ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: K

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

k valimi probleem
kaal
kaalufunktsioon
kaalukordaja
kaalumata keskmine
kaalumata keskmiste meetod
kaalunihe
kaalutud blokktest
kaalutud indeks
kaalutud keskmine
kaaluv disain
kaaluv plaan
käänupunkt alla (aegreas)
käänupunkt üles (aegreas)
kaasamisindeks
kaasaprioorne
kaasjaotus
kaasjärjestus
kaasklass
kaasnev (selgitav) tunnus
kaasnevus
kaasspekter
Kagan-Linnik-Rao teoreem
kahanev risk
kahe faktori teooria
kaheastmeline vähimruutude meetod
kaheastmeline valim
kahefaasiline valik
kahefaktoriline mudel (dispersioonanalüüsis)
kahekäeline bandiit
kahekordne mõjude eristamatus
kahekordne valik
kaheksjaotamise meetod
kahemõõtmeline beetajaotus
kahemõõtmeline binoomjaotus
kahemõõtmeline Cauchy jaotus
kahemõõtmeline dihhotoomia
kahemõõtmeline diskreetne jaotus
kahemõõtmeline eksponentjaotus
kahemõõtmeline F-jaotus
kahemõõtmeline gammajaotus
kahemõõtmeline hüpergeomeetriline jaotus
kahemõõtmeline II tüüpi jaotus
kahemõõtmeline jaotus
kahemõõtmeline klassifikatsioon
kahemõõtmeline logaritmiline jaotus
kahemõõtmeline logaritmilise rea jaotus
kahemõõtmeline märgitest
kahemõõtmeline multinoomjaotus
kahemõõtmeline multinoomjaotus
kahemõõtmeline negatiivne binoomjaotus
kahemõõtmeline normaaljaotus
kahemõõtmeline Pareto jaotus
kahemõõtmeline Pascali jaotus
kahemõõtmeline Poissoni jaotus
kahemõõtmeline Studenti jaotus
kahemõõtmeline ühtlane jaotus
kahepoolne test
kahepoolne test
kahesuunaline logaritmpaber
kahetipuline jaotus
kahju
kahjulik muutuja
kahjumaatriks
Kaiser-Guttmanni kriteerium
kaks korda kaks sagedustabel
kaks korda võetud valim
kaldnurkne faktor
kalibreerimine
Kalmani filter
kamakaviisiline valik (suurte koguste kaupa)
Kamati test
kanali vabadusastmed
kandev muutuja
kanooniline juhuslik suurus
kanooniline korrelatsioon
kanooniline maatriks
kanooniline tunnus
Kantorovitši teoreem
kantregressioon
kaofunktsioon
kaomaatriks
kaoprotsess
Kaplan-Meieri hinnangufunktsioon
Kapteyni jaotus
Kapteyni teisendus
karakteristika
karakteristlik funktsionaal
karakteristlik funktsioon
karakteristlik
Kärberi meetod
kärbitud aegread
kardioidjaotus
karpdiagramm
kärpimine (tugev)
kärpimine
karp-vurrud-diagramm
kartogramm
käsitlus
käsitluse faktorile vastav keskruut (dispersioonanalüüsis)
kaskaadprotsess
kasufunktsioon
kasulikkuse teooria
kasvav riskimäär
kasvav tõrkelisus
kasvav tõrkemäär
kasvujoon
kasvukõver (logistiline)
kasvukõver
katastroofiteooria
kategooria
kategoriaalne jaotus
katkestatud jaotus
katkestatud jaotused
katkestatud kontroll
katkestatud vaatlusjada
katkestus (küsitlemisel)
katkestuspunkt
katkev protsess
katse
katse
katselapp
katseplaan põlluviljade jaoks
katseühik
katseviga
katusemaatriks
katvus
katvusülesanded
kaudne standardimine
kaudne vähimruutude meetod
kaudne valik
kaugtaju
kaugus
kauguse jaotused
kausaaljaotus
kausaalsus
Kayser-Meyer-Olkini valiku adekvaatsusmõõt
keeldumismäär
kehamassiindeks
kellakõver
kellukesekujuline kõver
Kendalli τ
Kendalli kooskõlakordaja
Kendalli S-skoor
Kendalli tau
Kendalli tau
Kendalli terminoloogia
kepster
keskmine absoluutviga
keskmine ebatäpsus
keskmine haare
keskmine hälve
keskmine järjestikune vahe
keskmine kontrollimaht
keskmine kontrollimise kestus
keskmine pool-ruut erinevus
keskmine praagi osakaal
keskmine probitvahe
keskmine sfääriline suund
keskmine suund
keskmine trigonomeetriline hälve
keskmine vahe
keskmine valimimaht (reaktsioonini)
keskmine väljundkvaliteedi piir
keskmine väljundkvaliteedi tase
keskmine
keskmise astaku meetod (võrdsete astakute korral)
keskmise juurhinnangufunktsioon
keskmise kriitilise väärtuse meetod
keskmise kvaliteedi kaitse
keskmise parandus (rühmitamise arvel)
keskmise tiheduse joon
keskmise tõepära hinnangufunktsioon
keskmise valimimahu funktsioon
keskmise valimimahu kõver
keskmoment
keskne tendents (jaotusel)
keskosa keskmine (jaotuses)
keskruut
keskväärtus
keskväärtus
keskväärtuste aditiivsus
Kesteni protsess
Kiefer-Wolfowitzi protsess
kihitamine peale valikut
kihitamine
kiht
kihtdiagramm
kihtvalim
kiilplaanid
kiire Fourier' teisendus
kiireima tõusu meetod
kimpgraafiku analüüs
kindlus samaväärsuse
kinnine järjendskeem
kinnine küsimus
kinnised järjend-t-testid
kinnitav faktoranalüüs
kinnitus
kirje linkimine
kirje sidumine
kirjeldav statistika
kirjeldav uuring
kirjeldavad indeksid
kirjete testimine
kitsendamata juhuslik valim
kitsendatud hii-ruut-test
kitsendatud järjendprotseduur
kitsendatud suurim tõepära
kitsendus
k-keskmiste meetod
k-klassi hinnangufunktsioon
klass
klass
klassi keskpunkt
klassi kood
klasside ühendamine
klassidevaheline dispersioon
klassifikatsioon
klassifikatsioonistatistik
klassifitseerimata sagedustabel
klassisagedus
klassisisene dispersioon
klassisisene korrelatsioon
klaster
klasteranalüüs
klasterdama
klasterdamine
klasterdus
klasterprotsess
klastervalik
klastri randomiseeritud uuringus
kliiniline uuring
kliinilised katsed
Klotzi test
Knoxi test
Knut Viki ruut
kobar
kõdunud jaotus
kõdunud jaotus
koefitsient
koguseindeks
kohandamata moment
kohendamine
kohendatud keskmine
koherentne struktuur
koherentsus
koherentsus
koherentsusprintsiip
kohordi elukestustabel
kohordi elutabel
kohordisisene juhtkontolluuring
kohort
kohortuuring
kõigi paarisregressioonimudelite koostamine
kõikne uuring
kõikse loendi jaotus
kõikvõimalike alamhulkade regressioon
kokkusurutud piirid
kollektiiv
kollektiivsete hinnangute meetod
kollineaarsus
kolmandat liiki viga
kolme kaasklassiga kuupplaanid
kolmeastmeline vähimruutude protseduur
kolmemõõtmeline võre
kolmepunktikatse
kolmepunktiproov
kolmikvõrdlused
kolmikvõre
kolmnurgatest
kolmnurkjaotus
kolmnurkne hulgiseotud blokk-plaan
kolmnurkne plaan
kolmnurkne seoseskeem
kolmnurkselt seotud blokid
Kolmogorovi aksioomid
Kolmogorovi esitus
Kolmogorovi kolme rea teoreem
Kolmogorovi teoreem
Kolmogorovi võrrandid
Kolmogorovi võrratus
Kolmogorov-Smirnovi jaotused
Kolmogorov-Smirnovi test
kombinatoorikameetodid
kombinatoorikatest
kombinatsioonide arvuga kaalutud astmekeskmine
kommunaliteet
kompaktne (järjekorranumber) klastri
kompenseeriv viga
komplekskatse
kompleksne (kompleksarvuline) Gaussi jaotus
kompleksne demodulatsioon
kompleksne mittenormaalne kõver
kompleksne Wisharti jaotus
komplekstabel
kompleksühik
komponentanalüüs
konfiguratsioon
konfirmatiivne faktoranalüüs
konformsus
konkureerivad riskid
konkurentsiprotsess
konkurentsriskid
konservatiivne test
konservatiivne usaldusvahemik
kontingentsus
kontingentsusjaotus
kontingentsuskordaja
kontingentsustabel
kontrast
kontroll kvalitatiivse omaduse alusel
kontroll kvantitatiivsete tunnustega
kontroll
kontrollimaht
kontrollimisdiagrmm
kontrollipiirid
kontrollkaart
kontsentratsioon
kontsentratsiooniellips
kontsentratsiooniindeks
kontsentratsioonijoon
kontsentratsioonikordaja
kontsentratsiooniparameeter
Konüsi indeks
Konüsi tingimused
konvolutsioon
koonduvus mõõdu järgi
koonduvus tõenäosuse järgi
Koopman-Darmois' pere
koosinusjaotus
koosjärjestatavad suurused
kooskõla
kooskõla-aste
kooskõlakordaja
kooskõlaline valim
kooslus
kooslustabel
koosmõju järk
koosmõju
koosmõjukomponent
kordaja
kordajate järk
kordus
kordus
korduskülastus (küsitlusel)
kordusmõõtmistega disain
kordusmõõtmistega plaan
kordusuuring
korduvate rühmadega valikuplaan
korduvlogaritmi seadus
kõrgemat järku kreeka-ladina ruut
kõrgemat järku puutumine
Koroljuki teoreem
korrelatiivne sõltuvus
korrelatsioon
korrelatsioon
korrelatsioon
korrelatsiooni alahinnang (sõltumatute vaatlusvigade tõttu)
korrelatsiooniindeks
korrelatsioonikordaja
korrelatsioonimaatriks
korrelatsioonipind
korrelatsioonisuhe
korrelatsioonitabel
korrelatsiooniväli
korrelogramm
korrespondentsanalüüs
korrigeerimata moment
korsettjaotus
kõrvalparameeter
Kounias' võrratus
kovariant
kovariatsioon
kovariatsioon
kovariatsioonanalüüs
kovariatsiooni mõttes statsionaarne protsess
kovariatsioonifunktsioon
kovariatsioonimaatriks
kovariatsioonituum
kovarimin-meetod
kõvera sobitamine
kreeka-ladina ruut
Krige meetodil interpoleerimine
kriitiline joon
kriitiline piirkond
kriitiline suhe
kriitiline väärtus
kriteerium
kriteeriumi maht
Kroneckeri maatrikskorrutis
krüpto-deterministlik protsess
Kruskali statistik
Kruskal-Wallise test
k-statistikud
k-suhe
k-suhte test
k-suhte t-test
K-test
Kuder-Richardsoni valem
kuhjumisprotsess
kuhjunud hälve
kuhjunud summa jaotus
kuhjunud viga
Kuiperi statistik
kujundifunktsioon
kujundite eristamine
kujuparameeter
kujutisanalüüs
kujutletavad valikukihid (süstemaatilise valiku korral)
küllastatud mudel
küllastatus
küllastumine
küllastunud mudel
Kullback-Leibleri informatsioon
Kullback-Leibleri kaugusfunktsioon
kulunud ooteaeg
kummutamise viga
kummutamisjoon
kumulant
kumulant
kumulante genereeriv funktsioon
kumulatiivhaigestumus
kumulatiivne hälve
kumulatiivne hii-ruut-statistik
kumulatiivne jaotusfunktsioon
kumulatiivne keskmine
kumulatiivne protsess
kumulatiivne sageduse (tõenäosuse) kõver
kumulatiivne sagedusfunktsioon
kumulatiivne tõenäosusfunktioon
kumulatiivne viga
kumulatiivsumma jaotus
kumulatiivsummade graafik
küsimustik
küsitleja põhjustatud nihe
küsitleja viga
küsitlus
kuuepunktikatse
kuukeskmine
kuupvõre
kuupvõreplaan
kvaasihaare
kvaasikompaktne klaster
kvaasi-Markovi ahel
kvaasimediaan
kvaasi-Newtoni meetodid
kvaasinormaalvõrrandid
kvaasisõltumatus
kvaasitõepära hinnangufunktsioon
kvaasitõepära
kvadranditest
kvadrantsõltuvus
kvadrinormaaljaotus
kvalitatiivne tunnus
kvalitatiivsed andmed
kvaliteedi kontroll
kvaliteedi kontrolli kaart
kvaliteedi ohje
kvaliteedi tagasilükkamistase
kvaliteedi vastuvõtutase
kvaliteetne ühik (kvaliteedi kontrollimisel)
kvantiil
kvantitatiivne funktsioontunnus
kvantitatiivne reaktsioon
kvantitatiivsed andmed
kvartiil
kvartiil-asümmeetriakordaja
kvartiilhaare
kvartiilhajuvus
kvartiilhälve
kvartiilsuunad
kvartimaks-pööre
kvartimin-pööre
kvintiilid
kvootvalim

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page