ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: S

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Sacks sætning
saddelpunkt
saddelpunktsapproksimation
sække
sæsonvariation
sag referent undersøgelse
samlet udvalgsbrøk
sammenblanding analyse
sammenblanding
sammenflydende forhold
sammenhæng princippet
sammenhæng
sammenhæng
sammenhængende struktur
sammenkædning
sammenlægning
sammenlignende dødelighed indeks
sammenlignende dødelighed tal
sammensat estimator
sammensat frekvensfordeling
sammensat hypergeometriskfordeling
sammensat hypotese
sammensat negativ polynomialfordeling
sammensat Poisson distribution
sammensat Poissonfordeling
sammensatte indeks nummer
sammensatte prøveudtagningsplan
sammenslutning af klasser
sammenslutning analyse
sammenslutning ordning
sammensmeltede proces
samspil
samstemmende prøve
samtidig variable
samtidighedsprincippet
sandsynlighed øjeblik
sandsynlighed
sandsynlighedselement
sandsynlighedsfordeling
sandsynlighedsgrænse
sandsynlighedskvotient
sandsynlighedsmasse
sandsynlighedspapir
sandwich estimat
Sankt Petersborg paradoks
SAS
sats fare funktion
Satterthwaites approksimation
Satterthwaites test
SB,SU-fordeling
Scheffés test
Schwarzulighed
score test
score
sekundærenhed
sekundærproces
selv summation
selvsimilær proces
semi-invariant
semilogaritmisk diagram
semi-Markovproces
semimartingal
semistabilfordeling
sensitivitetsanalyse
sensitivitetsfunktion
Shannon-Wienerindex
Shapiro-Wilks test
Sheppardskorrektion
Shewhartkontroldiagram
Shortfordeling
Siegel-Tukeys test
signifikans
signifikansniveau
sikkehredsbånd
sikkerhed ækvivalens
sikkerhedsgrænser
sikkerhedsområde
sikkerhedsområde
sikkerhedsområde
simpel tilfældig stikprøveudvælgelse
simpel tilfældig stikprøveudvælgelse
simplex algoritme
simplexmetode
simplexmodel
Simpsonparadoks
simultan estimation
simultan fordeling
simultane konfidensintervaller
simultanligningsmodel
singulær fordeling
skadelige variabel
skæring
skærpet kontrol
skæv estimator
skæv fordeling
skæv normalfordeling
skævhed opadtil
skævhed
skalaparameter
skalaparameter
skema
Skitovich-Darmois sætning
skøn
skønne
skrøbelighed model
S-kurve
Slutskyproces
Slutskys lemma
Slutskys sætning
Smirnov-Birnbaum-Tingeyfordeling
Smirnovs test
Spearmanestimator
Spearman-Kärberestimator
Spearman-Kärbermetode
Spearmans rho
specifik faktor
specifik varians
specifikationsfejl i ligninger
specifikationsfejl
spektralfordelingfunktion
spektralfunktion
spektraltæthed
spektrum
spillers ruin
spilteori
S-Plus
spørgeskema
spørgsmäl med endeligt antal svarmuligheder
spredning
spredning
spredninganalyse
spredningsindex
SPSS
stabil fordeling
stabil Paretofordeling
Stacyfordeling
stående stikprøve
stærkeste test
stærkt konsistent estimator
standard segmentationsdeling
standardafvigelse
Stata
stationær fordeling
statistik
statistisk beslutningsfunktion
Stdent t-fordeling
steg diagram
Stein-Chenmetode
Steins paradoks
stereologi
STER-fordeling
s-test
Stevens-Craigfordeling
stikoefficientmetode
stikprøve
stikprøvefunktion
stikprøvestørrelse
stikprøveusikkerhed
Stirlingfordeling
støj
stokastisk komponent
stokastisk variabel
stokastisk
stokastisk
stokastiskmatrix
stokastiskmodel
stopregel
stormskridt metoder
størrelse
støtte
straffet estimation
straffet likelihood
straffet mindste kvadrater
stram
strategi
stratificeret stikprøve
stratiticering
stratum
strukturel parameter
Studentfordeling
Students test
student-transformation
Sturgesregel
styring diagram
styring
styrke
styrkefunktion
styrkefunktionfordeling
styrkeskævhed
subjektiv sandsynlighed
subjektiv stikprøve
subjektiv/skønsmæssigt udvalgt stikprøve
submartingal
subnormale dispersion
sub-Poissonfordeling
Subrahmaniam generaliserede kontagiøs fordeling
sub-serien
substitution
successiv stikprøveudvælgelse
sufficiens
Sukhatmes test
supermartingal
super-Poissonfordeling
svag konvergens
svar
symmetri
symmetrisk fordeling
symmetrisk romersk kvadrat
symmetrisk stabilfordeling
symmetrisk test
symmetrisk tosidigt test
systematisk fejl
systematisk fejl
systematisk for lille skøn
systematisk stikprøveudvælgelse
systematisk

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page