ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: Full list

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

äärejaotus
äärekategooria
aatom
Abbe-Helmerti kriteerium
Abelson-Tukey skooritest
abistatistik
abiteave
absoluuthälve
absoluutmomendid
absoluutne erinevus
absoluutne hälve
absoluutne mõõt
absoluutne sagedus
absoluutne vahe
absoluutne viga
absoluutsed momendid
absoluutselt nihketa hinnangufunktsioon
absoluutsete prioriteetidega teenindusskeem
absoluutviga
ad hoc test
adaptiivne optimeerimine
adaptiivne otsustamine
adaptiivne tuumhindamine
Adèsi jaotused
aditiivne (juhusliku ekslemise) protsess
aditiivne mudel
aegrida
afiinne α-lahutuvus
afiinne alfa-lahutuvus
afiinsus
agregeerimine
agregeeritud klasteranalüüs
ahel
ahelana seotud
ahel-binoommudel
ahel-blokk-plaan
ahelindeks
ahelsuhe
ahelsuhtes olev
Aitkeni hinnangufunktsioon
aja pööratavustest
aja võrreldavustegur
ajahetke vahetus (majandusindeksite korral)
ajanihe
ajas homogeenne protsess
ajas pidev protsess
ajast sõltuv hargnev protsess
ajast sõltuv kovariant
ajast sõltuv sünni ja surma protsess
ajast sõltuv tekke ja kao protsess
ajavahemik
Ajne An-test
ajutine keskmine
Akaike informatsioonikriteerium
aken
aksonomeetriline diagramm
alahajuvus
alahinnang
alameksponentjaotus
alamjada
alamkihtide ohje (kihtvaliku korral)
alammartingaal
alamnormaaljaotus
alam-Poissoni jaotus
alamrida
alamrida
alamvalik
alamvalim
alfa-faktoranalüüs
alfa-indeks
alfa-lahutusvõime
alfa-viga
algmoment
algoritm
algühik
alleel
allomeetriline kasv
Alteri periodogramm
alternatiivhüpotees
alumine kontrollipiir
alumine kvartiil
alus
alusjoon
alusperiood
ammendav valik
amplituud
amplituudsuhe
analoogarvuti
analüütiline trend
analüütiline uuring
ANCOVA
Anderson-Darlingi statistik
Andersoni klassifikatsioonistatistik
andmeanalüüs
andmebaas
andmepank
andmerida
andmestiku tihendamine
Andrew' graafika
anisotroopne jaotus
ankeet
annusesõltuvuse kõver
annusesõltuvusseos
anoomiline
anormaalsus
Anossovi teoreem
ANOVA
Ansari-Bradley test
Anscombe'i jääk
ante-sõltuvus mudel
antimood
antiteetilised muutujad
antiteetilised teisendused
antitooniline regressioonifunktsioon
antud periood
aperioodiline olek
aposterioorne tõenäosus
aprioorne tõenäosus
Arfwedsoni jaotus
argumenttunnus
argumenttunnus
argumenttunnus
ARIMA-protsess
aritmeetiline jaotus
aritmeetiline keskmine
arkussiinusjaotus
arkussiinusteisendus
arkussiinusteisendus
arkustangensteisendus
ARMA-protsess
ARMA-protsess
Armitage'i hii-ruut-test trendi kontrollimiseks
Armitage'i kitsendatud protseduur
Arnoldi jaotus
arvamusküsitlus
arvdiagramm
arvtunnus
arvtunnused
asend
asendikarakteristik
asendimõõt
asendimudel
asendinihke alternatiivhüpotees
asendiparameeter
asendiparameeter
asendus
asendus
asendusprotsess
Aspin-Welch test
assimilatsioonanalüüs
assimilatsiooniseos
assotsiatsioon
assotsiatsioon
assotsiatsioonikordaja
astak
astak
astakkorrelatsioon
astakkorrelatsioon
astakmärgitest
astak-osakorrelatsioonikordaja
astak-randomiseerimistestid
astakskoorid
astakstatistikud
astakteisendus
astakute diagramm
astakute jada
aste
astmefunktsiooni jaotus
astmefunktsiooni kohane kiirendus
astmekeskmine
astmete summa
astmeteisendus
asukohaparameeter
asukoht
asümmeetria
asümmeetria
asümmeetriakordaja
asümmeetriline jaotus
asümmeetriline jaotus
asümmeetriline korrelatsioon
asümmeetriline test
asümptootiline Bayesi protseduur
asümptootiline efektiivsus
asümptootiline jaotus
asümptootiline normaalsus
asümptootiline standardviga
asümptootiline suhteline efektiivsus
asümptootiliselt efektiivne hinnangufunktsioon
asümptootiliselt lokaalselt optimaalne plaan
asümptootiliselt nihketa hinnangufunktsioon
asümptootiliselt statsionaarne
asümptootiliselt sub-minimaks
asümptootiliselt võimsaim test
atakimäär
A-tüüpi piirkond
aümmeetriline faktorplaan
aus protsess
autokorrelatsioon
autokorrelatsioonifunktsioon
autokorrelatsioonikordaja
autokovariatsioon
autokovariatsiooni genereeriv funktsioon
autokovariatsioonifunktsioon
automaatne koosmõju tuvastamine
autonoomsed võrrandid
autoregressiivne integreeritud libiseva keskmise protsess
autoregressiivne libiseva keskmise protsess
autoregressiivne libiseva keskmise protsess
autoregressiivne rida
autoregressiivne teisendus
autoregressiivsed-regressiivsed segusüsteemid
autoregressioon
autoregressioonimudel
autoregressiooniprotsess
autospekter
baas
baashulk
baaskaal
baaslahter
baasperiood
Bachelier' protsess
Bagai Y1-statistik
Bahaduri efektiivsus
bait
Banachi tikutoosi ülesanne
bandiidiülesanded
Barnardi Monte-Carlo test
Barnardi test
Bartholomew probleem
Bartletti ja Diananda test
Bartletti kollineaarsustest
Bartletti lahutus
Bartletti maatrikssamasus
Bartletti suhe
Bartletti teist järku koosmõju test
Bartletti test
Bartlett-Lewise mudel
Basu teoreem
Bates-Neymani mudel
Baule'i võrrand
Bayesi hindamine
Bayesi lahend
Bayesi otsustus
Bayesi otsustusreegel
Bayesi postulaat
Bayesi risk
Bayesi strateegia
Bayesi tegur
Bayesi teoreem
Bayesi tõenäosuspunkt
Bayesi usaldusvahemikud
Bayesi vahemikud
Bechhoferi indiferentsuspiirkondade meetod
beeta-binoomjaotus
beeta-gammajaotus
beetajaotus
beetakordajad
beeta-pöördjaotus
beeta-primm-jaotus
beeta-Stacy jaotus
beeta-tõenäosuse graafik
beetaviga
beeta-Whittle'i jaotus
Behrens-Fisheri probleem
Behrens-Fisheri test
Behrensi meetod
Bellman-Harrise protsess
Berani testid
Berge'i võrratus
Berkeley Madonna
Berksoni joon
Bernoulli arvud
Bernoulli ekslemine
Bernoulli hajuvus
Bernoulli jaotus
Bernoulli katsed
Bernoulli polünoom
Bernoulli teoreem
Bernsteini teoreem
Bernsteini võrratus
Berry võrratus
Besseli funktsiooni jaotus
Besseli parandus
Bhattacharyya kaugus
Bhattacharyya piirid
Bickel-Hodgesi hinnangufunktsioon
Bienaymé-Tšebõševi võrratus
bilineaarne mudel
bimodaalne jaotus
binaarjada
binaarkatse
binaarne funktsioontunnus
binaarne reaktsioon
binaarne taastumisprotsess
binaartunnus
Binghami jaotus
binomiaalne liitjaotus
binomiaalne ooteaja jaotus
binomiaalne
binoomhajuvuse indeks
binoomjaotus
binoomjaotuse dispersioon
binoomtõenäosuse graafik (paber)
bioloogiline katse
bioloogiline proov
biostatistika
bipolaarne faktor
bipolükeid
Birnbaumi võrratus
Birnbaum-Raymond-Zuckermani võrratus
Birnbaum-Saundersi jaotus
Birnbaum-Tingey jaotus
biseriaalne korrelatsioonikordaja
bispekter
Bissingeri jaotused
bistohhastiline maatriks
bistohhastiline Poissoni protsess
bitt
Blackwelli teoreem
Blakemani kriteerium
blokisisene alamrühm
blokisisene
blokk
blokkdiagramm
blokkidesisene
blokkidevaheline
blokktest
Blomi meetod
Blumi lähend
Blum-Kiefer-Rosenblatti sõltumatuse test
BMDP
Bocki kolme komponendi mudel
Bonferroni võrratus
Boole-Bonferroni-Fréchet' võrratus
Boole'i faktoranalüüs
Boole'i võrratus
bootstrap-meetodid
Borel-Cantelli lemmad
Borel-Tanneri jaotus
Borgesi lähend
Bose jaotus
Bose-Einsteini statistikud
Bowley indeks
Box-Coxi teisendused
Boxi test
Box-Jenkinsi mudel
Box-Jenkinsi mudel
Box-Mülleri teisendus
Bradfordi jaotus
Bradley-Terry mudel
Brandt-Snedecori meetod
Bravais' korrelatsioonikordaja
Breslow-Day test
Browni liikumine
Browni liikumine
Browni meetod
Brown-Moodi protseduur
Brucetoni meetod
Brunki test
B-tüüpi piirkond
Buffoni nõelaülesanne
Burke'i teoreem
Burkholderi lähend
Burri jaotus
Butler-Smirnov test
Buys Ballot' tabel
Campbelli teoreem
Camp-Meidelli võrratus
Camp-Paulsoni lähend
Canberra meetrika
Cantelli võrratus
Cantori tüüpi jaotused
Caponi test
Carlemani kriteerium
Carli indeks
Cauchy jaotus
Cauchy-Schwarzi võrratus
Champernowne'i jaotused
Chapman-Kolmogorovi võrrandid
Charlier' jaotus
Charlier' polünoomid
Chauvenet' kriteerium
Chernoffi näod
Chernoff-Savagei teoreem
Cholesky lahutus
Chung-Fuchsi teoreem
Cliff-Ordi testid
Cochrani kriteerium
Cochrani Q-test
Cochrani reegel
Cochrani teoreem
Cochrani test
Cooki statistik
Cornish-Fisheri arendus
Coxi ja Stuarti testid
Coxi mudel
Coxi protsess
Coxi regressioonimudel
Coxi teoreem
Craigi efekt
Craigi teoreem
Cramér-Lévy teoreem
Cramér-Rao efektiivsus
Cramér-Rao võrratus
Cramér-Tšebõševi võrratus
Cramér-von Misese test
Creedy ja Martini üldistatud gammajaotus
Croftoni teoreem
Cronbachi alfa
C-tüüpi piirkond
D2-statistik
D'Agostino test
Daleniuse teoreem
Dandekari parandus
Danieli test
Darmois-Koopmani jaotused
Darmois-Koopman-Pitmani teoreem
Darmois-Skitovitši teoreem
David-Bartoni test
Davidi tühja lahtri test
De Finetti teoreem
defektne tõenäosusjaotus
Delaunay triangulatsioon
delikaatne informatsioon
delta-indeks (Gini)
Delthieli hulknurk
demodulatsioon
demograafia
dendrogramm
deskriptiivne statistika
destruktiivne test
determinatsioonikordaja
determinatsioonikordaja
deterministlik mudel
deterministlik protsess
detsiil
detsiilhaare
diagonaalne regressioon
diagonaalregressioon
diagramm
diferentsiaalprotsess
difusiooniindeks
difusiooniprotsess
difuusne aprioorne jaotus
difuusne eeljaotus
digamma funktsioon
digitaalarvuti
dihhotoomia
dihhotoomne tunnus
dimensiooni vähendamine
Dimroth-Watsoni jaotus
Dirichlet' jaotus
Dirichlet' mosaiik
Dirichlet' pöördjaotus
Dirichlet' rea jaotus
disaini optimaalsus
disainile mittevastav valim
diskreetne astmerea jaotus
diskreetne III tüüpi Pearsoni jaotus
diskreetne jaotusseadus
diskreetne juhuslik suurus
diskreetne lognormaaljaotus
diskreetne muutuja
diskreetne normaaljaotus
diskreetne Pareto jaotus
diskreetne protsess
diskreetne ristkülikjaotus
diskreetne ühtlane jaotus
diskreetne ühtlane ringjaotus
diskriminantanalüüs
dispersioon
dispersioonanalüüs
dispersiooni stabiliseerimine
dispersiooni stabiliseerivad teisendused
dispersioonifunktsioon
dispersioonikomponent
dispersiooni-kovariatsiooni-maatriks
dispersioonimaatriks
dispersioonisuhte jaotus
dispersioonisuhte test
divergents
divergentsuskordaja
Divisia indeks
Divisia-Roy indeks
Dixoni statistikud
Dn+-statistik
Dodge'i pidev valikudisain
dokumendilinkimine
dominantstrateegia
domineeriv strateegia
Donskeri teoreem
Doolittle'i tehnika
doosisõltuvuse kõver
Downtoni hinnangufunktsioon
Dragstedt-Behrensi meetod
D-tüüpi piirkond
duaalne protsess
duaalsusteoreem
dubleeritud valim
dünaamiline juhuslik protsess
dünaamiline mudel
dünaamiline mudel
dünaamiline planeerimine
dünaamilised hajuvusdiagrammid
Duncani test
Dunnetti test
Dunni test
Durbini mitmeastmeline dispersiooni hinnangufunktsioon
Durbin-Watsoni statistik
duubelvalim
Dvoretsky stohhastilise lähendusteoreem
Dwass-Steeli test
ebaaus protsess
ebainformatiivne eeljaotus
ebakõla
ebakõlaline valim
ebakorrapärane kollektiiv
ebasümmeetria
ebatüüpiline karakteristik
ebavõrdsed alamklassid
Edgeworthi indeks
Edgeworthi rida
eeldatav eluiga
eelistusindeks
eelistuspiirkond
eelistustabel
eelistustsoon
eelnevustest
eeltõenäosus
eeluuring
eesmärgipärane valim
eetika
efektiivne haare
efektiivne hinnangufunktsioon
efektiivne variatsiooniulatus
efektiivseim hinnangufunktsioon
efektiivsus
efektiivsusekvivalents
efektiivsusindeks
efektiivsustegur
ehetüki efekt
Ehrenfesti mudel
Eisenharti mudelid
eksogeenne tunnus
ekspertsüsteem
eksponentjaotus
eksponentjaotuste pere
eksponentjaotuste segu
eksponentkõver
eksponentregressioon
eksponentsiaalse hajutatus mudel
eksponentsilumine
ekstensiivne valik
ekstrapolatsiooni prognoosimine
ekstrapolatsiooni
ekstremaalne intensiivsus
ekstremaalne keskmine
ekstremaalne Studenti hälve
ekstremaalprotsess
ekstremaalsete astaksummade test
ekstremaalstatistik
ekstremaalsuhe
ekstremaalväärtused
ekstremaalväärtuste jaotused
ekstsess
ekstsess
ekvivalentne annus
ekvivalentne hälve
ekvivalentsed valimid
ekvivalentsiklass
ekvivalentsuse katsetamisel
elastsusjoon
elastsuskõver
elementaarklaster
elementaarkontrast
elementaarne taastumisteoreem
elementaarsündmuste hulk
elementaarühik
Elfvingi jaotus
elimineerimine
elliptiline kärpimine
elliptiliselt sümmeetrilised jaotused
elliptilisus
eluaja jaotus
elukallidusindeks
elukestusanalüüs
elukestusfunktsioon
elulemisaja mediaan
elulemusanalüüs
elulemusfunktsioon
elusorganismi mõõtmete korrelatsioon
elutabel
EM-algoritm
empiiriline Bayesi hinnangufunktsioon
empiiriline Bayesi protseduur
empiiriline jaotusfunktsioon
empiiriline otsustusfunktsioon
empiiriline probit
endogeenne tunnus
enesekaasne ladina ruut
Engseti jaotus
ennast vältivad juhuslikud ekslemised
ennustav lahutus
ennustav regressioonanalüüs
ennustav tõepära
ennustav valimi taaskasutuse meetod
ennustus
ennustusintervall
entroopia
epidemioloogia
epidemioloogiline mudel
epidemioloogiline protsess
epsilon-sõltumatus
ergoodiline olek
ergoodilisus
erind
erindialdis jaotus
erindid
erinevus
erinevus
erinevuse indeks
eristamatus
eristav väärtus
erisus
Erlangi jaotus
Erlangi valem
esimene piirteoreem
esimese kümnendkoha jaotus
esimest liiki mudel
esimest liiki viga
esimest tüüpi loendurmudel
esindav valim
esmaläbimise aeg
esmanaasmise aeg
esmane andmeanalüüs
esmane ühik
esmane uuring
esmane valikuühik
esmasavaldumuskordaja
esmashaigestumus
esmashaigestumuskordaja
esmasisenemise punkt
esmasvaldumus
Esseeni lähend
Esseeni lemma
etteantud tunnus
ettemääratud hajuvus
ettemääratud tunnus
ettesuunatud võrrandid
E-tüüpi piirkond
eugeenika
Eukleidese kaugus
eukleidiline kaugus
Euleri oletus
evolutsiooniindeks
extra-Poisson variatsioon
faas
faasi mitteeristavad plaanid
faasidiagramm
faasifunktsioon
faasispekter
faktor
faktoranalüüs
faktoranalüüs
faktori tase
faktori väärtus
faktoriaaljaotus
faktoriaalkumulant
faktoriaalkumulante genereeriv funktsioon
faktoriaalmoment
faktoriaalmomente genereeriv funktsioon
faktoriaalsed keskmomendid
faktoriaalsumma
faktorite pööramine
faktorite pööratavustest
faktorite vastandus (indeksite teoorias)
faktorjada pöördjaotus
faktorkatse
faktorlaadung
faktorlaadung
faktormaatriks
faktormuster
F-asendussuhe (haardeulatuse kaudu)
Fatou lemma
Fellegi meetod
Fermi-Diraci statistikud
Ferreri jaotus
fidutsiaaljaotus
fidutsiaalotsustus
fidutsiaalpiirid
fidutsiaaltõenäosus
Fieller-Hartley-Pearsoni seosekordaja
Fielleri teoreem
fii-kordaja
fikseeritud baasperioodi suhtes arvutatud indeks
fikseeritud mõjudega mudel
fikseeritud valim
fiktiivne töötlus
fiktiivne tunnus
fiktiivne vaatlus
filter
Fisher teavet põhiaine
Fisher-Behrensi test
Fisher-Hsu-Roy jaotus
Fisheri B-jaotus
Fisheri informatsioon
Fisheri jaotus (sfääriline normaaljaotus)
Fisheri jaotus
Fisheri mudel
Fisheri teisendus
Fisher-Irwini test
Fisher-Yatesi test
F-jaotus
Flemming-Viot protsess
fluktuatsioon
Fokker-Plancki võrrand
Fosteri kriteerium
Fourier' analüüs
Fourier' teisendus
fraktaal
fraktiil
fraktiilide graafiline analüüs
fraktsionaalse Browni liikumine
Fréchet' jaotus
Fréchet kaugus
Fréchet' võrratused
Freeman-Tukey teisendus
freim
Freund-Ansari test
Friedmani test
F-test
funktsionaalne seos
funktsionaalne tsentraalne piirteoreem
funktsioontunnus (mudelis)
funktsioontunnus
Furry protsess
Gabrieli test
Gabriel-Seni statistik
Galtoni astaktest
Galtoni järjestusülesanne
Galtoni ogiiv
Galton-McAllisteri jaotus
Galton-Watsoni protsess
gammajaotus
gammakordajad
Gani keskmine vahe
Gantti progressigraafik
Garti test
Garwoodi jaotus
Gaussi elimineerimine
Gaussi jaotus
Gaussi pöördjaotus
Gauss-Markovi teoreem
Gauss-Poissoni jaotus
Gauss-Seideli meetod
Gauss-Winckleri võrratus
Geary järgnevussuhe
Geary suhe
Geary teoreem
Gehan test
genereeriv funktsioon
GenStat
geomeetriline haare
geomeetriline jaotus
geomeetriline keskmine
geomeetriline tõenäosus
geostatistika
Gibrat' jaotus
Gini astakseosekordaja
Gini hüpotees
Gini keskmine kaugus
Gini suhe
Gittinsi indeks
Glivenko teoreem
Glivenko-Cantelli lemma
Gnedenko teoreem
Gnedenko-Koroljuki jaotused
Gnedenko-Koroljuki teoreem
Gompertzi kõver
Goodman-Kruskali G-statistik
Goodman-Kruskali tau
Goutereau konstant
Goweri sarnasuskordaja
graafik
graafiline hinnangufunktsioon
Gram-Charlier A-tüüpi rida
Gram-Charlier A-tüüpi rida
Gram-Charlier B-tüüpi rida
Gram-Charlier B-tüüpi rida
Gram-Charlier C-tüüpi rida
Gram-Charlier C-tüüpi rida
Grami kriteerium
Grami maatriks
Greenhouse-Geisseri test
Grenanderi määramatuse printsiip
Grubbsi hinnangufunktsioon
Grubbsi seadus
grupeeritud andmed
grupp
g-statistikud
g-test
Gumbeli jaotus
Gumbeli võrratused
Gupta alamhulga valikumeetod
Gupta sümmeetriatest
Gurlandi üldistus Neymani jaotusele
Guttmani skaleerimine
hääletamisteooria
haardediagramm
haardekaart
haardekese
haardevahemiku keskpunkt
haare
hägusate hulkade teooria
häiringukordaja
häiritud harmooniline protsess
häiritud võnkumine
häiritustehnikad
hajutatud viitaeg
hajuvus
hajuvus
hajuvus
hajuvusdiagramm
hajuvusindeks
hajuvuskordaja
hajuvust stabiliseeriv teisendus
hajuvusvoo analüüs
hälbima
hälbimisprotsess
hälbimus
Haldane erinevusmõõdud
halvasti määratud
hälve
hälvete ruutude summa
Hammersley-Cliffordi teoreem
Hammingi meetodil silumine
Hanni meetodil silumine
Hardy summeerimismenetlus
Hardy-Weinbergi seadus
Hardy-Weinbergi tasakaal
hargnev Markovi protsess
hargnev Poissoni protsess
hargnev protsess
hargnev taastumisprotsess
Harley lähend
harmooniline analüüs
harmooniline jaotus
harmooniline keskmine
harmooniline protsess
harmooniline regressioon
harmooniliste komponentide ringdiagramm (aegrea korral)
Harrise ekslemine
Hartley test
Hartley-Rao skeem
harude ja tõkete meetodid
Hastingsi lähendid
Hausdorffi dimensioon
hävimisprotsess
hävitav test (kvaliteedi kontrollimisel)
Hellingeri kaugus
Helly esimene teoreem
Helly-Brey teoreem
Helmerti jaotus
Helmerti kriteerium
Helmerti teisendus
Hermite'i jaotus
heteroskedastne
hetkeolek
Heywoodi juhtum
Hhn(x)-funktsioon
hierarhia
hierarhiline disain
hierarhiline klassifikatsioon
hierarhiline klasterdusmeetod
hierarhiline plaan
hierarhiline rühmituv plaan
hierarhiline sünni ja surma protsess
hierarhiline tasakaalus mittetäielik blokk-plaan
hierarhiline tekke ja kao protsess
hierarhiline valik
hierarhilised hüpoteesid
hii-jaotus
hii-jaotuse graafik
hii-ruudu aditiivsus
hii-ruudu lahutus
hii-ruut-jaotus
hii-ruut-meetrika
hii-ruut-statistik
hii-ruut-test
hii-statistik
hindama
hindamine
hindamisvõrrand
hinna kompensatsiooniindeks
hinnafunktsioon
hinnaindeks
hinnang
hinnangu standardviga
hinnangufunktsioon
hinnangufunktsiooni suhteline efektiivsus
hinnangunihe üles
hinnanguviga
hinnasuhe
hinnatav
Hintšini teoreem
histogramm
hobusekabja efekt (graafilisel analüüsil)
Hodges-Ajne test
Hodgesi kahemõõtmeline märgitest
Hodges-Lehmanni ühe valimi hinnangufunktsioon
Hoeffdingi C1-statistik
Hoeffdingi sõltumatuse test
Hoeffdingi võrratus
hõivatusperiood
hõivatusprobleemid
Hölderi võrratus
Hollanderi kahemõõtmeline sümmeetriatest
Hollanderi paralleelsustest
Hollander-Proschani test uus parem kui vana
Holti meetod
homofiilsusindeks
homogeenne protsess
homogeensus
homoskedastne
Horvitz-Thompsoni hinnangufunktsioon
Hotellingi T²
Hotellingi T²-jaotus
Hotellingi test (sõltuvad korrelatsioonid)
Householderi kolmikdiagonaliseerimine
Huberi hinnangufunktsioon
Hudson-Kreitman-Aguadei test
hulgispekter
hulkristplaanid
Hunt-Steini teoreem
hüperboolne seekansjaotus
hüpereksponentjaotus
hüpergeomeetriline jaotus
hüpergeomeetriline liitjaotus
hüpergeomeetriline ooteaja jaotus
hüpergeomeetriline pöördjaotus
hüperkuup
hüpernormaalne hajuvus
hüpernormaalsus
hüper-Poissoni jaotus
hüper-sfääriline normaaljaotus
hüpoteeside kontroll
hüpoteetiline üldkogum
hüppemaatriks
hüppestatistik
hüppevaba protsess
I ja II tüüpi tõenäosused
I tüüpi loendurmudel
I tüüpi valik
ideaalne indeks
identifitseeritavus
identsed klassifikatsioonid
identsed vead
II tüüpi loendurmudel
II tüüpi valik
III tüüpi viga
ilustamisefekt (küsitlusel)
immanentne nihe
impulss-ülekandefunktsioon
indeks
indeksi väärtus
indikaatorfunktsioon
indikaatormuutuja
indikaatortunnus
individuaalsuskordaja
induktiivne käitumine
inflatsioonitegur
infokadu
informatiivne eeljaotus
informatsioon
informatsioonihulk
informatsioonimaatriks
informatsiooniteooria
inimaastad
instrumentaaltunnus
integraalne jaotusseadus
integraalspekter
integreeritud andmed
integreeritud libiseva keskmise protsess
intensiivsus
intensiivsusfunktsioon
intensiivvalik
interaktsioon
interventsioonianalüüs
invariantne
invariantsus
invariantsusmeetod
invariantsusprintsiip
inventariülesanded
inversioon
Irwini jaotus
isekaaluv valim
iseloomustamine
isetaastuv kogum
Ising-Stevensi jaotus
isodüünid
isomeetriline graafik
isomeetriline kaart
isomorfism
isotooniline regressioonifunktsioon
isotroopne jaotus
isotroopsus
isotüübi meetod
iteratiivne bootstrap-meetod
iteratiivselt kaalutud vähimruutude meetod
jääk
jääkdispersioon
jääkide ruutude summa
jääkmõju
jääkooteaeg
jack-knife-meetod
jackknife-protseduuri pseudoväärtused
jada
jadahajuvus
jadahajuvusdiagramm
jadajärjekord
jadaklaster
jälgimine
jämeda käsitluse kahju
James-Steini hinnangufunktsioon
jaotatud viitaeg
jaotus
jaotuse kandja
jaotuse saba
jaotuse servapiirkond
jaotusfunktsioon
jaotusfunktsiooni TTT-teisendus
jaotuskõver
jaotuste segu
jaotuste segu
jaotuste segu
jaotusvaba meetod
jaotusvaba piisavus
järeleandlikkus mudel
järelklastervalik
järelküsitlus
järeltõenäosus
järgiv projektsioon
järjekord prioriteedi alusel
järjekord
järjekord
järjekorra ülesanne
järjendanalüüs
järjend-hii-ruut-test
järjendhindamine
järjendtest
järjend-tolerantsipiirkond
järjendvalik
järjendvalikuga kontrollskeemid
järjestatud kategoriseering
järjestatud rida
järjestikku tasakaalus jada
järjestikuste sündmuste valik
järjestikuste vahede statistik
järjestuse alternatiivhüpotees
järk
järkstatistikud
järkstatistikud
järsk kõver
järskus
järskuskordaja
Jenseni võrratus
Jiřina järjendprotseduur
J-kujuline jaotus
Johni tsükliline mittetäielik blokk-plaan
Johnsoni süsteem
Johnson-Mehli mudel
Jolly-Seberi mudel
Jonckheere k-valimi test
jooksev elutabel
joonspekter
joonvalik
Jordani samasus
juhtimine
juhtkohortkavand
juhtkontrolluuring
juhuarvud
juhuslik alguspunkt
juhuslik bifurkatsioon
juhuslik ekslemine
juhuslik hajuvus
juhuslik jada
juhuslik jaotus
juhuslik järjestus
juhuslik kaheks lõhestumine
juhuslik kitsendus
juhuslik komponent
juhuslik lineaargraaf
juhuslik mosaiik
juhuslik muutuja
juhuslik ortogonaalteisendus
juhuslik protsess
juhuslik sündmus
juhuslik suurus
juhuslik suurus
juhuslik valik
juhuslik valim
juhuslik viga
juhuslik viga
juhuslik viga
juhuslik
juhuslik
juhuslike impulsside protsess
juhuslike mõjudega mudel
juhuslike normaalskooride test
juhuslikkuse astmed
juhuslikkust mitte sisaldav mudel
juhuslikkust mitte sisaldav protsess
juhusliku paigutuse plaan
juhusliku tasakaalu plaan
juhuslikud arvud
juhuvalim
juur
k valimi probleem
kaal
kaalufunktsioon
kaalukordaja
kaalumata keskmine
kaalumata keskmiste meetod
kaalunihe
kaalutud blokktest
kaalutud indeks
kaalutud keskmine
kaaluv disain
kaaluv plaan
käänupunkt alla (aegreas)
käänupunkt üles (aegreas)
kaasamisindeks
kaasaprioorne
kaasjaotus
kaasjärjestus
kaasklass
kaasnev (selgitav) tunnus
kaasnevus
kaasspekter
Kagan-Linnik-Rao teoreem
kahanev risk
kahe faktori teooria
kaheastmeline vähimruutude meetod
kaheastmeline valim
kahefaasiline valik
kahefaktoriline mudel (dispersioonanalüüsis)
kahekäeline bandiit
kahekordne mõjude eristamatus
kahekordne valik
kaheksjaotamise meetod
kahemõõtmeline beetajaotus
kahemõõtmeline binoomjaotus
kahemõõtmeline Cauchy jaotus
kahemõõtmeline dihhotoomia
kahemõõtmeline diskreetne jaotus
kahemõõtmeline eksponentjaotus
kahemõõtmeline F-jaotus
kahemõõtmeline gammajaotus
kahemõõtmeline hüpergeomeetriline jaotus
kahemõõtmeline II tüüpi jaotus
kahemõõtmeline jaotus
kahemõõtmeline klassifikatsioon
kahemõõtmeline logaritmiline jaotus
kahemõõtmeline logaritmilise rea jaotus
kahemõõtmeline märgitest
kahemõõtmeline multinoomjaotus
kahemõõtmeline multinoomjaotus
kahemõõtmeline negatiivne binoomjaotus
kahemõõtmeline normaaljaotus
kahemõõtmeline Pareto jaotus
kahemõõtmeline Pascali jaotus
kahemõõtmeline Poissoni jaotus
kahemõõtmeline Studenti jaotus
kahemõõtmeline ühtlane jaotus
kahepoolne test
kahepoolne test
kahesuunaline logaritmpaber
kahetipuline jaotus
kahju
kahjulik muutuja
kahjumaatriks
Kaiser-Guttmanni kriteerium
kaks korda kaks sagedustabel
kaks korda võetud valim
kaldnurkne faktor
kalibreerimine
Kalmani filter
kamakaviisiline valik (suurte koguste kaupa)
Kamati test
kanali vabadusastmed
kandev muutuja
kanooniline juhuslik suurus
kanooniline korrelatsioon
kanooniline maatriks
kanooniline tunnus
Kantorovitši teoreem
kantregressioon
kaofunktsioon
kaomaatriks
kaoprotsess
Kaplan-Meieri hinnangufunktsioon
Kapteyni jaotus
Kapteyni teisendus
karakteristika
karakteristlik funktsionaal
karakteristlik funktsioon
karakteristlik
Kärberi meetod
kärbitud aegread
kardioidjaotus
karpdiagramm
kärpimine (tugev)
kärpimine
karp-vurrud-diagramm
kartogramm
käsitlus
käsitluse faktorile vastav keskruut (dispersioonanalüüsis)
kaskaadprotsess
kasufunktsioon
kasulikkuse teooria
kasvav riskimäär
kasvav tõrkelisus
kasvav tõrkemäär
kasvujoon
kasvukõver (logistiline)
kasvukõver
katastroofiteooria
kategooria
kategoriaalne jaotus
katkestatud jaotus
katkestatud jaotused
katkestatud kontroll
katkestatud vaatlusjada
katkestus (küsitlemisel)
katkestuspunkt
katkev protsess
katse
katse
katselapp
katseplaan põlluviljade jaoks
katseühik
katseviga
katusemaatriks
katvus
katvusülesanded
kaudne standardimine
kaudne vähimruutude meetod
kaudne valik
kaugtaju
kaugus
kauguse jaotused
kausaaljaotus
kausaalsus
Kayser-Meyer-Olkini valiku adekvaatsusmõõt
keeldumismäär
kehamassiindeks
kellakõver
kellukesekujuline kõver
Kendalli τ
Kendalli kooskõlakordaja
Kendalli S-skoor
Kendalli tau
Kendalli tau
Kendalli terminoloogia
kepster
keskmine absoluutviga
keskmine ebatäpsus
keskmine haare
keskmine hälve
keskmine järjestikune vahe
keskmine kontrollimaht
keskmine kontrollimise kestus
keskmine pool-ruut erinevus
keskmine praagi osakaal
keskmine probitvahe
keskmine sfääriline suund
keskmine suund
keskmine trigonomeetriline hälve
keskmine vahe
keskmine valimimaht (reaktsioonini)
keskmine väljundkvaliteedi piir
keskmine väljundkvaliteedi tase
keskmine
keskmise astaku meetod (võrdsete astakute korral)
keskmise juurhinnangufunktsioon
keskmise kriitilise väärtuse meetod
keskmise kvaliteedi kaitse
keskmise parandus (rühmitamise arvel)
keskmise tiheduse joon
keskmise tõepära hinnangufunktsioon
keskmise valimimahu funktsioon
keskmise valimimahu kõver
keskmoment
keskne tendents (jaotusel)
keskosa keskmine (jaotuses)
keskruut
keskväärtus
keskväärtus
keskväärtuste aditiivsus
Kesteni protsess
Kiefer-Wolfowitzi protsess
kihitamine peale valikut
kihitamine
kiht
kihtdiagramm
kihtvalim
kiilplaanid
kiire Fourier' teisendus
kiireima tõusu meetod
kimpgraafiku analüüs
kindlus samaväärsuse
kinnine järjendskeem
kinnine küsimus
kinnised järjend-t-testid
kinnitav faktoranalüüs
kinnitus
kirje linkimine
kirje sidumine
kirjeldav statistika
kirjeldav uuring
kirjeldavad indeksid
kirjete testimine
kitsendamata juhuslik valim
kitsendatud hii-ruut-test
kitsendatud järjendprotseduur
kitsendatud suurim tõepära
kitsendus
k-keskmiste meetod
k-klassi hinnangufunktsioon
klass
klass
klassi keskpunkt
klassi kood
klasside ühendamine
klassidevaheline dispersioon
klassifikatsioon
klassifikatsioonistatistik
klassifitseerimata sagedustabel
klassisagedus
klassisisene dispersioon
klassisisene korrelatsioon
klaster
klasteranalüüs
klasterdama
klasterdamine
klasterdus
klasterprotsess
klastervalik
klastri randomiseeritud uuringus
kliiniline uuring
kliinilised katsed
Klotzi test
Knoxi test
Knut Viki ruut
kobar
kõdunud jaotus
kõdunud jaotus
koefitsient
koguseindeks
kohandamata moment
kohendamine
kohendatud keskmine
koherentne struktuur
koherentsus
koherentsus
koherentsusprintsiip
kohordi elukestustabel
kohordi elutabel
kohordisisene juhtkontolluuring
kohort
kohortuuring
kõigi paarisregressioonimudelite koostamine
kõikne uuring
kõikse loendi jaotus
kõikvõimalike alamhulkade regressioon
kokkusurutud piirid
kollektiiv
kollektiivsete hinnangute meetod
kollineaarsus
kolmandat liiki viga
kolme kaasklassiga kuupplaanid
kolmeastmeline vähimruutude protseduur
kolmemõõtmeline võre
kolmepunktikatse
kolmepunktiproov
kolmikvõrdlused
kolmikvõre
kolmnurgatest
kolmnurkjaotus
kolmnurkne hulgiseotud blokk-plaan
kolmnurkne plaan
kolmnurkne seoseskeem
kolmnurkselt seotud blokid
Kolmogorovi aksioomid
Kolmogorovi esitus
Kolmogorovi kolme rea teoreem
Kolmogorovi teoreem
Kolmogorovi võrrandid
Kolmogorovi võrratus
Kolmogorov-Smirnovi jaotused
Kolmogorov-Smirnovi test
kombinatoorikameetodid
kombinatoorikatest
kombinatsioonide arvuga kaalutud astmekeskmine
kommunaliteet
kompaktne (järjekorranumber) klastri
kompenseeriv viga
komplekskatse
kompleksne (kompleksarvuline) Gaussi jaotus
kompleksne demodulatsioon
kompleksne mittenormaalne kõver
kompleksne Wisharti jaotus
komplekstabel
kompleksühik
komponentanalüüs
konfiguratsioon
konfirmatiivne faktoranalüüs
konformsus
konkureerivad riskid
konkurentsiprotsess
konkurentsriskid
konservatiivne test
konservatiivne usaldusvahemik
kontingentsus
kontingentsusjaotus
kontingentsuskordaja
kontingentsustabel
kontrast
kontroll kvalitatiivse omaduse alusel
kontroll kvantitatiivsete tunnustega
kontroll
kontrollimaht
kontrollimisdiagrmm
kontrollipiirid
kontrollkaart
kontsentratsioon
kontsentratsiooniellips
kontsentratsiooniindeks
kontsentratsioonijoon
kontsentratsioonikordaja
kontsentratsiooniparameeter
Konüsi indeks
Konüsi tingimused
konvolutsioon
koonduvus mõõdu järgi
koonduvus tõenäosuse järgi
Koopman-Darmois' pere
koosinusjaotus
koosjärjestatavad suurused
kooskõla
kooskõla-aste
kooskõlakordaja
kooskõlaline valim
kooslus
kooslustabel
koosmõju järk
koosmõju
koosmõjukomponent
kordaja
kordajate järk
kordus
kordus
korduskülastus (küsitlusel)
kordusmõõtmistega disain
kordusmõõtmistega plaan
kordusuuring
korduvate rühmadega valikuplaan
korduvlogaritmi seadus
kõrgemat järku kreeka-ladina ruut
kõrgemat järku puutumine
Koroljuki teoreem
korrelatiivne sõltuvus
korrelatsioon
korrelatsioon
korrelatsioon
korrelatsiooni alahinnang (sõltumatute vaatlusvigade tõttu)
korrelatsiooniindeks
korrelatsioonikordaja
korrelatsioonimaatriks
korrelatsioonipind
korrelatsioonisuhe
korrelatsioonitabel
korrelatsiooniväli
korrelogramm
korrespondentsanalüüs
korrigeerimata moment
korsettjaotus
kõrvalparameeter
Kounias' võrratus
kovariant
kovariatsioon
kovariatsioon
kovariatsioonanalüüs
kovariatsiooni mõttes statsionaarne protsess
kovariatsioonifunktsioon
kovariatsioonimaatriks
kovariatsioonituum
kovarimin-meetod
kõvera sobitamine
kreeka-ladina ruut
Krige meetodil interpoleerimine
kriitiline joon
kriitiline piirkond
kriitiline suhe
kriitiline väärtus
kriteerium
kriteeriumi maht
Kroneckeri maatrikskorrutis
krüpto-deterministlik protsess
Kruskali statistik
Kruskal-Wallise test
k-statistikud
k-suhe
k-suhte test
k-suhte t-test
K-test
Kuder-Richardsoni valem
kuhjumisprotsess
kuhjunud hälve
kuhjunud summa jaotus
kuhjunud viga
Kuiperi statistik
kujundifunktsioon
kujundite eristamine
kujuparameeter
kujutisanalüüs
kujutletavad valikukihid (süstemaatilise valiku korral)
küllastatud mudel
küllastatus
küllastumine
küllastunud mudel
Kullback-Leibleri informatsioon
Kullback-Leibleri kaugusfunktsioon
kulunud ooteaeg
kummutamise viga
kummutamisjoon
kumulant
kumulant
kumulante genereeriv funktsioon
kumulatiivhaigestumus
kumulatiivne hälve
kumulatiivne hii-ruut-statistik
kumulatiivne jaotusfunktsioon
kumulatiivne keskmine
kumulatiivne protsess
kumulatiivne sageduse (tõenäosuse) kõver
kumulatiivne sagedusfunktsioon
kumulatiivne tõenäosusfunktioon
kumulatiivne viga
kumulatiivsumma jaotus
kumulatiivsummade graafik
küsimustik
küsitleja põhjustatud nihe
küsitleja viga
küsitlus
kuuepunktikatse
kuukeskmine
kuupvõre
kuupvõreplaan
kvaasihaare
kvaasikompaktne klaster
kvaasi-Markovi ahel
kvaasimediaan
kvaasi-Newtoni meetodid
kvaasinormaalvõrrandid
kvaasisõltumatus
kvaasitõepära hinnangufunktsioon
kvaasitõepära
kvadranditest
kvadrantsõltuvus
kvadrinormaaljaotus
kvalitatiivne tunnus
kvalitatiivsed andmed
kvaliteedi kontroll
kvaliteedi kontrolli kaart
kvaliteedi ohje
kvaliteedi tagasilükkamistase
kvaliteedi vastuvõtutase
kvaliteetne ühik (kvaliteedi kontrollimisel)
kvantiil
kvantitatiivne funktsioontunnus
kvantitatiivne reaktsioon
kvantitatiivsed andmed
kvartiil
kvartiil-asümmeetriakordaja
kvartiilhaare
kvartiilhajuvus
kvartiilhälve
kvartiilsuunad
kvartimaks-pööre
kvartimin-pööre
kvintiilid
kvootvalim
L2-seoseskeem
laadung
Lachenbruchi meetod
ladina kaasruudud
ladina kuup
ladina ristkülik
ladina ruudu liigid
ladina ruut
ladina ruutude teisenduste pere
Lagrange'i kordajate test
Laguerre'i polünoomid
lähedusanalüüs
lähedusteoreem
lähendusviga
lähima naabri klasterdus
lähima naabri meetodid
lahjendusjada (mikrobioloogiliste katsete korral)
lahknevus
lahknevuskordaja
lahter
lahtine järjendskeem
lahtine küsimus
lahtised klassid
lahtrimudel
lahtrisagedus
lahutamine segukomponentideks (heterogeensetes jaotustes)
lahutus
lahutuv tasakaalus mittetäielik blokk-plaan
lahutuvad plaanid
lambdagramm
lambda-kriteerium
Lancasteri hii-ruudu lahutus
Langevini jaotused
laostumise ülesanded
Laplace-Gaussi jaotus
Laplace'i jaotus
Laplace'i järgnevusseadus
Laplace'i lähend
Laplace'i teisendus
Laplace'i teoreem
Laplace-Lévy teoreem
Laspeyresi indeks
Laspeyres-Konüsi indeks
latentne struktuur
latentne tunnus
latentsete tunnuste identifitseerimisprotsess
Laurenti protsess
lauskontroll
lävemudel
läveteoreemid
läveväärtus
lävima (Markovi ahelate teoorias)
läviv klass (Markovi ahelate teoorias)
Legendre'i polünoomid
legit
Lehmanni alternatiivid
Lehmanni test
Leslie maatriks
Leslie test
letaalsusmäär
levimus
levimusmäär
Lévy esitus
Lévy teoreem
Lévy-Craméri teoreem
Lévy-Hintšini esitus
Lévy-Pareto jaotus
Lexise hajuvus
Lexise jaotused
Lexise suhe
Lexise teooria
L-hinnangufunktsioon
libatöötlus
libatunnus
libavaatlus
libisev aastakeskmine
libisev geomeetriline keskmine
libisev haare
libisev keskmine häiring
libisev keskmine
libisev kogusumma
libisev sesoonhajuvus
libiseva keskmise meetod
libiseva keskmise mudel
libiseva keskmise protsess
libiseva summeerimise protsess
libisevad kaalud
lihthüpotees
lihtne juhuslik valik
lihtne juhuvalik
lihtne mittenormaalne kõver
lihtne võreplaan
lihtstruktuur
lihtvalim
liiane muutuja
liiasusega muutuja
liigendatud elementide meetod
liigendatud elementidega plaan
liigendatud elementidega segaplaan
liigitus
liiklusintensiivsus (ooteajaülesandes)
liikuja-püsija mudel
liikuva vaatleja tehnika
liithüpotees
liitindeks
liitindeks
liitjaotus
liitkatse
liitmudel
liit-sagedusjaotus
liittabel
liittest
liit-tulpdiagramm
liitvalikudisain
liitvalikuskeem
Lillieforsi test
Lincolni indeks
Lindeberg-Felleri teoreem
Lindeberg-Lévy teoreem
Lindley integraalvõrrand
Lindley teoreem
lineaarhüpotees
lineaarne diskriminantfunktsioon
lineaarne hinnangufunktsioon
lineaarne kitsendus
lineaarne korrelatsioon
lineaarne logistiline regressioon
lineaarne mudel
lineaarne piisavus
lineaarne planeerimine
lineaarne protsess
lineaarne regressioon
lineaarne ruutkeskmine regressioon
lineaarne struktuurisuhe
lineaarne süstemaatiline statistik
lineaarne suurima tõepära meetod
lineaarne trend
lineaarse tõrkemääraga jaotus
lineo-normaaljaotus
linkimine
Lipschitzi tingimus
lisaandmed
lisainformatsioon
lisaperioodiga ümberlülitusega plaan
lisatasakaal
LISREL-mudelid
Ljapunovi teoreem
Ljapunovi võrratus
Lloydi meetod
loend
loend
loendav jaotus
loendav protsess
loendivalim
loendus korduva taastabamise põhjal
loendustunnus
logaritmiline astaktest
logaritmiline F-jaotus
logaritmiline hii-ruut-jaotus
logaritmiline normaaljaotus
logaritmiline teisendus
logaritmilise rea jaotus
logaritmilised kumerad tolerantsipiirid
logaritmilised riskimäärad (riskisuhted)
logaritmskaalal graafik
logaritmteisendus
log-F-jaotus
log-gamma jaotus
logistiline jaotus
logistiline kõver
logistiline protsess
logistiline regressioon
logit
logitregressioon
loglineaarsed mudelid
loglogistiline jaotus
log-log-teisendus
lognormaaljaotus
lognormaalne jaotus
lognormaalne
lohk
lõigatud jaotusservade parandus
lõikamine
lokaalne asümptootiline efektiivsus
lokaalne miinimum
lokaalne statistik
lokaalselt asümptootiliselt rangeim test
lokaalselt asümptootiliselt võimsaim test
lokaalselt võimsaim astaktest
Lomaxi jaotus
longituudandmete dispersioonanalüüs
loomulik kaas-aprioorne (jaotus)
loosivalik
lõpetav otsus
lõplik arkussiinuse jaotus
lõplik Markovi ahel
lõplik populatsioon
lõplik üldkogum
lõpmatu jaotatavus
lõpmatu populatsioon
lõpmatu üldkogum
Lorenzi kõver
loteriivalik
Lotka-Volterra võrrandid
Lowe indeks
L-statistikud
L-statistikud
L-testid
lubatav hinnangufunktsioon
lubatav hinnangufunktsioon
lubatav hüpotees
lubatav otsustusfunktsioon
lubatav praakeelementide arv (partiis)
lubatav strateegia
lubatav test
lubatavad arvud
lubatavad vead
lühendatud
lühiajaline võnkumine
lühimad usaldusvahemikud
lumepallivalik
Lyttkensi parandus
maagilise ruudu plaan
määr
määratud (konstantsete) mõjudega mudel
määratusekordaja
määrav kontrast (suhe)
maatriksvalik
Macaulay valem
madalaima tasemega klaster
madalamat järku nihke hinnangufunktsioon
Madow-Leipniki jaotus
Mahalanobise kaugus
mähis-riskifunktsioon
mähis-võimsusfunktsioon
mähitud Cauchy jaotus
mähitud jaotus
mähitud normaaljaotus
mähitud Poissoni jaotus
mahuvalik
maksimin-kriteerium
Mallows Cp-statistik
mänguri laostumine
mänguteooria
Mann-Kendalli test
Mann-Whitney test
Mantel-Haenszeli test
Marcinkiewiczi teoreem
marginaaljaotus
marginaalkategooria
marginaalne klassifikatsioon
märgitest
Markovi ahel
Markovi hinnang
Markovi protsess
Markovi taastumisprotsess
Markovi väli
Markovi võrratus
Marshall-Edgeworth-Bowley indeks
Marshall-Olkini jaotus
martingaal
maskeerimisefekt
massiiv
mastaabiparameeter
matemaatiline ootus
Mauchly test
Maxwell-Boltzmanni statistikud
Maxwelli jaotus
McNemari test
mediaan
mediaanefektiivne doos
mediaanjoon
mediaankeskpunkt
mediaanletaalne annus
mediaanmõjus annus
mediaan-nihketa usaldusvahemik
mediaan-nihketus
mediaanregressioonijoon
mediaansuund
mediaantest
Mellini teisendus
Merrington-Pearsoni lähend
meta-analüüs
metameeter
M-hinnang
Milleri jackknife-test
Milleri jaotus
Millsi suhe
minimakshinnang
minimaks-kahju printsiip
minimaks-printsiip
minimaks-strateegia
Minkowski võrratus
mitme võrrandiga mudel
mitmeastmeline hindamine
mitmeastmeline valik
mitmeastmeline valim
mitmefaasiline protsess
mitmefaasiline valik
mitmefaktoriline plaan
mitmekesisuse indeks
mitmemõõtmeline analüüs
mitmemõõtmeline astak-märgitest
mitmemõõtmeline astmerea jaotus
mitmemõõtmeline beetajaotus
mitmemõõtmeline binoomjaotus
mitmemõõtmeline Burri jaotus
mitmemõõtmeline eksponentjaotus
mitmemõõtmeline F-jaotus
mitmemõõtmeline hüpergeomeetriline jaotus
mitmemõõtmeline hüpergeomeetriline pöördjaotus
mitmemõõtmeline jaotus
mitmemõõtmeline kvaliteedikontroll
mitmemõõtmeline moment
mitmemõõtmeline multinoomjaotus
mitmemõõtmeline negatiivne binoomjaotus
mitmemõõtmeline negatiivne hüpergeomeetriline jaotus
mitmemõõtmeline normaaljaotus
mitmemõõtmeline normaaljaotus
mitmemõõtmeline Pareto jaotus
mitmemõõtmeline Pascali jaotus
mitmemõõtmeline Poissoni jaotus
mitmemõõtmeline Pólya jaotus
mitmemõõtmelised protsessid
mitmemõõtmelised Tšebõševi võrratused
mitmene dispersioonanalüüs
mitmene haardeulatuse test
mitmene kihitamine
mitmene klassifikatsioon
mitmene korrelatsioonikordaja
mitmene Markovi protsess
mitmene mittelineaarne korrelatsioon
mitmene osakorrelatsioonikordaja
mitmene otsustus
mitmene otsustusülesanne
mitmene Poissoni jaotus
mitmene Poissoni protsess
mitmene regressioon
mitmene tulpdiagramm
mitmene valik
mitmese silumise meetod
mitmesed juhuslikud alguspunktid
mitmesed otsustusmeetodid
mitmesed võrdlused
mitmetasemelised pidevad valikueeskirjad
mitmetipuline jaotus
mitmeväljakorrelatsioon
Mitscherlichi võrrand
mitte valikuviga
mittedünaamiline mudel
mitteefektiivne statistik
mittejuhuslik jaotus
mittejuhuslik trend
mittejuhuslik valim
mittekirjeldatuse kordaja
mittekooskõla
mittelineaarne korrelatsioon
mittelineaarne mudel
mittelineaarne regressioon
mittelineaarne trend
mittelubatav hinnangufunktsioon
mittemääratuse kordaja
mittemõjus hinnangufunktsioon
mittenormaalne kõver
mittenormaalse jaotusega üldkogum
mittenormaalsus
mittenormaalsus
mittenormaalsuse indeks
mitte-nullhüpotees
mitteortogonaalsed andmed
mitteparameetriline
mitteparameetrilised tolerantsipiirid
mitteparameetrilised usaldusvahemikud
mittepidev muutuja
mittepidev protsess
mitteregulaarne hinnangufunktsioon
mittereliaablus
mitte-ring-statistik
mittesarnasus
mittesfääriline normaaljaotus
mittesingulaarne jaotus
mittestatsionaarne juhuslik protsess
mittestatsionaarne spekter
mittetäielik beetafunktsioon
mittetäielik blokk
mittetäielik gammafunktsioon
mittetäielik ladina ruut
mittetäielik loendus
mittetäielik mitmese reaktsiooniga plaan
mittetäielik moment
mittetõepära suhe
mittetsentraalne χ²-jaotus
mittetsentraalne beetajaotus
mittetsentraalne F-jaotus
mittetsentraalne hii-ruut-jaotus
mittetsentraalne mitmemõõtmeline beetajaotus
mittetsentraalne mitmemõõtmeline F-jaotus
mittetsentraalne t-jaotus
mittetsentraalne usaldusvahemik
mittetsentraalne Wisharti jaotus
mittetsentraalsuse parameeter
mittevastamine
mittevõrdelised alamklasside sagedused (tasakaalustamata dispersioonimudeli korral)
mittevõrdsuse kordaja
m-järjestuse probleem
modaalsus
modifitseeritud binoomjaotus
modifitseeritud eksponentkõver
modifitseeritud keskväärtus
modifitseeritud kontrollipiirid
modifitseeritud ladina ruut
modifitseeritud normaaljaotused
modifitseeritud normaaljaotused
modifitseeritud ruutkeskmine järjestikune vahe
modifitseeritud von Neumanni suhe
mõju
mõjude eristamatus
mõjujoon
mõjukad punktid
mõjukus
mõjus hinnangufunktsioon
mõjus test
mõjususkordaja
moment
momente genereeriv funktsioon
momentide hinnangufunktsioon
momentide maatriks
momentide meetod
momentide suhe
monotoonne regressioon
monotoonne struktuur
monotoonne tõepärasuhe
Monte-Carlo meetod
mood
Mood-Browni hindamine
Mood-Browni mediaantest
mõõdetav tunnus
Moodi W-test
moodväärtus
Moore-Penrose'i pöördmaatriks
Morani teststatistik
Morgensterni jaotused
Mortara valem
Mosese astakulaadne hajuvustest
Mosese test
Mostelleri k valimi libisemistest
mõttetu korrelatsioon
m-s väärtus
m-statistik
mudel
mudeli spetsifikatsioonist (valikust) tingitud nihe
multi-binoomtest
multikollineaarsus
multilineaarne protsess
multimodaalne jaotus
multinomiaaljaotus
multinoomjaotus
multiplikatiivne protsess
müra
müraparameetrid
murdepunkt
murdepunkti mudelid
Murthy hinnangufunktsioon
muteeruvus
muuthajuv
muutjärsk
muutjärsk
muutkonna klassifitseerimine
muutlikkus
muutsümmeetriline
muutuja teisendamine
muutuja
muutujad)
muutujate liitmine
muutuv valikuosa
muutuva asümmeetriaga
muutuva järskusega
muutuva järskusega
muutuva suurusega partiide plaan
muutuva tõenäosusega valik
muutuva tüübiga
naasev olek
naasmisaeg
naasmisaeg
naasmisolekud
naasmisperiood
näiv ravim
näivkorrelatsioon
näivkorrelatsioon
näivseos
nakkusjaotus
neelamisjaotused
neelamispiirkond
neelav Markovi ahel
neelav olek
neelav tõke
neeldejaotused
neeldepiirkond
negatiivne binomiaalne liitjaotus
negatiivne binoomjaotus
negatiivne eksponentjaotus
negatiivne faktoriaalne multinoomjaotus
negatiivne hüpergeomeetriline jaotus
negatiivne järskus
negatiivne korrelatsioon
negatiivne multinoomjaotus
negatiivsed momendid
nelinurk
neljavälja sagedustabel
neljaväljafunktsioon
neljaväljakorrelatsioon
neljaväljatabel
neutraalkõver
neutraalsus
neutraalsuspiirkond
neutraalsustaseme indeks
Newman-Keulsi test
Newton-Raphsoni meetod
Neymani ψ2-test
Neymani A-tüüpi jaotus
Neymani B-tüüpi jaotus
Neymani C-tüüpi jaotus
Neymani faktoriseerimisteoreem
Neymani jaotuse Beall-Rescia üldistus
Neymani kitsaimad nihketa usaldusvahemikud
Neymani mudel
Neymani paigutus
Neymani psii-ruut-test
Neyman-Pearsoni lemma
Neyman-Pearsoni teooria
Neyman-Scotti mudel
nidusus
nidusus
nihe allapoole
nihe
nihestustest
nihkega hinnangufunktsioon
nihkega test
nihkega valim
nihketa hindamisvõrrand
nihketa hinnangufunktsioon
nihketa kriitiline piirkond
nihketa test
nihketa usaldusvahemikud
nihketa vähima normi ruuthinnang
nihketa valim
Noetheri tsüklilise trendi test
nomogramm
nõrgalt statsionaarne protsess
nõrgalt statsionaarne
nõrgumisprotsess
normaaldispersioon
normaalhälve
normaaljaotus
normaaljaotuse jaotusfunktsioon
normaaljaotuse test
normaaljaotusega võrdne järskus
normaalkontroll
normaalskooride ooteväärtuste test
normaalskooride testid
normaal-tõenäosuspaber
normaalvõrrandid
normaliseerimine
normeerimine
normimine
normit
NORMIX (programm normaaljaotuse segude töötlemiseks)
nullhüpotees
nulljärskus
nullklassita negatiivne binoomjaotus
nullsiirdeolek
nullsumma mäng
nurgatest (hajuvusdiagrammil)
nurkmuutujad
nurkteisendus
Nyquisti sagedus
Nyquisti vahemik
Nyquist-Shannoni teoreem
oblimaks-pööre
ogiiv
ohjatud protsess
ohje
õige jaotus
õige regressioon
õigete ja valede juhtumite meetod
õiglane mäng
ökonomeetria
oktiilid
Old-Carveri süsteem
olekuperiood
oletatav keskmine
oluline täielikkus
olulisus
olulisuse nivoo
omadus
omapära (faktoranalüüsis)
omapära
omapärafaktor
omapärafaktor
omaväärtus
omistatud risk
oomega-ruuttest
ooteaeg
ooteajaülesanded
ooteprobit
ootesagedused
ooteväärtus
operatiivkarakteristik
operatsioonianalüüs
optimaalne asümptootiline test
optimaalne lineaarne prognoosifunktsioon
optimaalne paigutus
optimaalne peatusreegel
optimaalne statistik
optimaalne stratifikatsioon
optimaalne test
ordinatsioon (mitmemõõtmelise andmestiku dimensiooni vähendamine)
Ornstein-Uhlenbecki protsess
ortanttõenäosused
ortogonaalne juhuslike suuruste teisendus
ortogonaalne plaan
ortogonaalne protsess
ortogonaalne regressioon
ortogonaalne
ortogonaalsed funktsioonid
ortogonaalsed massiivid
ortogonaalsed polünoomid
ortogonaalsed ruudud
ortogonaalsed testid
ortonormeeritud süsteem
osa-autokorrelatsioon
osablokk
osakontingentsus
osakooslus
osakorrelatsioon
osakorrelatsioon
osakorrelatsioonikordaja
osaline asendus
osaline eristamatus
osaline haare
osaline kordus
osaline loendus
osaline randomiseerimine
osaline seos
osaline tagasipanek
osaliselt kattuvate kaartide meetod
osaliselt kooskõlalised vaatlused
osaliselt seotud blokk-plaan
osaliselt tasakaalus andmeread
osaliselt tasakaalus mittetäielik blokk-plaan
osaliselt tasakaalus seotud blokk-plaan
osaliselt tasakaalus võre
osaregressioon
osaseos
osavalik
ositi regressioon
O-statistikud
otsene standardimine
otsene tõenäosus
otsene valik
otsevalik
otsustusfunktsioon
otsustusreegel
otsustusruum
otsustusteooria
paarikaupa sõltumatus
paarisvõrdlus
Paasche indeks
Paasche-Konüsi indeks
paigalviibimisaeg
paigutus (valimis)
paigutuseeskiri
paiknemiskeskpunkt
paiknemismõõt
paiknemisparameeter
paki hajuvus
Palgrave'i indeks
paljulahtriline tabel
Palmi funktsioon
Palmi teoreem
Papadakise meetodid
paralleelproov
parameeter
parameetri väärtus
parameetriline hüpotees
parameetriline planeerimine
parandatud moment
parandus üldkogumi lõplikkuse arvel
parandusindeks
paranduskontroll
parandustegur
päratu eeljaotus
päratu jaotus
parem sama järku nihke hinnangufunktsioon
Pareto indeks
Pareto indeks
Pareto jaotus
Pareto kõver
Pareto tüüpi jaotus
parim asümptootilise normaaljaotusega hinnangufunktsioon
parim hinnangufunktsioon
parim kooskõla
parim kriitiline piirkond
parim lineaarne nihketa hinnangufunktsioon
parim regulaarne asümptootiliselt normaalne hinnangufunktsioon
parim sobitus
päritavus
partii kvaliteedikaitse
partii lubatav praagiprotsent
partii
partii
Pascali jaotus
paukmüra
peaaegu kindel
peaaegu kindlasti
peaaegu kindlasti
peaaegu kõikjal
peaaegu parim lineaarne hinnangufunktsioon
peaaegu statsionaarne
peakomponendid
peamõju
Pearl-Readi kõver
Pearson-Durbini suhe
Pearsoni asümmeetriamõõt
Pearsoni hii-ruut-test
Pearsoni I tüüpi jaotus
Pearsoni II tüüpi jaotus
Pearsoni III tüüpi jaotus
Pearsoni IV tüüpi jaotus
Pearsoni IX tüüpi jaotus
Pearsoni korrelatsioonikordaja
Pearsoni kõver
Pearsoni kriteerium
Pearsoni V tüüpi jaotus
Pearsoni VI tüüpi jaotus
Pearsoni VII tüüpi jaotus
Pearsoni VIII tüüpi jaotus
Pearsoni X tüüpi jaotus
Pearsoni XI tüüpi jaotus
Pearsoni XII tüüpi jaotus
peatumisreegel
peavalim
peegeldav tõke
Peeki võrratus
pentaad-kriteerium
periodogramm
periood
perioodiline keskmiste erinevus
perioodiline normaaljaotus
perioodiline protsess
perioodiline võrejaotus
Perki jaotus
perkolatsiooniprotsess
permutatsioonitestid
personaalne tõenäosus
Peterburi mäng
Peterburi paradoks
Petersi meetod
pettekorrelatsioon
pettus
p-funktsioon
pidev jaotusseadus
pidev protsess
pidev üldkogum
pidevad valikueeskirjad
pidevus
pidevuse parandus
pidevust arvestav parandus
piiratud informatsiooni põhised meetodid
piiratud valimi jaotus punkt
piirkonna suurus (kriitilise piirkonna korral)
piisavus
pikaajaline trend
pikkajaline suundumus
piktogramm
pilootuuring
pilootvalim
piltjoonis
pindala võrreldavustegur
pindalavalik
Pitmani efektiivsus
Pitmani hinnangufunktsioon
Pitmani läheduskriteerium
Pitmani testid
Pitman-Morgani test
plaan tüüpi O:PP
plaan
plaani optimaalsus
plaanide Kroneckeri korrutis
plaani-intsidentsusmaatriks
plaanimaatriks
plaanivõrrand
Placketti ühtlane jaotus
plahvatusprotsess
plahvatusprotsessi stohhastiline diferentsiaalvõrrand
platseebo
põhjuslik ahelmudel
põhjuslikkus
Poisson-beeta jaotus
Poissoni binoomjaotus
Poissoni hajuvus
Poissoni hajuvusindeks
Poissoni homogeensustest
Poissoni jaotus
Poissoni jaotuse järgi kärbitud normaaljaotus
Poissoni klasterprotsess
Poissoni liitjaotus
Poissoni liitjaotus
Poissoni mets
Poissoni protsess
Poissoni suurte arvude seadus
Poissoni tõenäosuspaber
Poisson-Lexise jaotus
Poisson-Markovi protsess
Poisson-normaaljaotus
Poisson-Pascali jaotus
Politz-Simmonsi tehnika
Pollaczek-Hintšini valem
Pollaczeki valem
Pollaczek-Spitzeri samasus
polühooriline korrelatsioon
polükei
polünomiaalne trend
polünoomtrend
Pólya jaotus
Pólya pöördjaotus
Pólya protsess
Pólya teist järku jaotusfunktsioon
Pólya teoreem
Pólya-Aeppli jaotus
Pólya-Eggenburgeri jaotus
pool-Cauchy jaotus
poolhaare
poolitatud põlluribade plaan
poolitusjoon
poolitusmeetod
poolkeskmiste meetod
poolkordustega plaan
poolkvartiilhaare
pool-ladina ruut
poollogaritmiline graafik
pool-Markovi protsess
poolmartingaal
pool-normaaljaotus
pool-normaaljaotuse graafik
pool-normaaljaotuse tõenäosuspaber
poolstabiilne jaotusseadus
poolstatsionaarne protsess
poolulatus
poolvariogramm
pööramine
pööratav plaan
pööratav plaan
pööratav suhe
pööratavusindeks
pööratavustest
pööratavustest
pöördenurga jaotus
pöördepunkt
pöördjaotus
pöörd-järjendkorrelatsioon
pöördmoment
pöörd-multinoomvalik
pöördnormaaljaotus
pöörd-normaalskoori test
pöördpolünomiaalne
pöördpolünoom
pöördtõenäosus
pöördvalik
pööre
populatsioon
populatsioonigeneetika
positiivne asümmeetria
positiivne binoomjaotus
positiivne hüpergeomeetriline jaotus
positiivne järskus
positiivne korrelatsioon
Potthoffi test
praagiosa
Priestly P (lambda)-test
probit
probitregressiooni joon
Procrustese meetod
profiilianalüüs
prognoos
prognoositud tunnus
prognostiline tõepära
progresseeruv keskmine
progresseeruvalt tsenseeritud valik
projektsioon
proov
protokoll
protseduurinihe
protseduuriviga
protsentdiagramm
protsentiil
protsentiil
protsentjaotus
protsentpunkt
protsentuaalne standardhälve
pseudofaktor
pseudofaktorplaan
pseudojuhuslik valik
pseudojuhuslikud arvud
pseudokorrelatsioon
pseudo-ladina ruut
pseudo-Markovi ahel
pseudo-pöörd- (maatriks)
pseudospekter
psii-funktioon
psii-ruut-statistik
p-statistikud
psühholoogiline tõenäosus
puhas strateegia
puhas tekkeprotsess
puhitatud jaotused
puhitustegur
puhtjuhuslik protsess
punkt-binomiaalne
punkt-biseriaalne korrelatsioon
punkthindamine
punktprotsessid
punktvalik
püsihajuv
püsijärsk
püsisümmeetriline
püsiv olek
püsiva asümmeetriaga
püsiva järskusega
püsivus
puu
püüdmise-tabamise valik
p-väärtus
Q-tehnika
Quenouille'i test
R
Radon-Nikodymi teoreem
rahvaloendus
rahvastik
rahvastikuteadus
Raikovi teoreem
rakumudel
rändkaupmehe ülesanne
randomisatsioonitestid
randomiseerimine
randomiseeritud blokid
randomiseeritud mudel
randomiseeritud murdfaktorplaanid
randomiseeritud olulisusetestid
randomiseeritud otsustusfunktsioon
randomiseeritud reaktsioon
randomiseeritud test
rangeim test
rangelt domineeritud
rangelt statsionaarne protsess
rankit
Rao skooritest
Rao-Blackwelli teoreem
Rao-Kupperi mudel
Rasch mudel
ravi
Rayleigh' jaotus
Rayleigh' testid
reaktsioon
reaktsiooniaja jaotus
reaktsiooniindeks
reaktsioonipind
reaktsioonipinna plaanid
realisatsioon
redelindeksid
redelmuutuja
redutseeritud ohje
redutseeritud plaan
Reed-Frosti mudel
Reed-Münchi meetod
regeneratiivne protsess
regressioon analüütiliste funktsioonide järgi
regressioon segmentidena
regressioon
regressioonhinnang
regressiooni diagnostika
regressioonijoon
regressioonikaal
regressioonikoefitsient
regressioonikordaja
regressioonipind
regressioonisuhe
regressioonsõltuvus
regressogramm
regulaarne hinnangufunktsioon
regulaarne Markovi taastumisprotsess
regulaarne rühmituv mittetäielik blokk-plaan
regulaarne statsionaarne punktprotsess
regulaarolek
rekurrentne mäng
rekurrentne Markovi ahel
rekursiivne algoritm
rekursiivne süsteem
reliaablus
reliaabluskordaja
representatiivne valim
resistentsed tehnikad
R-hinnangufunktsioon
Rhodese jaotus
Rice'i jaotus
rida
ridge regressioon
riditanalüüs
Riemanni jaotus
ringdiagramm
ringhistogramm
ringjaotus
ringjaotuse haare
ringjaotuse keskmine hälve
ringjaotuse kvartiilhälve
ring-kiir-graafik
ringtest
ringtriaadid
ringvalem
Ripley statistikud
risk
risk
riskifunktsioon
riskifunktsioon
riskikordaja
riskimäär
riskimäära jaotus
riskisuhe
riskisuhe
riskitegur
risrlõikeuuring
rist-amplituudspekter
ristfaktorid
risthaare
rist-intensiivsusfunktsioon
ristkaalu indeks
ristkavand
ristklassifikatsioon
ristkorrelatsioon
ristkovariatsioon
ristkülikjaotus
ristkülikplaan
ristkülik-seoseskeem
ristkülikvõre
ristplaan
ristspekter
rist-valiidsustest
risustatud jaotus
Robbins-Munro protsess
robustne hinnangufuktsioon
robustne minimaks-hinnangufunktsioon
robustsus
robustsuse tolerantsipiir
Roomi ruudud
Rosenbaumi test
rotatsioon
rotatsioonvalik
roteeruv valik
R-tehnika
rühm
rühmade võrdlemine
rühmadesisene dispersioon
rühmadevaheline dispersioon
rühmadevaheline dispersioon
rühmafaktor
rühmasisene korrelatsioon
rühmitatud Poissoni jaotus
rühmiti sõelumismeetodid
rühmituse parandus
rühmitust arvestav parandus
rühmitusvõre
rühmituv mittetäielik blokk-plaan
rühmituv plaan
rühmituvad pööratud plaanid
rühm-järjendplaan
Rutherfordi nakkusjaotus
ruumi-aja-klasterdus
ruumiline mediaan
ruumiline punktprotsess
ruumiline süstemaatiline valim
ruut (tabelis)
ruut
ruuthinnangufunktsioon
ruutjuur ruutkeskmisest hälbest
ruutjuur ruutkeskmisest veast
ruutjuur-teisendus
ruutkeskmine hälve
ruutkeskmine järjepideva võnkumise hinnangufunktsioon
ruutkeskmine järjestikune vahe
ruutkeskmine kontingentsus
ruutkeskmine seos
ruutkeskmine viga
ruutkeskmine viga
ruutkeskmine
ruutkeskmine
ruutkontingentsus
ruutplaneerimine
ruutreaktsioon
ruutseos
ruutspekter
ruutude jääksumma
ruutvõre
ruutvorm
saabumisaja jaotus
saabumisjaotus
säästlikusprintsiip
Sacksi teoreem
sadulpunkti lähend
sagedus
sagedus
sagedusala
sagedusfunktsioon
sagedusfunktsiooni normaliseerimine
sagedushulknurk
sagedusjaotus
sageduskõver
sageduslik tõenäosusteooria
sagedusliku tõenäosusteooria pooldaja
sagedusmoment
sageduspind
sageduspolügoon
sagedustabel
sagedustabel
sageduste ooteväärtused
sama järku nihke hinnangufunktsioonid
samajaotusjoon
samajärskus
sama-normaaljaotus
samasuunaline hälve (kahel tunnusel)
samatuvastusjoon
samaväärne alamhulk
samaväärsed valimid
samaväärsusklass
sammregressioon
sammuviisiline muutujate elimineerimine
sändvitš-hinnangufunktsioon
šansisuhe
sarikorrelatsioon
sari-osakorrelatsioon
sariplaan
sarnane toime (stiimulite poolt)
sarnased piirkonnad
sarnasus
sarnasus
sarnasusindeks
SAS
Satterthwaite'i lähend
Satterthwaite'i test
SB
Schachi kahe valimi testid
Scheffé test
Schusteri periodogramm
Schwarzi võrratus
seeria
seeriad
seeriapikkuste jaotus
segafaktorkatsed
segaja
segamine
segamoment
segamudel
segaspekter
segastrateegia
segatud jaotus
segav tegur
segavalik
segiaetud vaatlused
sekretäri ülesanne
sektordiagramm
sekundaarvaliku ühik
selektiivseimad usaldusvahemikud
seletav tunnus
seletav tunnus
semiinvariant
semiinvariant
seos
seos
seos
seos
seoseanalüüs
seosefunktsioon
seoseindeks
seosekordaja
seosekordaja
seosekordaja
seoseskeem
seostatus
seostuv plaan
seotud astakud
seotud blokid
seotud paaride võrdlusplaan
seotud topelt ümberlülitusega plaan
seotud valimid
seotus
seriaalne korrelatsioonikordaja ringvalemi kaudu
servaparandused
sesoonne hajuvus
sesoonne võnkumine
sfääriline dispersioon
sfääriline dispersioonifunktsioon
sfääriline jaotus
sfääriline normaaljaotus
sfääriline standardviga
sfääriliselt sümmeetrilised jaotused
sfäärilisustestid
Shannon-Wieneri indeks
Shapiro-Wilki test
Sheppardi parandus
Shermani teststatistik
Shewharti kontrollkaart
Shorti jaotus
sidusus
sidusus
Siegel-Tukey test
sihttest
siirdeolek
siledusaste
silindriliselt roteeruv plaan
silmusplaan
silumine
silumisega regressioonanalüüs
silumistest
simpleksalgoritm
simpleksmeetod
simpleksplaanid
simpleks-tsentroidplaan
simulaator
simulatsioonimudel
singulaarne jaotus
singulaarne kaalutud plaan
singulaarne lahutus
sinusoidaalne piirteoreem
sisaldustestid
sisedispersioon
sisemine täpsus
sisend-väljund protsess
siseregressioon
sisestatud protsess
sisetunnus
sise-vähimruudud
sisseränne
sisukas hüpotees
sisuline valiidsus
skaalaparameeter
skaalaparameeter
skedastne kõver
skedastsus
Skitovich-Darmois' teoreem
skoor
skooride normaliseerimine
skoorimismeetod
skooritest
S-kõver
Slutsky protsess
Slutsky teoreem
Slutsky-Yule'i efekt
Smirnov-Birnbaum-Tingey jaotus
Smirnovi testid
Snedecori F-jaotus
sobitamine
sobitatud valimid
sobitusaste
sobituskordaja
sõelatest
sõeldisain
sõelkontroll
sõelplaan
šoki ja vea mudel
šokimudel
sõltumatu toime
sõltumatu tunnus
sõltumatu tunnus
sõltumatud katsed
sõltumatus
sõltumatuse ootetõenäosus
sõltumatute juurdekasvudega protsess
sõltuv muutuja
sõltuv tunnus
sõltuvus tõepärasuhte alusel
sõltuvus
šoti ruutplaan
Spearman-Browni valem
Spearmani ρ
Spearmani astakkorrelatsioonikordaja
Spearmani hinnangufunktsioon
Spearmani kahe faktori teoreem
Spearmani roo
Spearmani rusikareegel
Spearman-Kärberi hinnangufunktsioon
Spearman-Kärberi meetod
spekter
spektraalaken
spektraalfunktsioon
spektraalkeskmine
spektraalkeskväärtus
spektraallahutus
spektraalne jaotusfunktsioon
spektraalne kaalufunktsioon
spektraaltihedus
Spenceri valem
spetsiifiline määr (osapopulatsioonis)
Spitzeri samasus
splainhinnang
S-PLUS
SPSS
stabiilne jaotusseadus
stabiilne olek
stabiilne protsess (jaotus)
stabiilsed Pareto jaotused
stabiilsus
stabiilsustest
Stacy jaotus
standardhälve (üksikväärtuse korral)
standardiseeritud hälve (üksikväärtuse korral)
standardiseeritud juhuslik suurus
standardiseeritud normaaljaotusega juhuslik suurus
standardiseeritud regressioonikordajad
standardiseeritud regressioonikordajad
standarditud suremusmäär
standardmõõt
standardne ladina ruut
standardne populatsioon
standardne rahvastik
standardse normaaljaotusega tunnus
standardskoor
standardviga
standardvõrrand
Stata
statistik
statistika
statistiline hüpotees
statistiline kollektiiv
statistiline otsustusfunktsioon
statistiline populatsioon
statistiline populatsioon
statistiline tolerantsipiir
statistiline tolerantsipiirkond
statistiline tolerantsivahemik
statistiline üldkogum
statistiliselt ekvivalentne blokk
statsionaarne jaotus
statsionaarne protsess
statsionaarne rahvastik
statsionaarsuse järk
Steineri kolmtipp
Steini kahe valimi protseduur
Steini paradoks
Stephani iteratiivne protsess
stereogramm
stereogramm
stereoloogia
STER-jaotus
s-test
Stevens-Craigi jaotus
Stirlingi jaotus
stohhastiline diferentseeruvus
stohhastiline häiring
stohhastiline integreeruvus
stohhastiline koonduvus
stohhastiline lähendamine
stohhastiline maatriks
stohhastiline mudel
stohhastiline pidevus
stohhastiline planeerimine
stohhastiline protsess
stohhastiline sõltuvus
stohhastiline suurus
stohhastiline testide võrdlemine
stohhastiline transitiivsus
stohhastiline tuum
stohhastiline
stohhastilised ohtruse mudelid
stohhastiliselt suurem või väiksem
strateegia
stratifitseerimine peale valikut
stratifitseerimine
stratifitseeritud valim
stress (mitmemõõtmelisel skaleerimisel)
struktuur
struktuuriparameetrid
struktuurivõrrand
Studenti haare
Studenti hüpotees
Studenti jaotus
Studenti suurim absoluuthälve
Studenti teisendus
Studenti test
Studenti t-jaotus
Sturgesi reegel
subjektiivne Bayesi järeldus
subjektiivne tõenäosus
subjektiivne valim
Subrahmaniami üldistatud nakkusjaotus
sügav stratifitseerimine
suhe
suhtarvude keskmine
suhte regressioon
suhtehinnangufunktsioon
suhteline (stiimuli) võimsus
suhteline dispersioon
suhteline efektiivsus
suhteline indeks
suhteline informatsioon
suhteline kogus
suhteline risk
suhteline sagedus
suhteline sagedus
suhteline täpsus
suhteskaala
SU-jaotused (Johnsoni jaotuste süsteemis)
Sukhatme d-statistik
Sukhatme test
suletud küsimus
sumbumisfaktor
sumbuv võnkumine
summaarne ruuthälve keskmise suhtes
summaarne ruutviga
summeerimine paarisarvu liidetavate kaupa
sümmeetria
sümmeetriline (kolmnurkne) kontingentsustabel
sümmeetriline eksponentjaotus
sümmeetriline faktorplaan
sümmeetriline jaotus
sümmeetriline ringjaotus
sümmeetriline stabiilne jaotusseadus
sümmeetriline test
sümmeetriline test
sümmeetriline valik
sündimuse gradient
sündimuskordaja
sündimuskordaja
sündmus
sündmuste ruum
sünni ja surma protsess
sünni, surma ja sisserände protsess
sünniprotsess
superefektiivsus
supermartingaal
supernormaaldispersioon
super-Poissoni jaotus
superponeeritud protsess
superponeeritud varieeruvus
suremuse hetkekordaja
suremuse vanuskordaja
suremuskordaja
suremustabel
surmavusmäär
süstemaatiline plaan
süstemaatiline ruut
süstemaatiline statistik
süstemaatiline valik
süstemaatiline valim
süstemaatiline varieeruvus
süstemaatiline viga
süstemaatiline
suunaandmed
suundumus
suurendada
suurim F-suhe
suurima entroopia meetod
suurima järeltihedusega vahemikud
suurima tõenäosuse hinnangufunktsioon
suurima tõepära meetod
suurte arvude seadus
suurus ja kuju
suurus
suurusega võrdeline valik
suurusega võrdeline valik
suvaline alguspunkt
(tagasivaatav) kohortuuring
T²-jaotus
T2-järjendtest
taandamata plaanid
taandatud kuju meetod (ökonomeetrias)
taandatud plaan
taandatud tunnus
taandatud võrrandid
taandumatu ahel
taandumatu Markovi ahel
taastatavus
taastumisfunktsioon
taastumisjaotus
taastumisprotsess
taastumisteooria
taastumisteoreem
taastumistihedus
tabelarvutus (arvutitehnoloogias)
tabeliruudu sagedus
tabuolek
tabutõenäosus
tagasilükkamislävi
tagasilükkamisvalik
tagasilülitusega plaan
tagasipanek
tagasipanekuga valik
tagasipöördumisaeg
tagasipöörduv olek
Taguchi meetodid
tahasuunatud protsess
tahasuunatud võrrandid
tähestik
tähtsusjärgne valik
täielik (otsustusfunktsioonide) klass
täielik korrelatsioonimaatriks
täielik ladina ruut
täielik testide klass
täielik võrrandisüsteem
täielikkus (otsustusfunktsioonide klassi korral)
täielikkus
täieliku informatsiooni meetod
täieliku seose klasterdus
täielikult randomiseeritud plaan
täielikult tasakaalus ruutvõre
täisarvuline planeerimine
täiskorrelatsioon
täismudel
täisnurkne plaan
täisregressioon
täisregressioon
Takacsi protsess
taksonomeetria
taksonoomia
tandemjärjekorrad
tandemtestid
tantiilid
täpne hii-ruut-test
täpne statistikameetod
täpne statistiline meetod
täpne test
täpsus (hindamisel)
täpsus
täpsus
täpsusmoodul
täpsusmõõt
tarbijahinnaindeks
tarbijahinnaindeks
tarbijarisk
tasakaal
tasakaalus faktoriaalne plaan
tasakaalus jaotus
tasakaalus mittetäielik blokk
tasakaalus mõjude eristamatus
tasakaalus ruutvõre
tasakaalus taastumisprotsess
tasakaalus vahed
tasakaalus valim
tasandav otsustsusreegel
tasandav väärtus
tasanddiagramm
tasasus
tase
tasemegraafik
tasemekaart
tasemete võrdelised sagedused (dispersioonaanalüüsis)
t-asendussuhe (haardeulatuse kaudu)
tasumaatriks
taustainfo
taustteave
teave
teeanalüüs
teekonnavalik
teekordajate meetod
tegelik regressioon
tegur
teine piirteoreem
teisendatud reaktsiooniskaala
teisendatud skaala
teisendus tõenäosusintegraali abil
teisene protsess
teisese valiku ühik
teist järku analüüs
teist järku statsionaarsus
teist liiki mudel
teist liiki viga
teist tüüpi loendusrmudel
tekke ja kao protsess
tekkeprotsess
teljejaotus
teoreetiline muutuja
teoreetiline probit
teoreetilise jaotuse moment
teoreetilised sagedused
teoreetilised sagedused
teoreetiliste normaalskooride test
teravatipulisus
Terry test
Terry-Hoeffdingi test
testi maht
testi suhteline efektiivsus
testi võimsus
testiblokk
testide kombinatsioon
teststatistik
tetraadvahe
tetrahooriline funktsioon
tetrahooriline korrelatsioon
Theili sega-regressiooni hinnangufunktsioon
Theili suhtelise ebavõrdsuse kordaja
Thiesseni hulknurk
Thomase jaotus
Thompsoni reegel
tiheduse hinnang
tihedusfunktsioon
tihedusfunktsioon
tihendatud kontroll
tingimuslik
tinglik elukestusfunktsioon
tinglik keskväärtus
tinglik regressioon
tinglik statistik
tinglik test
tinglik tõrkelisus
tinglik tõrkemäär
tinglik võimsusfunktsioon
tinglik
tingliku asümmeetriakordaja kõver (kahemõõtmelise jaotuse korral)
tinglikult nihketa hinnangufunktsioon
tipp
tippväärtus
t-jaotus
tobitmudel
tõeline keskmine
tõenäone viga
tõenäosed piirid
tõenäosus
tõenäosuse tendentslik tõlgendus
tõenäosuse tihedus
tõenäosuselement
tõenäosusfunktsioon
tõenäosusintegraal
tõenäosusjaotus
tõenäosuslik valik
tõenäosusmass
tõenäosusmoment
tõenäosusmõõt
tõenäosuspaber
tõenäosuspind
tõenäosussuhte järjendtest
tõenäosussuhte test
tõenäosustihedus
tõenäosusvalik
tõepära
tõepära
tõepärasuhe
tõepärasuhte test
toetusefekt (küsitleja suhtes)
tõkestamatult kasvava keskmisega protsess
tõkestatud täielikkus
tolerants
tolerantsijaotus
tolerantsipiirid
tolerantsitegur
Tongi võrratus
töökarakteristik
töökeskmine
töökindlus
töönullpunkt
tööprobit
toormoment
toormoment
toorpunkt
toorskoor
tootjahinnaindeks
tootjarisk
töötlus
töötlusviga
topelt kärbitud normaaljaotus
topelt mittetsentraalne F-jaotus
topelt-binoomjaotus
topeltdihhotoomia
topelt-eksponentjaotus
topelt-eksponentregressioon
topelt-hüpergeomeetriline jaotus
topeltlogaritmteisendus
topelt-Pareto kõver
topeltpime
topelt-Poissoni jaotus
topeltpööratav plaan
topeltsuhte hinnangufunktsioon
tõrkelisus
tõrkemäär
totaalkontroll
tõususuhte proov
transvariatsiooni intensiivsus
trend
trendi kõrvaldamine
trendi sobitamine
treppjaotus
treppmeetod
trepp-plaan
trinoomjaotus
T-ruudu test
Tšebõšev-Hermite'i polünoomid
Tšebõševi võrratus
tsenseerimine
tsenseeritud regressioonimudel
tsensus
tsensusjaotus
tsentraalne moment
tsentraalne piirteoreem
tsentraalne usaldusvahemik
tsentraalsed faktoriaalsed momendid
tsentroidmeetod
T-skoor
tsonaalpolünoom
tsoonivalik
t-suhte jaotus
tsükkel
tsükliline järjestus
tsükliline plaan
tsükliline rida
T-test
T-test
t-test
tugev suurte arvude seadus
tugev täielikkus
tugevalt jaotusvaba
tugevalt mõjus hinnangufunktsioon
tühiperiood
tühjade ruutude test
tükati regressioon
Tukey kiire test
Tukey q-test
Tukey statistik
Tukey test
Tukey tühikutest
tuletatud statistikud
tulpdiagramm
tulpdiagramm
tundlik informatsioom
tundlikkus ja omapära (biomeetrias)
tunnus
tunnuse teisendamine
tunnuste valik
tunnuste valik
tüübiviga
tuulte roos
tuumhinnang
tüüp
tüüpiline aasta
tüüpiline karakteristik
tüüpiline periood
tuvastus
tuvastusviga
tüvi-leht-diagramm
ühe faktori teooria
ühe seose blokk-plaan
ühe seose klasterdus
ühe tunnuse jaotus
üheaegne hindamine
ühe-aja mudel
üheastmeline valik
ühekordne valik
ühekordse valiku plaan
ühemõõtmeline jaotus
ühemõõtmeline klassifikatsioon
ühemõõtmeline tabel
ühendatud dispersiooni test
ühendi-ühisosa printsiip
ühendi-ühisosa testid
ühendkihtide meetod
ühendvea hindamine
ühepoolne test
ühetipuline
ühikuanalüüs
ühildamine sama astaku alusel (kahes variatsioonreas)
ühildamine täiendastaku alusel (kahes variatsioonreas)
ühildamine
ühildatud valimid
ühildumisanalüüs
ühildusjaotus
ühise dispersioonisuhte test
ühised eristusvahemikud
ühised prognoosiintervallid
ühised tolerantsivahemikud
ühised usaldusvahemikud
ühisfaktor
ühisfaktori dispersioon
ühisfaktorite ruum
ühishajuvuse mõõt
ühisjaotus
ühismoment
ühispiisavus
ühisregressioon
ühiste võrrandite mudel
ühisvarieeruvus
ühtlane jaotus
ühtlane katse
ühtlane spekter
ühtlaselt nihketa hinnangufunktsioon
ühtlaselt parim kauguse-võimsuse test
ühtlaselt parim konstantse riski hinnangufunktsioon
ühtlaselt parim otsustusfunktsioon
ühtlaselt täpseim
ühtlaselt vähim risk
ühtlaselt võimsaim kriteerium
üksikpime
üksikväärtuse tõenäosus (jaotuses)
ükskõiksus
ükskõiksuspiirkond
ükskõiksuspunkt
U-kujuline jaotus
ulatus
üldine faktor
üldine taastumisprotsess
üldine valikuosa
üldistatud astmerea jaotus
üldistatud Bayesi otsustusreegel
üldistatud Bayesi otsustusreegel
üldistatud binoomjaotus
üldistatud gammajaotused
üldistatud hüpergeomeetriline jaotus
üldistatud jaotus
üldistatud kahemõõtmeline eksponentjaotus
üldistatud kaugus
üldistatud klassikalised lineaarsed hinnangufunktsioonid
üldistatud lineaarne mudel
üldistatud Mahalanobise kaugus
üldistatud multinoomjaotus
üldistatud nakkusjaotus
üldistatud negatiivne binoomjaotus
üldistatud normaaljaotus
üldistatud polükeid
üldistatud pöördmaatriks
üldistatud rühmituv plaan
üldistatud stabiilne jaotusseadus
üldistatud STER-jaotus
üldistatud suurima tõepära hinnangufunktsioon
üldistatud T²-jaotus
üldistatud täisnurksed plaanid
üldistatud tõenäosussuhete järjendtest
üldistatud vähimruutude hinnangufunktsioon
üldkogum
üldkogumi hinnang
üldkogumi keskmine
ülehajuvus
üleidentifitseerimine
ülekandefunktsioon
ülekatteplaan
ülekatteühikud
üleküllastatud plaan
ülemine kontrollipiir
ülemine kvartiil
üleminekumaatriks
üleminekutõenäosus
üles-alla meetod
ületamistest elukestuste võrdlemiseks
ületamistestid
ületuste jaotus
ületuvastus
üllatusindeks
ultrameetriline võrratus
ümardamine
ümberlülitusega katse
ümberlülitusega plaan
UN²-test
unikaalsus
unimodaalne
unitaarvalik
usaldatavus
usaldatavusaste
usaldatavuskordaja
usaldusaste
usaldusintervall
usalduskordaja
usalduskõverad
usaldusnivoo
usalduspiirid
usalduspiirkond
usaldusriba
usaldusväärsuse piirkond
usaldusväärsuse vahemikud
usaldusvahemik
usaldusvöönd
Uspenski võrratus
U-statistikud
usutlus
U-test
uurimispiirkond
uurimisühik
uuring
uuringudisain
uuringuplaan
uus parem kui kasutatud jaotus
vaadeldav tunnus
väärklassifikatsioon
väärnegatiivne
väärpositiivne
väärtus järjekorranumbriga m
väärtuseindeks
vaatlusviga
vaatlusviga
vaba käe meetod (andmete graafilisel esmasanalüüsil)
vabadusastmed
vabaliige
vahe märgitest
vahede diferentsiaalvõrrand
vahede meetod (aegridade esmaanalüüsil)
vahelmine ladina ruut
vahemike võrdsuse test
vahemikhindamine
vahemikjaotus
vähendatud valim
vahetatavad (tunnused
vahetatavust
vähim dispersioon
vähim täielikkus
vähima dispersioonierinevuse meetod
vähima dispersiooniga lineaarne nihketa hinnangufunktsioon
vähima eristava informatsiooni statistik
vähima hii-ruudu meetod
vähima logiti hii-ruudu meetod
vähima normiti hii-ruudu hinnangufunktsioon
vähima olulise vahe test
vähima ulatuse puu
vähimad piisavad statistikud
vähimruutude hinnangufunktsioon
vähimruutude meetod
vähimsoodus jaotus
vaibuv võnkumine
väikeste arvude seadus
valge müra
valgendamine
valik kvalitatiivsete tunnuste järgi
valikkontroll
valikudisain
valikudisaini suhteline efektiivsus
valikuosa
valikuplaan
valikupunkt
valikupunktide meetod
valikusamm
valikusuhe (ühtlane)
valikusuhe
valikuühik
valikuühik
valikuühikute kogum
valikuuring
valikuviga
valikuviga
valim
valimdispersioon
valimi funktsioon
valimi koostis
valimi struktuur
valimi taaskasutus
valimialus
valimialus
valimimaht
valimite võrgustusmäär
valimivõrgustik
valimjaotus
valimloendus
valimmoment
valimruum
valimstatistik
valimväärtus
väline kehtivuse
välistunnus
Van der Waerdeni test
vanuseline suremuskordaja
variatiivsus
variatsioon
variatsioonikordaja
variatsiooniulatus
varieeruvus
varimaks-pööre
variogramm
väristatud valik
varistruktuur
varitunnus
varjatud perioodilisuse skeem
väsimus mudelid
vastamisaja jaotus
vastamisviga
vastav normaalhälve
vastus (uuringus)
vastuvõetav kvaliteeditase
vastuvõetav reliaablustase
vastuvõtujoon
vastuvõtukontroll
vastuvõtukontrolli kaart
vastuvõtulävi
vastuvõtupiir
vastuvõtupiirkond
vastuvõtuviga
vea dispersioon
vea vähendamise määr
veafunktsioon
veafunktsiooni täiendfunktsioon
veavöönd
vektori mittekirjeldatuse kordaja
vektorkorrelatsioonikordaja
Venni diagramm
viga uurimuses
viga vaatlustes
viga
vigane mudel
vigane ühik (kvaliteedi kontrollimisel)
vigaste muutujatega mudel
viiendkriteerium
viiepunktikatse (biostatistikas)
viiepunktiproov
viitaeg
viitaeg
viithüsterees
viitkorrelatsioon
viitkovariatsioon
viitregressioon
viljakuse gradient
viljakuskordaja
virtuaalse ooteaja protsess
VN -test
võdin
võimsaim astaktest
võimsaim kriitiline piirkond
võimsaim test
võimsus
võimsusfunktsioon
võimsusfunktsiooni väärtus
võistlusprotsess (kahemõõtmeline tekke ja kao protsess)
volditud jaotused
voltimine
Von Misese jaotus
Von Neumanni suhe
võnkeprotsess
võnkumine
võnkumine
võnkumisindeks
vööjaotus
vöönddiagramm
vööndikaart
võõrväärtus
võõrväärtused
võrdelise riski mudel
võrdkorreleeritud (mitmemõõtmeline) jaotus
võrdlev suremusindeks
võrdlev suremusnäitaja
võrdse lahutuse printsiip
võrdse tükelduse printsiip
võrdsed astakud
võrdsete skooride test
võrdtõenäone valik
võrdtõenäone valik
võre
võrejaotused
võreplaan
võreruut
võrevalik
võrevalik
võrgustikuvalik
Voronoi hulknurk
W- normaalsustest
Wald test
Waldi jaotus
Waldi klassifikatsioonistatistik
Waldi põhisamasus
Wald-Wolfowitzi iteratsioonitest
Wald-Wolfowitzi test
Walkeri tõenäosusfunktsioon
Wardi meetod
Waringi jaotus
Watsoni jaotus
Watsoni test I
Watsoni test II
Watsoni UN²-test I
Watsoni UN²-test II
Watson-Williamsi test
Weibulli jaotus
Welchi test
Westenbergi kvartiilhaarde test
Whittakeri periodogramm
Whittle'i jaotus
Wickselli võrrandid
Wiener-Hintšini teoreem
Wiener-Hopfi tehnika
Wieneri protsess
Wilcoxoni astakmärgitest
Wilcoxoni astaksummade test
Wilcoxoni seotud paaride astaktest
Wilcoxoni test
Wilksi kriteerium
Wilksi sisehajuvus
Wilksi tühja lahtri test
Wilks-Lawley U1 statistik
Wilks-Rosenbaumi testid
Wilson-Hilferty teisendus
Winsori hindamine
Wisharti jaotus
Wisharti modaalanalüüs
Wn2-test
Woldi lahutusteoreem
Woldi Markovi vahemikprotsess
Wolfowitzi vähima kauguse meetod
Woodbury jaotus
W-statistik
Yates-Grundy-Sen hinnangufunktsioon
Yatesi parandus
Yatesi pidevuse parandus
Youdeni ruut
Yule'i hüperboolne jaotus
Yule'i jaotus
Yule'i protsess
Yule'i sümboolika
Yule'i võrrand
Yule-Walkeri võrrandid
Z-diagramm
Zeleni võrratus
Zeta jaotus
Zipfi seadus
z-jaotus
z-skoor
z-teisendus
z-test

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page