ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: V

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

vae a priori-verdeling
validering
vals korrelasie
vals korrelasie
vals negatief
vals positief
valse"
Van der Waerden se toets
van die alternatiewe hipotese vanaf die nulhipotese)
vang-en-loslaat-steekproefneming
VaR
variaat
variaatdifferensiemetode
variaattransformasie
variansie
variansieanalise
variansiefunksie
variansiekomponent
variansiekomponentemodel
variansiestabilisasie-transformasie
variansiestabilisering
variansiestabiliseringstransformasies
variansieverhoudingstoets
variansieverhoudingsverdeling
variasie
variasiekoŽffisiŽnt
variasievloei-analise
variasiewydte
variasiewydtekaart
varimaks
variogram
vasstelling
vasstellingsfout
vaste steekproef
vaste veranderlike (regressieanalise)
vastebasis-indeks
vaste-effektemodelle
veelkruisontwerpe
veelvuldige klassifikasie
veelwaardige beslissing
vektorkorrelasiekoŽffisiŽnt
vektorvervreemdingskoŽffisiŽnt
Venn-diagram
venster
veralgemeende aansteeklikheidsverdeling
veralgemeende additiewe model
veralgemeende afstand
veralgemeende Bayes-beslissingsreŽl
veralgemeende beramingsvergelykings
veralgemeende binomiaalverdeling
veralgemeende ekstreemwaardeverdeling
veralgemeende gammaverdelings
veralgemeende gemengde model
veralgemeende inverse
veralgemeende klassieke lineÍre beramers
veralgemeende kleinstekwadrateberamer
veralgemeende kruisgeldigheidsbepaling
Veralgemeende LineÍre Interaktiewe Modellering
Veralgemeende LineÍre Latente en Gemengde Modelle
veralgemeende lineÍre model
veralgemeende magreeksverdeling
veralgemeende Mahalanobis-afstand
veralgemeende maksimum-aanneemlikheidsberamer
veralgemeende multinomiaalverdeling
veralgemeende normaalverdeling
veralgemeende outoregressiewe voorwaardelike heteroskedastisiteitsmodel
veralgemeende Pareto-verdeling
veralgemeende poli-k's
veralgemeende reghoekige ontwerpe
veralgemeende sekwensiŽle waarskynlikheidverhoudingstoets (Wald)
veralgemeende stabiele verdeling
veralgemeende STER-verdeling
veralgemeende T≤-verdeling
veralgemeende tweeveranderlike eksponensiaalverdeling
veralgemeende verdeling
veranderbaarheid
veranderingspuntberamer
veranderingspuntmodelle
veranderingspuntprobleem
veranderlike steekproeffraksie
veranderlike
veranderlikedifferensiemetode
veranderlikelotgrootte-plan
veranderlikeseleksie
veranderlikesinspeksie
veranderlikheid (van 'n kwantitatiewe veranderlike)
verblyfsduur
verbonde waarskynlikheid (wat aan die linker- en regterkant van 'n punt in 'n verdeling gekoppel is)
verbruikersprysindeks
verbruikersrisiko
verdelende waarde
verdeling van lopielengtes
verdeling van oorskrydings
verdeling van twee diskrete veranderlikes
verdeling
verdelingsfunksie
verdelingsfunksie-transformasie
verdelingskonstante statistiek
verdelingskromme
verdelingsmengsel
verdelingsvry
verdelingsvrye metode
verdelingsvrye voldoendheid
verdiskonteerde kleinstekwadratemetode (d'Esopo)
verdunningsreeks
verengde perke
verenigingsnydingsbeginsel (Roy)
verenigingsnydingstoetse
verewekansigde beslissingsfunksie
verewekansigde betekenistoetse
verewekansigde blokke
verewekansigde gedeeltelike faktoriaalontwerpe
verewekansigde model
verewekansigde respons
verewekansigde toets
verewekansiging
verewekansigingstoetse
vergelykende sterfte-indeks
vergelykende sterftekoers
vergelykingsfout
vergrowwing
verheffingsfaktor
verheffingsfaktor
verhouding
verhoudingsberamer
verhoudingskaal
verkeersintensiteit
verkennende data-analise
verkennende opname
verkiesingsteorie
verklarende veranderlike
verliesfunksie
verliesmatriks
vermengde waarnemings
vermengingsanalise
vermoedensnetwerk
vermoeidheidsmodelle
vermommingseffek
vernietigende toets
veronderstelde gemiddelde
verouderingsverdeling
verrassingsindeks
versadigde model
versadiging
versirkelde Cauchy-verdeling
versirkelde normaalverdeling
versirkelde Poisson-verdeling
versirkelde verdeling
verskeidenheidsindeks
verskerpte inspeksie
verskilletekentoets
verskuiwingstoets
versnelde stogastiese benadering (om die konvergensiespoed van sommige tipes stogastiese benaderings te verhoog)
versnelde toets
versneldefalingstydmodel
versneldetydtoetsing
versnelling deur magsverheffing
verspreide sloering
versteekte Markov-model
verstelde moment
verstelde probit
versteldeprofiel-aanneemlikheid
versterking
versteurde harmoniese proses
versteurde ossillasie
versteuringskoŽffisiŽnt
verstreke wagtyd
verstrukturering
verswakking
vertakkende Markov-proses
vertakkende Poisson-proses
vertakkinghernuwingsproses
vertakkingsproses
verteenwoordigende steekproef
vertrekproses
vertrouensgebied
vertrouensgrense
vertrouensinterval
vertrouenskoŽffisiŽnt
vertrouenskrommes
vertrouenspeil
vertrouenstrook
vertrouensverdeling
vertrouenversameling
vervanging
vervangingsproses
vervreemdingskoŽffisiŽnt
verwagte frekwensies
verwagte normaaltellingstoets
verwagte probit
verwagting
verwagting
verwerkingsfout
verwerpingsfout
verwerpingsgebied
verwerpingslyn
verwerpingstal
verwerpingsteekproefneming (volgens Hŗjek)
verwerpingsteekproefneming
verwysingsperiode
verwysingsversameling
vierdelingstabel
vierkantige afbakeningsrooster
vierkantige basissel
vierkantige rooster
vierkantsworteltransformasie
viertalverskil
vinnige Fourier-transformasie
virtuele wagtydproses (Takacs)
vlaktoppigheid
VN-toets
volatiliteit
voldoendheid
volledige gevalle analise
volledige klas (van beslissingsfunksies)
volledige korrelasiematriks
volledige Latynse vierkant
volledige regressie
volledige stel Latynse vierkante
volledige stelsel van vergelykings
volledige toetseklas
volledige voldoende statistiek
vollediggebalanseerde roostervierkant
vollediggeskakelde trosvorming
volledigheid (van 'n klas beslissingsfunksies)
volledigheid
volledigverewekansigde ontwerp
volle-inligtingsmetode
voltooide (periodes)
von Hann-gladstryking
Von Mises-kollektief
Von Mises-uitbreiding
Von Mises-verdeling
Von Neumann se verhouding
voorafbepaalde veranderlike
vooraffiltrering
voorgangersafhanklikheidsmodel
voorkeurgebied (van 'n toets)
voorkeurstelsel
voorkeursveld-indeks (Konyus)
voorkeurtabel
voorkeurtoustaan
voorkoms
voorkomskoers
voorraadprobleme
voorrangtoets
voorspellende aanneemlikheid
voorspellende inferensie
voorspellende ontbinding (volgens Wold )
voorspellende regressieanalise
voorspellende steekproef-hergebruik-metode
voorspeller
voorspelling
voorspellingsinterval
voortbringende funksie
vooruitberaming
voorwaardelik
voorwaardelike aanneemlikheid
voorwaardelike falingskoers
voorwaardelike Gauss-verdeling
voorwaardelike inferensie
voorwaardelike langslewende funksie
voorwaardelike logistiese regressie
voorwaardelike maksimum aanneemlikhied
voorwaardelike onafhanklikheid
voorwaardelike onderskeidingsvermoŽfunksie
voorwaardelike regressie
voorwaardelike steekproefgrootheid
voorwaardelike toets
voorwaardelike verdeling
voorwaardelike verwagte waarde
voorwaardelike waarskynlikheid
voorwaardelikheidsbeginsel
voorwaardelik-onsydige beramer
voorwaartse vergelykings
vorentoevoer- neurale netwerk
vorm
vorm
vormparameter
Voronoi-poligoon
vouing
vraelys
vryhandmetode
vryheidsgrade
vuil data
vyfpuntessai
vyfpuntyking
vyftalkriterium

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page