ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: T

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

T² de Hotelling
tant per cent de defectes tolerats en un lot
tantils
tau de Goodman-Kruskal
tau de Kendall
taula ANOVA
taula complexa
taula d'anàlisi de variància multivariable
taula d'anàlisi de variància multivariant
taula de Buys Ballot
taula de contingència plegada
taula de contingència quadrada
taula de contingència
taula de correlació
taula de freqüències
taula de la descomposició de la suma de quadrats
taula de mortalitat
taula de mortandat de cohorts
taula de preferència
taula de quàdruple entrada
taula de vida actual
taula dos per dos
taula MANOVA
taula simple
taula
taxa de falla decreixent
taxa de fallada creixent
taxa de fallada creixent
taxa de fertilitat
taxa de letalitat
taxa de mortalitat creixent
taxa de mortalitat creixent
taxa de mortalitat estandarditzada
taxa de mortalitat per edat, taxa instantànea de mortatilitat
taxa de mortalitat per edat
taxa de mortalitat
taxa de natalitat
taxa de rebuig
taxa de risc creixent
taxa de risc decreixent
taxa de risc
taxa d'incidència
taxa d'incidència
taxa específica
taxonometria
taxonomia numérica
taxonomia
tècnica de Doolittle
tècnica de l'observador mòbil
tècnica de Politz-Simmons
tècnica de Wiener-Hopf
tècnica del bloc omés
tècnica Q-Q
tècnica R
tècniques de pertorbació
teledetecció
temps de la primera tornada
temps de sojorn
temps del primer passatge
temps d'entrada
temps d'espera despès
temps d'espera
temps d'estada
temps d'ocupació
temps recurrent
tendència analítica
tendència central
tendència corbilínia
tendència lineal
tendència polinomial
tendència racional
tendència secular
tendència
teorema central del límit funcional
teorema central del límit
teorema d'Anosov
teorema d'aproximació estocàstica de Dvoretsky
teorema de Basu
teorema de Bayes
teorema de Bernoulli
teorema de Bernstein
teorema de Blackwell
teorema de Burke
teorema de Campbell
teorema de Chung-Fuchs
teorema de Cochran
teorema de Cox
teorema de Craig
teorema de Cramér-Levy
teorema de Crofton
teorema de Dalenius
teorema de Darmois-Koopman-Pitman
teorema de Darmois-Skitovich
teorema de De Finetti
teorema de descomposició de Wold
teorema de Donsker
teorema de dualitat
teorema de factorització de Neyman
teorema de Fieller
teorema de Gauss-Màrkov
teorema de Geary
teorema de Gnedenko
teorema de Gnedenko-Koroljuk
teorema de Hammersley-Clifford
teorema de Helly-Bray
teorema de Hunt-Stein
teorema de Kagan-Linnik-Rao
teorema de Kantorovich
teorema de Khinchin
teorema de Kolmogòrov
teorema de Koroljuk
teorema de Laplace
teorema de Laplace-Lévy
teorema de Lehmann-Scheffé
teorema de les tres sèries
teorema de Lévy
teorema de Lévy-Cramér
teorema de Lexis
teorema de Liapunov
teorema de Lindeberg-Feller
teorema de Lindeberg-Lévy
teorema de Lindley
teorema de Marcinkiewicz
teorema de Nyquist-Shannon
teorema de Palm
teorema de Pólya
teorema de proximitat
teorema de Radon-Nikodym
teorema de Raikov
teorema de Rao-Blackwell
teorema de renovació elemental
teorema de renovació
teorema de Sacks
teorema de Skitovich-Darmois
teorema de Slutsky
teorema de Spearman dels dos factors
teorema de Wiener-Khintchine
teorema del límit sinusoidal
teorema dual
teoremes de Chernoff-Savage
teoremes de llindar
teoria asimptòtica d'ordre superior al primer
teoria de conjunts borrosos
teoria de dos factors
teoria de jocs
teoria de la decisió
teoria de la informació
teoria de la utilitat
teoria de les catàstrofes
teoria de l'escrutini
teoria de Neyman-Pearson
teoria de probabilitat freqüentista
teoria de renovació
teoria d'un sol factor
terminologia de Kendall
terna circular
tesselació de Dirichlet
test "
test (o prova) de Fisher-Yates
test (o prova) de Galton de dades ordenades
test (o prova) de Gehan
test (o prova) dels signes bivariant de Hodges
test accelerat
test ad-hoc
test admissible
test aleatoriztzat
test An d'Ajne
test asimètric, unilateral, en una cua
test asimptòticament més potent
test C.S.M.
test circular
test condicional
test consistent
test d'Aspin-Welch
test de Bartlett de la interacció de segon ordre
test de bioequivalència
test de bondat d'ajustament
test de Box
test de Breslow-Day
test de Butler-Smirnov
test de Capon
test de cel·la buida
test de Cochran
test de Cramér-von Mises, Wn², omega-quadrat
test de D'Agostino
test de Daniel
test de David-Berton
test de diferència significative més petita
test de dispersió d'Ansari-Bradley
test de Duncan
test de Dunnett
test de Dwass-Steel
test de Fisher-Irwin
test de Freund-Ansari
test de Friedman
test de Gabriel
test de Gart, prova de Gart
test de Greenhouse-Geisser, prova de Greenhouse-Geisser
test de Gupta de simetria
test de Hartley
test de Hodges-Ajne, prova de Hodges-Ajne
test de Hollander de paral·lelisme
test de Hollander de simetria bivariant
test de Hotelling
test de Hudson-Kreitman-Aguade
test de k mostres de Jonckheere
test de Kamat
test de Klotz, prova de Klotz
test de Knox, prova de Knox
test de Kolmogòrov-Smirnov, prova de Kolmogòrov-Smirnov
test de Kruskal-Wallis
test de la cel.la buida de David
test de la cel·la buida de Wilks
test de la mediana de Mood-Brown
test de la raó de versemblança (versemblances)
test de la suma de rangs de Wilcoxon
test de la suma dels rangs extrems
test de la T quadrat
test de la z
test de Lehmann
test de les dues mostres de Schach
test de Lilliefors
test de Mauchly
test de màxim rigor
test de McDonald-Kreitman
test de Moses
test de normalitat
test de Pitman-Morgan
test de puntuacions d'Abelson-Tukey
test de puntuacions normals
test de puntuacions
test de rangs de màxima potència
test de reversió de factors
test de Satterhwaite
test de Scheffé
test de Shapiro-Wilk
test de Student
test de Sukhatme
test de supevivència
test de Terry-Hoeffding
test de Tukey
test de van der Waerden
test de Wald
test de Waller-Duncan
test de Welch
test de Wilcoxon dels rangs amb signe
test del quocient de variàncies, prova del quocient de variàncies
test del recorregut interquartil·lic de Westenberg
test del signe-diferència
test dels intervals intermostrals iguals
test dels signes bivariant
test dels signes
test d'esfericitat
test d'estabilitat
test d'independència de Blum-Kiefer-Rosenblatt
test d'independència de Hoeffding
test esbiaixat
test exacte de Fisher
test F
test g, prova g
test HKA, prova HKA
test K
test khi quadrat exacte
test khi-quadrat de Pearson
test khi-quadrat de tendència d'Armitages
test khi-quadrat
test Lambda de Priestly
test Monte Carlo de Barnard
test òptim
test P de Priestly
test Q de Cochran, test de Mcnemar
test q de Tukey
test seqüencial del quocient de probabilitats (gen.)
test simètric
test T
test triangular
test U
test UN²
test W de normalitat
test W de Wood
tests bootstrap
tests combinatoris
tests de Beran
tests de Cliff-Ord
tests de grups
tests de significació aleatòria
tests de Smirnov
tests de Wilks-Rosenbaum
tests dels multiplicadors de Lagrange
tests d'hipòtesis, contrasts d'hipòtesis
tests en sèrie
tests independents
tests ortogonals
tipus
TME (o millor SMR)
tolerància
total anual mòbil
total mòbil
tractament falsejat
tractament fictici
tractament
transformació angular
transformació antitètica
transformació antitètica
transformació arc sinus
transformació arrel quadrada
transformació autoregressiva
transformació de Box-Cox
transformació de Box-Müller
transformació de Fisher (del coeficient de correlació)
transformació de Fourier ràpida
transformació de Fourier
transformació de Freeman-Tukey
transformació de Helmert
transformació de Kapteyn
transformació de la potència
transformació de Laplace
transformació de Mellin
transformació de variables
transformació de Wilson-Hilferty
transformació discreta d'ondetes
transformació estabilitzadora de la dispersió
transformació integral de probabilitat
transformació logarítmica
transformació loglog
transformació normalitzant
transformació ortogonal aleatòria
transformació ortogonal
transformació sinus inversa
transformació tanh inversa
transformació z
transformada de Fourier
transformada de Laplace
transformada de Mellin
transvariació
triangulació de Delaunay
tridiagonalització de Hotelling
truncació el·líptica
truncament per la dreta
truncament per l'esquerra
truncament

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page