ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: E

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

econometria
ED50
efecte de contagi
efecte de Craig
efecte de Slutsky-Yule
efecte emmascarador
efecte ferradura
efecte principal
efecte residual del tractament
efecte vanitat
efectiu per cel·la
eficiència asimptòtica local
eficiencia asimptòtica
eficiència de Bahadur
eficiència de Cramér-Rao
eficiència de Pitman
eficiència relativa (d'un estimador)
eficiència relativa (d'una prova)
eficiència relativa asimptòtica
eficiència
el·lipse de concentració
el·lipticitat
element probabilístic
eliminació de Gauss
eliminació
encadenament
engrossiment
enllaç
enquesta analítica
enquesta d'entrecreuament per seccions
enquesta descriptiva
enquesta d'opinió
enquesta exploratòria
enquesta longitudinal
enquesta mostral
enquesta panel
enquesta per quotes
enquesta pilot
enquesta pilot
enquesta
enquesta
enquestes repetides
enreixat, quadriculat, graella
entropia
epidèmic
epidemiologia
epsilon-independència
equació de Baule
equació de diferències estocàstica explosiva
equació de disseny
equació de Fokker-Planck
equació de Mitscherlich
equació de Yule
equació d'estimació no esbiaixada
equació d'estimació
equació estàndard
equació estructural
equació integral de Lindley
equacions autònomes
equacions cap endarrera
equacions cap endavant
equacions de Chapman-Kolmogorov
equacions de Kolmogòrov
equacions de Lotka-Volterra
equacions de Wicksell
equacions de Yule-Walker
equacions d'estimació generalitzada
equacions normals
equacions quasi-normals
equacions reduïdes
equacions retrospectives
equilibri de Hardy-Weinberg
equilibri procés de renovació
equilibri
equivalència certa
equivalència d'eficiència
ergodicitat
error β
error absolut
error acumulat
error acumulatiu
error aleatori
error alfa
error d'acceptació
error d'aproximació
error de classificació
error de compensació
error de mostreig aleatori
error de primera espècie
error de rebuig
error de resposta
error de segona especie
error de tercera espècie
error de tipus I
error de tipus II
error de tipus III
error del mostreig
error del procés
error d'especificació
error d'estimació
error d'observació, error no aleatòri
error d'observació
error d'observació
error en les enquestes
error en les equacions
error estàndard asimptòtic
error estàndard de l'estimació
error estàndard esfèric
error estàndard
error experimental
error no esbiaixat
error ponderat
error probable
error quadràtic mitjà
error quadràtic mitjà
error sistemàtic
error típic
error
errors idèntics
escala de Likert
escala de proporcions
escala multidimensional
escalament de Guttman
escalament proporcionl iteratiu
escalament recíproc
escedasticitat
escurçat
esdeveniment aleatori
esdeveniment simple
esdeveniment
espai decisional
espai decisori
espai dels factors comuns
espai factor comú
espai mostral
especificitat
espectre creuat
espectre d'amplitud creuat
espectre de fase
espectre de potència
espectre evolutiu
espectre integrat
espectre mixt
espectre uniforme
espectre
espera resultats dels exàmens normals
esperança condicional
esperança de vida
esperança
esquema d'associació L2
esquema d'associació rectangular
esquema d'associació triangular
esquema d'associacions
esquema de Hartley-Rao
esquema de la periodicitat oculta
esquema de mostreig compost
esquema factorial
esquema seqüencial obert
esquema seqüencial tancat
estabilització de la variància
estacionari en sentit ampli
estacionaritat de segon ordre
estadístic $C_p$ de Mallows
estadístic auxiliar
estadístic C1 de Hoeffding
estadístic condicional
estadístic d de Sukhatme
estadístic D de Tajima
estadístic D²
estadístic d'Anderson-Darling
estadístic de classificació d'Anderson
estadístic de classificació de Wald
estadístic de classificació
estadístic de contrast
estadístic de Cook
estadístic de distribució constant
estadístic de Dixon
estadístic de Durbin-Watson
estadístic de Fermi-Dirac
estadístic de Gabriel-Sen
estadístic de Hosmer-Lemeshow
estadístic de Kruskal
estadístic de Kuiper, test VN
estadístic de la prova de Moran
estadístic de la prova de Sherman
estadístic de Maxwell-Boltzman
estadístic de Ripleiy
estadístic de salt
estadístic de Sherman
estadístic de Tukey
estadístic de Wald
estadístic derivat
estadístic d'escrutini
estadístic d'informació de mínima discriminació
estadístic Dn+
estadístic d'un prova
estadístic d'un test
estadístic G de Goodman-Kruskal
estadístic ineficient
estadístic khi-quadrat acumulat
estadístic khi-quadrat
estadístic khi-quadrat
estadístic lineal sistemàtic
estadístic mostral
estadístic psi-quadrat
estadístic sistemàtic
estadístic suficient complet
estadístic suficient mínimal
estadístic U
estadístic U1 de Wilks-Lawley
estadístic W
estadístic Y1 de Bagai
estadístic
estadística (ciència)
estadística a l'espai
estadística actuarial
Estadística Ambiental
estadística de Bose-Einstein
Estadística Descriptiva
estadística d'extrems
estadística en tres dimensions
estadística F mediana
estadística general
estadística local
estadística no circular
estadístic-p
estadístics descriptius
estadístics d'ordre
estadístics d'ordre
estadístics ordinals
estadístiques O
estadístiques oficials
estandardització directa
estandardització indirecta
estat absorbent
estat aperiòdic
estat d'informació actual
estat ergòdic
estat estable
estat estacionari
estat instantani
estat interdit
estat no recurrent
estat nul-recurrent
estat persistent
estat prohibit
estat recurrent positiu
estat recurrent
estat regular
estat transient (en cadenes de Markov)
estats de retorn
estereograma
estereologia
estiimador estrictament dominat
estimable
estimació "
estimació adaptativa per nuclis
estimació de Bayes
estimació de conjunt
estimació de la densitat
estimació de Màrkov
estimació de Mood-Brown
estimació en múltiples etapes
estimació minimax
estimació mitjançant una família flexible de corbes
estimació penalitzada
estimació per intervals
estimació per nuclis
estimació per versemblança local
estimació puntual
estimació quadràtica sense biaix de norma mínima
estimació seqüencial
estimació simultània
estimació total
estimació winsoritzada
estimació
estimació
estimador absolutament no esbiaixat
estimador absolutament sense biaix
estimador actuarial
estimador admissible
estimador asimptòticament √n-centrat
estimador asimptòticament centrat
estimador asimptòticament eficient
estimador asimptòticament sense biaix
estimador compatible
estimador compost
estimador condicional no esbiaixat
estimador condicional sense biaix
estimador consistent
estimador d'Aitken
estimador de Bickel-Hodges
estimador de Breslow
estimador de Hill
estimador de Hodges-Lehman d'una mostra
estimador de Horvitz-Thompson
estimador de Huber
estimador de James-Stein
estimador de k classes
estimador de Kaplan-Meier
estimador de la proporció
estimador de la raó
estimador de la variància polietàpic de Durbin
estimador de màxima eficiència
estimador de màxima probabilitat
estimador de màxima versemblança estandarditzat
estimador de màxima versemblança generalitzada
estimador de màxima versemblança
estimador de Murthy
estimador de Nelson-Aalen
estimador de Pitman
estimador de punt de canvi
estimador de punt de ruptura
estimador de raó-doble
estimador de regressió en mixtures de Theil
estimador de risc constant uniformement millor
estimador de risc constant uniformement òptim
estimador de Spearman
estimador de Spearman-Kärber
estimador de versemblança mitjana
estimador de Yates-Grundy-Sen
estimador del límit dels productes
estimador d'informació limitada
estimador d'una funció de densitat per nuclis
estimador eficient
estimador empíric de Bayes
estimador encongit
estimador equivalent
estimador equivariant per translacions
estimador esbiaixat
estimador fortament consistent
estimador garbell
estimador gràfic
estimador huberitzat
estimador inadmissible
estimador inconsistent
estimador ineficient
estimador jackknife de la variància
estimador L
estimador lineal gairebé millor
estimador lineal sense biaix de variància mínima
estimador lineal
estimador no esbiaixat
estimador no regular
estimador nòrmit khi-quadrat mínim
estimador òptim
estimador pel mètode de regressió
estimador per mínims quadrats generalitzats
estimador per mínims quadrats
estimador per nuclis
estimador permissible
estimador quadràtic
estimador quasi-máxim-versemblant
estimador R
estimador regular asimptòticament normal òptim
estimador regular
estimador robust minimax
estimador robust
estimador sandvitx
estimador shorth
estimador uniformement no esbiaixat
estimador
estimadors de Downton
estimadors de Grenander
estimadors de Grubbs
estimadors dels moments
estimadors lineals clàssics generalitzats, mínims quadrats en dues etapes
estimar
estocàstic
estocàsticament fitat
estocàsticament més gran o més petit
estrat
estratègia admissible
estratègia de Bayes
estratègia dominant
estratègia minimax
estratègia mixta
estratègia pura
estratègia
estratificació a posteriori
estratificació en profunditat
estratificació múltiple
estratificació òptima
estratificació posterior a la selecció
estratificació profunda
estratificació
estrats implícits
estructura del mostreig
estructura latent
estructura simple
estructura simple
estudentització
estudi de cas control
estudi de dades de panel
estudi de seguiment de cohorts
estudi ecològic
estudi prospectiu
estudi retrospectiu
estudis cas-control jeraquitzats
eugenèsia
exactitud (en l'estimació)
exactitud intrínseca
excentricitat
expansió d' Edgeworth
expansió de Cornish-Fisher
experiència complexa
experiment binari
experiment factorial
experiment
experiments factorials mixts
extrapolació

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page