteiskorrelaatiokerroin
yhteismomentti
yhteisspektri (aikasarja-analyysissä)
yhteistyhjentävyys
yhteisvaihtelu
yhtenäinen rakenne
yhtenäisyys
yhteys
yhteys
yhteysfunktio
yhteysindeksi
yksihuippuinen
yksikäsitteinen faktori
yksikäsitteinen tekijä
yksikäsitteisyys
yksikkövektorien joukon suuntavektori)
yksilöllisyyskerroin
yksilöparametrit
yksinkertainen ab-normaali käyrä
yksinkertainen hilakaavio
yksinkertainen hypoteesi
yksinkertainen otos
yksinkertainen rakenne
yksinkertainen satunnaisotanta
yksinkertainen satunnaisotanta
yksinkertainen taulukko
yksinkertaisen kytkennän ryvästys
yksisuuntainen luokitus
yksitahoinen testi
yksivaiheinen otanta
yksöissokko(koe)
yläkvartiili
yleinen toisistaan riippuva yhtälöjärjestelmä
yleinen uusiutumisprosessi
yleisestimaatti
yleisfaktori
yleisfaktori
yleisfaktorin (ali)avaruus
yleisfaktorin teoria
yleiskuva
yleistetty ääriarvojakauma
yleistetty additiivinen (lineaarinen) malli
yleistetty autoregressiivinen ehdollinen heteroskedastinen malli
yleistetty Bayesin päättelysääntö
yleistetty binomijakauma
yleistetty etäisyys
yleistetty jakauma
yleistetty käänteismatriisi
yleistetty kaksiulotteinen eksponenttijakauma
yleistetty lineaarinen malli
yleistetty multinomijakauma
yleistetty normaalijakauma
yleistetty Pareto-jakauma
yleistetty perättäisten erotusten keskineliö
yleistetty pienimmän neliösumman estimaattori
yleistetty potenssisarjajakauma
yleistetty ristiinvalidointi
yleistetty sekamalli
yleistetty sekvenssitodennäköisyys suhdetesti
yleistetty stabiilisuuslaki
yleistetty STER-jakauma
yleistetty suurimman uskottavuuden estimaattori
yleistetty T2-jakauma
yleistetty tartuntajakauma
yleistetyt estimointiyhtälöt
yleistetyt gammajakaumat
yleistetyt k-tunnusluvut
yleistetyt lineaariset piilomuuttuja- ja sekamallit
ylempi tarkkailu- t. kontrolliraja
ylihajonta
yli-identifiointi
ylimääräisen jakson ristikkäiskoe
ylimmän posteriori-tiheyden välit (Bayesin luottamusvälit)
ylin neljännespiste
ylisaturoitu asetelma
ylitehokkuus
ylitystestit
yllätysindeksi
ylös-alas–menetelmä
ympäristitlastotiede
ympäristötilastot
ympyräkuvio
ympyränmuotoinen histogrammi
Youdenin neliö
Yulen hyperbolinen jakauma
Yulen jakauma
Yulen korjaus
Yulen merkitsemistapa
Yulen prosessi
Yulen yhtälö
Yulen-Simpsonin paradoksi
Yulen-Simpsonin paradoksi
Yulen-Walkerin yhtälö
Zelenin epäyhtälö
Zipfin laki
z-jakauma
Z-kuvio
z-muunnos
z-testi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page