ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: M

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Madow-Leipnikfordeling
mængden af elementarhændelser
mærket punktproces
mætning
mætningsgrad
Mahalanobis generel afstand
Makehamfordeling
maksimum likelihood estimator
maksimum likelihood metode
mangel på reliabilitet
manglende data
manglende oplysninger princippet
Mann-Kendalls test
Mann-Whitney test
Mantel-Haenszels test
MAR
Marcinkiewicz sætning
marginalfordeling
Markov fornyelses proces
markovkæde
Markovproces
Markovs ulighed
Marshall-Edgeworth-Bowleyindex
Marshall-Olkinfordeling
martingal
martingalresidualer
Mauchlys test
maximal tilladelig fejlprocent i parti
maximinkriterium
Maxwellfordeling
MCAR
McDonald-Kreitmans test
McNemars test
median test
median
mediancentralitet
medio betyder
medio rang metode
mellem blokke
Merrington-Pearsonsapproksimation
mesokurtosis
mest efficiente estimator
mest stringente test
M-estimat
M-estimator
metaanalyse
metameter
metode til semi-gennemsnit
Metropolis-Hastings algoritme
middel dødelig dosis
middel effektiv dosis
middel test
middelafvigelse
middelfejl
middelkvadrat
middelkvadratafvigelse
middelkvadratafvigelse
middelkvadratdifferens for successive værdier
middelret/centralt sikkerhedsinterval
middeltal
middelværdi
middelværdi
midten af sted
midtpunktssøgende tendens
miljøstatistik
Millerfordeling
Millkvotient
mindst gunstige fordeling
mindste kvadraters estimator
mindste kvadraters generaliserede inverse
mindste kvadraters metode
minimal varians
minimalsufficient stikprøvefunktion
minimax beklagelse princippet
minimax princippet
minimax strategien
minimaxestimation
minimum norm kvadratisk saglig vurdering
minimumspunkt (i tidsrække)
Minkowskis ulighed
Mitscherlichs segmentationsdeling
MLE
model
modus
moment
momentestimator
momentfrembringende funktion
momentkvotient
momentmatrice
monoton struktur
mønster
mønstergenkendelse
Monte Carlo EM algoritme
Monte Carlo test
Monte Carlo-metode
Mood-Brown median test
Mood-Brown procedure
Mood-Brownestimation
Moods W-test
Morgensternfordeling
Moses test
Mosteller's k-stikprøve skred test
multicollinearitet
multilineærproces
multipel imputering
multipel korrelationskoefficient
multipel Markovproces
multipel partiel korrelationskoefficient
multipel Poissonfordeling
multipel Poissonproces
multipel regression
multipel stratificering
multipelt decisionsmetode
multipelt decisionsproblem
multiplikativ proces
multi-temporale model
multivariat inverse hypergeometriske fordeling
multivariate hypergeometriske fordeling
multivariate negativ hypergeometriske fordeling
Murthyestimator

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page