ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: S

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

SAS
saturació
score
segon teorema del límit
segona llei de Laplace
seguiment, continuació
selecció aleatòria
selecció amb probabilitat arbitrària
selecció amb probabilitat proporcional a la grandària
selecció amb probabilitat variable
selecció automàtica del model
selecció de variables
selecció equiprobable
selecció seqüencial
semblança
semi-amplitud
semi-invariant
semi-martingala
sense biaix respecte a la mediana
sequència binària
sèrie aleatòria
sèrie autoregressiva
sèrie cíclica
sèrie cronològica
serie d' Edgeworth
sèrie de Gram-Charlier tipus A
sèrie de Gram-Charlier tipus B
sèrie de Gram-Charlier tipus C
sèrie de tipus A
sèrie de tipus B
sèrie de tipus C
sèrie estadística
sèrie indexada
sèrie temporal multidimensional
sèrie temporal
sèrie
series de dilució
sigmoide
significació
símbol de la classe
simetria
simètricament dependent
similaritat
simulador
sistema autoregressiu-regressiu mixt
sistema complet d'equacions
sistema de Johnson
sistema d'Ord-Carver
sistema expert
sistema interdependent general
sistema ortonormal
sistema recursiu
sistemàtic
sistemes ortogonals
sistemes triples de Steiner
sobredispersió
sobreidentificació
solució de Bayes
sondeig
sondeig
soroll blanc
soroll sobtós
soroll
spline"
S-PLUS
SPSS
Stata
suavització exponencial
suavització
suavitzat per nuclis en regressió
subclasses desiguals
subconjunt adequat
subgrup confús
subgrup intrabloc
submartingala
submostra
submostreig
subsèrie
substitució de la raó F
substitució de la raó t
substitució
substitució
suficència a lliure distribució
suficiència conjunta
suficiència lineal
suficiència
suma de la potència
suma de nombres parells
suma de quadrats residuals
suma de quadrats respecte de la mitjana
suma dels quadrats dels errors
suma d'errors al quadrat
suma factorial
suma mòbil
suma parell
supereficiència
superfície de correlació
superfície de freqüències
superfície de regressió
superfície de resposta
superfície probabilística
supermartingala
suport

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page