ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: H

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

hääletamisteooria
haardediagramm
haardekaart
haardekese
haardevahemiku keskpunkt
haare
hägusate hulkade teooria
häiringukordaja
häiritud harmooniline protsess
häiritud võnkumine
häiritustehnikad
hajutatud viitaeg
hajuvus
hajuvus
hajuvus
hajuvusdiagramm
hajuvusindeks
hajuvuskordaja
hajuvust stabiliseeriv teisendus
hajuvusvoo analüüs
hälbima
hälbimisprotsess
hälbimus
Haldane erinevusmõõdud
halvasti määratud
hälve
hälvete ruutude summa
Hammersley-Cliffordi teoreem
Hammingi meetodil silumine
Hanni meetodil silumine
Hardy summeerimismenetlus
Hardy-Weinbergi seadus
Hardy-Weinbergi tasakaal
hargnev Markovi protsess
hargnev Poissoni protsess
hargnev protsess
hargnev taastumisprotsess
Harley lähend
harmooniline analüüs
harmooniline jaotus
harmooniline keskmine
harmooniline protsess
harmooniline regressioon
harmooniliste komponentide ringdiagramm (aegrea korral)
Harrise ekslemine
Hartley test
Hartley-Rao skeem
harude ja tõkete meetodid
Hastingsi lähendid
Hausdorffi dimensioon
hävimisprotsess
hävitav test (kvaliteedi kontrollimisel)
Hellingeri kaugus
Helly esimene teoreem
Helly-Brey teoreem
Helmerti jaotus
Helmerti kriteerium
Helmerti teisendus
Hermite'i jaotus
heteroskedastne
hetkeolek
Heywoodi juhtum
Hhn(x)-funktsioon
hierarhia
hierarhiline disain
hierarhiline klassifikatsioon
hierarhiline klasterdusmeetod
hierarhiline plaan
hierarhiline rühmituv plaan
hierarhiline sünni ja surma protsess
hierarhiline tasakaalus mittetäielik blokk-plaan
hierarhiline tekke ja kao protsess
hierarhiline valik
hierarhilised hüpoteesid
hii-jaotus
hii-jaotuse graafik
hii-ruudu aditiivsus
hii-ruudu lahutus
hii-ruut-jaotus
hii-ruut-meetrika
hii-ruut-statistik
hii-ruut-test
hii-statistik
hindama
hindamine
hindamisvõrrand
hinna kompensatsiooniindeks
hinnafunktsioon
hinnaindeks
hinnang
hinnangu standardviga
hinnangufunktsioon
hinnangufunktsiooni suhteline efektiivsus
hinnangunihe üles
hinnanguviga
hinnasuhe
hinnatav
Hintšini teoreem
histogramm
hobusekabja efekt (graafilisel analüüsil)
Hodges-Ajne test
Hodgesi kahemõõtmeline märgitest
Hodges-Lehmanni ühe valimi hinnangufunktsioon
Hoeffdingi C1-statistik
Hoeffdingi sõltumatuse test
Hoeffdingi võrratus
hõivatusperiood
hõivatusprobleemid
Hölderi võrratus
Hollanderi kahemõõtmeline sümmeetriatest
Hollanderi paralleelsustest
Hollander-Proschani test uus parem kui vana
Holti meetod
homofiilsusindeks
homogeenne protsess
homogeensus
homoskedastne
Horvitz-Thompsoni hinnangufunktsioon
Hotellingi T²
Hotellingi T²-jaotus
Hotellingi test (sõltuvad korrelatsioonid)
Householderi kolmikdiagonaliseerimine
Huberi hinnangufunktsioon
Hudson-Kreitman-Aguadei test
hulgispekter
hulkristplaanid
Hunt-Steini teoreem
hüperboolne seekansjaotus
hüpereksponentjaotus
hüpergeomeetriline jaotus
hüpergeomeetriline liitjaotus
hüpergeomeetriline ooteaja jaotus
hüpergeomeetriline pöördjaotus
hüperkuup
hüpernormaalne hajuvus
hüpernormaalsus
hüper-Poissoni jaotus
hüper-sfääriline normaaljaotus
hüpoteeside kontroll
hüpoteetiline üldkogum
hüppemaatriks
hüppestatistik
hüppevaba protsess

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page