ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: W

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

waarde)
waarde-indeks
waardes van die parameters met minimum frekwensie)
waardetoekenning
waargenome inligtingsmatriks
waarneembare veranderlike
waarnemingsfout
waarnemingsfout
waarnemingstudie
waarskynlike fout
waarskynlikheid
waarskynlikheidsdigtheidsfunksie
waarskynlikheidselement
waarskynlikheidsgeweegde-momenteberaming
waarskynlikheidsgrense
waarskynlikheidsheidsverdeling
waarskynlikheidsintegraal
waarskynlikheidsmassa
waarskynlikheidsmoment
waarskynlikheidsoppervlak
waarskynlikheidspapier
waarskynlikheidsteekproefneming
waarskynlikheidstipping
waarskynlikheidsverdelingsfunksie
waarskynlikheidsverhoudingstoets
wagperiode (in toustaanteorie)
wagtyd
Wald se fundamentele identiteit
Wald se klassifikasiestatistiek
Wald se veralgemeende sekwensiŽle waarskynlikheidverhoudingstoets
Wald-statistiek
Wald-toets
Wald-verdeling
Wald-Wolfowitz-lopietoets
Wald-Wolfowitz-toets
Walker-waarskynlikheidsfunksie
wanskikkingskoŽffisiŽnt
Ward se metode
Waring-verdeling
wat nie daarin slaag om 'n gegewe absorberende gebied oor te steek nie)
Watson se UN≤-toets I
Watson se UN≤-toets II
Watson se verdeling
Watson-Williams se toets
Watterson se mutasieberaming
wederkerende Markov-ketting
wederkerende toestand
weerstandbiedende tegnieke
wegingsontwerp (Hotelling)
Weibull-verdeling
weieringskoers
Welch se toets
werkgemiddelde
werklike gemiddelde
werklike regressie
werklike"
werkprobit
Westenberg se interkwartielwydte-toets
wet van groot getalle
wet van klein getalle
Whittaker-periodogram
Whittle-beraming
Whittle-verdeling
Wicksell se vergelykings
Wiener-Hopf-tegniek
Wiener-Khintchine-stelling
Wiener-proses
wigplanne
Wilcoxon- betekende rangtoets
Wilcoxon se afgepaarde rangtekentoets
Wilcoxon se rangtoets vir afgepaarde waarnemings
Wilcoxon se toets
Wilcoxon-rangsomtoets
Wilks se interne spreiding
Wilks se kriterium
Wilks se lambda
Wilks se leŽseltoets
Wilks-kriterium
Wilks-Lawley-U1-statistiek
Wilks-Rosenbaum-toetse
willekeurige oorsprong
Wilson-Hilferty-transformasie
winsfunksie
Winsor-beraming
Wishart se modusanalise
Wishart-verdeling
witruis
Wn≤-toets
Wold se Markov-proses van intervalle
Wold se ontbindingstelling
Wolfowitz-minimumafstandsmetode
Woodbury-verdeling
wortel van gemiddelde kwadratiese fout
wortel van gemiddeldekwadraatfout
wortelberamer (van gemiddelde)
W-statistiek
W-toets vir normaliteit

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page