ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: L

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

L2-seoseskeem
laadung
Lachenbruchi meetod
ladina kaasruudud
ladina kuup
ladina ristkülik
ladina ruudu liigid
ladina ruut
ladina ruutude teisenduste pere
Lagrange'i kordajate test
Laguerre'i polünoomid
lähedusanalüüs
lähedusteoreem
lähendusviga
lähima naabri klasterdus
lähima naabri meetodid
lahjendusjada (mikrobioloogiliste katsete korral)
lahknevus
lahknevuskordaja
lahter
lahtine järjendskeem
lahtine küsimus
lahtised klassid
lahtrimudel
lahtrisagedus
lahutamine segukomponentideks (heterogeensetes jaotustes)
lahutus
lahutuv tasakaalus mittetäielik blokk-plaan
lahutuvad plaanid
lambdagramm
lambda-kriteerium
Lancasteri hii-ruudu lahutus
Langevini jaotused
laostumise ülesanded
Laplace-Gaussi jaotus
Laplace'i jaotus
Laplace'i järgnevusseadus
Laplace'i lähend
Laplace'i teisendus
Laplace'i teoreem
Laplace-Lévy teoreem
Laspeyresi indeks
Laspeyres-Konüsi indeks
latentne struktuur
latentne tunnus
latentsete tunnuste identifitseerimisprotsess
Laurenti protsess
lauskontroll
lävemudel
läveteoreemid
läveväärtus
lävima (Markovi ahelate teoorias)
läviv klass (Markovi ahelate teoorias)
Legendre'i polünoomid
legit
Lehmanni alternatiivid
Lehmanni test
Leslie maatriks
Leslie test
letaalsusmäär
levimus
levimusmäär
Lévy esitus
Lévy teoreem
Lévy-Craméri teoreem
Lévy-Hintšini esitus
Lévy-Pareto jaotus
Lexise hajuvus
Lexise jaotused
Lexise suhe
Lexise teooria
L-hinnangufunktsioon
libatöötlus
libatunnus
libavaatlus
libisev aastakeskmine
libisev geomeetriline keskmine
libisev haare
libisev keskmine häiring
libisev keskmine
libisev kogusumma
libisev sesoonhajuvus
libiseva keskmise meetod
libiseva keskmise mudel
libiseva keskmise protsess
libiseva summeerimise protsess
libisevad kaalud
lihthüpotees
lihtne juhuslik valik
lihtne juhuvalik
lihtne mittenormaalne kõver
lihtne võreplaan
lihtstruktuur
lihtvalim
liiane muutuja
liiasusega muutuja
liigendatud elementide meetod
liigendatud elementidega plaan
liigendatud elementidega segaplaan
liigitus
liiklusintensiivsus (ooteajaülesandes)
liikuja-püsija mudel
liikuva vaatleja tehnika
liithüpotees
liitindeks
liitindeks
liitjaotus
liitkatse
liitmudel
liit-sagedusjaotus
liittabel
liittest
liit-tulpdiagramm
liitvalikudisain
liitvalikuskeem
Lillieforsi test
Lincolni indeks
Lindeberg-Felleri teoreem
Lindeberg-Lévy teoreem
Lindley integraalvõrrand
Lindley teoreem
lineaarhüpotees
lineaarne diskriminantfunktsioon
lineaarne hinnangufunktsioon
lineaarne kitsendus
lineaarne korrelatsioon
lineaarne logistiline regressioon
lineaarne mudel
lineaarne piisavus
lineaarne planeerimine
lineaarne protsess
lineaarne regressioon
lineaarne ruutkeskmine regressioon
lineaarne struktuurisuhe
lineaarne süstemaatiline statistik
lineaarne suurima tõepära meetod
lineaarne trend
lineaarse tõrkemääraga jaotus
lineo-normaaljaotus
linkimine
Lipschitzi tingimus
lisaandmed
lisainformatsioon
lisaperioodiga ümberlülitusega plaan
lisatasakaal
LISREL-mudelid
Ljapunovi teoreem
Ljapunovi võrratus
Lloydi meetod
loend
loend
loendav jaotus
loendav protsess
loendivalim
loendus korduva taastabamise põhjal
loendustunnus
logaritmiline astaktest
logaritmiline F-jaotus
logaritmiline hii-ruut-jaotus
logaritmiline normaaljaotus
logaritmiline teisendus
logaritmilise rea jaotus
logaritmilised kumerad tolerantsipiirid
logaritmilised riskimäärad (riskisuhted)
logaritmskaalal graafik
logaritmteisendus
log-F-jaotus
log-gamma jaotus
logistiline jaotus
logistiline kõver
logistiline protsess
logistiline regressioon
logit
logitregressioon
loglineaarsed mudelid
loglogistiline jaotus
log-log-teisendus
lognormaaljaotus
lognormaalne jaotus
lognormaalne
lohk
lõigatud jaotusservade parandus
lõikamine
lokaalne asümptootiline efektiivsus
lokaalne miinimum
lokaalne statistik
lokaalselt asümptootiliselt rangeim test
lokaalselt asümptootiliselt võimsaim test
lokaalselt võimsaim astaktest
Lomaxi jaotus
longituudandmete dispersioonanalüüs
loomulik kaas-aprioorne (jaotus)
loosivalik
lõpetav otsus
lõplik arkussiinuse jaotus
lõplik Markovi ahel
lõplik populatsioon
lõplik üldkogum
lõpmatu jaotatavus
lõpmatu populatsioon
lõpmatu üldkogum
Lorenzi kõver
loteriivalik
Lotka-Volterra võrrandid
Lowe indeks
L-statistikud
L-statistikud
L-testid
lubatav hinnangufunktsioon
lubatav hinnangufunktsioon
lubatav hüpotees
lubatav otsustusfunktsioon
lubatav praakeelementide arv (partiis)
lubatav strateegia
lubatav test
lubatavad arvud
lubatavad vead
lühendatud
lühiajaline võnkumine
lühimad usaldusvahemikud
lumepallivalik
Lyttkensi parandus

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page