ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: E

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

ebaaus protsess
ebainformatiivne eeljaotus
ebakõla
ebakõlaline valim
ebakorrapärane kollektiiv
ebasümmeetria
ebatüüpiline karakteristik
ebavõrdsed alamklassid
Edgeworthi indeks
Edgeworthi rida
eeldatav eluiga
eelistusindeks
eelistuspiirkond
eelistustabel
eelistustsoon
eelnevustest
eeltõenäosus
eeluuring
eesmärgipärane valim
eetika
efektiivne haare
efektiivne hinnangufunktsioon
efektiivne variatsiooniulatus
efektiivseim hinnangufunktsioon
efektiivsus
efektiivsusekvivalents
efektiivsusindeks
efektiivsustegur
ehetüki efekt
Ehrenfesti mudel
Eisenharti mudelid
eksogeenne tunnus
ekspertsüsteem
eksponentjaotus
eksponentjaotuste pere
eksponentjaotuste segu
eksponentkõver
eksponentregressioon
eksponentsiaalse hajutatus mudel
eksponentsilumine
ekstensiivne valik
ekstrapolatsiooni prognoosimine
ekstrapolatsiooni
ekstremaalne intensiivsus
ekstremaalne keskmine
ekstremaalne Studenti hälve
ekstremaalprotsess
ekstremaalsete astaksummade test
ekstremaalstatistik
ekstremaalsuhe
ekstremaalväärtused
ekstremaalväärtuste jaotused
ekstsess
ekstsess
ekvivalentne annus
ekvivalentne hälve
ekvivalentsed valimid
ekvivalentsiklass
ekvivalentsuse katsetamisel
elastsusjoon
elastsuskõver
elementaarklaster
elementaarkontrast
elementaarne taastumisteoreem
elementaarsündmuste hulk
elementaarühik
Elfvingi jaotus
elimineerimine
elliptiline kärpimine
elliptiliselt sümmeetrilised jaotused
elliptilisus
eluaja jaotus
elukallidusindeks
elukestusanalüüs
elukestusfunktsioon
elulemisaja mediaan
elulemusanalüüs
elulemusfunktsioon
elusorganismi mõõtmete korrelatsioon
elutabel
EM-algoritm
empiiriline Bayesi hinnangufunktsioon
empiiriline Bayesi protseduur
empiiriline jaotusfunktsioon
empiiriline otsustusfunktsioon
empiiriline probit
endogeenne tunnus
enesekaasne ladina ruut
Engseti jaotus
ennast vältivad juhuslikud ekslemised
ennustav lahutus
ennustav regressioonanalüüs
ennustav tõepära
ennustav valimi taaskasutuse meetod
ennustus
ennustusintervall
entroopia
epidemioloogia
epidemioloogiline mudel
epidemioloogiline protsess
epsilon-sõltumatus
ergoodiline olek
ergoodilisus
erind
erindialdis jaotus
erindid
erinevus
erinevus
erinevuse indeks
eristamatus
eristav väärtus
erisus
Erlangi jaotus
Erlangi valem
esimene piirteoreem
esimese kümnendkoha jaotus
esimest liiki mudel
esimest liiki viga
esimest tüüpi loendurmudel
esindav valim
esmaläbimise aeg
esmanaasmise aeg
esmane andmeanalüüs
esmane ühik
esmane uuring
esmane valikuühik
esmasavaldumuskordaja
esmashaigestumus
esmashaigestumuskordaja
esmasisenemise punkt
esmasvaldumus
Esseeni lähend
Esseeni lemma
etteantud tunnus
ettemääratud hajuvus
ettemääratud tunnus
ettesuunatud võrrandid
E-tüüpi piirkond
eugeenika
Eukleidese kaugus
eukleidiline kaugus
Euleri oletus
evolutsiooniindeks
extra-Poisson variatsioon

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page