ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

maagilise ruudu plaan
määr
määratud (konstantsete) mõjudega mudel
määratusekordaja
määrav kontrast (suhe)
maatriksvalik
Macaulay valem
madalaima tasemega klaster
madalamat järku nihke hinnangufunktsioon
Madow-Leipniki jaotus
Mahalanobise kaugus
mähis-riskifunktsioon
mähis-võimsusfunktsioon
mähitud Cauchy jaotus
mähitud jaotus
mähitud normaaljaotus
mähitud Poissoni jaotus
mahuvalik
maksimin-kriteerium
Mallows Cp-statistik
mänguri laostumine
mänguteooria
Mann-Kendalli test
Mann-Whitney test
Mantel-Haenszeli test
Marcinkiewiczi teoreem
marginaaljaotus
marginaalkategooria
marginaalne klassifikatsioon
märgitest
Markovi ahel
Markovi hinnang
Markovi protsess
Markovi taastumisprotsess
Markovi väli
Markovi võrratus
Marshall-Edgeworth-Bowley indeks
Marshall-Olkini jaotus
martingaal
maskeerimisefekt
massiiv
mastaabiparameeter
matemaatiline ootus
Mauchly test
Maxwell-Boltzmanni statistikud
Maxwelli jaotus
McNemari test
mediaan
mediaanefektiivne doos
mediaanjoon
mediaankeskpunkt
mediaanletaalne annus
mediaanmõjus annus
mediaan-nihketa usaldusvahemik
mediaan-nihketus
mediaanregressioonijoon
mediaansuund
mediaantest
Mellini teisendus
Merrington-Pearsoni lähend
meta-analüüs
metameeter
M-hinnang
Milleri jackknife-test
Milleri jaotus
Millsi suhe
minimakshinnang
minimaks-kahju printsiip
minimaks-printsiip
minimaks-strateegia
Minkowski võrratus
mitme võrrandiga mudel
mitmeastmeline hindamine
mitmeastmeline valik
mitmeastmeline valim
mitmefaasiline protsess
mitmefaasiline valik
mitmefaktoriline plaan
mitmekesisuse indeks
mitmemõõtmeline analüüs
mitmemõõtmeline astak-märgitest
mitmemõõtmeline astmerea jaotus
mitmemõõtmeline beetajaotus
mitmemõõtmeline binoomjaotus
mitmemõõtmeline Burri jaotus
mitmemõõtmeline eksponentjaotus
mitmemõõtmeline F-jaotus
mitmemõõtmeline hüpergeomeetriline jaotus
mitmemõõtmeline hüpergeomeetriline pöördjaotus
mitmemõõtmeline jaotus
mitmemõõtmeline kvaliteedikontroll
mitmemõõtmeline moment
mitmemõõtmeline multinoomjaotus
mitmemõõtmeline negatiivne binoomjaotus
mitmemõõtmeline negatiivne hüpergeomeetriline jaotus
mitmemõõtmeline normaaljaotus
mitmemõõtmeline normaaljaotus
mitmemõõtmeline Pareto jaotus
mitmemõõtmeline Pascali jaotus
mitmemõõtmeline Poissoni jaotus
mitmemõõtmeline Pólya jaotus
mitmemõõtmelised protsessid
mitmemõõtmelised Tšebõševi võrratused
mitmene dispersioonanalüüs
mitmene haardeulatuse test
mitmene kihitamine
mitmene klassifikatsioon
mitmene korrelatsioonikordaja
mitmene Markovi protsess
mitmene mittelineaarne korrelatsioon
mitmene osakorrelatsioonikordaja
mitmene otsustus
mitmene otsustusülesanne
mitmene Poissoni jaotus
mitmene Poissoni protsess
mitmene regressioon
mitmene tulpdiagramm
mitmene valik
mitmese silumise meetod
mitmesed juhuslikud alguspunktid
mitmesed otsustusmeetodid
mitmesed võrdlused
mitmetasemelised pidevad valikueeskirjad
mitmetipuline jaotus
mitmeväljakorrelatsioon
Mitscherlichi võrrand
mitte valikuviga
mittedünaamiline mudel
mitteefektiivne statistik
mittejuhuslik jaotus
mittejuhuslik trend
mittejuhuslik valim
mittekirjeldatuse kordaja
mittekooskõla
mittelineaarne korrelatsioon
mittelineaarne mudel
mittelineaarne regressioon
mittelineaarne trend
mittelubatav hinnangufunktsioon
mittemääratuse kordaja
mittemõjus hinnangufunktsioon
mittenormaalne kõver
mittenormaalse jaotusega üldkogum
mittenormaalsus
mittenormaalsus
mittenormaalsuse indeks
mitte-nullhüpotees
mitteortogonaalsed andmed
mitteparameetriline
mitteparameetrilised tolerantsipiirid
mitteparameetrilised usaldusvahemikud
mittepidev muutuja
mittepidev protsess
mitteregulaarne hinnangufunktsioon
mittereliaablus
mitte-ring-statistik
mittesarnasus
mittesfääriline normaaljaotus
mittesingulaarne jaotus
mittestatsionaarne juhuslik protsess
mittestatsionaarne spekter
mittetäielik beetafunktsioon
mittetäielik blokk
mittetäielik gammafunktsioon
mittetäielik ladina ruut
mittetäielik loendus
mittetäielik mitmese reaktsiooniga plaan
mittetäielik moment
mittetõepära suhe
mittetsentraalne χ²-jaotus
mittetsentraalne beetajaotus
mittetsentraalne F-jaotus
mittetsentraalne hii-ruut-jaotus
mittetsentraalne mitmemõõtmeline beetajaotus
mittetsentraalne mitmemõõtmeline F-jaotus
mittetsentraalne t-jaotus
mittetsentraalne usaldusvahemik
mittetsentraalne Wisharti jaotus
mittetsentraalsuse parameeter
mittevastamine
mittevõrdelised alamklasside sagedused (tasakaalustamata dispersioonimudeli korral)
mittevõrdsuse kordaja
m-järjestuse probleem
modaalsus
modifitseeritud binoomjaotus
modifitseeritud eksponentkõver
modifitseeritud keskväärtus
modifitseeritud kontrollipiirid
modifitseeritud ladina ruut
modifitseeritud normaaljaotused
modifitseeritud normaaljaotused
modifitseeritud ruutkeskmine järjestikune vahe
modifitseeritud von Neumanni suhe
mõju
mõjude eristamatus
mõjujoon
mõjukad punktid
mõjukus
mõjus hinnangufunktsioon
mõjus test
mõjususkordaja
moment
momente genereeriv funktsioon
momentide hinnangufunktsioon
momentide maatriks
momentide meetod
momentide suhe
monotoonne regressioon
monotoonne struktuur
monotoonne tõepärasuhe
Monte-Carlo meetod
mood
Mood-Browni hindamine
Mood-Browni mediaantest
mõõdetav tunnus
Moodi W-test
moodväärtus
Moore-Penrose'i pöördmaatriks
Morani teststatistik
Morgensterni jaotused
Mortara valem
Mosese astakulaadne hajuvustest
Mosese test
Mostelleri k valimi libisemistest
mõttetu korrelatsioon
m-s väärtus
m-statistik
mudel
mudeli spetsifikatsioonist (valikust) tingitud nihe
multi-binoomtest
multikollineaarsus
multilineaarne protsess
multimodaalne jaotus
multinomiaaljaotus
multinoomjaotus
multiplikatiivne protsess
müra
müraparameetrid
murdepunkt
murdepunkti mudelid
Murthy hinnangufunktsioon
muteeruvus
muuthajuv
muutjärsk
muutjärsk
muutkonna klassifitseerimine
muutlikkus
muutsümmeetriline
muutuja teisendamine
muutuja
muutujad)
muutujate liitmine
muutuv valikuosa
muutuva asümmeetriaga
muutuva järskusega
muutuva järskusega
muutuva suurusega partiide plaan
muutuva tõenäosusega valik
muutuva tüübiga

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page