ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: Full list

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

acceleració del càlcul per potenciació
acció independent
acció similar
addició de variables
additivitat de les mitjanes
afinitat
agregació bootstrap
agregació
agregat auto-renovable
agregat auto-renovat
agrupació veí más llunyà
agrupació
agrupament de veïnat més proper
agulla de Buffon
AID
ajust de tendència
ajustament de corbes, ajust de corbes
ajustament òptim
ajustament proporcional iteratiu (IPF: iterative proportional fitting)
al·lel
aleatori
aleatorització restringida
aleatorització
alfa de Cronbach
alfabet
algorisme d'augmentació de les dades
algorisme d'autoconsistència d'Efron
algorisme de Yates
algorisme d'escorçament
algorisme d'estimació-maximització
algorisme EM
algorisme genètic
algorisme recursiu
algorisme
algoritme de Metropolis-Hastings
algoritme EM Monte Carlo
alias
alocúrtic
alometria
alternatives de Lehmann
amplària estudentitzada
amplitud circular
amplitud geomètrica
amplitud interdecílica
amplitud interquartílica
amplitud mitjana
amplitud mòbil
amplitud semiinterquartílica
amplitud
amplitud
amplitut efectiva
anàlisi combinatòria
anàlisi confluencial
anàlisi d'associacions
anàlisi de camins
anàlisi de característiques latents
anàlisi de classes latents
anàlisi de clústers
anàlisi de components
anàlisi de conglomerats ascendent
anàlisi de conglomerats
anàlisi de coordenades principals
anàlisi de correlacions
anàlisi de correspondències
anàlisi de dades
anàlisi de Fourier
análisi de la covariància
anàlisi de la dispersió
anàlisi de la supervivència
análisi de la variància
anàlisi de múltiples factors
anàlisi de perfils, anàlisi de la variància de dades longitudinals
anàlisi de proximitat
análisi de regressió predictiu
anàlisi de segon ordre
anàlisi de trajectòries
anàlisi del feix de mapes
anàlisi dels ítems
anàlisi d'imatges
anàlisi d'intervenció
anàlisi discriminant
anàlisi exploratòria de dades
anàlisi factorial confirmatori
anàlisi factorial de Boole
anàlisi factorial
anàlisi factorial
anàlisi harmònica
anàlisi intrabloc
anàlisi jeràrquic de clústers
anàlisi modal de Wishart
anàlisi multivariable
anàlisi multivariant de la variància
anàlisi multivariant
anàlisi pròbit
anàlisi seqüencial
anòmic
anormalitat
antimoda
antisèrie
antítesi cronològica
any típic
aparellament
aproximació de Blum
aproximació de Borges
aproximació de Burke
aproximació de Camp-Paulson
aproximació de Harley
aproximació de Hastings
aproximació de Laplace
aproximació de Merrington-Pearson
aproximació de Poisson
aproximació de punt de sella
aproximació d'Esseen
arbre minimal
arbre òptim
arbres de classificació i regressió
ARCH
àrea a la cua (d'una distribució)
àrea relativa de transvariació
arranjament
arrel característica
arrel latent
arrel
arrodoniment
asimetria positiva
asimetria
asimetria
asimptòticament estacionari
asimptòticament Normal
asimptòticament subminimax
assaig aleatoritzat
assaig biològic
assaig clínic
assaig de cinc punts
assaig de línies paral·leles
assaig de raó de pendents
assaig de sis punts
assaig de tres punts
assaig d'uniformitat
assaig intercanviat
assaig
assaig
assignació de la mostra
assignació de Neyman
assignació dinàmica de tractaments
assignació òptima
associació il·lusòria
associació parcial
associació
atenuació
àtom
atribut
autocorrelació parcial
autocorrelació
autocovariància
auto-espectre
autoregressió
axiomes de Kolmogòrov
bagging
balanç biaix-variància
banda d'error
barrera absorbent
barrera refletora
barret"
base de dades
base
bateria de proves
bateria ponderada
Berkeley Madonna
bescanviabilitat
bescanviable (variables)
biaix de l'enquestador
biaix de ponderació
biaix del procediment
biaix d'especificació
biaix d'una selecció
biaix inherent
biaix negatiu
biaix per defecte
biaix per excés
biaix positiu
biaix tipus
biaix, error sistemàtic
BIC
biespectre
bifurcació aleatòria
bioestadística
bioinformàtica
biplot
bit
bloc equivalent estadísticament
bloc incomplet equilibrat
bloc incomplet parcialment balancejat
bloc incomplet
bloc
blocs aleatoritzats
blocs amb lligament triangular
blocs encadenats
BLUE
BMDP
boosting (algorismes de minimització de funcions de pèrdua en teoria de l'aprenentatge)
bootstrap equilibrat
bootstrap iterat
byte
cadena de Màrkov absorbent
cadena de Màrkov finita
cadena de Màrkov irreductible
cadena de Màrkov recurrent
cadena de Màrkov
cadena quasi de Màrkov
cadena
calibració
camí aleatori, procés additiu
camí aleatori
camí de Bernoulli
camp aleatori de Màrkov
camp de Màrkov
campana de Gauss
canònic, canònica
canvi brusc
canvis graduals
capteniment inductiu
característica atípica
característica del funcionament
característica operativa
característica típica
caracterització
caraterística
cares de Chernoff
càrrega (d'un factor comú en una variable observada)
càrrega (pes) factorial
CART
cartograma
cas de Heywood
categoria marginal
categoria
categorització ordenada
categoritzacions idèntiques
causalitat
cel·la, casella
cens incomplet
cens mostral
cens
censura doble
censura independent
censura informativa
censura per intervals
censura per la dreta
censura per l'esquerra
censura
centil
centre de la imatge
centre de l'amplitud
centre de medianes
centre de posició
cenyit (un conjunt de variables aleatòries, un conjunt de probablitats)
cicle
cim
cinturó de confiança, franja de confiança
clases de quadrats llatins
classe associada
classe equivalent
classe
classes completes (de tests o proves)
classes completes de funcions de decisió
classes obertes
classificació a múltiples entrades
classificació aglomerativa
classificació automàtica
classificació creuada
classificació de doble entrada
classificació en un sentit
classificació jeràrquica
classificació marginal
classificació múltiple
classificació
classificació
clúster (punt) procés de
clúster final
clúster quasi-compacte
clúster
cobertura
coefficient de correlació parcial múltiple
coeficient d'alienació
coeficient d'alineació vectorial
coeficient d'aparellament
coeficient d'associació
coeficient d'autocorrelació
coeficient d'autocorrelació
coeficient d'auto-semblança
coeficient de compatibilitat
coeficient de concentració
coeficient de concordança
coeficient de concordància de Kendall
coeficient de concordància
coeficient de confiança, nivell de confiança
coeficient de contingència
coeficient de correlació de Bravais
coeficient de correlació de Pearson
coeficient de correlació múltiple
coeficient de correlació parcial
coeficient de correlació per rangs de Spearman
coeficient de correlació serial circular
coeficient de correlació vectorial
coeficient de correlació
coeficient de desigualtat de Theil
coeficient de desigualtat
coeficient de desordre (en proves d'ordre)
coeficient de determinació total
coeficient de determinació
coeficient de dispersió
coeficient de divergència
coeficient de fiabilitat
coeficient de Hurst
coeficient de Lexis
coeficient de no determinació
coeficient de perturbació
coeficient de pes
coeficient de ponderació
coeficient de regressió
coeficient de semblança racial
coeficient de similaritat de Gower
coeficient de variació
coeficient del rang de correlació de Daniel
coeficient d'excés
coeficient Phi
coeficient
coeficiente d'individualitat
coeficients beta
coeficients de regressió estandarditzats
coeficients gamma
coespectre
cograduació
coherència
cohort
col·lapsabilitat
col·lectiu irregular
col·lectiu
coligació
colinearitat
combinació de classes
combinació de proves
combinació d'errors
comparació de grups
comparació estocàstica de proves
comparacions múltiples
comparacions per parelles
comparacions triples
completesa (d'una classe de funcions de decisió)
completesa essencial mínima
completesa forta
completesa
component aleatòria
component de la variància
component de variància
component d'interacció
components principals
comportament inductiu
computadora digital
comunalitat
concentració
concomitància
concordança
concordància
condició de Lipschitz
condicional
condicions de Konyus
configuració
conformitat
confós
confundidor
confusió doble
confusió equilibrada
confusió mitjançant parcel·la dividida
confusió parcial
conglomerat (o clúster) en sèrie
conglomerat compacte
conglomerat específic
conglomerat final
conglomerat quasi-compacte
conglomerat
conjectura d'Euler
conjugat prior
conjunt de confiança
conjunt de referència
conjunt de transformacions de quadrats llatins
conjunt fonamental de probabilitat
connectivitat
connexió
consistència
constant de Goutereau
construcció interactiva de models lineals generalitzats
contacte d'ordre superior
contingència parcial
contingència quadràtica mitjana
contingència
continuïtat estocàstica
continuïtat
contragraduació
contrast definitiu
contrast elemental
contrast
control d'acceptació
control de qualitat multivariable
control de qualitat multivariant
control de qualitat
control de recepció
control de variables
control dels substrats
control estadístic de qualitat
control
controls històrics
convergència en mesura
convergència en probabilitat
convergència estocàstica
convergència feble (de lleis de probabilitat)
convergència forta
convolució
còpula
corba acampanada
corba anormal complexa
corba anormal simple
corba anormal
corba autocatalítica
corba cúrtica
corba de clític
corba de concentració
corba de creixement
corba de densitat mitjana
corba de distribució
corba de dosi-resposta
corba de flexibilitat
corba de freqüències acumulades
corba de freqüències
corba de Gompertz
corba de graduació
corba de la grandària mostral mitjana
corba de Lorenz
corba de nivell
corba de Pareto
corba de Pearl-Read
corba de Pearson
corba de probabilitat acumulada
corba de regressió mediana
corba de regressió
corba de reposta de la dosi
corba d'equidetectabilitat
corba d'influència
corba doble de Pareto
corba escedàstica
corba exponencial modificada
corba exponencial
corba logística
corba neutra
corba sigmoïdal
corba-S
corbes de confiança
correcció de Bartlett
correcció de Bessel
correcció de continuïtat de Yates
correcció de continuïtat
correcció de Dandekar
correcció de la khi-quadrat
correcció de Lyttkens
correcció de Sheppard
correcció mitjana
correcció per abruptesa
correcció per agrupament
correcció per manca de gradualitat
correcció per mostreig finit
correcció per població finita
correccions dels elements extrems
correccions finals
correció de Yates
correlació assimètrica
correlació biserial puntual
correlació biserial
correlació canònica
correlació corbilinia múltiple
correlació corbilínia
correlació creuada
correlació de graus
correlació del determinant
correlació dels rangs
correlació desfasada
correlació entre classes
correlació espúria
correlació espúria
correlació il·lusòria
correlació interna, correlació intraclasse
correlació inversa
correlació lineal
correlació no lineal
correlació ordinal parcial
correlació orgànica
correlació parcial
correlació parcial
correlació policòrica
correlació positiva
correlació serial inversa
correlació serial parcial
correlació serial
correlació tetracòrica
correlació total
correlació
correlació
correlograma parcial
correlograma
covariable
covariació
covariància creuada
covariància desfasada
covariància
creixement alomètric
criteri d'Abbe
criteri d'Abbe-Helmert
criteri de Blakeman
criteri de Carleman
criteri de Chauvenet
criteri de Cochran
criteri de Gram
criteri de Helmert
criteri de Kaiser-Guttmann
criteri de les cinc correlacions
criteri de Pearson
criteri de validació creuada
criteri de Wilks
criteri d'informació d'Akaike, AIC
criteri d'informació de Bayes
criteri d'informació en xarxa
criteri d'informació
criteri d'Occam
criteri lambda
criteri maximin
criteri quíntuple
criteri
criteris de Foster
cua d'espera
cua, fila d'espera
cua
cub de correlació
cub llatí
cues en sèrie
cultiu(s) intercalat(s)
cultivant
cumulant factorial
cumulant
curtosi, apuntament
dades aleatòriament no observades
dades binàries
dades categòriques
dades de sensitivitat
dades direccionals
dades incompletes
dades integrades
dades longitudinals binàries
dades no observades
dades no ortogonals
dades qualitatives
dades qualitatives
dades quantitatives
dades suplementàries
dades
de Hollander-Proschan
de Hollander-Proschan
decil
decila
decisió a diversos valors
decisió a valors múltiples
decisió final
defectes admissibles, defectes tolerables
demodulació complexa
demografia
dendrograma
densitat de la renovació
densitat espectral
densitat exponencial bilateral
densitat exponencial simètrica
densitat puntual
dependència de la raó de versemblança
dependència estocàstica
dependència per la regressió
dependència
depuració de dades
descomposició de Bartlett
descomposició de Cholesky
descomposició espectral
descomposició predictiva
descomposició
desconvolució
desenvolupament de von Mises
desfasament, retard
desfassament distribuït
desigualtat de Bernstein
desigualtat de Berry
desigualtat de Bienaymé-Tchebychev
desigualtat de Birnbaum
desigualtat de Birnbaum-Raymond-Zuckerman
desigualtat de Bonferroni
desigualtat de Boole
desigualtat de Boole-Bonferroni-Fréchet
desigualtat de Camp-Meidell
desigualtat de Cantelli
desigualtat de Cauchy-Schwarz
desigualtat de Cramér-Rao
desigualtat de Cramér-Txebitxef
desigualtat de Gauss-Winckler
desigualtat de Hoeffding
desigualtat de Hölder
desigualtat de Jensen
desigualtat de Kolmogòrov
desigualtat de Kounias
desigualtat de Liapunov
desigualtat de Màrkov
desigualtat de Minkowski
desigualtat de Peek
desigualtat de Schwarz
desigualtat de Tong
desigualtat de Txebixev
desigualtat de Zelen
desigualtat d'Uspenski
desigualtats de Chebyshev de diverses variables
desigualtats de Fréchet
desigualtats de Gumbel
desiguatat de Berge
desmodulació
desplaçaments distribuïts
desviació absoluta respecte a la mediana
desviació absoluta
desviació acumulada
desviació concurrent
desviació concurrent
desviació estàndar percentual
desviació estàndard
desviació estandarditzada
desviació interquartílica circular
desviació mitjana absoluta
desviació mitjana circular
desviació mitjana
desviació mitjana
desviació normal equivalent
desviació normal
desviació quadràtica mitjana
desviació quartílica
desviació típica
desviació trigonomètrica mitjana
desviació
desviament equivalent
desviància residual
desviància
detecció automàtica d'interacció
determinació de clústers per k mitjanes
diagrama box plot
diagrama circular
diagrama de barres
diagrama de blocs
diagrama de caixa
diagrama de dispersió
diagrama de fase
diagrama de pastís
diagrama de progrés de Gantt
diagrama de sumes acumulatives
diagrama de Venn
diagrama d'inspecció
diagràma històric
diagrama múltiple de barres
diagrama percentual
diagrama semi-logarítmic
diagrama seminormal
diagrama temporal
diagrama Z
diagrama
diagrma isomètric
dicotomia doble
dicotomia
diferència absoluta
diferència mitjana circular
diferència mitjana de Gini
diferència mitjana de pròbits
diferència mitjana
diferència tetràdica
diferenciabilitat estocàstica
diferències equilibrades
difusió
dígits aleatoris
dimensió de Hausdorff
d'imputació
direcció mediana
direcció mitjana (en l'esfera)
direcció mitjana
discordància
discrepància
disnormalitat
dispersió hipernormal
dispersió infranormal
dispersió normal
dispersió normal
dispersió sobrenormal
dispersió
dissecció (de distribucions heterogènies)
disseny aleatoritzat factorial fraccional
disseny alternat
disseny amb permutació de tractaments
disseny asimptòticament locament òptim
disseny cíclic
disseny cilíndric rotable
disseny completament aleatori
disseny completament aleatoritzat
disseny d'assignacions a l'atzar
disseny de blocs incomplets divisible en grups
disseny de cribatge
disseny de grup divisible estés
disseny de l'enquesta
disseny de mesures repetides
disseny de parcel·la dividida
disseny de permutació amb període extra
disseny de quadrat màgic
disseny de reticle cuboidal
disseny de Round Robin
disseny d'experiments
disseny divisible de grups jeràrquics
disseny divisible en grups
disseny en blocs amb lligament simple
disseny en reixella simple
disseny en reticle
disseny entrecreuat
disseny factorial asimètric
disseny factorial equilibrat
disseny factorial simètric
disseny graonat
disseny incomplet balancejat en blocs resoluble
disseny incomplet de resposta múltiple
disseny jerarquitzat
disseny mínimament connex
disseny mostral continu de Dodge
disseny mostral
disseny mostreig continu
disseny multifactorial
disseny pel qual tota parella de blocs comparteix un tractament
disseny per blocs encadenats
disseny quasi factorial
disseny reduït
disseny rotable
disseny semi-replicat
disseny sequencial de grups
disseny sistemàtic
disseny supersaturat
disseny triangular
dissenys cúbics amb tres classes associades
dissenys de blocs incomplets cíclics de John
dissenys de blocs incomplets parcialment balancejats (PBIB) divisible en grups
dissenys invariants per rotació divisibles en grups
dissenys resolubles
dissimilaritat
dissseny de tipus O:PP
dissseny òptim
dissseny ortogonal
distància de Bhattacharyya
distància de Fréchet
distància de Hellinger
distància de Mahalanobis
distància euclidiana
distància generalitzada de Mahalanobis
distància generalitzada
distància mitjana de Gini
distància
distribció exponencial multivariable
distribuciíon F multivariant no central
distribució a l'esfera
distribució a priori conjugada
distribució a priori de referència
distribució a priori informativa
distribució a priori natural conjugada
distribució abrupta
distribució aleatòria
distribució anisótropa
distribució arc-sinus finita
distribució aritmètica
distribució asimètrica
distribució asimptòtica
distribució assimètrica
distribució B de Fisher
distribució beta bidimensional
distribució beta binomial
distribució beta de diverses variables
distribució beta de dues variables
distribució beta de Poisson
distribució beta de Stacy
distribució beta de Whittle
distribució beta invertida
distribució beta multivariable no central
distribució beta multivariant no central
distribució beta multivariant
distribució beta no central
distribució beta primària
distribució beta
distribució beta-gamma
distribució bimodal
distribució binomial bivariable
distribució binomial bivariant
distribució binomial de dues variables
distribució binomial doble
distribució binomial generalitzada
distribució binomial modificada
distribució binomial multivariable
distribució binomial multivariant
distribució binomial negativa bivariant
distribució binomial negativa de dues variables
distribució binomial negativa decapitada
distribució binomial negativa estesa
distribució binomial negativa
distribució binomial positiva
distribució binomial
distribució binomial-Poisson
distribució bivariable
distribució bivariant de les sèries logarítmiques
distribució bivariant puntual
distribució bivariant
distribució cardioide
distribució categòrica
distribució causal
distribució censal
distribució CG
distribució circular uniforme discreta
distribució circular
distribució composta
distribució comptadora
distribució condicional gaussiana
distribució condicional
distribució conjugada beta-Poisson
distribució conjugada
distribució conjunta
distribució contagiosa generalitzada de Subrahmaniam
distribució contagiosa generalitzada
distribució contagiosa
distribució contaminada
distribució d'aparellament
distribució d'Arfwedson
distribució d'Arnold
distribució d'arribada
distribució de Bernoulli
distribució de Bingham
distribució de Birnbaum-Saunders
distribució de Birnbaum-Tingey
distribució de Borel-Tanner
distribució de Bose
distribució de Bradford
distribució de Burr de diverses variables
distribució de Burr multivariable
distribució de Burr
distribució de Burt multivariant
distribució de Cauchy bivariable
distribució de Cauchy bivariant
distribució de Cauchy de dues variables
distribució de Cauchy envoltada
distribució de Cauchy
distribució de Charlier
distribució de concordança
distribució de confiança
distribució de contagi generalitzada de Subrahmaniam
distribució de Dimroth-Watson
distribució de Dirichlet invertida
distribució de Dirichlet
distribució de diverses variables
distribució de dues variables
distribució de Ferreri
distribució de Fisher
distribució de Fisher-Hsu-Roy
distribució de Fréchet
distribució de freqüències composta
distribució de freqüències, distribució empírica
distribució de Galton-McAllister
distribució de Garwood
distribució de Gauss complexa
distribució de Gauss-Laplace
distribució de Gibrat
distribució de Gumbel
distribució de Helmert
distribució de Irwin
distribució de Ising-Stevens
distribució de Kapteyn univariant
distribució de Kapteyn
distribució de la funció de potència
distribució de la renovació
distribució de la secció cilíndrica
distribució de la taxa de risc
distribució de Laplace
distribució de l'arc sinus
distribució de les sèries de Dirichlet
distribució de Lévy-Pareto
distribució de Lomax
distribució de longitud de recorreguts
distribució de Madow-Leipnik
distribució de Makeham
distribució de Marshall-Olkin
distribució de Maxwell
distribució de Miller
distribució de mixtura
distribució de Pareto bivariable distribució de Pareto bivariant
distribució de Pareto de dues variables
distribució de Pareto de segona classe
distribució de Pareto discreta
distribució de Pareto generalitzada
distribució de Pareto multivariable (o de diverses variables)
distribució de Pareto multivariant
distribució de Pareto
distribució de Pasacal multivariant
distribució de Pascal bivariable
distribució de Pascal bivariant
distribució de Pascal de dues variables
distribució de Pascal multivariable (o de diverses variables)
distribució de Pascal
distribució de Perk
distribució de Poisson agrupada
distribució de Poisson bivariable
distribució de Poisson bivariant
distribució de Poisson composta
distribució de Poisson composta
distribució de Poisson de dues variables
distribució de Poisson doble
distribució de Poisson envoltada
distribució de Poisson multidimensional
distribució de Poisson multivariable (o de diverses variables)
distribució de Poisson multivariant
distribució de Poisson
distribució de Poisson-Lexis
distribució de Poisson-Pascal
distribució de Pólya inversa
distribució de Polya multivariable (o de diverses variables)
distribució de Polya multivariant
distribució de Pólya
distribució de Pólya-Aeppli
distribució de Pólya-Eggenburger
distribució de probabilitat defectuosa
distribució de probabilitat
distribució de Rayleigh
distribució de Rhodes
distribució de Rice
distribució de Riemann
distribució de sèrie de potències generalitzada
distribució de Short
distribució de Smirnov-Birnbaum-Tingey
distribució de Snedecor
distribució de Stacy
distribució de Stevens-Craig
distribució de Stirling
distribució de Student bivariable
distribució de Student bivariant
distribució de Student de dues variables
distribució de Student
distribució de sumes acumulatives
distribució de supervivència
distribució de taxa de fallada lineal
distribució de taxa de risc lineal
distribució de temps de vida
distribució de temps d'espera hipergeomètrics
distribució de Thomas
distribució de tipus A
distribució de tipus B
distribució de tipus C
distribució de tipus I
distribució de tipus II bivariable
distribució de tipus II bivariant
distribució de tipus II de dues variables
distribució de tipus II
distribució de tipus III
distribució de tipus IV
distribució de tipus IX
distribució de tipus V
distribució de tipus VI
distribució de tipus VII
distribució de tipus VIII
distribució de tipus X
distribució de tipus XI
distribució de tipus XII
distribució de tolerància
distribució de Tracy-Widom
distribució de valors extrems generalitzada
distribució de valors extrems
distribució de von Mises
distribució de Wald
distribució de Waring
distribució de Watson
distribució de Weibull
distribució de Whittle
distribució de Wishart complexa
distribució de Wishart no central
distribució de Wishart
distribució de Woodbury
distribució de Yule
distribució decapitada
distribució degenerada
distribució del quocient de variàncies
distribució del temps de resposta
distribució del tipus de Pareto
distribució del tipus 'nou millor que usat'
distribució d'Elfving
distribució dels primers dígits
distribució delta
distribució d'Engset
distribució d'Erlang
distribució determinista
distribució d'excedències
distribució d'Hermite
distribució d'intervals
distribució discreta de sèries de potències
distribució discreta
distribució empírica
distribució en equilibri
distribució en forma de J
distribució en forma de U
distribució envoltada
distribució equicorrelacionada
distribució equi-normal
distribució esfèrica
distribució estable
distribució estacionària
distribució exponencial bivariable
distribució exponencial bivariant generalitzada
distribució exponencial bivariant
distribució exponencial de diverses variables
distribució exponencial de dues variables
distribució exponencial doble
distribució exponencial multivariant
distribució exponencial negativa
distribució exponencial
distribució F bivariable
distribució F bivariant
distribució F de diverses variables
distribució F de dues variables
distribució F multivariable no central
distribució F multivariable
distribució F multivariant
distribució F no central doble
distribució F no central
distribució F
distribució factorial
distribució fiducial
distribució gamma bivariable
distribució gamma bivariant
distribució gamma de dues variables
distribució gamma
distribució gaussiana complexa
distribució gaussiana inversa
distribució gaussiana
distribució Gauss-Poisson
distribució generalitzada
distribució geomètrica
distribució Gompertz-Makeham
distribució harmònica
distribució hiperbòlica de Yule
distribució hiperexponencial
distribució hipergeomèrica composta
distribució hipergeomèrica estesa
distribució hipergeomètrica bivariable
distribució hipergeomètrica bivariant
distribució hipergeomètrica de dues variables
distribució hipergeomètrica doble
distribució hipergeomètrica inversa multivariant
distribució hipergeomètrica inversa
distribució hipergeomètrica multivariant
distribució hipergeomètrica negativa
distribució hipergeomètrica negative multivariant
distribució hipergeomètrica positiva
distribució hipergeomètrica
distribució hiper-Poisson
distribució impròpia
distribució inversa
distribució isotròpica
distribució khi quadrat no central
distribució khi
distribució khi-quadrat
distribució log F
distribució log gamma
distribució logarítmica bivariable
distribució logarítmica bivariant
distribució logarítmica de dues variables
distribució logística discreta
distribució logística
distribució log-khi-quadrat
distribució log-logística
distribució lognormal
distribució marginal
distribució menys favorable
distribució mixta
distribució mostral
distribució multimodal
distribució multinomial bivariable
distribució multinomial bivariant
distribució multinomial bivectorial
distribució multinomial de diverses variables
distribució multinomial de dues variables
distribució multinomial generalitzada
distribució multinomial multivariable
distribució multinomial multivariant
distribució multinomial negativa composta
distribució multinomial negativa
distribució multinomial negativa
distribució multinomial
distribució multivariable
distribució multivariant
distribució NBU
distribució no singular
distribució nomal esfèrica
distribució normal acumulativa
distribució normal assimètrica
distribució normal bivariable , distribució normal bivariant
distribució normal circular
distribució normal de diverses variables
distribució normal de dues variables
distribució normal discreta
distribució normal doblement truncada
distribució normal el·lipsoïdal
distribució normal el·líptica
distribució normal envoltada
distribució normal esfèrica de Fisher
distribució normal generalitzada
distribució normal hiper-esfèrica
distribució normal inversa
distribució normal multivariable
distribució normal multivariant
distribució normal truncada per la Poisson
distribució normal
distribució pels contagis de Rutherford
distribució percentual
distribució pròpia
distribució puntual de dues variables discretes
distribució qualitativa
distribució rectangular discreta
distribució rectangular
distribució secant hiperbòlica
distribució semi-Cauchy
distribució seminormal
distribució simètrica circular
distribució simètrica el·líptica
distribució simètrica
distribució singular
distribució STER generalitzada
distribució subexponencial
distribució t de Student
distribució t no central
distribució t
distribució T² de Hotelling
distribució T² generalitzada
distribució triangular
distribució trinomial
distribució uniforme bivariable distribució uniforme bivariant
distribució uniforme circular
distribució uniforme de dues variables
distribució uniforme de Plackett
distribució uniforme
distribució univariant
distribució z
distribució zeta
distribució
distribucions absorbents
distribucions d'Adès
distribucions de Bissinger
distribucions de Càntor
distribucions de Champernowne
distribucions de Darmois-Koopman
distribucions de distàncies
distribucions de doblat
distribucions de Gnedenko-Koroljuk
distribucions de Kolmogòrov-Smirnov
distribucions de Langevin
distribucions de Lexis
distribucions de Morgenstein
distribucions de Pareto estables
distribucions de SB,SU
distribucions de simetria esfèrica
distribucions en reticle
distribucions gamma generalitzades de Creedy i Martin
distribucions gamma generalitzades
distribucions inflades
distribucions interrompudes
distribucions no gaussianes estables
distribucions normals modificades
distrribució binomial de diverses variables
divergència
divisibilitat infinita
doble-cec
domini de freqüències
domini dels temps
dosi equivalent
dosi letal mediana
dosi mediana efectiva
drecera
dsitribució beta multivariable
dsitribució log-zero-Poisson
dualitat
duració abreujada
econometria
ED50
efecte de contagi
efecte de Craig
efecte de Slutsky-Yule
efecte emmascarador
efecte ferradura
efecte principal
efecte residual del tractament
efecte vanitat
efectiu per cel·la
eficiència asimptòtica local
eficiencia asimptòtica
eficiència de Bahadur
eficiència de Cramér-Rao
eficiència de Pitman
eficiència relativa (d'un estimador)
eficiència relativa (d'una prova)
eficiència relativa asimptòtica
eficiència
el·lipse de concentració
el·lipticitat
element probabilístic
eliminació de Gauss
eliminació
encadenament
engrossiment
enllaç
enquesta analítica
enquesta d'entrecreuament per seccions
enquesta descriptiva
enquesta d'opinió
enquesta exploratòria
enquesta longitudinal
enquesta mostral
enquesta panel
enquesta per quotes
enquesta pilot
enquesta pilot
enquesta
enquesta
enquestes repetides
enreixat, quadriculat, graella
entropia
epidèmic
epidemiologia
epsilon-independència
equació de Baule
equació de diferències estocàstica explosiva
equació de disseny
equació de Fokker-Planck
equació de Mitscherlich
equació de Yule
equació d'estimació no esbiaixada
equació d'estimació
equació estàndard
equació estructural
equació integral de Lindley
equacions autònomes
equacions cap endarrera
equacions cap endavant
equacions de Chapman-Kolmogorov
equacions de Kolmogòrov
equacions de Lotka-Volterra
equacions de Wicksell
equacions de Yule-Walker
equacions d'estimació generalitzada
equacions normals
equacions quasi-normals
equacions reduïdes
equacions retrospectives
equilibri de Hardy-Weinberg
equilibri procés de renovació
equilibri
equivalència certa
equivalència d'eficiència
ergodicitat
error β
error absolut
error acumulat
error acumulatiu
error aleatori
error alfa
error d'acceptació
error d'aproximació
error de classificació
error de compensació
error de mostreig aleatori
error de primera espècie
error de rebuig
error de resposta
error de segona especie
error de tercera espècie
error de tipus I
error de tipus II
error de tipus III
error del mostreig
error del procés
error d'especificació
error d'estimació
error d'observació, error no aleatòri
error d'observació
error d'observació
error en les enquestes
error en les equacions
error estàndard asimptòtic
error estàndard de l'estimació
error estàndard esfèric
error estàndard
error experimental
error no esbiaixat
error ponderat
error probable
error quadràtic mitjà
error quadràtic mitjà
error sistemàtic
error típic
error
errors idèntics
escala de Likert
escala de proporcions
escala multidimensional
escalament de Guttman
escalament proporcionl iteratiu
escalament recíproc
escedasticitat
escurçat
esdeveniment aleatori
esdeveniment simple
esdeveniment
espai decisional
espai decisori
espai dels factors comuns
espai factor comú
espai mostral
especificitat
espectre creuat
espectre d'amplitud creuat
espectre de fase
espectre de potència
espectre evolutiu
espectre integrat
espectre mixt
espectre uniforme
espectre
espera resultats dels exàmens normals
esperança condicional
esperança de vida
esperança
esquema d'associació L2
esquema d'associació rectangular
esquema d'associació triangular
esquema d'associacions
esquema de Hartley-Rao
esquema de la periodicitat oculta
esquema de mostreig compost
esquema factorial
esquema seqüencial obert
esquema seqüencial tancat
estabilització de la variància
estacionari en sentit ampli
estacionaritat de segon ordre
estadístic $C_p$ de Mallows
estadístic auxiliar
estadístic C1 de Hoeffding
estadístic condicional
estadístic d de Sukhatme
estadístic D de Tajima
estadístic D²
estadístic d'Anderson-Darling
estadístic de classificació d'Anderson
estadístic de classificació de Wald
estadístic de classificació
estadístic de contrast
estadístic de Cook
estadístic de distribució constant
estadístic de Dixon
estadístic de Durbin-Watson
estadístic de Fermi-Dirac
estadístic de Gabriel-Sen
estadístic de Hosmer-Lemeshow
estadístic de Kruskal
estadístic de Kuiper, test VN
estadístic de la prova de Moran
estadístic de la prova de Sherman
estadístic de Maxwell-Boltzman
estadístic de Ripleiy
estadístic de salt
estadístic de Sherman
estadístic de Tukey
estadístic de Wald
estadístic derivat
estadístic d'escrutini
estadístic d'informació de mínima discriminació
estadístic Dn+
estadístic d'un prova
estadístic d'un test
estadístic G de Goodman-Kruskal
estadístic ineficient
estadístic khi-quadrat acumulat
estadístic khi-quadrat
estadístic khi-quadrat
estadístic lineal sistemàtic
estadístic mostral
estadístic psi-quadrat
estadístic sistemàtic
estadístic suficient complet
estadístic suficient mínimal
estadístic U
estadístic U1 de Wilks-Lawley
estadístic W
estadístic Y1 de Bagai
estadístic
estadística (ciència)
estadística a l'espai
estadística actuarial
Estadística Ambiental
estadística de Bose-Einstein
Estadística Descriptiva
estadística d'extrems
estadística en tres dimensions
estadística F mediana
estadística general
estadística local
estadística no circular
estadístic-p
estadístics descriptius
estadístics d'ordre
estadístics d'ordre
estadístics ordinals
estadístiques O
estadístiques oficials
estandardització directa
estandardització indirecta
estat absorbent
estat aperiòdic
estat d'informació actual
estat ergòdic
estat estable
estat estacionari
estat instantani
estat interdit
estat no recurrent
estat nul-recurrent
estat persistent
estat prohibit
estat recurrent positiu
estat recurrent
estat regular
estat transient (en cadenes de Markov)
estats de retorn
estereograma
estereologia
estiimador estrictament dominat
estimable
estimació "
estimació adaptativa per nuclis
estimació de Bayes
estimació de conjunt
estimació de la densitat
estimació de Màrkov
estimació de Mood-Brown
estimació en múltiples etapes
estimació minimax
estimació mitjançant una família flexible de corbes
estimació penalitzada
estimació per intervals
estimació per nuclis
estimació per versemblança local
estimació puntual
estimació quadràtica sense biaix de norma mínima
estimació seqüencial
estimació simultània
estimació total
estimació winsoritzada
estimació
estimació
estimador absolutament no esbiaixat
estimador absolutament sense biaix
estimador actuarial
estimador admissible
estimador asimptòticament √n-centrat
estimador asimptòticament centrat
estimador asimptòticament eficient
estimador asimptòticament sense biaix
estimador compatible
estimador compost
estimador condicional no esbiaixat
estimador condicional sense biaix
estimador consistent
estimador d'Aitken
estimador de Bickel-Hodges
estimador de Breslow
estimador de Hill
estimador de Hodges-Lehman d'una mostra
estimador de Horvitz-Thompson
estimador de Huber
estimador de James-Stein
estimador de k classes
estimador de Kaplan-Meier
estimador de la proporció
estimador de la raó
estimador de la variància polietàpic de Durbin
estimador de màxima eficiència
estimador de màxima probabilitat
estimador de màxima versemblança estandarditzat
estimador de màxima versemblança generalitzada
estimador de màxima versemblança
estimador de Murthy
estimador de Nelson-Aalen
estimador de Pitman
estimador de punt de canvi
estimador de punt de ruptura
estimador de raó-doble
estimador de regressió en mixtures de Theil
estimador de risc constant uniformement millor
estimador de risc constant uniformement òptim
estimador de Spearman
estimador de Spearman-Kärber
estimador de versemblança mitjana
estimador de Yates-Grundy-Sen
estimador del límit dels productes
estimador d'informació limitada
estimador d'una funció de densitat per nuclis
estimador eficient
estimador empíric de Bayes
estimador encongit
estimador equivalent
estimador equivariant per translacions
estimador esbiaixat
estimador fortament consistent
estimador garbell
estimador gràfic
estimador huberitzat
estimador inadmissible
estimador inconsistent
estimador ineficient
estimador jackknife de la variància
estimador L
estimador lineal gairebé millor
estimador lineal sense biaix de variància mínima
estimador lineal
estimador no esbiaixat
estimador no regular
estimador nòrmit khi-quadrat mínim
estimador òptim
estimador pel mètode de regressió
estimador per mínims quadrats generalitzats
estimador per mínims quadrats
estimador per nuclis
estimador permissible
estimador quadràtic
estimador quasi-máxim-versemblant
estimador R
estimador regular asimptòticament normal òptim
estimador regular
estimador robust minimax
estimador robust
estimador sandvitx
estimador shorth
estimador uniformement no esbiaixat
estimador
estimadors de Downton
estimadors de Grenander
estimadors de Grubbs
estimadors dels moments
estimadors lineals clàssics generalitzats, mínims quadrats en dues etapes
estimar
estocàstic
estocàsticament fitat
estocàsticament més gran o més petit
estrat
estratègia admissible
estratègia de Bayes
estratègia dominant
estratègia minimax
estratègia mixta
estratègia pura
estratègia
estratificació a posteriori
estratificació en profunditat
estratificació múltiple
estratificació òptima
estratificació posterior a la selecció
estratificació profunda
estratificació
estrats implícits
estructura del mostreig
estructura latent
estructura simple
estructura simple
estudentització
estudi de cas control
estudi de dades de panel
estudi de seguiment de cohorts
estudi ecològic
estudi prospectiu
estudi retrospectiu
estudis cas-control jeraquitzats
eugenèsia
exactitud (en l'estimació)
exactitud intrínseca
excentricitat
expansió d' Edgeworth
expansió de Cornish-Fisher
experiència complexa
experiment binari
experiment factorial
experiment
experiments factorials mixts
extrapolació
factor bipolar
factor comú
factor d'antítesi
factor de Bayes
factor de comparabilitat cronològica
factor de comparabilitat d'àrees
factor de correcció
factor de grup
factor de pes
factor de ponderació
factor de risc
factor de tolerància
factor d'eficiència
factor d'esmorteïment
factor d'expansió
factor d'inflació, factor d'expansió
factor específic
factor general
factor oblic
factor únic
factor
factors creuats
fal·làcia ecológica
fals negatiu
fals positiu
falsa fiabilitat
família exponencial corbada
familia exponencial empírica
família exponencial
família menys favorable
família paramètrica de posició-escala
fase
feblement precompacte
FFT
fiabilitat
files parcialment balancejades
filtre de Kalman
filtre
finestra espectral
finestra
finestra
fita de Cramér-Rao
fites de Bhattacharyya
fluctuació a curt termini
fluctuació estacional
fluctuació
forma quadràtica
forma
fórmula circular
fórmula de Barndorff-Nielsen
fórmula de Black-Scholes
fórmula de Kuder-Richardson
fórmula de Lugagnini-Rice
fórmula de Macaulay
fórmula de Mortara
fórmula de Pollaczek
fórmula de Pollaczek-Khintchine
fórmula de Spearman-Brown
fórmula de Spencer
fórmula d'Erlang
fórmula p*
fórmula predictiva de Spearman-Brown
fracció de mostreig de conjunt
fracció defectuosa
fracció del mostreig
fracció etiològica
fracció total de mostreig
fracció uniforme de mostreig
fracció variable del mostreig
fractal
fractil
freqüència absoluta
freqüència de Nyquist
frequència d'independència
frequència en la hipòtesi d'independència
freqüència per cel·la
freqüència proporcional
freqüència relativa
freqüència
freqüències esperades
frequències teòriques
freqüentista
full de càlcul
funció beta incompleta
funció característica
funció d'autocorrelació
funció d'autocovariància
funció de configuració
funció de cost
funció de decisió admissible
funció de decisió aleatoritzada
funció de decisió estadística
funció de decisió uniformement millor
funció de decisió uniformement òptima
funció de decisió
funció de densitat de probabilitat
funció de densitat
funció de distància de Kullback-Leibler
funció de distribució acumulativa
funció de distribució de Bessel
funció de distribució empírica
funció de distribució espectral
funció de distribució
funció de fase
funció de freqüència acumulativa
funció de freqüència de Pólya d'ordre dos
funció de freqüències
funció de guany
funció de Kramp
funció de la grandària mostral mitjana
funció de Palm
funció de pèrdua
funció de pes
funció de ponderació espectral
funció de ponderacio
funció de potència condicional
funció de potència envolupant
funció de potència
funció de probabilitat acumulativa
funció de probabilitat de Walker
funció de regressió isotònica
funció de renovació
funció de resposta a impuls
funció de resposta de freqüències
funció de risc envolupant
funció de risc per una causa específica
funció de risc
funció de risc
funció de supervivència condicional
funció de supervivència
funció de transferència
funcio de variació lenta
funció de variància esfèrica
funció de variància
funció decisòria
funció d'eficiència
funció d'enllaç
funció d'error del complement
funció d'error
funció d'excés mitjà
funció digamma
funció d'influència
funció d'intensitat creuada
funció d'intensitat
funció discriminant lineal
funció discriminant
funció espectral de pes
funció espectral
funció gamma incompleta
funció gamma
funció generadora d'autocovariància
funció generatriu cumulant
funció generatriu de cumulants
funció generatriu de moments factorials
funció generatriu dels cumulants factorials
funció generatriu dels moments
funció generatriu
funció Hhn (x)
funció indicadora
funció p
funció patró
funció psi
funció tetracòrica
funcional característic
funcions biomètriques
funcions de Bessel
funcions ortogonals
gairebé pertot
gairebé segurament
GDA
generador de nombres aleatoris
generalització de Beall-Rescia de la distribució de Neyman
generalització de Gurland de la distribució de Neyman
genètica de poblacions
geoestadística
g-estadístic
glif
gradient de fertilitat
gradualització
gràfic axonomètric
gràfic de bandes
gràfic de barres de les components
gràfic de barres per components
gràfic de control d'acceptació
gràfic de control de qualitat
gràfic de control de recepció
gràfic de control de Shewhart
gràfic de control
gràfic de coordinació
gràfic de corbes de nivell
gràfic de files i columnes
gràfic de màxims i mínims
gràfic de probabilitat beta
gràfic de probabilitat
gràfic de rang
gràfic de relacions
gràfic de sectors
gràfic descriptiu de Tukey
gràfic dirigit acíclic
gràfic doblement logarítmic
grafic en cadena
gràfic en forma d'embut
gràfic logarítmic
gràfic P-P
gràfic Q-Q
gràfic semi-logarítmic
gràfic
Gramià
grandària de la mostra
grandària d'un test
grandària d'una regió
grandària mostral
grandària mostral
grau de creença
grau
graus d'aleatorietat
graus de llibertat aproximats
graus de llibertat d'un canal
graus de llibertat efectius
graus de llibertat
grup de proves
grup
Hamming
hanning
heretabilitat
heteroclític
heterocúrtic
heterogeneïtat genètica
heterogeneïtat
heterògrad
heteroscedàstic
heterotípic
hipercub
hipernormalitat
hipòtesi alternativa de desplaçament de la posició
hipòtesi alternativa ordenada
hipòtesi alternativa
hipòtesi composta
hipòtesi de Gini
hipòtesi de Student
hipòtesi estadística
hipòtesi lineal
hipòtesi nul·la
hipòtesi paramètrica
hipòtesi simple
hipòtesis admissibles
hipòtesis jerarquitzades
histèresi desfasada
histograma circular
histograma
histograma
homoclític
homocúrtic
homogeneïtat
homògrad
homoscedàstic
horari
hot deck"
identificabilitat
identitat de Jordan
identitat de Spitzer
identitat fonamental de Wald
identitat matricial de Bartlett
igualtat de Pollaczek-Spitzer
imatge mòbil
immigració
imputació múltiple
imputació
incidència acumulativa
incidència
increment de temps
independència condicional
independència dos a dos
independència per parelles
independència
index agregatiu
índex alfa de Pareto
index binomial de dispersió
índex compensat de preu
índex d'anormalitat
índex d'atracció
índex de base fixa
índex de Carli
índex de cograduació de Gini
índex de compensació de preus
índex de concentració
índex de connexió
índex de correlació
índex de difusió
índex de dispersió de Poisson
índex de dispersió
índex de dissimilaritat
índex de diversitat
índex de Divisia
índex de Divisia-Roy
índex de futilitat
índex de Gini
índex de Gittins
índex de Konyus
índex de Laspeyres
índex de Laspeyres-Konyus
índex de Lincoln
índex de Lowe
índex de Marshall-Edgeworth-Bowley
índex de massa corporal
índex de mortalitat comparativa
index de Paasche
índex de Paasche-Koniyus
índex de Palgrave
índex de Pareto
índex de Pareto
índex de preus al consum
índex de preus
índex de resposta
índex de reversió
índex de Shannon-Wiener
índex de similaritat
índex d'eficiència
índex del cost de la vida
índex delta de Gini
índex d'escala
índex d'evolució
índex d'homofília
índex d'oscil·lació
índex en cadena
índex extremal
índex ideal de Fisher
índex quantum
índex relatiu
índex
índexs descriptius
indiferència estadística, regió o zona d'indiferència
inducció
inferència adaptativa
inferència bayesiana mitjançant el mostreig de Gibbs
inferència bayesiana
inferència condicional
inferència de Bayes
inferència fiducial
inferència predictiva
influència
influència
informació auxiliar
informació de Kullback-Leibler
informació relativa
informació suplementària
informació
informació
informció de Fisher
inici aleatori
inspecció de qualitat
inspecció de variables
inspecció estricta
inspecció exhaustiva
inspecció mostral
inspecció normal
inspecció per atributs, inspecció de qualitats no mesurables
inspecció per mostreig seqüencial
inspecció rectificant
inspecció reduïda
inspecció restringida
inspecció total
integrabilitat estocàstica
integral de probabilitat
integral gamma
integral producte
intensitat de transvariació
intensitat extremal
intensitat
interacció
interbloc
intercanviabilitat
intercanviable (variables)
intercorrelació
interpolació
interrupció (d'una anàlisi seqüencial)
interval de Bayes
interval de confiança central
interval de confiança centrat
interval de confiança conservador
interval de confiança de Bayes
interval de confiança estudentitzat
interval de confiança no central
interval de confiança pel percentil
interval de confiança
interval de densitat a posteriori maximal
interval de Nyquist
interval de predicció
interval de tolerància estadística
interval mostral
intervals de confiança més curts i sense biaix de Neyman
intervals de confiança més curts
intervals de confiança més selectes
intervals de confiança minimals
intervals de confiança no esbiaixats
intervals de confiança no paramètrics
intervals de confiança simultanis
intervals de discriminació simultanis
intervals de predicció conjunta
intervals de tolerància simultanis
intrabloc, a l'interior dels blocs
invariància
invariant
inversa de Moore-Penrose
inversa generalitzada en mínims quadrats
inversa generalitzada
inversió
investigació operativa
isocurtosi
isodines
isomorfisme
isotropia
jackknife
jacknife infinitesimal
jerarquia
joc de Petersburg
joc de suma nul·la
joc de suma zero
joc equitatiu
joc just
joc recurrent
juntura
k quocients
kappa
k-estadístic
k-estadístics generalitzats
kriging
lambdagrama
lasso (least absolute shrinkage and selection operator)
LD50
lègit
lema (teorema) de Glivenko-Cantelli
lema de Fatou
lema de Neyman-Pearson
lema d'Esseen
lemes de Borel-Cantelli
leptocurtosi
L-estadístics
L-estadístics
L-estimador
l'ètica
límit d'acceptació
límit de control superior
límit de predicció
limit de qualitat mitjana resultant
límit de rebuig
límit de tolerància estadística
límit inferior de control
límits comprimits
límits de confiança
límits de control modificats
límits de control
límits de probabilitat
límits de tolerància log-convexos
límits de tolerància no paramètrics
límits de tolerància
límits estretits
límits fiducials
línia d'acceptació
línia de Berkson
línia de regressió
línia d'equidistribució
línia mediana
llei de Gauss
llei de Hardy-Weinberg
llei de Laplace de successió
llei de Poisson dels grans nombres
llei de probabilitat contínua
llei de probabilitats discreta
llei de resposta exponencial mixta
llei de Zipf
llei del logaritme iterat
llei dels grans nombres
llei dels petitis nombres
llei estable generalitzada
llei estable simètrica
llei estable
llei feble dels grans nombres
llei forta dels grans nombres
llei forta dels grans nombres
llei normal
llei semi-estable
llindar d'acceptació
llindar de fallada
lods
logaritme de la dosi
logaritme de la raó de probabilitats
lògit khi quadrat mínim
lògit
lognormal
longitud mitjana d'una sèrie
lot d'inspeció
lot específic
lot
MAD
magnituds extensives
mal condicionat
manca de resposta
mapa de corbes de nivell
marc
marca de classe
marge d'error
marrel de la desviació quadràtica mitjana quadràtica mitjana
martingala
massa de probabilitat
matriu "
matriu canònica
matriu de concentració
matriu de correlació completa
matriu de correlació
matriu de correlacions
matriu de cost
matriu de covariància
matriu de covariàncies
matriu de covariàncies
matriu de dispersió
matriu de Gram
matriu de Leslie
matriu de pèrdua
matriu de precisió
matriu de salts
matriu de transició
matriu de variàncies i covariàncies
matriu de variàncies-covariàncies
matriu del disseny
matriu dels moments
matriu d'Hadamard
matriu d'incidència d'un disseny
matriu d'informació de Fisher
matriu d'informació observada
matriu d'informació
matriu doblement estocàstica
matriu estocàstica
matriu factorial
màxim quocient F
màxima desviació absoluta estudentitzada
màxima versemblança condicional
màxima versemblança no paramètrica
MCCM
MCMC
mediana del temps de supervivència
mediana
meitat de l'amplada
mesocurtosi
M-estadístic
M-estimació
M-estimador estudentitzat
M-estimador
mesura absoluta
mesura d'asimetria de Pearson
mesura d'associació de Fieller-Hartley-Pearson
mesura de Kaiser-Meyer-Olkin d'adequació de la mostra
mesura de posició
mesura de tendència central
mesura estàndard
mesura quartílica d'asimetria
mesures de discrepància de Haldane
mesures de distància
meta-anàlisi
metàmetre de resposta
metàmetre
mètode "
mètode a llliure distribució
mètode a ma alçada
mètode bootstrap
mètode de Bechhofer de la regió d'indiferència
mètode de Behrens
mètode de Blom
mètode de Brandt-Snedecor
mètode de Brown
mètode de Bruceton
mètode de control
mètode de Deming per a l'estimació de la variància
mètode de determinació del punt mig per pujades i baixades
mètode de Dragstedt-Behrens
mètode de Fellegi
mètode de Gauss-Seidel
mètode de Gupta per a seleccionar subconjunts
mètode de Harrison
mètode de Holt
mètode de Kärber
mètode de la forma reduïda
mètode de la màxima pendent
mètode de la màxima versemblança
mètode de la mínima diferència de variàncies
mètode de la mínima distància de Wolfowitz
mètode de la mitjana mòbil
mètode de la transformació inversa
mètode de Lachenbruch
mètode de l'entropia màxima
mètode de les diferències
mètode de les k-mitjanes
mètode de les mitjanes no ponderades (a l'anàlisi de la variància)
mètode de les semi-mitjanes
mètode de Lloyd
mètode de màxima versemblaça linearitzat
mètode de màxima versemblança lineal
mètode de mínims quadrats descomptat
mètode de Monte Carlo
mètode de Newton-Raphson
mètode de Papadakis
mètode de parcel·la dividida
mètode de Peters
mètode de puntuacions
mètode de recobriments
mètode de Reed-Münch
mètode de selecció equiprobable
mètode de Spearman-Kärber
mètode de Stein-Chen
mètode de suavització múltiple
mètode de subdivisió
mètode de sumació de Hardy
mètode de Ward
mètode del centroide
mètode del rang mig
mètode del simplex
mètode del valor crític mitjà
mètode dels casos correctes i erronis
mètode dels estrats combinats
mètode dels mínims quadrats
mètode dels moments
mètode dels punts elelgits
mètode delta no paramètric
mètode delta
mètode d'estrat reunits
mètode d'informació completa
mètode d'invariància
mètode estadístic exacte
mètode isotípic
métode Procrusteà
mètodes adaptatius
mètodes basats en computació intensiva
mètodes de computació intensiva
mètodes de decisió múltiple
mètodes de mínima desviació absoluta
Mètodes de Monte Carlo basats en cadenes de Màrkov
mètodes de poda i ramificació
mètodes de processos comptadors
mètodes de revisió de grups
mètodes de Taguchi
mètodes de veïnat més proper
mètodes d'informació limitada
mètodes LAD
mètodes quasi-Newton
mètrica de Canberra
mètrica de khi-quadrat
mètrica L1
mètrica L2 : norma L2
mida d'una regió
mida mostral
millor ajustament
millor estimador assimptòticament normal
millor estimador lineal centrat
millor estimador lineal sense biaix
millor estimador
millor nou que usat"
millor nou que usat"
millor regió crítica
mínim khi-quadrat
mínim
mínima completesa
mínims quadrats indirectes
mínims quadrats interns
mínims quadrats penalitzats
mínims quadrats ponderats iterat(iu)s (IRLS)
mínims quadrats ponderats iterat(iu)s (IRLS)
mínims quadrats ponderats
Minitab
MINQUE
mitjana $L_1$ multivariable
mitjana $L_1$ multivariant
mitjana (mostral) espectral
mitjana aritmètica, valor mitjà
mitjana d'agrupació
mitjana de les diferències successives
mitjana de models
mitjana de raons
mitjana de treball
mitjana dels quadrats
mitjana extrema
mitjana geomètrica mòbil
mitjana geomètrica
mitjana harmònica
mitjana hipotètica
mitjana mensual
mitjana mòbil
mitjana modificada
mitjana no ponderada
mitjana poblacional
mitjana ponderada
mitjana potencial combinatòria
mitjana progressiva
mitjana provisional
mitjana quadràtica de les diferències successives
mitjana quadràtica
mitjana quadràtica
mitjana truncada dels quadrats de les diferències successives
mitjana truncada
mitjana veritable
mitjana
mitjanes
mixtura de distribucions
mixtura de distribucions
MLE
moda, valor modal
modalitat
modalitat
model additiu generalitzat
model additiu
model agregatiu
model aleatori
model amb infinits estats
model Aranda-Ordaz
model autoregressiu
model bayesià de supervivència
model bifactorial
model bilineal
model causal recursiu
model compartimentat
model d'ante-dependència
model de Bartlett-Lewis
model de Bates-Neyman
model de Bock de tres components
model de Box-Jenkins
model de Bradley-Terry
model de Cox
model de dispersió exponencial
model de dos factors
model de Fisher
model de fragilitat
model de Johnson-Mehl
model de Jolly-Seber
model de la mitjana mòbil
model de malaltia-mort
model de Màrkov latent
model de múltiples equacions
model de Neyman
model de Neyman-Scott
model de permanència-canvi
model de posició
model de primera classe
model de punt de canvi
model de punt de ruptura
model de Rao-Kupper
model de Rasch
model de Reed-Frost
model de regressió de Cox
model de risc additiu
model de riscos proporcionals de Cox
model de riscos proporcionals
model de segona classe
model de simulació
model de Tobit
model de xocs i errors
model de xocs
model d'efectes aleatoris
model d'efectes fixos
model d'Ehrenfest
model del gràfic en cadena
model d'equacions simultànies
model d'error en les variables
model d'errors de Berkson
model determinista
model dinàmic
model epidèmic
model estadístic empíric
model estadístic
model estocàstic
model GARCH (model d'heteroscedasticitat condicionada autorregressiva)
model gràfic
model I
model II
model jeràrquic
model lineal generalitzat
model lineal
model llindar
model mixt
model mixte generalitzat
model multitemporal
model saturat
model saturat
model unitemporal
model
models autoregressius condicionals heterocedàstics
models de fatiga
models de fragilitat
models d'Eisenhart
models descomposables
models latents i mixtos lineals generalitzats
models log-lineals
mòdul de precisió
moment brut
moment central
moment centrat
moment conjunt
moment corregit
moment de la distribució mostral
moment empíric, moment de la mostra, moment de freqüències
moment factorial
moment incomplet
moment invers
moment mostral
moment multivariant
moment no ajustat
moment no corregit
moment pur
moment
moment-producte
moments absoluts
moments factorials centrals
moments factorials centrats
moments negatius
Monte Carlo en cadena de Màrkov
morfomètrica
mostra (no aleatòria) dirigida
mostra aleatòria no restringida
mostra aleatòria
mostra auto-ponderada
mostra bietàpica
mostra concordant
mostra defectuosa
mostra determinista
mostra dirigida
mostra discordant
mostra d'una llista
mostra duplicada
mostra equilibrada
mostra equivalent
mostra esbiaxada
mostra estratificada
mostra fixa
mostra intencional
mostra no aleatòria
mostra no esbiaixada
mostra per a investigació duplicada
mostra pilot
mostra principal
mostra reduïda
mostra repetida
mostra representativa
mostra simple
mostra
mostratge directe
mostreig agitat
mostreig aleatori simple
mostreig amb reemplaçament
mostreig amb reposició
mostreig amb substitució
mostreig bietàpic
mostreig d'àrees
mostreig de captura i recaptura
mostreig de control adaptatiu
mostreig de Gibbs
mostreig de recepció, mostreig d'acceptació
mostreig de tipus I
mostreig de tipus II
mostreig d'hipercub llatí
mostreig doble
mostreig en bola de neu
mostreig en dues fases
mostreig en etapes múltiples
mostreig en múltiples etapes
mostreig en múltiples etapes
mostreig en ocasions successives
mostreig en una sola etapa
mostreig en xarxa
mostreig exhaustiu
mostreig extensiu
mostreig indirecte
mostreig intencionat
mostreig intensiu
mostreig invers
mostreig itinerant, mostreig per rutes
mostreig jerarquitzat
mostreig mixt
mostreig monoetàpic
mostreig multifàsic
mostreig multinomial invers
mostreig múltiple
mostreig patró
mostreig per atributs
mostreig per clústers
mostreig per conglomerats
mostreig per grups naturals
mostreig per línies
mostreig per loteria
mostreig per quadrícules
mostreig per quotes
mostreig per rotació
mostreig per sorteig
mostreig per zones
mostreig ponderat per importància
mostreig probabilístic
mostreig proporcional
mostreig puntual
mostreig quasi-aleatori
mostreig reticular
mostreig seqüencial
mostreig simètric
mostreig sistemàtic a l'espai
mostreig sistemàtic
mostreig unitari
mostres aparellades
mostres concordants
mostres encadenades
mostres interpenetrants (submostres)
moviment Brownià fraccionari
multicolinealitat
multiplicador finit
multiplicitat
mutabilitat
navalla d'Occam
nivell de base
nivell de fiabilitat acceptable
nivell de qualitat acceptable
nivell de qualitat mitjana resultant
nivell de significació
nivell d'interpenetració
nivell d'un factor
no confiabilitat
no paramètric
nombre (d'observacions) no proporcional a les sub-classes
nombre admisible de defectuosos
nombre de rebuig
nombre índex compost
nombre índex de ponderacions creuades
nombre índex ponderat creuat
nombre índex ponderat
nombre índex
nombres aleatoris pel mostreig
nombres aleatoris
nombres de subclasse proporcionals
nombres pseudo-aleatoris
nombres sub-classe desproporcionats
nòmic
nomograma
norma $L_p$
norma L1
normalització de la funció de freqüència
normalització de puntuacions
nòrmit
notació $o_p$ i $O_p$
notació de Yule
nucli de covariància
número índex rectificat
números admissibles
números de Bernoulli
núvol de punts
observació aberrant
observació de Cramér-Wold
observació falsejada
observació fictícia
observació influent
observacions atípiques
observacions barrejades
observacions parcialment consistents
observat a l'atzar
octet
octils
ogiva de Galton
ogiva
ondetes
optimització adaptativa
ordenada a l'origen
ordenament conjugat
ordenament
ordinador analògic
ordinador digital
ordre aleatori
ordre cíclic
ordre dels coeficients
ordre d'estacionaritat
ordre d'interacció
origen arbitrari
ortogonal
oscil·lació esmorteïda
oscil·lació perturbada
oscil·lació relaxada
oscil·lació
paper de probabilitat binomial
paper de probabilitat seminormal
paper probabilístic de Poisson
paper probabilístic normal
paper probabilístic
paradoxa de Lindley
paradoxa de Petersburg
paradoxa de Sant Petersburg
paradoxa de simpson
paradoxa de Stein
paradoxa de Yule-simpson
paràmetre de concentració
paràmetre de forma
paràmetre de no centralitat
paràmetre de posició
paràmetre de posició
paràmetre de suavitzat
paràmetre de translació
paràmetre d'escala
paràmetre d'escala
paràmetre estructural
paràmetre puntual
paràmetre
paràmetres incidentals
paràmetres inconvenients
parcel-la
partició χ²
partició de la khi-quadrat de Lancaster
partició de la khi-quadrat
passeig aleatori auto-elusiu
passeig aleatori
passeig de Bernoulli
passeig de Harris
percentil
percentil
percepció remota
pèrdua d'informació
pèrdua esperada
pèrdua mitjana
pèrdua
perfil de versemblança ajustat
període d'aturada
període de base
període de referència
període de retorn
període donat
període d'un estat
període
períoded típic
periodograma d'Alter
períodograma de Schuster
periodograma de Whittaker
períodograma
persistència
perturbació de mitjana mòbil
perturbació estocàstica
pes
pesos mòbils
p-estadístic
pictograma
pla de mostreig continu
placebo
planificació mostral
platicurtosis
plegat
plenitud essencial
PLS, mínims quadrats parcials
població contínua
població estacionària
població estadística
població estàndard
població finita
població hipotètica
població infinita, univers infinit
població no normal
població
poder de suavització
poder de suavització
polígon de Delthiel
polígon de freqüències
polígon de Thiessen
polígon de Voronoi
poli-kas generalitzats
polinomi de Bernoulli
polinomi invers
polinomi zonal
polinomis de Charlier
polinomis de Laguerre
polinomis de Legendre
polinomis de Txebixev-Hermite
polinomis d'Hermite
polinomis ortogonals
ponderació de base
ponderació mòbil
ponderació
pont brownià
posició
postulat de Bayes
potència d'una prova
potència mitjana
potència reductora d'error
potència relativa
potència
precisió (en l'estimació)
precisió relativa
precisió, exactitud
precisió
predicció extrapolativa
predicció
predictor lineal òptim
predictor
pregunta oberta
pregunta tancada
preparant el terreny
preu relatiu
previsió
primer teorema de Helly
primer teorema del límit
principi de coherència
principi de condicionalitat
principi de la pèrdua minimax
principi de la versemblança
principi de l'entropia màxima
principi de parsimònia
principi d'incertesa de Grenander
principi d'informació desapareguda
principi d'invariància
principi minimax
prior difusa
prior impropi(a)
prior natural conjugada
prior vaga
prior
probabilitat a posteriori
probabilitat a priori
probabilitat condicionada
probabilitat de cobertura
probabilitat de transició
probabilitat d'inclusió
probabilitat directa
probabilitat fiducial
probabilitat geomètrica
probabilitat inversa
probabilitat personal
probabilitat subjectiva
probabilitat subjectiva
probabilitat
probabilitats adherents
probabilitats de tipus I i tipus II
probit corregit
probit de treball
probit empíric
probit esperat
pròbit
problema de Bartholomew
problema de Behrens-Fisher
problema de corpúscle
problema de cues
problema de decisions múltiples
problema de files d'espera
problema de Galton de les diferències individuals
problema de k mostres
problema de la coincidència de Banach
problema de punt de canvi
problema de punt de ruptura
problema del viatjant
problema dels m-ordenaments
problema mal plantejat
problemes de cobertura
problemes de congestió
problemes d'inventari
problemes d'ocupació
problemes inversos
procedediment seqüencial restringit
procediment asimptòtic de Bayes
procediment d'aproximació estocàstica
procediment de Brown-Mood
procediment de remostreig (mostreig sobre la mostra)
procediment de Stein per a dues mostres
procediment empíric de Bayes
procediment restringit d'Armitage
procediment seqüencial de Jiřina
procediments CUSUM
procees de ramificació dependent de l'edat
procés acumulat
procés acumulatiu
procés aleatori
procés alternant
procés amb increments independents
procés amb temps continu
procés amb temps homogeni
procés ARIMA, procés autoregressiu integrat de mitjanes mòbils
procés ARMA
procés ARMA
procés autoregressiu de mitjanes mòbils
procés autoregressiu
procés auto-semblant
procés auto-similar
procés comptador
procés conjugat Poisson-Dirichlet
procés conservatiu
procés continu
procés controlat
procés cripto-determinista
procés d'agrupació de Poisson
procés de Bachelier
procés de Bellman-Harris
procés de covariància estacionària
procés de Cox
procés de difusió
procés de Flemming-Viot
procés de Furry
procés de Galton-Watson
procés de Kesten
procés de Kiefer-Wolfowitz
procés de la mitjana mòbil
procés de la suma mòbil
procés de Laurent
procés de Lévy
procés de Màrkov multidimensional
procés de Màrkov
procés de mitjanes mòbils integrat
procés de mort
procés de mortalitat
procés de moviment brownià
procés de naixement de quadràtic mitjà
procés de naixement I mort dependent de l'edat
procés de naixement, mort i migració
procés de naixement
procés de naixement
procés de percolació
procés de Poisson bidimensional
procés de Poisson multidimensional
procés de Poisson no homogeni
procés de Poisson
procés de Poisson-Màrkov
procés de Pólya
procés de ramificació de Màrkov
procés de ramificació de Poisson
procés de ramificació
procés de reemplaçament
procés de renovació alternant
procés de renovació amb ramificació
procés de renovació de Màrkov regular
procés de renovació de Màrkov
procés de renovació general
procés de renovació
procés de Robbins-Munro
procés de Slutsky
procés de Takacs
procés de Wiener
procés de Yule
procés d'entrades i sortides
procés deshonest
procés determinista
procés d'extrems
procés diferencial
procés d'impuls aleatori
procés discontinu
procés discret
proces d'Ornstein-Uhlenbeck
procés dual
procés en cascada
procés epidèmic
procés estable
procés estacionari en covariància
procés estacionari
procés estocàstic dinàmic
procés estocàstic estacionari
procés estocàstic fonamental
procés estocàstic semi-estacionari
procés estocástic
procés estrictament estacionari
procés evolutiu
procés explosiu
procés gaussià
procés harmònic
procés homogeni
procés input/output
procés inserit
procés iteratiu de Stephan
procés lineal
procés logístic
procés markovià d'intervals de Wold
procés mixte autoregressiu de mitjanes mòbils
procés multifàsic
procés multilineal
procés multiplicatiu
procés multivariable
procés multivariant
procés ortogonal
procés oscil.latori
procés periòdic
procés puntual a l'espai
procés puntual amb marques (o marcat)
procés puntual estacionari regular
procés puntual
procés regeneratiu
procés retrospectiu
procés secundari
procés semi-Markovià
procés superposat
procéss harmònic perturbat
processament d'imatges
processos de naixement i mort jeràrquics
processos de renovació
processos de vida i mort
producte de Kronecker de dissenys
producte de Kronecker de matrius
profunditat de les dades
programació dinàmica
programació entera
programació estocàstica
programació lineal
programació paramètrica
programació quadràtica
projecció ortogonal
projecció
pronòstic
propagació cap endarrera
propietat additiva de la χ²
propietat additiva de la Khi-quadrat
propietat additiva de les mitjanes
proporció del mostreig
proporció mitjana de defectes del procés
proporció
protecció de la qualitat d'un lot
protecció de la qualitat mitjana
prova "
prova accelarada
prova ad hoc
prova admissible
prova aleatoritzada
prova An d'Ajne
prova asimètrica
prova asimptòtica
prova asimptòticament més potent
prova asimptòticament òptima
prova basada en distàncies uniformement millor
prova basada en un mètode de subdivisió
prova bilateral simètrica
prova bilateral
prova circular
prova condicional
prova consistent
prova d'Aspin-Welch
prova de Bartlett de la interacció de segon ordre
prova de Bartlett
prova de Bartlett-Diananda
prova de Behrens-Fisher
prova de bioequivalència
prova de bondadt d'ajustament
prova de Box
prova de Breslow-Day
prova de Brunck
prova de Butler-Smirnov
prova de Capon
prova de cel·la buida
prova de Cochran
prova de col·linealitat de Bartlett
prova de Cramér-von Mises
prova de Daniel
prova de David-Barton
prova de desplaçaments k-mostres de Mosteller
prova de diferència significativa més petita
prova de dispersió d'Ansari-Bradley
prova de dues cues
prova de Duncan
prova de Dunn
prova de Dunnett
prova de Dwass-Steel
prova de Fisher-Behrens
prova de Freund-Ansari
prova de Friedman
prova de Gabriel
prova de Gupta de simetria
prova de Hollander de paral·lelisme
prova de Hollander de simetria bivariant
prova de Hotelling
prova de Hudson-Kreitman-Aguade
prova de Kamat
prova de khi-quadrat restringida
prova de Kruskal-Wallis
prova de la cel·la buida de David
prova de la cel·la buida de Wilks
prova de la diferència honestament significativa
prova de la mediana de Mood-Brown
prova de la mediana
prova de la raó de versemblança (o versemblances)
prova de la raó de versemblança
prova de la suma de rangs de Wilcoxon
prova de la suma dels rangs extrems
prova de la T quadrat
prova de la T
prova de la z
prova de Lehmann
prova de les dues mostres de Schach
prova de les ratxes de Wald-Wolfowitz
prova de les variàncies agrupades
prova de leslie
prova de Lilliefors
prova de lliscament
prova de Mann-Kendall
prova de Mann-Whitney
prova de Mantel-Haenszel
prova de Mauchly
prova de màxim rigor
prova de màxima potència
prova de McDonald-Kreitman
prova de Monte Carlo
prova de Moses
prova de Neuman-Keuls
prova de Neyman
prova de Noether de tendència cíclica
prova de normalitat
prova de Pitman-Morgan
prova de Potthoff
prova de puntuacions d'Abelson-Tukey
prova de puntuacions de Rao
prova de puntuacions normals inversa
prova de puntuacions normals
prova de puntuacions
prova de Quenouille
prova de rangs de màxima potència
prova de rangs localment més potent
prova de raó de pendents
prova de reversió cronològica
prova de reversió de factors
prova de Rosenbaum
prova de Satterthwaite
prova de Scheffé
prova de Shapiro-Wilk
prova de Siegel-Tukey
prova de signe-diferència
prova de Student
prova de Sukhatme
prova de supervivència
prova de Terry: test de Terry
prova de Terry-Hoeffding
prova de Tukey
prova de vand der Waerden
prova de Wald
prova de Wald-Wolfowitz
prova de Waller-Duncan
prova de Watson-Williams
prova de Welch
prova de Wilcoxon dels rangs amb signe
prova de Wilcoxon per a dades aparellades
prova de Wilcoxon per a dades aparellades
prova de Wilcoxon
prova de Wilcoxon-Mann-Witney
prova del log-rang
prova del omega²
prova del racó
prova del recorregut interquartil·lic de Westenberg
prova dels intervals intermostrals iguals
prova dels multiplicadors de Lagrange
prova dels rangs amb signe
prova dels signes bivariant
prova dels signes
prova d'equivalència
prova d'esfericitat
prova d'estabilitat
prova destructiva
prova d'extrems iguals
prova d'homogeneïtat de Poisson
prova DHS o HSD
prova d'independència de Blum-Kiefer-Rosenblatt
prova d'inversió
prova en una cua
prova esbiaxada
prova exacta
prova F
prova jackknife de Miller
prova K
prova khi-cuadrat de Pearson
prova khi-quadrat de Neyman
prova khi-quadrat de tendència d'Armitages
prova khi-quadrat
prova Lambda de Priestly
prova localment asimptòticament més potent
prova medial
prova Monte Carlo de Barnard
prova multibinomial
prova múltiple d'amplitud
prova no esbiaixada
prova òptima
prova P de Priestly
prova Q de Cochran, prova de McNemar
prova q de Tukey
prova seqüencial de khi-quadrat
prova seqüencial de quocients de probabilitats
prova seqüencial de T²
prova seqüencial
prova simètrica
prova suau de bondat d'ajust
prova t de comparació de dues mitjanes
prova t
prova triangular
prova U
prova UMP
prova UN² de Watson I
prova UN² de Watson II
prova UN²
prova uniformement més potent
prova unilateral
prova W de normalitat
prova W de Wood
prova Wn²
prova
proves bootstrap
proves combinatòries
proves d'aleatorització
proves de Beran
proves de Bernoulli
proves de Cliff-Ord
proves de Cox-Stuart
proves de Pitman
proves de puntuacions normals
proves de Rayleigh
proves de significació aleatòria
proves de Smirnov
proves de Wilks-Rosenbaum
proves en sèrie
proves independents
proves independents
proves L
proves ortogonals
proves permutacionals
pseudo-espectre
pseudofactor
pseudo-inversa
pseudo-valors del jackknife
punt de canvi
punt de canvi
punt de control
punt de fallada (d'un estimador) en mostres finites
punt de primera entrada
punt de ruptura
punt de sella
punt de significació
punt de tall superior
punt de tall
punt d'encreument decreixent
punt d'incidència, d'arribada
punt d'indiferència
punt d'influència
punt mostral
puntatge
puntuació directa
puntuació d'un (en un) factor
puntuació estàndard
puntuació pura
puntuació S de Kendall
puntuació T
puntuació z
puntuació
puntuació
p-valor
quadrat de Knut Vik
quadrat de Room
quadrat de Youden
quadrat greco-llatí
quadrat hiper-greco-llatí
quadrat llatí auto-conjugat
quadrat llatí complet
quadrat llatí conjugat
quadrat llatí estàndard
quadrat llatí incomplet
quadrat llatí intercalat
quadrat llatí modificat
quadrat llatí
quadrat lllatí completament contrabalancejat
quadrat mitjà de tractament
quadrat mitjà residual
quadrat quasillatí en el qual un grup de factors s'ordena per blocs i l'altre per columnes
quadrat quasillatí
quadrat semi-llatí
quadrat sistemàtic
quadrat
quadrats ortogonals
quadrícula equilibrada
quantil
quantitat de control
quantitat d'informació
quantitat mitjana de control
quantitat mitjana d'inspecció
quantitat pivotal
quantitat relativa
quantitats intensives
quartil inferior
quartil superior
quartila
quasi estacionari
quasi pertot
quasi segur
quasi segurament
quasi segurament
quasi-independència
quasi-mediana
quasi-versemblança penalitzada
quasi-versemblança
qüestionari
quintils
quocient crític
quocient de contigüitat de Geary
quocient de Geary
quocient de Gini
quocient d'extrems
quocient
R
rang creuat
rang parcial
rang
rangs conjugats
rangs empatats
raó d'amplitud
raó de correlació
raó de Miller
raó de Pearson-Durbin
raó de probabilitats complementàries
raó de riscs
raó de versemblança monòtona
raó de versemblança
raó de versemblances
raó de von Neumann modificada
raó de von Neumann
raó dels moments
raó dels odds: oportunitat relativa
raó
raspallar els diagrames de dispersió
ratxes
realització
reconeixement de formes
reconeixement de patrons
recorregut estudentitzat
recorregut visual des de totes les perspectives
recorregut
recta de rebuig
recta de regressió pròbit
recta de regressió
rectangle llatí
recuperació de la informació
recurrència de Harris
reducció de dades
reducció de la dimensió
reemplaçament parcial
reemplaçament
regió absorbent
regió crítica de màxima potència
regió crítica no esbiaixada
regió crítica òptima
regió crítica
regió d'acceptació
regió de confiança
regió de preferència
regió de rebuig
regió de tipus A
regió de tipus B
regió de tipus C
regió de tipus D
regió de tipus E
regió de tolerància estadística
regió de tolerància seqüencial
regió d'indiferència
regions similars
regla d'assignació
regla de Bonferroni
regla de Cochran
regla de decisió de Bayes generalitzada
regla de decisió de Bayes
regla de decisió extesa de Bayes
regla de decisió
regla de Grubbs
regla de parada òptima
regla de parada
regla de Spearman
regla de Sturges
regla de Thompson
regressió adaptativa
regressió anàlítica
regressió asimètrica
regressió completa
regressió condicional
regressió conjunta
regressió corbilínia
regressió de mínima desviació absoluta
regressió del quocient
regressió desfasada
regressió diagonal
regressió exponencial doble
regressió exponencial
regressió harmònica
regressió interna
regressió LAD
regressió lineal
regressió logística binària
regressió logística condicional
regressió logística
regressió monòtona
regressió múltiple
regressió no lineal
regressió ortogonal
regressió parcial
regressió pas a pas
regressió per components principals
regressió poblacional
regressió polinomial
regressió ponderada
regressió ridge
regressió total
regressió veritable
regressió
regressor
reixella quadrada
reixella triple
relació confluent
relació de Bartlett
relació dosi-resposta
relació funcional
relació reversible
relacions en cadena
relacions estructurals lineals
repetició
rèplica fraccional
rèplica
replicació
reposició parcial
reposició
representació de Kolmogòrov
representació de Lévy
representació de Lévy-Khinchin
reproducibilitat
resgressió lineal per mínims quadrats
residu d'Anscombe
residu de Pearson
residu no recursiu
residu
residual
residus de martingala
resposta aleatòria
resposta quadràtica
resposta quantal
resposta quantitativa
resposta
resposta
R-estimador
restricció lineal
restricció
resultat
retallament
retallat (limitació) fort(a)
reticle cúbic
reticle d'agrupació
reticle parcialment balancejat
reticle quadrat
reticle quadrat
reticle rectangular
reticle tridimensional
reticle triple
rho de Spearman
risc absolut
risc acumulatiu
risc de Bayes
risc del consumidor
risc del productor
risc relatiu
risc relatiu
risc
risc
riscs concurrents
Rm de Hudson
robustesa
rotació factorial
rotació
ruina del jugador
SAS
saturació
score
segon teorema del límit
segona llei de Laplace
seguiment, continuació
selecció aleatòria
selecció amb probabilitat arbitrària
selecció amb probabilitat proporcional a la grandària
selecció amb probabilitat variable
selecció automàtica del model
selecció de variables
selecció equiprobable
selecció seqüencial
semblança
semi-amplitud
semi-invariant
semi-martingala
sense biaix respecte a la mediana
sequència binària
sèrie aleatòria
sèrie autoregressiva
sèrie cíclica
sèrie cronològica
serie d' Edgeworth
sèrie de Gram-Charlier tipus A
sèrie de Gram-Charlier tipus B
sèrie de Gram-Charlier tipus C
sèrie de tipus A
sèrie de tipus B
sèrie de tipus C
sèrie estadística
sèrie indexada
sèrie temporal multidimensional
sèrie temporal
sèrie
series de dilució
sigmoide
significació
símbol de la classe
simetria
simètricament dependent
similaritat
simulador
sistema autoregressiu-regressiu mixt
sistema complet d'equacions
sistema de Johnson
sistema d'Ord-Carver
sistema expert
sistema interdependent general
sistema ortonormal
sistema recursiu
sistemàtic
sistemes ortogonals
sistemes triples de Steiner
sobredispersió
sobreidentificació
solució de Bayes
sondeig
sondeig
soroll blanc
soroll sobtós
soroll
spline"
S-PLUS
SPSS
Stata
suavització exponencial
suavització
suavitzat per nuclis en regressió
subclasses desiguals
subconjunt adequat
subgrup confús
subgrup intrabloc
submartingala
submostra
submostreig
subsèrie
substitució de la raó F
substitució de la raó t
substitució
substitució
suficència a lliure distribució
suficiència conjunta
suficiència lineal
suficiència
suma de la potència
suma de nombres parells
suma de quadrats residuals
suma de quadrats respecte de la mitjana
suma dels quadrats dels errors
suma d'errors al quadrat
suma factorial
suma mòbil
suma parell
supereficiència
superfície de correlació
superfície de freqüències
superfície de regressió
superfície de resposta
superfície probabilística
supermartingala
suport
T² de Hotelling
tant per cent de defectes tolerats en un lot
tantils
tau de Goodman-Kruskal
tau de Kendall
taula ANOVA
taula complexa
taula d'anàlisi de variància multivariable
taula d'anàlisi de variància multivariant
taula de Buys Ballot
taula de contingència plegada
taula de contingència quadrada
taula de contingència
taula de correlació
taula de freqüències
taula de la descomposició de la suma de quadrats
taula de mortalitat
taula de mortandat de cohorts
taula de preferència
taula de quàdruple entrada
taula de vida actual
taula dos per dos
taula MANOVA
taula simple
taula
taxa de falla decreixent
taxa de fallada creixent
taxa de fallada creixent
taxa de fertilitat
taxa de letalitat
taxa de mortalitat creixent
taxa de mortalitat creixent
taxa de mortalitat estandarditzada
taxa de mortalitat per edat, taxa instantànea de mortatilitat
taxa de mortalitat per edat
taxa de mortalitat
taxa de natalitat
taxa de rebuig
taxa de risc creixent
taxa de risc decreixent
taxa de risc
taxa d'incidència
taxa d'incidència
taxa específica
taxonometria
taxonomia numérica
taxonomia
tècnica de Doolittle
tècnica de l'observador mòbil
tècnica de Politz-Simmons
tècnica de Wiener-Hopf
tècnica del bloc omés
tècnica Q-Q
tècnica R
tècniques de pertorbació
teledetecció
temps de la primera tornada
temps de sojorn
temps del primer passatge
temps d'entrada
temps d'espera despès
temps d'espera
temps d'estada
temps d'ocupació
temps recurrent
tendència analítica
tendència central
tendència corbilínia
tendència lineal
tendència polinomial
tendència racional
tendència secular
tendència
teorema central del límit funcional
teorema central del límit
teorema d'Anosov
teorema d'aproximació estocàstica de Dvoretsky
teorema de Basu
teorema de Bayes
teorema de Bernoulli
teorema de Bernstein
teorema de Blackwell
teorema de Burke
teorema de Campbell
teorema de Chung-Fuchs
teorema de Cochran
teorema de Cox
teorema de Craig
teorema de Cramér-Levy
teorema de Crofton
teorema de Dalenius
teorema de Darmois-Koopman-Pitman
teorema de Darmois-Skitovich
teorema de De Finetti
teorema de descomposició de Wold
teorema de Donsker
teorema de dualitat
teorema de factorització de Neyman
teorema de Fieller
teorema de Gauss-Màrkov
teorema de Geary
teorema de Gnedenko
teorema de Gnedenko-Koroljuk
teorema de Hammersley-Clifford
teorema de Helly-Bray
teorema de Hunt-Stein
teorema de Kagan-Linnik-Rao
teorema de Kantorovich
teorema de Khinchin
teorema de Kolmogòrov
teorema de Koroljuk
teorema de Laplace
teorema de Laplace-Lévy
teorema de Lehmann-Scheffé
teorema de les tres sèries
teorema de Lévy
teorema de Lévy-Cramér
teorema de Lexis
teorema de Liapunov
teorema de Lindeberg-Feller
teorema de Lindeberg-Lévy
teorema de Lindley
teorema de Marcinkiewicz
teorema de Nyquist-Shannon
teorema de Palm
teorema de Pólya
teorema de proximitat
teorema de Radon-Nikodym
teorema de Raikov
teorema de Rao-Blackwell
teorema de renovació elemental
teorema de renovació
teorema de Sacks
teorema de Skitovich-Darmois
teorema de Slutsky
teorema de Spearman dels dos factors
teorema de Wiener-Khintchine
teorema del límit sinusoidal
teorema dual
teoremes de Chernoff-Savage
teoremes de llindar
teoria asimptòtica d'ordre superior al primer
teoria de conjunts borrosos
teoria de dos factors
teoria de jocs
teoria de la decisió
teoria de la informació
teoria de la utilitat
teoria de les catàstrofes
teoria de l'escrutini
teoria de Neyman-Pearson
teoria de probabilitat freqüentista
teoria de renovació
teoria d'un sol factor
terminologia de Kendall
terna circular
tesselació de Dirichlet
test "
test (o prova) de Fisher-Yates
test (o prova) de Galton de dades ordenades
test (o prova) de Gehan
test (o prova) dels signes bivariant de Hodges
test accelerat
test ad-hoc
test admissible
test aleatoriztzat
test An d'Ajne
test asimètric, unilateral, en una cua
test asimptòticament més potent
test C.S.M.
test circular
test condicional
test consistent
test d'Aspin-Welch
test de Bartlett de la interacció de segon ordre
test de bioequivalència
test de bondat d'ajustament
test de Box
test de Breslow-Day
test de Butler-Smirnov
test de Capon
test de cel·la buida
test de Cochran
test de Cramér-von Mises, Wn², omega-quadrat
test de D'Agostino
test de Daniel
test de David-Berton
test de diferència significative més petita
test de dispersió d'Ansari-Bradley
test de Duncan
test de Dunnett
test de Dwass-Steel
test de Fisher-Irwin
test de Freund-Ansari
test de Friedman
test de Gabriel
test de Gart, prova de Gart
test de Greenhouse-Geisser, prova de Greenhouse-Geisser
test de Gupta de simetria
test de Hartley
test de Hodges-Ajne, prova de Hodges-Ajne
test de Hollander de paral·lelisme
test de Hollander de simetria bivariant
test de Hotelling
test de Hudson-Kreitman-Aguade
test de k mostres de Jonckheere
test de Kamat
test de Klotz, prova de Klotz
test de Knox, prova de Knox
test de Kolmogòrov-Smirnov, prova de Kolmogòrov-Smirnov
test de Kruskal-Wallis
test de la cel.la buida de David
test de la cel·la buida de Wilks
test de la mediana de Mood-Brown
test de la raó de versemblança (versemblances)
test de la suma de rangs de Wilcoxon
test de la suma dels rangs extrems
test de la T quadrat
test de la z
test de Lehmann
test de les dues mostres de Schach
test de Lilliefors
test de Mauchly
test de màxim rigor
test de McDonald-Kreitman
test de Moses
test de normalitat
test de Pitman-Morgan
test de puntuacions d'Abelson-Tukey
test de puntuacions normals
test de puntuacions
test de rangs de màxima potència
test de reversió de factors
test de Satterhwaite
test de Scheffé
test de Shapiro-Wilk
test de Student
test de Sukhatme
test de supevivència
test de Terry-Hoeffding
test de Tukey
test de van der Waerden
test de Wald
test de Waller-Duncan
test de Welch
test de Wilcoxon dels rangs amb signe
test del quocient de variàncies, prova del quocient de variàncies
test del recorregut interquartil·lic de Westenberg
test del signe-diferència
test dels intervals intermostrals iguals
test dels signes bivariant
test dels signes
test d'esfericitat
test d'estabilitat
test d'independència de Blum-Kiefer-Rosenblatt
test d'independència de Hoeffding
test esbiaixat
test exacte de Fisher
test F
test g, prova g
test HKA, prova HKA
test K
test khi quadrat exacte
test khi-quadrat de Pearson
test khi-quadrat de tendència d'Armitages
test khi-quadrat
test Lambda de Priestly
test Monte Carlo de Barnard
test òptim
test P de Priestly
test Q de Cochran, test de Mcnemar
test q de Tukey
test seqüencial del quocient de probabilitats (gen.)
test simètric
test T
test triangular
test U
test UN²
test W de normalitat
test W de Wood
tests bootstrap
tests combinatoris
tests de Beran
tests de Cliff-Ord
tests de grups
tests de significació aleatòria
tests de Smirnov
tests de Wilks-Rosenbaum
tests dels multiplicadors de Lagrange
tests d'hipòtesis, contrasts d'hipòtesis
tests en sèrie
tests independents
tests ortogonals
tipus
TME (o millor SMR)
tolerància
total anual mòbil
total mòbil
tractament falsejat
tractament fictici
tractament
transformació angular
transformació antitètica
transformació antitètica
transformació arc sinus
transformació arrel quadrada
transformació autoregressiva
transformació de Box-Cox
transformació de Box-Müller
transformació de Fisher (del coeficient de correlació)
transformació de Fourier ràpida
transformació de Fourier
transformació de Freeman-Tukey
transformació de Helmert
transformació de Kapteyn
transformació de la potència
transformació de Laplace
transformació de Mellin
transformació de variables
transformació de Wilson-Hilferty
transformació discreta d'ondetes
transformació estabilitzadora de la dispersió
transformació integral de probabilitat
transformació logarítmica
transformació loglog
transformació normalitzant
transformació ortogonal aleatòria
transformació ortogonal
transformació sinus inversa
transformació tanh inversa
transformació z
transformada de Fourier
transformada de Laplace
transformada de Mellin
transvariació
triangulació de Delaunay
tridiagonalització de Hotelling
truncació el·líptica
truncament per la dreta
truncament per l'esquerra
truncament
U-estadístic
U-estadístics (de Hoeffding)
unicitat
unimodal
unió de relacions
unitat binària de informació
unitat complexa
unitat de la primera etapa
unitat de mostreig
unitat defectuosa
unitat efectiva
unitat elemental de mostreig
unitat elemental
unitat experimental
unitat mostral
unitat primària
unitat secundària
unitats de mostreig sobreposades
univers estadístic
univers
(variate:) quantitat aleatòria
validació creuada generalitzada
validació creuada
validació
validesa del contingut
validesa externa
validesa interna
vall
valor aleatori
valor caractrístic de la classe
valor central
valor compensador
valor crític
valor divisori
valor esperat
valor estudentitzat extrem
valor índex
valor màxim
valor mig de la classe
valor propi
valors atípics
valors emèsims
valors extrems
valors intergraduats
valors mitjans
valors no observats
variabilitat entre lots
variabilitat
variable addicional
variable aleatòria contínua
variable aleatòria estandarditzada
variable aleatòria estandarditzada
variable aleatòria tipificada
variable aleatòria tipificada
variable aleatòria
variable aleatòria
variable binària
variable bivaluada
variable canònica
variable categòrica
variable causal
variable concomitant
variable de predicció
variable de referència
variable d'efecte
variable dependent
variable d'escala
variable dicotòmica
variable discontinua
variable discreta
variable endògena
variable estandarditzada
variable estocàstica
variable exògena
variable explicativa
variable falsejada
variable fictícia
variable fixa
variable independent
variable indicadora
variable instrumental
variable latent
variable nominal
variable observable
variable perjudicial
variable portadora
variable predeterminada
variable qualitativa
variable qualitativa
variable reduïda
variable resposta
variable supèrflua
variable teòrica
variable tipificada
variable
variables angulars
variació aleatòria
variació assignable
variació binomial
variació de Bernoulli
variació de Lexis
variació de Poisson
variació del lot o entre lots
variació estacional mòbil
variació estacional
variació extra-Poisson
variació serial
variació sistemàtica
variació superposada
variació
variància de l'error
variància del mostreig
variància dels factors comuns
variància dins dels grups
variància entre classes
variància entre grups
variància esfèrica
variància externa
variància factorial comuna
variància intergrupal
variància interna, variància intraclasse
variància interna
variància mínima
variància mostral
variància relativa
variància residual
varianza
verificació
versemblança condicional
versemblança empírica
versemblança parcial modificada
versemblança penalitzada
versemblança perfil modificada
versemblança perfil
versemblança predictiva
versemblança
vida residual mitjana
vincle
visita suplementària
volatilitat estocàstica
volatilitat
xarxa bayesiana
xarxa de mostres
xarxa neuronal orientada (dirigida) cap endavant
xarxa neuronal
xifra de mortalitat comparativa
zona de preferència
zona d'indiferència

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page