ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: V

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

vaadeldav tunnus
väärklassifikatsioon
väärnegatiivne
väärpositiivne
väärtus järjekorranumbriga m
väärtuseindeks
vaatlusviga
vaatlusviga
vaba käe meetod (andmete graafilisel esmasanalüüsil)
vabadusastmed
vabaliige
vahe märgitest
vahede diferentsiaalvõrrand
vahede meetod (aegridade esmaanalüüsil)
vahelmine ladina ruut
vahemike võrdsuse test
vahemikhindamine
vahemikjaotus
vähendatud valim
vahetatavad (tunnused
vahetatavust
vähim dispersioon
vähim täielikkus
vähima dispersioonierinevuse meetod
vähima dispersiooniga lineaarne nihketa hinnangufunktsioon
vähima eristava informatsiooni statistik
vähima hii-ruudu meetod
vähima logiti hii-ruudu meetod
vähima normiti hii-ruudu hinnangufunktsioon
vähima olulise vahe test
vähima ulatuse puu
vähimad piisavad statistikud
vähimruutude hinnangufunktsioon
vähimruutude meetod
vähimsoodus jaotus
vaibuv võnkumine
väikeste arvude seadus
valge müra
valgendamine
valik kvalitatiivsete tunnuste järgi
valikkontroll
valikudisain
valikudisaini suhteline efektiivsus
valikuosa
valikuplaan
valikupunkt
valikupunktide meetod
valikusamm
valikusuhe (ühtlane)
valikusuhe
valikuühik
valikuühik
valikuühikute kogum
valikuuring
valikuviga
valikuviga
valim
valimdispersioon
valimi funktsioon
valimi koostis
valimi struktuur
valimi taaskasutus
valimialus
valimialus
valimimaht
valimite võrgustusmäär
valimivõrgustik
valimjaotus
valimloendus
valimmoment
valimruum
valimstatistik
valimväärtus
väline kehtivuse
välistunnus
Van der Waerdeni test
vanuseline suremuskordaja
variatiivsus
variatsioon
variatsioonikordaja
variatsiooniulatus
varieeruvus
varimaks-pööre
variogramm
väristatud valik
varistruktuur
varitunnus
varjatud perioodilisuse skeem
väsimus mudelid
vastamisaja jaotus
vastamisviga
vastav normaalhälve
vastus (uuringus)
vastuvõetav kvaliteeditase
vastuvõetav reliaablustase
vastuvõtujoon
vastuvõtukontroll
vastuvõtukontrolli kaart
vastuvõtulävi
vastuvõtupiir
vastuvõtupiirkond
vastuvõtuviga
vea dispersioon
vea vähendamise määr
veafunktsioon
veafunktsiooni täiendfunktsioon
veavöönd
vektori mittekirjeldatuse kordaja
vektorkorrelatsioonikordaja
Venni diagramm
viga uurimuses
viga vaatlustes
viga
vigane mudel
vigane ühik (kvaliteedi kontrollimisel)
vigaste muutujatega mudel
viiendkriteerium
viiepunktikatse (biostatistikas)
viiepunktiproov
viitaeg
viitaeg
viithüsterees
viitkorrelatsioon
viitkovariatsioon
viitregressioon
viljakuse gradient
viljakuskordaja
virtuaalse ooteaja protsess
VN -test
võdin
võimsaim astaktest
võimsaim kriitiline piirkond
võimsaim test
võimsus
võimsusfunktsioon
võimsusfunktsiooni väärtus
võistlusprotsess (kahemõõtmeline tekke ja kao protsess)
volditud jaotused
voltimine
Von Misese jaotus
Von Neumanni suhe
võnkeprotsess
võnkumine
võnkumine
võnkumisindeks
vööjaotus
vöönddiagramm
vööndikaart
võõrväärtus
võõrväärtused
võrdelise riski mudel
võrdkorreleeritud (mitmemõõtmeline) jaotus
võrdlev suremusindeks
võrdlev suremusnäitaja
võrdse lahutuse printsiip
võrdse tükelduse printsiip
võrdsed astakud
võrdsete skooride test
võrdtõenäone valik
võrdtõenäone valik
võre
võrejaotused
võreplaan
võreruut
võrevalik
võrevalik
võrgustikuvalik
Voronoi hulknurk

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page