ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

dades aleatňriament no observades
dades binŕries
dades categňriques
dades de sensitivitat
dades direccionals
dades incompletes
dades integrades
dades longitudinals binŕries
dades no observades
dades no ortogonals
dades qualitatives
dades qualitatives
dades quantitatives
dades suplementŕries
dades
de Hollander-Proschan
de Hollander-Proschan
decil
decila
decisió a diversos valors
decisió a valors múltiples
decisió final
defectes admissibles, defectes tolerables
demodulació complexa
demografia
dendrograma
densitat de la renovació
densitat espectral
densitat exponencial bilateral
densitat exponencial simčtrica
densitat puntual
dependčncia de la raó de versemblança
dependčncia estocŕstica
dependčncia per la regressió
dependčncia
depuració de dades
descomposició de Bartlett
descomposició de Cholesky
descomposició espectral
descomposició predictiva
descomposició
desconvolució
desenvolupament de von Mises
desfasament, retard
desfassament distribuďt
desigualtat de Bernstein
desigualtat de Berry
desigualtat de Bienaymé-Tchebychev
desigualtat de Birnbaum
desigualtat de Birnbaum-Raymond-Zuckerman
desigualtat de Bonferroni
desigualtat de Boole
desigualtat de Boole-Bonferroni-Fréchet
desigualtat de Camp-Meidell
desigualtat de Cantelli
desigualtat de Cauchy-Schwarz
desigualtat de Cramér-Rao
desigualtat de Cramér-Txebitxef
desigualtat de Gauss-Winckler
desigualtat de Hoeffding
desigualtat de Hölder
desigualtat de Jensen
desigualtat de Kolmogňrov
desigualtat de Kounias
desigualtat de Liapunov
desigualtat de Mŕrkov
desigualtat de Minkowski
desigualtat de Peek
desigualtat de Schwarz
desigualtat de Tong
desigualtat de Txebixev
desigualtat de Zelen
desigualtat d'Uspenski
desigualtats de Chebyshev de diverses variables
desigualtats de Fréchet
desigualtats de Gumbel
desiguatat de Berge
desmodulació
desplaçaments distribuďts
desviació absoluta respecte a la mediana
desviació absoluta
desviació acumulada
desviació concurrent
desviació concurrent
desviació estŕndar percentual
desviació estŕndard
desviació estandarditzada
desviació interquartílica circular
desviació mitjana absoluta
desviació mitjana circular
desviació mitjana
desviació mitjana
desviació normal equivalent
desviació normal
desviació quadrŕtica mitjana
desviació quartílica
desviació típica
desviació trigonomčtrica mitjana
desviació
desviament equivalent
desviŕncia residual
desviŕncia
detecció automŕtica d'interacció
determinació de clústers per k mitjanes
diagrama box plot
diagrama circular
diagrama de barres
diagrama de blocs
diagrama de caixa
diagrama de dispersió
diagrama de fase
diagrama de pastís
diagrama de progrés de Gantt
diagrama de sumes acumulatives
diagrama de Venn
diagrama d'inspecció
diagrŕma histňric
diagrama múltiple de barres
diagrama percentual
diagrama semi-logarítmic
diagrama seminormal
diagrama temporal
diagrama Z
diagrama
diagrma isomčtric
dicotomia doble
dicotomia
diferčncia absoluta
diferčncia mitjana circular
diferčncia mitjana de Gini
diferčncia mitjana de prňbits
diferčncia mitjana
diferčncia tetrŕdica
diferenciabilitat estocŕstica
diferčncies equilibrades
difusió
dígits aleatoris
dimensió de Hausdorff
d'imputació
direcció mediana
direcció mitjana (en l'esfera)
direcció mitjana
discordŕncia
discrepŕncia
disnormalitat
dispersió hipernormal
dispersió infranormal
dispersió normal
dispersió normal
dispersió sobrenormal
dispersió
dissecció (de distribucions heterogčnies)
disseny aleatoritzat factorial fraccional
disseny alternat
disseny amb permutació de tractaments
disseny asimptňticament locament ňptim
disseny cíclic
disseny cilíndric rotable
disseny completament aleatori
disseny completament aleatoritzat
disseny d'assignacions a l'atzar
disseny de blocs incomplets divisible en grups
disseny de cribatge
disseny de grup divisible estés
disseny de l'enquesta
disseny de mesures repetides
disseny de parcelˇla dividida
disseny de permutació amb període extra
disseny de quadrat mŕgic
disseny de reticle cuboidal
disseny de Round Robin
disseny d'experiments
disseny divisible de grups jerŕrquics
disseny divisible en grups
disseny en blocs amb lligament simple
disseny en reixella simple
disseny en reticle
disseny entrecreuat
disseny factorial asimčtric
disseny factorial equilibrat
disseny factorial simčtric
disseny graonat
disseny incomplet balancejat en blocs resoluble
disseny incomplet de resposta múltiple
disseny jerarquitzat
disseny mínimament connex
disseny mostral continu de Dodge
disseny mostral
disseny mostreig continu
disseny multifactorial
disseny pel qual tota parella de blocs comparteix un tractament
disseny per blocs encadenats
disseny quasi factorial
disseny reduďt
disseny rotable
disseny semi-replicat
disseny sequencial de grups
disseny sistemŕtic
disseny supersaturat
disseny triangular
dissenys cúbics amb tres classes associades
dissenys de blocs incomplets cíclics de John
dissenys de blocs incomplets parcialment balancejats (PBIB) divisible en grups
dissenys invariants per rotació divisibles en grups
dissenys resolubles
dissimilaritat
dissseny de tipus O:PP
dissseny ňptim
dissseny ortogonal
distŕncia de Bhattacharyya
distŕncia de Fréchet
distŕncia de Hellinger
distŕncia de Mahalanobis
distŕncia euclidiana
distŕncia generalitzada de Mahalanobis
distŕncia generalitzada
distŕncia mitjana de Gini
distŕncia
distribció exponencial multivariable
distribuciíon F multivariant no central
distribució a l'esfera
distribució a priori conjugada
distribució a priori de referčncia
distribució a priori informativa
distribució a priori natural conjugada
distribució abrupta
distribució aleatňria
distribució anisótropa
distribució arc-sinus finita
distribució aritmčtica
distribució asimčtrica
distribució asimptňtica
distribució assimčtrica
distribució B de Fisher
distribució beta bidimensional
distribució beta binomial
distribució beta de diverses variables
distribució beta de dues variables
distribució beta de Poisson
distribució beta de Stacy
distribució beta de Whittle
distribució beta invertida
distribució beta multivariable no central
distribució beta multivariant no central
distribució beta multivariant
distribució beta no central
distribució beta primŕria
distribució beta
distribució beta-gamma
distribució bimodal
distribució binomial bivariable
distribució binomial bivariant
distribució binomial de dues variables
distribució binomial doble
distribució binomial generalitzada
distribució binomial modificada
distribució binomial multivariable
distribució binomial multivariant
distribució binomial negativa bivariant
distribució binomial negativa de dues variables
distribució binomial negativa decapitada
distribució binomial negativa estesa
distribució binomial negativa
distribució binomial positiva
distribució binomial
distribució binomial-Poisson
distribució bivariable
distribució bivariant de les sčries logarítmiques
distribució bivariant puntual
distribució bivariant
distribució cardioide
distribució categňrica
distribució causal
distribució censal
distribució CG
distribució circular uniforme discreta
distribució circular
distribució composta
distribució comptadora
distribució condicional gaussiana
distribució condicional
distribució conjugada beta-Poisson
distribució conjugada
distribució conjunta
distribució contagiosa generalitzada de Subrahmaniam
distribució contagiosa generalitzada
distribució contagiosa
distribució contaminada
distribució d'aparellament
distribució d'Arfwedson
distribució d'Arnold
distribució d'arribada
distribució de Bernoulli
distribució de Bingham
distribució de Birnbaum-Saunders
distribució de Birnbaum-Tingey
distribució de Borel-Tanner
distribució de Bose
distribució de Bradford
distribució de Burr de diverses variables
distribució de Burr multivariable
distribució de Burr
distribució de Burt multivariant
distribució de Cauchy bivariable
distribució de Cauchy bivariant
distribució de Cauchy de dues variables
distribució de Cauchy envoltada
distribució de Cauchy
distribució de Charlier
distribució de concordança
distribució de confiança
distribució de contagi generalitzada de Subrahmaniam
distribució de Dimroth-Watson
distribució de Dirichlet invertida
distribució de Dirichlet
distribució de diverses variables
distribució de dues variables
distribució de Ferreri
distribució de Fisher
distribució de Fisher-Hsu-Roy
distribució de Fréchet
distribució de freqüčncies composta
distribució de freqüčncies, distribució empírica
distribució de Galton-McAllister
distribució de Garwood
distribució de Gauss complexa
distribució de Gauss-Laplace
distribució de Gibrat
distribució de Gumbel
distribució de Helmert
distribució de Irwin
distribució de Ising-Stevens
distribució de Kapteyn univariant
distribució de Kapteyn
distribució de la funció de potčncia
distribució de la renovació
distribució de la secció cilíndrica
distribució de la taxa de risc
distribució de Laplace
distribució de l'arc sinus
distribució de les sčries de Dirichlet
distribució de Lévy-Pareto
distribució de Lomax
distribució de longitud de recorreguts
distribució de Madow-Leipnik
distribució de Makeham
distribució de Marshall-Olkin
distribució de Maxwell
distribució de Miller
distribució de mixtura
distribució de Pareto bivariable distribució de Pareto bivariant
distribució de Pareto de dues variables
distribució de Pareto de segona classe
distribució de Pareto discreta
distribució de Pareto generalitzada
distribució de Pareto multivariable (o de diverses variables)
distribució de Pareto multivariant
distribució de Pareto
distribució de Pasacal multivariant
distribució de Pascal bivariable
distribució de Pascal bivariant
distribució de Pascal de dues variables
distribució de Pascal multivariable (o de diverses variables)
distribució de Pascal
distribució de Perk
distribució de Poisson agrupada
distribució de Poisson bivariable
distribució de Poisson bivariant
distribució de Poisson composta
distribució de Poisson composta
distribució de Poisson de dues variables
distribució de Poisson doble
distribució de Poisson envoltada
distribució de Poisson multidimensional
distribució de Poisson multivariable (o de diverses variables)
distribució de Poisson multivariant
distribució de Poisson
distribució de Poisson-Lexis
distribució de Poisson-Pascal
distribució de Pólya inversa
distribució de Polya multivariable (o de diverses variables)
distribució de Polya multivariant
distribució de Pólya
distribució de Pólya-Aeppli
distribució de Pólya-Eggenburger
distribució de probabilitat defectuosa
distribució de probabilitat
distribució de Rayleigh
distribució de Rhodes
distribució de Rice
distribució de Riemann
distribució de sčrie de potčncies generalitzada
distribució de Short
distribució de Smirnov-Birnbaum-Tingey
distribució de Snedecor
distribució de Stacy
distribució de Stevens-Craig
distribució de Stirling
distribució de Student bivariable
distribució de Student bivariant
distribució de Student de dues variables
distribució de Student
distribució de sumes acumulatives
distribució de supervivčncia
distribució de taxa de fallada lineal
distribució de taxa de risc lineal
distribució de temps de vida
distribució de temps d'espera hipergeomčtrics
distribució de Thomas
distribució de tipus A
distribució de tipus B
distribució de tipus C
distribució de tipus I
distribució de tipus II bivariable
distribució de tipus II bivariant
distribució de tipus II de dues variables
distribució de tipus II
distribució de tipus III
distribució de tipus IV
distribució de tipus IX
distribució de tipus V
distribució de tipus VI
distribució de tipus VII
distribució de tipus VIII
distribució de tipus X
distribució de tipus XI
distribució de tipus XII
distribució de tolerŕncia
distribució de Tracy-Widom
distribució de valors extrems generalitzada
distribució de valors extrems
distribució de von Mises
distribució de Wald
distribució de Waring
distribució de Watson
distribució de Weibull
distribució de Whittle
distribució de Wishart complexa
distribució de Wishart no central
distribució de Wishart
distribució de Woodbury
distribució de Yule
distribució decapitada
distribució degenerada
distribució del quocient de variŕncies
distribució del temps de resposta
distribució del tipus de Pareto
distribució del tipus 'nou millor que usat'
distribució d'Elfving
distribució dels primers dígits
distribució delta
distribució d'Engset
distribució d'Erlang
distribució determinista
distribució d'excedčncies
distribució d'Hermite
distribució d'intervals
distribució discreta de sčries de potčncies
distribució discreta
distribució empírica
distribució en equilibri
distribució en forma de J
distribució en forma de U
distribució envoltada
distribució equicorrelacionada
distribució equi-normal
distribució esfčrica
distribució estable
distribució estacionŕria
distribució exponencial bivariable
distribució exponencial bivariant generalitzada
distribució exponencial bivariant
distribució exponencial de diverses variables
distribució exponencial de dues variables
distribució exponencial doble
distribució exponencial multivariant
distribució exponencial negativa
distribució exponencial
distribució F bivariable
distribució F bivariant
distribució F de diverses variables
distribució F de dues variables
distribució F multivariable no central
distribució F multivariable
distribució F multivariant
distribució F no central doble
distribució F no central
distribució F
distribució factorial
distribució fiducial
distribució gamma bivariable
distribució gamma bivariant
distribució gamma de dues variables
distribució gamma
distribució gaussiana complexa
distribució gaussiana inversa
distribució gaussiana
distribució Gauss-Poisson
distribució generalitzada
distribució geomčtrica
distribució Gompertz-Makeham
distribució harmňnica
distribució hiperbňlica de Yule
distribució hiperexponencial
distribució hipergeomčrica composta
distribució hipergeomčrica estesa
distribució hipergeomčtrica bivariable
distribució hipergeomčtrica bivariant
distribució hipergeomčtrica de dues variables
distribució hipergeomčtrica doble
distribució hipergeomčtrica inversa multivariant
distribució hipergeomčtrica inversa
distribució hipergeomčtrica multivariant
distribució hipergeomčtrica negativa
distribució hipergeomčtrica negative multivariant
distribució hipergeomčtrica positiva
distribució hipergeomčtrica
distribució hiper-Poisson
distribució imprňpia
distribució inversa
distribució isotrňpica
distribució khi quadrat no central
distribució khi
distribució khi-quadrat
distribució log F
distribució log gamma
distribució logarítmica bivariable
distribució logarítmica bivariant
distribució logarítmica de dues variables
distribució logística discreta
distribució logística
distribució log-khi-quadrat
distribució log-logística
distribució lognormal
distribució marginal
distribució menys favorable
distribució mixta
distribució mostral
distribució multimodal
distribució multinomial bivariable
distribució multinomial bivariant
distribució multinomial bivectorial
distribució multinomial de diverses variables
distribució multinomial de dues variables
distribució multinomial generalitzada
distribució multinomial multivariable
distribució multinomial multivariant
distribució multinomial negativa composta
distribució multinomial negativa
distribució multinomial negativa
distribució multinomial
distribució multivariable
distribució multivariant
distribució NBU
distribució no singular
distribució nomal esfčrica
distribució normal acumulativa
distribució normal assimčtrica
distribució normal bivariable , distribució normal bivariant
distribució normal circular
distribució normal de diverses variables
distribució normal de dues variables
distribució normal discreta
distribució normal doblement truncada
distribució normal elˇlipsoďdal
distribució normal elˇlíptica
distribució normal envoltada
distribució normal esfčrica de Fisher
distribució normal generalitzada
distribució normal hiper-esfčrica
distribució normal inversa
distribució normal multivariable
distribució normal multivariant
distribució normal truncada per la Poisson
distribució normal
distribució pels contagis de Rutherford
distribució percentual
distribució prňpia
distribució puntual de dues variables discretes
distribució qualitativa
distribució rectangular discreta
distribució rectangular
distribució secant hiperbňlica
distribució semi-Cauchy
distribució seminormal
distribució simčtrica circular
distribució simčtrica elˇlíptica
distribució simčtrica
distribució singular
distribució STER generalitzada
distribució subexponencial
distribució t de Student
distribució t no central
distribució t
distribució T˛ de Hotelling
distribució T˛ generalitzada
distribució triangular
distribució trinomial
distribució uniforme bivariable distribució uniforme bivariant
distribució uniforme circular
distribució uniforme de dues variables
distribució uniforme de Plackett
distribució uniforme
distribució univariant
distribució z
distribució zeta
distribució
distribucions absorbents
distribucions d'Adčs
distribucions de Bissinger
distribucions de Cŕntor
distribucions de Champernowne
distribucions de Darmois-Koopman
distribucions de distŕncies
distribucions de doblat
distribucions de Gnedenko-Koroljuk
distribucions de Kolmogňrov-Smirnov
distribucions de Langevin
distribucions de Lexis
distribucions de Morgenstein
distribucions de Pareto estables
distribucions de SB,SU
distribucions de simetria esfčrica
distribucions en reticle
distribucions gamma generalitzades de Creedy i Martin
distribucions gamma generalitzades
distribucions inflades
distribucions interrompudes
distribucions no gaussianes estables
distribucions normals modificades
distrribució binomial de diverses variables
divergčncia
divisibilitat infinita
doble-cec
domini de freqüčncies
domini dels temps
dosi equivalent
dosi letal mediana
dosi mediana efectiva
drecera
dsitribució beta multivariable
dsitribució log-zero-Poisson
dualitat
duració abreujada

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page