ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: D

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

D ²-statistik
D"
dækning problemer
dækning sandsynlighed
dækning
dæmpende faktor
dæmpet svingning
dæmpning
Dalenius sætning
Dandekarskorrektion
Daniels' rang korrelationskoefficient
Daniels test
Darmois-Koopmanfordeling
Darmois-Koopman-Pitmans sætning
Darmois-Skitovich sætning
data dybde
data om sammensætning
data skarphed
data
dataanalyse
databank
database
dataindsamlingsfej
datareduktion
David-Bartons test
Davids tom celle test
De Finettis sætning
de store tals lov
de store tals stærke lov
decil
defekt enhed
defekt sandsynlighedsfordeling
defektandel
definition kontrast
degenereret fordeling
dekomponering (af heterogen fordeling)
dekomponering
delstikprøveudvælgelse
delta metode
delta-fordeling
delta-indeks for Gini
delta-indeks
Delthiel polygon
delvis gentagelse
demografi
dendrogram
design matrix
deskriptiv statistik
determinationskoefficient
deterministisk proces
deterministiske distribution
deterministiske model
diagonal regression
differensmetode
differential-differensligning
differentialproces
diffuse forudgående
diffusionsindex
diffusionsproces
digamma funktion
dikotome data
dikotomi
dimension reduktion
Dimroth-Watsonfordeling
direkte prøveudtagning
direkte sammenhæng
direkte sandsynlighed
direkte standardisering
Dirichlet serien distribution
Dirichletfordeling
disharmonisk prøve
diskontinuert variabel
diskontinuertproces
diskret fordeling
diskret lognormalfordeling
diskret normalfordeling
diskret Paretofordeling
diskret potensrække distribution
diskret proces
diskret sandsynlighed lov
diskret stokastisk variabel
diskret type III-fordeling
diskret variabel
diskrete cirkulære ensartet fordeling
diskrete rektangulære distribution
diskrete variate
diskriminantanalyse
distribution blanding
distribution uden tilstrækkelig
distributions-konstant statistik
divergens
dividere værdien
Divisiaindex
Divisia-Royindex
Dixon's statistik
Dn+ statistik
dobbelt afkortet normalfordeling
dobbelt binomialfordeling
dobbelt censur
dobbelt dikotomi
dobbelt exponentielfordeling
dobbelt exponentielregression
dobbelt ikke-central F-fordeling
dobbelt Paretokurve
dobbelt Poissonfordeling
dobbelt proces
dobbelt sætning
dobbelt stikprøveplan
dobbelt stokastiske matrix
dobbelt vending design
dobbeltblind
dobbeltlogaritmisk diagram
dobbelt-ratio estimatoren
dobbeltsidigt test
dobbeltstokastisk Poissonproces
dødelighed
dødeligheden blandt
Dodge løbende prøveudtagningsplan
dødsproces
domæne af undersøgelse
dombbelt hypergeometriskfordeling
dominerende strategi
Donskers sætning
Doolittle teknik
dosis-respons forholdet
dosis-respons kurve
Downtonestrmator
Dragstedt-Behrensmetode
d-separation sætning
dualitet
Duncans test
Dunnetts test
Dunns test
duplikeret stikprøve
Durbin's multistage varians estimatorens
Durbin-Watson statistik
Dvoretsky's stokastiske tilnærmelse sætning
Dwass-Steels test
dyb lagdeling
dynamisk behandling fordeling
dynamisk programmering
dynamisk stokastisk proces
dynamiske model

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page