ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: C

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

cadena de Màrkov absorbent
cadena de Màrkov finita
cadena de Màrkov irreductible
cadena de Màrkov recurrent
cadena de Màrkov
cadena quasi de Màrkov
cadena
calibració
camí aleatori, procés additiu
camí aleatori
camí de Bernoulli
camp aleatori de Màrkov
camp de Màrkov
campana de Gauss
canònic, canònica
canvi brusc
canvis graduals
capteniment inductiu
característica atípica
característica del funcionament
característica operativa
característica típica
caracterització
caraterística
cares de Chernoff
càrrega (d'un factor comú en una variable observada)
càrrega (pes) factorial
CART
cartograma
cas de Heywood
categoria marginal
categoria
categorització ordenada
categoritzacions idèntiques
causalitat
cel·la, casella
cens incomplet
cens mostral
cens
censura doble
censura independent
censura informativa
censura per intervals
censura per la dreta
censura per l'esquerra
censura
centil
centre de la imatge
centre de l'amplitud
centre de medianes
centre de posició
cenyit (un conjunt de variables aleatòries, un conjunt de probablitats)
cicle
cim
cinturó de confiança, franja de confiança
clases de quadrats llatins
classe associada
classe equivalent
classe
classes completes (de tests o proves)
classes completes de funcions de decisió
classes obertes
classificació a múltiples entrades
classificació aglomerativa
classificació automàtica
classificació creuada
classificació de doble entrada
classificació en un sentit
classificació jeràrquica
classificació marginal
classificació múltiple
classificació
classificació
clúster (punt) procés de
clúster final
clúster quasi-compacte
clúster
cobertura
coefficient de correlació parcial múltiple
coeficient d'alienació
coeficient d'alineació vectorial
coeficient d'aparellament
coeficient d'associació
coeficient d'autocorrelació
coeficient d'autocorrelació
coeficient d'auto-semblança
coeficient de compatibilitat
coeficient de concentració
coeficient de concordança
coeficient de concordància de Kendall
coeficient de concordància
coeficient de confiança, nivell de confiança
coeficient de contingència
coeficient de correlació de Bravais
coeficient de correlació de Pearson
coeficient de correlació múltiple
coeficient de correlació parcial
coeficient de correlació per rangs de Spearman
coeficient de correlació serial circular
coeficient de correlació vectorial
coeficient de correlació
coeficient de desigualtat de Theil
coeficient de desigualtat
coeficient de desordre (en proves d'ordre)
coeficient de determinació total
coeficient de determinació
coeficient de dispersió
coeficient de divergència
coeficient de fiabilitat
coeficient de Hurst
coeficient de Lexis
coeficient de no determinació
coeficient de perturbació
coeficient de pes
coeficient de ponderació
coeficient de regressió
coeficient de semblança racial
coeficient de similaritat de Gower
coeficient de variació
coeficient del rang de correlació de Daniel
coeficient d'excés
coeficient Phi
coeficient
coeficiente d'individualitat
coeficients beta
coeficients de regressió estandarditzats
coeficients gamma
coespectre
cograduació
coherència
cohort
col·lapsabilitat
col·lectiu irregular
col·lectiu
coligació
colinearitat
combinació de classes
combinació de proves
combinació d'errors
comparació de grups
comparació estocàstica de proves
comparacions múltiples
comparacions per parelles
comparacions triples
completesa (d'una classe de funcions de decisió)
completesa essencial mínima
completesa forta
completesa
component aleatòria
component de la variància
component de variància
component d'interacció
components principals
comportament inductiu
computadora digital
comunalitat
concentració
concomitància
concordança
concordància
condició de Lipschitz
condicional
condicions de Konyus
configuració
conformitat
confós
confundidor
confusió doble
confusió equilibrada
confusió mitjançant parcel·la dividida
confusió parcial
conglomerat (o clúster) en sèrie
conglomerat compacte
conglomerat específic
conglomerat final
conglomerat quasi-compacte
conglomerat
conjectura d'Euler
conjugat prior
conjunt de confiança
conjunt de referència
conjunt de transformacions de quadrats llatins
conjunt fonamental de probabilitat
connectivitat
connexió
consistència
constant de Goutereau
construcció interactiva de models lineals generalitzats
contacte d'ordre superior
contingència parcial
contingència quadràtica mitjana
contingència
continuïtat estocàstica
continuïtat
contragraduació
contrast definitiu
contrast elemental
contrast
control d'acceptació
control de qualitat multivariable
control de qualitat multivariant
control de qualitat
control de recepció
control de variables
control dels substrats
control estadístic de qualitat
control
controls històrics
convergència en mesura
convergència en probabilitat
convergència estocàstica
convergència feble (de lleis de probabilitat)
convergència forta
convolució
còpula
corba acampanada
corba anormal complexa
corba anormal simple
corba anormal
corba autocatalítica
corba cúrtica
corba de clític
corba de concentració
corba de creixement
corba de densitat mitjana
corba de distribució
corba de dosi-resposta
corba de flexibilitat
corba de freqüències acumulades
corba de freqüències
corba de Gompertz
corba de graduació
corba de la grandària mostral mitjana
corba de Lorenz
corba de nivell
corba de Pareto
corba de Pearl-Read
corba de Pearson
corba de probabilitat acumulada
corba de regressió mediana
corba de regressió
corba de reposta de la dosi
corba d'equidetectabilitat
corba d'influència
corba doble de Pareto
corba escedàstica
corba exponencial modificada
corba exponencial
corba logística
corba neutra
corba sigmoïdal
corba-S
corbes de confiança
correcció de Bartlett
correcció de Bessel
correcció de continuïtat de Yates
correcció de continuïtat
correcció de Dandekar
correcció de la khi-quadrat
correcció de Lyttkens
correcció de Sheppard
correcció mitjana
correcció per abruptesa
correcció per agrupament
correcció per manca de gradualitat
correcció per mostreig finit
correcció per població finita
correccions dels elements extrems
correccions finals
correció de Yates
correlació assimètrica
correlació biserial puntual
correlació biserial
correlació canònica
correlació corbilinia múltiple
correlació corbilínia
correlació creuada
correlació de graus
correlació del determinant
correlació dels rangs
correlació desfasada
correlació entre classes
correlació espúria
correlació espúria
correlació il·lusòria
correlació interna, correlació intraclasse
correlació inversa
correlació lineal
correlació no lineal
correlació ordinal parcial
correlació orgànica
correlació parcial
correlació parcial
correlació policòrica
correlació positiva
correlació serial inversa
correlació serial parcial
correlació serial
correlació tetracòrica
correlació total
correlació
correlació
correlograma parcial
correlograma
covariable
covariació
covariància creuada
covariància desfasada
covariància
creixement alomètric
criteri d'Abbe
criteri d'Abbe-Helmert
criteri de Blakeman
criteri de Carleman
criteri de Chauvenet
criteri de Cochran
criteri de Gram
criteri de Helmert
criteri de Kaiser-Guttmann
criteri de les cinc correlacions
criteri de Pearson
criteri de validació creuada
criteri de Wilks
criteri d'informació d'Akaike, AIC
criteri d'informació de Bayes
criteri d'informació en xarxa
criteri d'informació
criteri d'Occam
criteri lambda
criteri maximin
criteri quíntuple
criteri
criteris de Foster
cua d'espera
cua, fila d'espera
cua
cub de correlació
cub llatí
cues en sèrie
cultiu(s) intercalat(s)
cultivant
cumulant factorial
cumulant
curtosi, apuntament

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page