ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: P

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

paper de probabilitat binomial
paper de probabilitat seminormal
paper probabilístic de Poisson
paper probabilístic normal
paper probabilístic
paradoxa de Lindley
paradoxa de Petersburg
paradoxa de Sant Petersburg
paradoxa de simpson
paradoxa de Stein
paradoxa de Yule-simpson
paràmetre de concentració
paràmetre de forma
paràmetre de no centralitat
paràmetre de posició
paràmetre de posició
paràmetre de suavitzat
paràmetre de translació
paràmetre d'escala
paràmetre d'escala
paràmetre estructural
paràmetre puntual
paràmetre
paràmetres incidentals
paràmetres inconvenients
parcel-la
partició χ²
partició de la khi-quadrat de Lancaster
partició de la khi-quadrat
passeig aleatori auto-elusiu
passeig aleatori
passeig de Bernoulli
passeig de Harris
percentil
percentil
percepció remota
pèrdua d'informació
pèrdua esperada
pèrdua mitjana
pèrdua
perfil de versemblança ajustat
període d'aturada
període de base
període de referència
període de retorn
període donat
període d'un estat
període
períoded típic
periodograma d'Alter
períodograma de Schuster
periodograma de Whittaker
períodograma
persistència
perturbació de mitjana mòbil
perturbació estocàstica
pes
pesos mòbils
p-estadístic
pictograma
pla de mostreig continu
placebo
planificació mostral
platicurtosis
plegat
plenitud essencial
PLS, mínims quadrats parcials
població contínua
població estacionària
població estadística
població estàndard
població finita
població hipotètica
població infinita, univers infinit
població no normal
població
poder de suavització
poder de suavització
polígon de Delthiel
polígon de freqüències
polígon de Thiessen
polígon de Voronoi
poli-kas generalitzats
polinomi de Bernoulli
polinomi invers
polinomi zonal
polinomis de Charlier
polinomis de Laguerre
polinomis de Legendre
polinomis de Txebixev-Hermite
polinomis d'Hermite
polinomis ortogonals
ponderació de base
ponderació mòbil
ponderació
pont brownià
posició
postulat de Bayes
potència d'una prova
potència mitjana
potència reductora d'error
potència relativa
potència
precisió (en l'estimació)
precisió relativa
precisió, exactitud
precisió
predicció extrapolativa
predicció
predictor lineal òptim
predictor
pregunta oberta
pregunta tancada
preparant el terreny
preu relatiu
previsió
primer teorema de Helly
primer teorema del límit
principi de coherència
principi de condicionalitat
principi de la pèrdua minimax
principi de la versemblança
principi de l'entropia màxima
principi de parsimònia
principi d'incertesa de Grenander
principi d'informació desapareguda
principi d'invariància
principi minimax
prior difusa
prior impropi(a)
prior natural conjugada
prior vaga
prior
probabilitat a posteriori
probabilitat a priori
probabilitat condicionada
probabilitat de cobertura
probabilitat de transició
probabilitat d'inclusió
probabilitat directa
probabilitat fiducial
probabilitat geomètrica
probabilitat inversa
probabilitat personal
probabilitat subjectiva
probabilitat subjectiva
probabilitat
probabilitats adherents
probabilitats de tipus I i tipus II
probit corregit
probit de treball
probit empíric
probit esperat
pròbit
problema de Bartholomew
problema de Behrens-Fisher
problema de corpúscle
problema de cues
problema de decisions múltiples
problema de files d'espera
problema de Galton de les diferències individuals
problema de k mostres
problema de la coincidència de Banach
problema de punt de canvi
problema de punt de ruptura
problema del viatjant
problema dels m-ordenaments
problema mal plantejat
problemes de cobertura
problemes de congestió
problemes d'inventari
problemes d'ocupació
problemes inversos
procedediment seqüencial restringit
procediment asimptòtic de Bayes
procediment d'aproximació estocàstica
procediment de Brown-Mood
procediment de remostreig (mostreig sobre la mostra)
procediment de Stein per a dues mostres
procediment empíric de Bayes
procediment restringit d'Armitage
procediment seqüencial de Jiřina
procediments CUSUM
procees de ramificació dependent de l'edat
procés acumulat
procés acumulatiu
procés aleatori
procés alternant
procés amb increments independents
procés amb temps continu
procés amb temps homogeni
procés ARIMA, procés autoregressiu integrat de mitjanes mòbils
procés ARMA
procés ARMA
procés autoregressiu de mitjanes mòbils
procés autoregressiu
procés auto-semblant
procés auto-similar
procés comptador
procés conjugat Poisson-Dirichlet
procés conservatiu
procés continu
procés controlat
procés cripto-determinista
procés d'agrupació de Poisson
procés de Bachelier
procés de Bellman-Harris
procés de covariància estacionària
procés de Cox
procés de difusió
procés de Flemming-Viot
procés de Furry
procés de Galton-Watson
procés de Kesten
procés de Kiefer-Wolfowitz
procés de la mitjana mòbil
procés de la suma mòbil
procés de Laurent
procés de Lévy
procés de Màrkov multidimensional
procés de Màrkov
procés de mitjanes mòbils integrat
procés de mort
procés de mortalitat
procés de moviment brownià
procés de naixement de quadràtic mitjà
procés de naixement I mort dependent de l'edat
procés de naixement, mort i migració
procés de naixement
procés de naixement
procés de percolació
procés de Poisson bidimensional
procés de Poisson multidimensional
procés de Poisson no homogeni
procés de Poisson
procés de Poisson-Màrkov
procés de Pólya
procés de ramificació de Màrkov
procés de ramificació de Poisson
procés de ramificació
procés de reemplaçament
procés de renovació alternant
procés de renovació amb ramificació
procés de renovació de Màrkov regular
procés de renovació de Màrkov
procés de renovació general
procés de renovació
procés de Robbins-Munro
procés de Slutsky
procés de Takacs
procés de Wiener
procés de Yule
procés d'entrades i sortides
procés deshonest
procés determinista
procés d'extrems
procés diferencial
procés d'impuls aleatori
procés discontinu
procés discret
proces d'Ornstein-Uhlenbeck
procés dual
procés en cascada
procés epidèmic
procés estable
procés estacionari en covariància
procés estacionari
procés estocàstic dinàmic
procés estocàstic estacionari
procés estocàstic fonamental
procés estocàstic semi-estacionari
procés estocástic
procés estrictament estacionari
procés evolutiu
procés explosiu
procés gaussià
procés harmònic
procés homogeni
procés input/output
procés inserit
procés iteratiu de Stephan
procés lineal
procés logístic
procés markovià d'intervals de Wold
procés mixte autoregressiu de mitjanes mòbils
procés multifàsic
procés multilineal
procés multiplicatiu
procés multivariable
procés multivariant
procés ortogonal
procés oscil.latori
procés periòdic
procés puntual a l'espai
procés puntual amb marques (o marcat)
procés puntual estacionari regular
procés puntual
procés regeneratiu
procés retrospectiu
procés secundari
procés semi-Markovià
procés superposat
procéss harmònic perturbat
processament d'imatges
processos de naixement i mort jeràrquics
processos de renovació
processos de vida i mort
producte de Kronecker de dissenys
producte de Kronecker de matrius
profunditat de les dades
programació dinàmica
programació entera
programació estocàstica
programació lineal
programació paramètrica
programació quadràtica
projecció ortogonal
projecció
pronòstic
propagació cap endarrera
propietat additiva de la χ²
propietat additiva de la Khi-quadrat
propietat additiva de les mitjanes
proporció del mostreig
proporció mitjana de defectes del procés
proporció
protecció de la qualitat d'un lot
protecció de la qualitat mitjana
prova "
prova accelarada
prova ad hoc
prova admissible
prova aleatoritzada
prova An d'Ajne
prova asimètrica
prova asimptòtica
prova asimptòticament més potent
prova asimptòticament òptima
prova basada en distàncies uniformement millor
prova basada en un mètode de subdivisió
prova bilateral simètrica
prova bilateral
prova circular
prova condicional
prova consistent
prova d'Aspin-Welch
prova de Bartlett de la interacció de segon ordre
prova de Bartlett
prova de Bartlett-Diananda
prova de Behrens-Fisher
prova de bioequivalència
prova de bondadt d'ajustament
prova de Box
prova de Breslow-Day
prova de Brunck
prova de Butler-Smirnov
prova de Capon
prova de cel·la buida
prova de Cochran
prova de col·linealitat de Bartlett
prova de Cramér-von Mises
prova de Daniel
prova de David-Barton
prova de desplaçaments k-mostres de Mosteller
prova de diferència significativa més petita
prova de dispersió d'Ansari-Bradley
prova de dues cues
prova de Duncan
prova de Dunn
prova de Dunnett
prova de Dwass-Steel
prova de Fisher-Behrens
prova de Freund-Ansari
prova de Friedman
prova de Gabriel
prova de Gupta de simetria
prova de Hollander de paral·lelisme
prova de Hollander de simetria bivariant
prova de Hotelling
prova de Hudson-Kreitman-Aguade
prova de Kamat
prova de khi-quadrat restringida
prova de Kruskal-Wallis
prova de la cel·la buida de David
prova de la cel·la buida de Wilks
prova de la diferència honestament significativa
prova de la mediana de Mood-Brown
prova de la mediana
prova de la raó de versemblança (o versemblances)
prova de la raó de versemblança
prova de la suma de rangs de Wilcoxon
prova de la suma dels rangs extrems
prova de la T quadrat
prova de la T
prova de la z
prova de Lehmann
prova de les dues mostres de Schach
prova de les ratxes de Wald-Wolfowitz
prova de les variàncies agrupades
prova de leslie
prova de Lilliefors
prova de lliscament
prova de Mann-Kendall
prova de Mann-Whitney
prova de Mantel-Haenszel
prova de Mauchly
prova de màxim rigor
prova de màxima potència
prova de McDonald-Kreitman
prova de Monte Carlo
prova de Moses
prova de Neuman-Keuls
prova de Neyman
prova de Noether de tendència cíclica
prova de normalitat
prova de Pitman-Morgan
prova de Potthoff
prova de puntuacions d'Abelson-Tukey
prova de puntuacions de Rao
prova de puntuacions normals inversa
prova de puntuacions normals
prova de puntuacions
prova de Quenouille
prova de rangs de màxima potència
prova de rangs localment més potent
prova de raó de pendents
prova de reversió cronològica
prova de reversió de factors
prova de Rosenbaum
prova de Satterthwaite
prova de Scheffé
prova de Shapiro-Wilk
prova de Siegel-Tukey
prova de signe-diferència
prova de Student
prova de Sukhatme
prova de supervivència
prova de Terry: test de Terry
prova de Terry-Hoeffding
prova de Tukey
prova de vand der Waerden
prova de Wald
prova de Wald-Wolfowitz
prova de Waller-Duncan
prova de Watson-Williams
prova de Welch
prova de Wilcoxon dels rangs amb signe
prova de Wilcoxon per a dades aparellades
prova de Wilcoxon per a dades aparellades
prova de Wilcoxon
prova de Wilcoxon-Mann-Witney
prova del log-rang
prova del omega²
prova del racó
prova del recorregut interquartil·lic de Westenberg
prova dels intervals intermostrals iguals
prova dels multiplicadors de Lagrange
prova dels rangs amb signe
prova dels signes bivariant
prova dels signes
prova d'equivalència
prova d'esfericitat
prova d'estabilitat
prova destructiva
prova d'extrems iguals
prova d'homogeneïtat de Poisson
prova DHS o HSD
prova d'independència de Blum-Kiefer-Rosenblatt
prova d'inversió
prova en una cua
prova esbiaxada
prova exacta
prova F
prova jackknife de Miller
prova K
prova khi-cuadrat de Pearson
prova khi-quadrat de Neyman
prova khi-quadrat de tendència d'Armitages
prova khi-quadrat
prova Lambda de Priestly
prova localment asimptòticament més potent
prova medial
prova Monte Carlo de Barnard
prova multibinomial
prova múltiple d'amplitud
prova no esbiaixada
prova òptima
prova P de Priestly
prova Q de Cochran, prova de McNemar
prova q de Tukey
prova seqüencial de khi-quadrat
prova seqüencial de quocients de probabilitats
prova seqüencial de T²
prova seqüencial
prova simètrica
prova suau de bondat d'ajust
prova t de comparació de dues mitjanes
prova t
prova triangular
prova U
prova UMP
prova UN² de Watson I
prova UN² de Watson II
prova UN²
prova uniformement més potent
prova unilateral
prova W de normalitat
prova W de Wood
prova Wn²
prova
proves bootstrap
proves combinatòries
proves d'aleatorització
proves de Beran
proves de Bernoulli
proves de Cliff-Ord
proves de Cox-Stuart
proves de Pitman
proves de puntuacions normals
proves de Rayleigh
proves de significació aleatòria
proves de Smirnov
proves de Wilks-Rosenbaum
proves en sèrie
proves independents
proves independents
proves L
proves ortogonals
proves permutacionals
pseudo-espectre
pseudofactor
pseudo-inversa
pseudo-valors del jackknife
punt de canvi
punt de canvi
punt de control
punt de fallada (d'un estimador) en mostres finites
punt de primera entrada
punt de ruptura
punt de sella
punt de significació
punt de tall superior
punt de tall
punt d'encreument decreixent
punt d'incidència, d'arribada
punt d'indiferència
punt d'influència
punt mostral
puntatge
puntuació directa
puntuació d'un (en un) factor
puntuació estàndard
puntuació pura
puntuació S de Kendall
puntuació T
puntuació z
puntuació
puntuació
p-valor

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page