ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: S

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

saabumisaja jaotus
saabumisjaotus
säästlikusprintsiip
Sacksi teoreem
sadulpunkti lähend
sagedus
sagedus
sagedusala
sagedusfunktsioon
sagedusfunktsiooni normaliseerimine
sagedushulknurk
sagedusjaotus
sageduskõver
sageduslik tõenäosusteooria
sagedusliku tõenäosusteooria pooldaja
sagedusmoment
sageduspind
sageduspolügoon
sagedustabel
sagedustabel
sageduste ooteväärtused
sama järku nihke hinnangufunktsioonid
samajaotusjoon
samajärskus
sama-normaaljaotus
samasuunaline hälve (kahel tunnusel)
samatuvastusjoon
samaväärne alamhulk
samaväärsed valimid
samaväärsusklass
sammregressioon
sammuviisiline muutujate elimineerimine
sändvitš-hinnangufunktsioon
šansisuhe
sarikorrelatsioon
sari-osakorrelatsioon
sariplaan
sarnane toime (stiimulite poolt)
sarnased piirkonnad
sarnasus
sarnasus
sarnasusindeks
SAS
Satterthwaite'i lähend
Satterthwaite'i test
SB
Schachi kahe valimi testid
Scheffé test
Schusteri periodogramm
Schwarzi võrratus
seeria
seeriad
seeriapikkuste jaotus
segafaktorkatsed
segaja
segamine
segamoment
segamudel
segaspekter
segastrateegia
segatud jaotus
segav tegur
segavalik
segiaetud vaatlused
sekretäri ülesanne
sektordiagramm
sekundaarvaliku ühik
selektiivseimad usaldusvahemikud
seletav tunnus
seletav tunnus
semiinvariant
semiinvariant
seos
seos
seos
seos
seoseanalüüs
seosefunktsioon
seoseindeks
seosekordaja
seosekordaja
seosekordaja
seoseskeem
seostatus
seostuv plaan
seotud astakud
seotud blokid
seotud paaride võrdlusplaan
seotud topelt ümberlülitusega plaan
seotud valimid
seotus
seriaalne korrelatsioonikordaja ringvalemi kaudu
servaparandused
sesoonne hajuvus
sesoonne võnkumine
sfääriline dispersioon
sfääriline dispersioonifunktsioon
sfääriline jaotus
sfääriline normaaljaotus
sfääriline standardviga
sfääriliselt sümmeetrilised jaotused
sfäärilisustestid
Shannon-Wieneri indeks
Shapiro-Wilki test
Sheppardi parandus
Shermani teststatistik
Shewharti kontrollkaart
Shorti jaotus
sidusus
sidusus
Siegel-Tukey test
sihttest
siirdeolek
siledusaste
silindriliselt roteeruv plaan
silmusplaan
silumine
silumisega regressioonanalüüs
silumistest
simpleksalgoritm
simpleksmeetod
simpleksplaanid
simpleks-tsentroidplaan
simulaator
simulatsioonimudel
singulaarne jaotus
singulaarne kaalutud plaan
singulaarne lahutus
sinusoidaalne piirteoreem
sisaldustestid
sisedispersioon
sisemine täpsus
sisend-väljund protsess
siseregressioon
sisestatud protsess
sisetunnus
sise-vähimruudud
sisseränne
sisukas hüpotees
sisuline valiidsus
skaalaparameeter
skaalaparameeter
skedastne kõver
skedastsus
Skitovich-Darmois' teoreem
skoor
skooride normaliseerimine
skoorimismeetod
skooritest
S-kõver
Slutsky protsess
Slutsky teoreem
Slutsky-Yule'i efekt
Smirnov-Birnbaum-Tingey jaotus
Smirnovi testid
Snedecori F-jaotus
sobitamine
sobitatud valimid
sobitusaste
sobituskordaja
sõelatest
sõeldisain
sõelkontroll
sõelplaan
šoki ja vea mudel
šokimudel
sõltumatu toime
sõltumatu tunnus
sõltumatu tunnus
sõltumatud katsed
sõltumatus
sõltumatuse ootetõenäosus
sõltumatute juurdekasvudega protsess
sõltuv muutuja
sõltuv tunnus
sõltuvus tõepärasuhte alusel
sõltuvus
šoti ruutplaan
Spearman-Browni valem
Spearmani ρ
Spearmani astakkorrelatsioonikordaja
Spearmani hinnangufunktsioon
Spearmani kahe faktori teoreem
Spearmani roo
Spearmani rusikareegel
Spearman-Kärberi hinnangufunktsioon
Spearman-Kärberi meetod
spekter
spektraalaken
spektraalfunktsioon
spektraalkeskmine
spektraalkeskväärtus
spektraallahutus
spektraalne jaotusfunktsioon
spektraalne kaalufunktsioon
spektraaltihedus
Spenceri valem
spetsiifiline määr (osapopulatsioonis)
Spitzeri samasus
splainhinnang
S-PLUS
SPSS
stabiilne jaotusseadus
stabiilne olek
stabiilne protsess (jaotus)
stabiilsed Pareto jaotused
stabiilsus
stabiilsustest
Stacy jaotus
standardhälve (üksikväärtuse korral)
standardiseeritud hälve (üksikväärtuse korral)
standardiseeritud juhuslik suurus
standardiseeritud normaaljaotusega juhuslik suurus
standardiseeritud regressioonikordajad
standardiseeritud regressioonikordajad
standarditud suremusmäär
standardmõõt
standardne ladina ruut
standardne populatsioon
standardne rahvastik
standardse normaaljaotusega tunnus
standardskoor
standardviga
standardvõrrand
Stata
statistik
statistika
statistiline hüpotees
statistiline kollektiiv
statistiline otsustusfunktsioon
statistiline populatsioon
statistiline populatsioon
statistiline tolerantsipiir
statistiline tolerantsipiirkond
statistiline tolerantsivahemik
statistiline üldkogum
statistiliselt ekvivalentne blokk
statsionaarne jaotus
statsionaarne protsess
statsionaarne rahvastik
statsionaarsuse järk
Steineri kolmtipp
Steini kahe valimi protseduur
Steini paradoks
Stephani iteratiivne protsess
stereogramm
stereogramm
stereoloogia
STER-jaotus
s-test
Stevens-Craigi jaotus
Stirlingi jaotus
stohhastiline diferentseeruvus
stohhastiline häiring
stohhastiline integreeruvus
stohhastiline koonduvus
stohhastiline lähendamine
stohhastiline maatriks
stohhastiline mudel
stohhastiline pidevus
stohhastiline planeerimine
stohhastiline protsess
stohhastiline sõltuvus
stohhastiline suurus
stohhastiline testide võrdlemine
stohhastiline transitiivsus
stohhastiline tuum
stohhastiline
stohhastilised ohtruse mudelid
stohhastiliselt suurem või väiksem
strateegia
stratifitseerimine peale valikut
stratifitseerimine
stratifitseeritud valim
stress (mitmemõõtmelisel skaleerimisel)
struktuur
struktuuriparameetrid
struktuurivõrrand
Studenti haare
Studenti hüpotees
Studenti jaotus
Studenti suurim absoluuthälve
Studenti teisendus
Studenti test
Studenti t-jaotus
Sturgesi reegel
subjektiivne Bayesi järeldus
subjektiivne tõenäosus
subjektiivne valim
Subrahmaniami üldistatud nakkusjaotus
sügav stratifitseerimine
suhe
suhtarvude keskmine
suhte regressioon
suhtehinnangufunktsioon
suhteline (stiimuli) võimsus
suhteline dispersioon
suhteline efektiivsus
suhteline indeks
suhteline informatsioon
suhteline kogus
suhteline risk
suhteline sagedus
suhteline sagedus
suhteline täpsus
suhteskaala
SU-jaotused (Johnsoni jaotuste süsteemis)
Sukhatme d-statistik
Sukhatme test
suletud küsimus
sumbumisfaktor
sumbuv võnkumine
summaarne ruuthälve keskmise suhtes
summaarne ruutviga
summeerimine paarisarvu liidetavate kaupa
sümmeetria
sümmeetriline (kolmnurkne) kontingentsustabel
sümmeetriline eksponentjaotus
sümmeetriline faktorplaan
sümmeetriline jaotus
sümmeetriline ringjaotus
sümmeetriline stabiilne jaotusseadus
sümmeetriline test
sümmeetriline test
sümmeetriline valik
sündimuse gradient
sündimuskordaja
sündimuskordaja
sündmus
sündmuste ruum
sünni ja surma protsess
sünni, surma ja sisserände protsess
sünniprotsess
superefektiivsus
supermartingaal
supernormaaldispersioon
super-Poissoni jaotus
superponeeritud protsess
superponeeritud varieeruvus
suremuse hetkekordaja
suremuse vanuskordaja
suremuskordaja
suremustabel
surmavusmäär
süstemaatiline plaan
süstemaatiline ruut
süstemaatiline statistik
süstemaatiline valik
süstemaatiline valim
süstemaatiline varieeruvus
süstemaatiline viga
süstemaatiline
suunaandmed
suundumus
suurendada
suurim F-suhe
suurima entroopia meetod
suurima järeltihedusega vahemikud
suurima tõenäosuse hinnangufunktsioon
suurima tõepära meetod
suurte arvude seadus
suurus ja kuju
suurus
suurusega võrdeline valik
suurusega võrdeline valik
suvaline alguspunkt

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page