ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: U

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

ühe faktori teooria
ühe seose blokk-plaan
ühe seose klasterdus
ühe tunnuse jaotus
üheaegne hindamine
ühe-aja mudel
üheastmeline valik
ühekordne valik
ühekordse valiku plaan
ühemõõtmeline jaotus
ühemõõtmeline klassifikatsioon
ühemõõtmeline tabel
ühendatud dispersiooni test
ühendi-ühisosa printsiip
ühendi-ühisosa testid
ühendkihtide meetod
ühendvea hindamine
ühepoolne test
ühetipuline
ühikuanalüüs
ühildamine sama astaku alusel (kahes variatsioonreas)
ühildamine täiendastaku alusel (kahes variatsioonreas)
ühildamine
ühildatud valimid
ühildumisanalüüs
ühildusjaotus
ühise dispersioonisuhte test
ühised eristusvahemikud
ühised prognoosiintervallid
ühised tolerantsivahemikud
ühised usaldusvahemikud
ühisfaktor
ühisfaktori dispersioon
ühisfaktorite ruum
ühishajuvuse mõõt
ühisjaotus
ühismoment
ühispiisavus
ühisregressioon
ühiste võrrandite mudel
ühisvarieeruvus
ühtlane jaotus
ühtlane katse
ühtlane spekter
ühtlaselt nihketa hinnangufunktsioon
ühtlaselt parim kauguse-võimsuse test
ühtlaselt parim konstantse riski hinnangufunktsioon
ühtlaselt parim otsustusfunktsioon
ühtlaselt täpseim
ühtlaselt vähim risk
ühtlaselt võimsaim kriteerium
üksikpime
üksikväärtuse tõenäosus (jaotuses)
ükskõiksus
ükskõiksuspiirkond
ükskõiksuspunkt
U-kujuline jaotus
ulatus
üldine faktor
üldine taastumisprotsess
üldine valikuosa
üldistatud astmerea jaotus
üldistatud Bayesi otsustusreegel
üldistatud Bayesi otsustusreegel
üldistatud binoomjaotus
üldistatud gammajaotused
üldistatud hüpergeomeetriline jaotus
üldistatud jaotus
üldistatud kahemõõtmeline eksponentjaotus
üldistatud kaugus
üldistatud klassikalised lineaarsed hinnangufunktsioonid
üldistatud lineaarne mudel
üldistatud Mahalanobise kaugus
üldistatud multinoomjaotus
üldistatud nakkusjaotus
üldistatud negatiivne binoomjaotus
üldistatud normaaljaotus
üldistatud polükeid
üldistatud pöördmaatriks
üldistatud rühmituv plaan
üldistatud stabiilne jaotusseadus
üldistatud STER-jaotus
üldistatud suurima tõepära hinnangufunktsioon
üldistatud T²-jaotus
üldistatud täisnurksed plaanid
üldistatud tõenäosussuhete järjendtest
üldistatud vähimruutude hinnangufunktsioon
üldkogum
üldkogumi hinnang
üldkogumi keskmine
ülehajuvus
üleidentifitseerimine
ülekandefunktsioon
ülekatteplaan
ülekatteühikud
üleküllastatud plaan
ülemine kontrollipiir
ülemine kvartiil
üleminekumaatriks
üleminekutõenäosus
üles-alla meetod
ületamistest elukestuste võrdlemiseks
ületamistestid
ületuste jaotus
ületuvastus
üllatusindeks
ultrameetriline võrratus
ümardamine
ümberlülitusega katse
ümberlülitusega plaan
UN²-test
unikaalsus
unimodaalne
unitaarvalik
usaldatavus
usaldatavusaste
usaldatavuskordaja
usaldusaste
usaldusintervall
usalduskordaja
usalduskõverad
usaldusnivoo
usalduspiirid
usalduspiirkond
usaldusriba
usaldusväärsuse piirkond
usaldusväärsuse vahemikud
usaldusvahemik
usaldusvöönd
Uspenski võrratus
U-statistikud
usutlus
U-test
uurimispiirkond
uurimisühik
uuring
uuringudisain
uuringuplaan
uus parem kui kasutatud jaotus

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page