ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: A

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

äärejaotus
äärekategooria
aatom
Abbe-Helmerti kriteerium
Abelson-Tukey skooritest
abistatistik
abiteave
absoluuthälve
absoluutmomendid
absoluutne erinevus
absoluutne hälve
absoluutne mõõt
absoluutne sagedus
absoluutne vahe
absoluutne viga
absoluutsed momendid
absoluutselt nihketa hinnangufunktsioon
absoluutsete prioriteetidega teenindusskeem
absoluutviga
ad hoc test
adaptiivne optimeerimine
adaptiivne otsustamine
adaptiivne tuumhindamine
Adèsi jaotused
aditiivne (juhusliku ekslemise) protsess
aditiivne mudel
aegrida
afiinne α-lahutuvus
afiinne alfa-lahutuvus
afiinsus
agregeerimine
agregeeritud klasteranalüüs
ahel
ahelana seotud
ahel-binoommudel
ahel-blokk-plaan
ahelindeks
ahelsuhe
ahelsuhtes olev
Aitkeni hinnangufunktsioon
aja pööratavustest
aja võrreldavustegur
ajahetke vahetus (majandusindeksite korral)
ajanihe
ajas homogeenne protsess
ajas pidev protsess
ajast sõltuv hargnev protsess
ajast sõltuv kovariant
ajast sõltuv sünni ja surma protsess
ajast sõltuv tekke ja kao protsess
ajavahemik
Ajne An-test
ajutine keskmine
Akaike informatsioonikriteerium
aken
aksonomeetriline diagramm
alahajuvus
alahinnang
alameksponentjaotus
alamjada
alamkihtide ohje (kihtvaliku korral)
alammartingaal
alamnormaaljaotus
alam-Poissoni jaotus
alamrida
alamrida
alamvalik
alamvalim
alfa-faktoranalüüs
alfa-indeks
alfa-lahutusvõime
alfa-viga
algmoment
algoritm
algühik
alleel
allomeetriline kasv
Alteri periodogramm
alternatiivhüpotees
alumine kontrollipiir
alumine kvartiil
alus
alusjoon
alusperiood
ammendav valik
amplituud
amplituudsuhe
analoogarvuti
analüütiline trend
analüütiline uuring
ANCOVA
Anderson-Darlingi statistik
Andersoni klassifikatsioonistatistik
andmeanalüüs
andmebaas
andmepank
andmerida
andmestiku tihendamine
Andrew' graafika
anisotroopne jaotus
ankeet
annusesõltuvuse kõver
annusesõltuvusseos
anoomiline
anormaalsus
Anossovi teoreem
ANOVA
Ansari-Bradley test
Anscombe'i jääk
ante-sõltuvus mudel
antimood
antiteetilised muutujad
antiteetilised teisendused
antitooniline regressioonifunktsioon
antud periood
aperioodiline olek
aposterioorne tõenäosus
aprioorne tõenäosus
Arfwedsoni jaotus
argumenttunnus
argumenttunnus
argumenttunnus
ARIMA-protsess
aritmeetiline jaotus
aritmeetiline keskmine
arkussiinusjaotus
arkussiinusteisendus
arkussiinusteisendus
arkustangensteisendus
ARMA-protsess
ARMA-protsess
Armitage'i hii-ruut-test trendi kontrollimiseks
Armitage'i kitsendatud protseduur
Arnoldi jaotus
arvamusküsitlus
arvdiagramm
arvtunnus
arvtunnused
asend
asendikarakteristik
asendimõõt
asendimudel
asendinihke alternatiivhüpotees
asendiparameeter
asendiparameeter
asendus
asendus
asendusprotsess
Aspin-Welch test
assimilatsioonanalüüs
assimilatsiooniseos
assotsiatsioon
assotsiatsioon
assotsiatsioonikordaja
astak
astak
astakkorrelatsioon
astakkorrelatsioon
astakmärgitest
astak-osakorrelatsioonikordaja
astak-randomiseerimistestid
astakskoorid
astakstatistikud
astakteisendus
astakute diagramm
astakute jada
aste
astmefunktsiooni jaotus
astmefunktsiooni kohane kiirendus
astmekeskmine
astmete summa
astmeteisendus
asukohaparameeter
asukoht
asümmeetria
asümmeetria
asümmeetriakordaja
asümmeetriline jaotus
asümmeetriline jaotus
asümmeetriline korrelatsioon
asümmeetriline test
asümptootiline Bayesi protseduur
asümptootiline efektiivsus
asümptootiline jaotus
asümptootiline normaalsus
asümptootiline standardviga
asümptootiline suhteline efektiivsus
asümptootiliselt efektiivne hinnangufunktsioon
asümptootiliselt lokaalselt optimaalne plaan
asümptootiliselt nihketa hinnangufunktsioon
asümptootiliselt statsionaarne
asümptootiliselt sub-minimaks
asümptootiliselt võimsaim test
atakimäär
A-tüüpi piirkond
aümmeetriline faktorplaan
aus protsess
autokorrelatsioon
autokorrelatsioonifunktsioon
autokorrelatsioonikordaja
autokovariatsioon
autokovariatsiooni genereeriv funktsioon
autokovariatsioonifunktsioon
automaatne koosmõju tuvastamine
autonoomsed võrrandid
autoregressiivne integreeritud libiseva keskmise protsess
autoregressiivne libiseva keskmise protsess
autoregressiivne libiseva keskmise protsess
autoregressiivne rida
autoregressiivne teisendus
autoregressiivsed-regressiivsed segusüsteemid
autoregressioon
autoregressioonimudel
autoregressiooniprotsess
autospekter

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page