ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: T

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(tagasivaatav) kohortuuring
T²-jaotus
T2-järjendtest
taandamata plaanid
taandatud kuju meetod (ökonomeetrias)
taandatud plaan
taandatud tunnus
taandatud võrrandid
taandumatu ahel
taandumatu Markovi ahel
taastatavus
taastumisfunktsioon
taastumisjaotus
taastumisprotsess
taastumisteooria
taastumisteoreem
taastumistihedus
tabelarvutus (arvutitehnoloogias)
tabeliruudu sagedus
tabuolek
tabutõenäosus
tagasilükkamislävi
tagasilükkamisvalik
tagasilülitusega plaan
tagasipanek
tagasipanekuga valik
tagasipöördumisaeg
tagasipöörduv olek
Taguchi meetodid
tahasuunatud protsess
tahasuunatud võrrandid
tähestik
tähtsusjärgne valik
täielik (otsustusfunktsioonide) klass
täielik korrelatsioonimaatriks
täielik ladina ruut
täielik testide klass
täielik võrrandisüsteem
täielikkus (otsustusfunktsioonide klassi korral)
täielikkus
täieliku informatsiooni meetod
täieliku seose klasterdus
täielikult randomiseeritud plaan
täielikult tasakaalus ruutvõre
täisarvuline planeerimine
täiskorrelatsioon
täismudel
täisnurkne plaan
täisregressioon
täisregressioon
Takacsi protsess
taksonomeetria
taksonoomia
tandemjärjekorrad
tandemtestid
tantiilid
täpne hii-ruut-test
täpne statistikameetod
täpne statistiline meetod
täpne test
täpsus (hindamisel)
täpsus
täpsus
täpsusmoodul
täpsusmõõt
tarbijahinnaindeks
tarbijahinnaindeks
tarbijarisk
tasakaal
tasakaalus faktoriaalne plaan
tasakaalus jaotus
tasakaalus mittetäielik blokk
tasakaalus mõjude eristamatus
tasakaalus ruutvõre
tasakaalus taastumisprotsess
tasakaalus vahed
tasakaalus valim
tasandav otsustsusreegel
tasandav väärtus
tasanddiagramm
tasasus
tase
tasemegraafik
tasemekaart
tasemete võrdelised sagedused (dispersioonaanalüüsis)
t-asendussuhe (haardeulatuse kaudu)
tasumaatriks
taustainfo
taustteave
teave
teeanalüüs
teekonnavalik
teekordajate meetod
tegelik regressioon
tegur
teine piirteoreem
teisendatud reaktsiooniskaala
teisendatud skaala
teisendus tõenäosusintegraali abil
teisene protsess
teisese valiku ühik
teist järku analüüs
teist järku statsionaarsus
teist liiki mudel
teist liiki viga
teist tüüpi loendusrmudel
tekke ja kao protsess
tekkeprotsess
teljejaotus
teoreetiline muutuja
teoreetiline probit
teoreetilise jaotuse moment
teoreetilised sagedused
teoreetilised sagedused
teoreetiliste normaalskooride test
teravatipulisus
Terry test
Terry-Hoeffdingi test
testi maht
testi suhteline efektiivsus
testi võimsus
testiblokk
testide kombinatsioon
teststatistik
tetraadvahe
tetrahooriline funktsioon
tetrahooriline korrelatsioon
Theili sega-regressiooni hinnangufunktsioon
Theili suhtelise ebavõrdsuse kordaja
Thiesseni hulknurk
Thomase jaotus
Thompsoni reegel
tiheduse hinnang
tihedusfunktsioon
tihedusfunktsioon
tihendatud kontroll
tingimuslik
tinglik elukestusfunktsioon
tinglik keskväärtus
tinglik regressioon
tinglik statistik
tinglik test
tinglik tõrkelisus
tinglik tõrkemäär
tinglik võimsusfunktsioon
tinglik
tingliku asümmeetriakordaja kõver (kahemõõtmelise jaotuse korral)
tinglikult nihketa hinnangufunktsioon
tipp
tippväärtus
t-jaotus
tobitmudel
tõeline keskmine
tõenäone viga
tõenäosed piirid
tõenäosus
tõenäosuse tendentslik tõlgendus
tõenäosuse tihedus
tõenäosuselement
tõenäosusfunktsioon
tõenäosusintegraal
tõenäosusjaotus
tõenäosuslik valik
tõenäosusmass
tõenäosusmoment
tõenäosusmõõt
tõenäosuspaber
tõenäosuspind
tõenäosussuhte järjendtest
tõenäosussuhte test
tõenäosustihedus
tõenäosusvalik
tõepära
tõepära
tõepärasuhe
tõepärasuhte test
toetusefekt (küsitleja suhtes)
tõkestamatult kasvava keskmisega protsess
tõkestatud täielikkus
tolerants
tolerantsijaotus
tolerantsipiirid
tolerantsitegur
Tongi võrratus
töökarakteristik
töökeskmine
töökindlus
töönullpunkt
tööprobit
toormoment
toormoment
toorpunkt
toorskoor
tootjahinnaindeks
tootjarisk
töötlus
töötlusviga
topelt kärbitud normaaljaotus
topelt mittetsentraalne F-jaotus
topelt-binoomjaotus
topeltdihhotoomia
topelt-eksponentjaotus
topelt-eksponentregressioon
topelt-hüpergeomeetriline jaotus
topeltlogaritmteisendus
topelt-Pareto kõver
topeltpime
topelt-Poissoni jaotus
topeltpööratav plaan
topeltsuhte hinnangufunktsioon
tõrkelisus
tõrkemäär
totaalkontroll
tõususuhte proov
transvariatsiooni intensiivsus
trend
trendi kõrvaldamine
trendi sobitamine
treppjaotus
treppmeetod
trepp-plaan
trinoomjaotus
T-ruudu test
Tšebõšev-Hermite'i polünoomid
Tšebõševi võrratus
tsenseerimine
tsenseeritud regressioonimudel
tsensus
tsensusjaotus
tsentraalne moment
tsentraalne piirteoreem
tsentraalne usaldusvahemik
tsentraalsed faktoriaalsed momendid
tsentroidmeetod
T-skoor
tsonaalpolünoom
tsoonivalik
t-suhte jaotus
tsükkel
tsükliline järjestus
tsükliline plaan
tsükliline rida
T-test
T-test
t-test
tugev suurte arvude seadus
tugev täielikkus
tugevalt jaotusvaba
tugevalt mõjus hinnangufunktsioon
tühiperiood
tühjade ruutude test
tükati regressioon
Tukey kiire test
Tukey q-test
Tukey statistik
Tukey test
Tukey tühikutest
tuletatud statistikud
tulpdiagramm
tulpdiagramm
tundlik informatsioom
tundlikkus ja omapära (biomeetrias)
tunnus
tunnuse teisendamine
tunnuste valik
tunnuste valik
tüübiviga
tuulte roos
tuumhinnang
tüüp
tüüpiline aasta
tüüpiline karakteristik
tüüpiline periood
tuvastus
tuvastusviga
tüvi-leht-diagramm

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page