ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: P

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

paarikaupa sõltumatus
paarisvõrdlus
Paasche indeks
Paasche-Konüsi indeks
paigalviibimisaeg
paigutus (valimis)
paigutuseeskiri
paiknemiskeskpunkt
paiknemismõõt
paiknemisparameeter
paki hajuvus
Palgrave'i indeks
paljulahtriline tabel
Palmi funktsioon
Palmi teoreem
Papadakise meetodid
paralleelproov
parameeter
parameetri väärtus
parameetriline hüpotees
parameetriline planeerimine
parandatud moment
parandus üldkogumi lõplikkuse arvel
parandusindeks
paranduskontroll
parandustegur
päratu eeljaotus
päratu jaotus
parem sama järku nihke hinnangufunktsioon
Pareto indeks
Pareto indeks
Pareto jaotus
Pareto kõver
Pareto tüüpi jaotus
parim asümptootilise normaaljaotusega hinnangufunktsioon
parim hinnangufunktsioon
parim kooskõla
parim kriitiline piirkond
parim lineaarne nihketa hinnangufunktsioon
parim regulaarne asümptootiliselt normaalne hinnangufunktsioon
parim sobitus
päritavus
partii kvaliteedikaitse
partii lubatav praagiprotsent
partii
partii
Pascali jaotus
paukmüra
peaaegu kindel
peaaegu kindlasti
peaaegu kindlasti
peaaegu kõikjal
peaaegu parim lineaarne hinnangufunktsioon
peaaegu statsionaarne
peakomponendid
peamõju
Pearl-Readi kõver
Pearson-Durbini suhe
Pearsoni asümmeetriamõõt
Pearsoni hii-ruut-test
Pearsoni I tüüpi jaotus
Pearsoni II tüüpi jaotus
Pearsoni III tüüpi jaotus
Pearsoni IV tüüpi jaotus
Pearsoni IX tüüpi jaotus
Pearsoni korrelatsioonikordaja
Pearsoni kõver
Pearsoni kriteerium
Pearsoni V tüüpi jaotus
Pearsoni VI tüüpi jaotus
Pearsoni VII tüüpi jaotus
Pearsoni VIII tüüpi jaotus
Pearsoni X tüüpi jaotus
Pearsoni XI tüüpi jaotus
Pearsoni XII tüüpi jaotus
peatumisreegel
peavalim
peegeldav tõke
Peeki võrratus
pentaad-kriteerium
periodogramm
periood
perioodiline keskmiste erinevus
perioodiline normaaljaotus
perioodiline protsess
perioodiline võrejaotus
Perki jaotus
perkolatsiooniprotsess
permutatsioonitestid
personaalne tõenäosus
Peterburi mäng
Peterburi paradoks
Petersi meetod
pettekorrelatsioon
pettus
p-funktsioon
pidev jaotusseadus
pidev protsess
pidev üldkogum
pidevad valikueeskirjad
pidevus
pidevuse parandus
pidevust arvestav parandus
piiratud informatsiooni põhised meetodid
piiratud valimi jaotus punkt
piirkonna suurus (kriitilise piirkonna korral)
piisavus
pikaajaline trend
pikkajaline suundumus
piktogramm
pilootuuring
pilootvalim
piltjoonis
pindala võrreldavustegur
pindalavalik
Pitmani efektiivsus
Pitmani hinnangufunktsioon
Pitmani läheduskriteerium
Pitmani testid
Pitman-Morgani test
plaan tüüpi O:PP
plaan
plaani optimaalsus
plaanide Kroneckeri korrutis
plaani-intsidentsusmaatriks
plaanimaatriks
plaanivõrrand
Placketti ühtlane jaotus
plahvatusprotsess
plahvatusprotsessi stohhastiline diferentsiaalvõrrand
platseebo
põhjuslik ahelmudel
põhjuslikkus
Poisson-beeta jaotus
Poissoni binoomjaotus
Poissoni hajuvus
Poissoni hajuvusindeks
Poissoni homogeensustest
Poissoni jaotus
Poissoni jaotuse järgi kärbitud normaaljaotus
Poissoni klasterprotsess
Poissoni liitjaotus
Poissoni liitjaotus
Poissoni mets
Poissoni protsess
Poissoni suurte arvude seadus
Poissoni tõenäosuspaber
Poisson-Lexise jaotus
Poisson-Markovi protsess
Poisson-normaaljaotus
Poisson-Pascali jaotus
Politz-Simmonsi tehnika
Pollaczek-Hintšini valem
Pollaczeki valem
Pollaczek-Spitzeri samasus
polühooriline korrelatsioon
polükei
polünomiaalne trend
polünoomtrend
Pólya jaotus
Pólya pöördjaotus
Pólya protsess
Pólya teist järku jaotusfunktsioon
Pólya teoreem
Pólya-Aeppli jaotus
Pólya-Eggenburgeri jaotus
pool-Cauchy jaotus
poolhaare
poolitatud põlluribade plaan
poolitusjoon
poolitusmeetod
poolkeskmiste meetod
poolkordustega plaan
poolkvartiilhaare
pool-ladina ruut
poollogaritmiline graafik
pool-Markovi protsess
poolmartingaal
pool-normaaljaotus
pool-normaaljaotuse graafik
pool-normaaljaotuse tõenäosuspaber
poolstabiilne jaotusseadus
poolstatsionaarne protsess
poolulatus
poolvariogramm
pööramine
pööratav plaan
pööratav plaan
pööratav suhe
pööratavusindeks
pööratavustest
pööratavustest
pöördenurga jaotus
pöördepunkt
pöördjaotus
pöörd-järjendkorrelatsioon
pöördmoment
pöörd-multinoomvalik
pöördnormaaljaotus
pöörd-normaalskoori test
pöördpolünomiaalne
pöördpolünoom
pöördtõenäosus
pöördvalik
pööre
populatsioon
populatsioonigeneetika
positiivne asümmeetria
positiivne binoomjaotus
positiivne hüpergeomeetriline jaotus
positiivne järskus
positiivne korrelatsioon
Potthoffi test
praagiosa
Priestly P (lambda)-test
probit
probitregressiooni joon
Procrustese meetod
profiilianalüüs
prognoos
prognoositud tunnus
prognostiline tõepära
progresseeruv keskmine
progresseeruvalt tsenseeritud valik
projektsioon
proov
protokoll
protseduurinihe
protseduuriviga
protsentdiagramm
protsentiil
protsentiil
protsentjaotus
protsentpunkt
protsentuaalne standardhälve
pseudofaktor
pseudofaktorplaan
pseudojuhuslik valik
pseudojuhuslikud arvud
pseudokorrelatsioon
pseudo-ladina ruut
pseudo-Markovi ahel
pseudo-pöörd- (maatriks)
pseudospekter
psii-funktioon
psii-ruut-statistik
p-statistikud
psühholoogiline tõenäosus
puhas strateegia
puhas tekkeprotsess
puhitatud jaotused
puhitustegur
puhtjuhuslik protsess
punkt-binomiaalne
punkt-biseriaalne korrelatsioon
punkthindamine
punktprotsessid
punktvalik
püsihajuv
püsijärsk
püsisümmeetriline
püsiv olek
püsiva asümmeetriaga
püsiva järskusega
püsivus
puu
püüdmise-tabamise valik
p-väärtus

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page