ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

MAD
magnituds extensives
mal condicionat
manca de resposta
mapa de corbes de nivell
marc
marca de classe
marge d'error
marrel de la desviació quadràtica mitjana quadràtica mitjana
martingala
massa de probabilitat
matriu "
matriu canònica
matriu de concentració
matriu de correlació completa
matriu de correlació
matriu de correlacions
matriu de cost
matriu de covariància
matriu de covariàncies
matriu de covariàncies
matriu de dispersió
matriu de Gram
matriu de Leslie
matriu de pèrdua
matriu de precisió
matriu de salts
matriu de transició
matriu de variàncies i covariàncies
matriu de variàncies-covariàncies
matriu del disseny
matriu dels moments
matriu d'Hadamard
matriu d'incidència d'un disseny
matriu d'informació de Fisher
matriu d'informació observada
matriu d'informació
matriu doblement estocàstica
matriu estocàstica
matriu factorial
màxim quocient F
màxima desviació absoluta estudentitzada
màxima versemblança condicional
màxima versemblança no paramètrica
MCCM
MCMC
mediana del temps de supervivència
mediana
meitat de l'amplada
mesocurtosi
M-estadístic
M-estimació
M-estimador estudentitzat
M-estimador
mesura absoluta
mesura d'asimetria de Pearson
mesura d'associació de Fieller-Hartley-Pearson
mesura de Kaiser-Meyer-Olkin d'adequació de la mostra
mesura de posició
mesura de tendència central
mesura estàndard
mesura quartílica d'asimetria
mesures de discrepància de Haldane
mesures de distància
meta-anàlisi
metàmetre de resposta
metàmetre
mètode "
mètode a llliure distribució
mètode a ma alçada
mètode bootstrap
mètode de Bechhofer de la regió d'indiferència
mètode de Behrens
mètode de Blom
mètode de Brandt-Snedecor
mètode de Brown
mètode de Bruceton
mètode de control
mètode de Deming per a l'estimació de la variància
mètode de determinació del punt mig per pujades i baixades
mètode de Dragstedt-Behrens
mètode de Fellegi
mètode de Gauss-Seidel
mètode de Gupta per a seleccionar subconjunts
mètode de Harrison
mètode de Holt
mètode de Kärber
mètode de la forma reduïda
mètode de la màxima pendent
mètode de la màxima versemblança
mètode de la mínima diferència de variàncies
mètode de la mínima distància de Wolfowitz
mètode de la mitjana mòbil
mètode de la transformació inversa
mètode de Lachenbruch
mètode de l'entropia màxima
mètode de les diferències
mètode de les k-mitjanes
mètode de les mitjanes no ponderades (a l'anàlisi de la variància)
mètode de les semi-mitjanes
mètode de Lloyd
mètode de màxima versemblaça linearitzat
mètode de màxima versemblança lineal
mètode de mínims quadrats descomptat
mètode de Monte Carlo
mètode de Newton-Raphson
mètode de Papadakis
mètode de parcel·la dividida
mètode de Peters
mètode de puntuacions
mètode de recobriments
mètode de Reed-Münch
mètode de selecció equiprobable
mètode de Spearman-Kärber
mètode de Stein-Chen
mètode de suavització múltiple
mètode de subdivisió
mètode de sumació de Hardy
mètode de Ward
mètode del centroide
mètode del rang mig
mètode del simplex
mètode del valor crític mitjà
mètode dels casos correctes i erronis
mètode dels estrats combinats
mètode dels mínims quadrats
mètode dels moments
mètode dels punts elelgits
mètode delta no paramètric
mètode delta
mètode d'estrat reunits
mètode d'informació completa
mètode d'invariància
mètode estadístic exacte
mètode isotípic
métode Procrusteà
mètodes adaptatius
mètodes basats en computació intensiva
mètodes de computació intensiva
mètodes de decisió múltiple
mètodes de mínima desviació absoluta
Mètodes de Monte Carlo basats en cadenes de Màrkov
mètodes de poda i ramificació
mètodes de processos comptadors
mètodes de revisió de grups
mètodes de Taguchi
mètodes de veïnat més proper
mètodes d'informació limitada
mètodes LAD
mètodes quasi-Newton
mètrica de Canberra
mètrica de khi-quadrat
mètrica L1
mètrica L2 : norma L2
mida d'una regió
mida mostral
millor ajustament
millor estimador assimptòticament normal
millor estimador lineal centrat
millor estimador lineal sense biaix
millor estimador
millor nou que usat"
millor nou que usat"
millor regió crítica
mínim khi-quadrat
mínim
mínima completesa
mínims quadrats indirectes
mínims quadrats interns
mínims quadrats penalitzats
mínims quadrats ponderats iterat(iu)s (IRLS)
mínims quadrats ponderats iterat(iu)s (IRLS)
mínims quadrats ponderats
Minitab
MINQUE
mitjana $L_1$ multivariable
mitjana $L_1$ multivariant
mitjana (mostral) espectral
mitjana aritmètica, valor mitjà
mitjana d'agrupació
mitjana de les diferències successives
mitjana de models
mitjana de raons
mitjana de treball
mitjana dels quadrats
mitjana extrema
mitjana geomètrica mòbil
mitjana geomètrica
mitjana harmònica
mitjana hipotètica
mitjana mensual
mitjana mòbil
mitjana modificada
mitjana no ponderada
mitjana poblacional
mitjana ponderada
mitjana potencial combinatòria
mitjana progressiva
mitjana provisional
mitjana quadràtica de les diferències successives
mitjana quadràtica
mitjana quadràtica
mitjana truncada dels quadrats de les diferències successives
mitjana truncada
mitjana veritable
mitjana
mitjanes
mixtura de distribucions
mixtura de distribucions
MLE
moda, valor modal
modalitat
modalitat
model additiu generalitzat
model additiu
model agregatiu
model aleatori
model amb infinits estats
model Aranda-Ordaz
model autoregressiu
model bayesià de supervivència
model bifactorial
model bilineal
model causal recursiu
model compartimentat
model d'ante-dependència
model de Bartlett-Lewis
model de Bates-Neyman
model de Bock de tres components
model de Box-Jenkins
model de Bradley-Terry
model de Cox
model de dispersió exponencial
model de dos factors
model de Fisher
model de fragilitat
model de Johnson-Mehl
model de Jolly-Seber
model de la mitjana mòbil
model de malaltia-mort
model de Màrkov latent
model de múltiples equacions
model de Neyman
model de Neyman-Scott
model de permanència-canvi
model de posició
model de primera classe
model de punt de canvi
model de punt de ruptura
model de Rao-Kupper
model de Rasch
model de Reed-Frost
model de regressió de Cox
model de risc additiu
model de riscos proporcionals de Cox
model de riscos proporcionals
model de segona classe
model de simulació
model de Tobit
model de xocs i errors
model de xocs
model d'efectes aleatoris
model d'efectes fixos
model d'Ehrenfest
model del gràfic en cadena
model d'equacions simultànies
model d'error en les variables
model d'errors de Berkson
model determinista
model dinàmic
model epidèmic
model estadístic empíric
model estadístic
model estocàstic
model GARCH (model d'heteroscedasticitat condicionada autorregressiva)
model gràfic
model I
model II
model jeràrquic
model lineal generalitzat
model lineal
model llindar
model mixt
model mixte generalitzat
model multitemporal
model saturat
model saturat
model unitemporal
model
models autoregressius condicionals heterocedàstics
models de fatiga
models de fragilitat
models d'Eisenhart
models descomposables
models latents i mixtos lineals generalitzats
models log-lineals
mòdul de precisió
moment brut
moment central
moment centrat
moment conjunt
moment corregit
moment de la distribució mostral
moment empíric, moment de la mostra, moment de freqüències
moment factorial
moment incomplet
moment invers
moment mostral
moment multivariant
moment no ajustat
moment no corregit
moment pur
moment
moment-producte
moments absoluts
moments factorials centrals
moments factorials centrats
moments negatius
Monte Carlo en cadena de Màrkov
morfomètrica
mostra (no aleatòria) dirigida
mostra aleatòria no restringida
mostra aleatòria
mostra auto-ponderada
mostra bietàpica
mostra concordant
mostra defectuosa
mostra determinista
mostra dirigida
mostra discordant
mostra d'una llista
mostra duplicada
mostra equilibrada
mostra equivalent
mostra esbiaxada
mostra estratificada
mostra fixa
mostra intencional
mostra no aleatòria
mostra no esbiaixada
mostra per a investigació duplicada
mostra pilot
mostra principal
mostra reduïda
mostra repetida
mostra representativa
mostra simple
mostra
mostratge directe
mostreig agitat
mostreig aleatori simple
mostreig amb reemplaçament
mostreig amb reposició
mostreig amb substitució
mostreig bietàpic
mostreig d'àrees
mostreig de captura i recaptura
mostreig de control adaptatiu
mostreig de Gibbs
mostreig de recepció, mostreig d'acceptació
mostreig de tipus I
mostreig de tipus II
mostreig d'hipercub llatí
mostreig doble
mostreig en bola de neu
mostreig en dues fases
mostreig en etapes múltiples
mostreig en múltiples etapes
mostreig en múltiples etapes
mostreig en ocasions successives
mostreig en una sola etapa
mostreig en xarxa
mostreig exhaustiu
mostreig extensiu
mostreig indirecte
mostreig intencionat
mostreig intensiu
mostreig invers
mostreig itinerant, mostreig per rutes
mostreig jerarquitzat
mostreig mixt
mostreig monoetàpic
mostreig multifàsic
mostreig multinomial invers
mostreig múltiple
mostreig patró
mostreig per atributs
mostreig per clústers
mostreig per conglomerats
mostreig per grups naturals
mostreig per línies
mostreig per loteria
mostreig per quadrícules
mostreig per quotes
mostreig per rotació
mostreig per sorteig
mostreig per zones
mostreig ponderat per importància
mostreig probabilístic
mostreig proporcional
mostreig puntual
mostreig quasi-aleatori
mostreig reticular
mostreig seqüencial
mostreig simètric
mostreig sistemàtic a l'espai
mostreig sistemàtic
mostreig unitari
mostres aparellades
mostres concordants
mostres encadenades
mostres interpenetrants (submostres)
moviment Brownià fraccionari
multicolinealitat
multiplicador finit
multiplicitat
mutabilitat

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page