ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: N

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

naasev olek
naasmisaeg
naasmisaeg
naasmisolekud
naasmisperiood
näiv ravim
näivkorrelatsioon
näivkorrelatsioon
näivseos
nakkusjaotus
neelamisjaotused
neelamispiirkond
neelav Markovi ahel
neelav olek
neelav tõke
neeldejaotused
neeldepiirkond
negatiivne binomiaalne liitjaotus
negatiivne binoomjaotus
negatiivne eksponentjaotus
negatiivne faktoriaalne multinoomjaotus
negatiivne hüpergeomeetriline jaotus
negatiivne järskus
negatiivne korrelatsioon
negatiivne multinoomjaotus
negatiivsed momendid
nelinurk
neljavälja sagedustabel
neljaväljafunktsioon
neljaväljakorrelatsioon
neljaväljatabel
neutraalkõver
neutraalsus
neutraalsuspiirkond
neutraalsustaseme indeks
Newman-Keulsi test
Newton-Raphsoni meetod
Neymani ψ2-test
Neymani A-tüüpi jaotus
Neymani B-tüüpi jaotus
Neymani C-tüüpi jaotus
Neymani faktoriseerimisteoreem
Neymani jaotuse Beall-Rescia üldistus
Neymani kitsaimad nihketa usaldusvahemikud
Neymani mudel
Neymani paigutus
Neymani psii-ruut-test
Neyman-Pearsoni lemma
Neyman-Pearsoni teooria
Neyman-Scotti mudel
nidusus
nidusus
nihe allapoole
nihe
nihestustest
nihkega hinnangufunktsioon
nihkega test
nihkega valim
nihketa hindamisvõrrand
nihketa hinnangufunktsioon
nihketa kriitiline piirkond
nihketa test
nihketa usaldusvahemikud
nihketa vähima normi ruuthinnang
nihketa valim
Noetheri tsüklilise trendi test
nomogramm
nõrgalt statsionaarne protsess
nõrgalt statsionaarne
nõrgumisprotsess
normaaldispersioon
normaalhälve
normaaljaotus
normaaljaotuse jaotusfunktsioon
normaaljaotuse test
normaaljaotusega võrdne järskus
normaalkontroll
normaalskooride ooteväärtuste test
normaalskooride testid
normaal-tõenäosuspaber
normaalvõrrandid
normaliseerimine
normeerimine
normimine
normit
NORMIX (programm normaaljaotuse segude töötlemiseks)
nullhüpotees
nulljärskus
nullklassita negatiivne binoomjaotus
nullsiirdeolek
nullsumma mäng
nurgatest (hajuvusdiagrammil)
nurkmuutujad
nurkteisendus
Nyquisti sagedus
Nyquisti vahemik
Nyquist-Shannoni teoreem

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page