ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: T

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

T≤-verdeling (van Hotelling)
taboe-toestand
taboe-waarskynlikheid
Taguchi-metodes
Tajima se D-statistiek
Takacs-proces
tak-en-grens-metodes
taksonometrie
tandemtoetse
tandemtoue
tantiele
Tchebychev-Hermite-polinome
Tchebychev-ongelykheid
teenfeitelike model
teenreeks
teenstellende stogastiese veranderlikes
teenstellende transformasies
tegniek van Politz en Simmons
tekentoets
telling
tellingsmetode
tellingstatistiek
tellingstoets
tellingsvektor
tellingvergelyking
telproses
telprosesmetodes
telverdeling
tendens
tendenspassing (by kromme)
teoretiese frekwensies
teoretiese veranderlike
termineringsbeslissing
Terry se toets
Terry-Hoeffding-toets
terugkeerperiode
terugkeerspel
terugkeertoestande
terugkeertyd
terugkeertyd
terugkeervlak
terugplasing
terugprojeksie
terugskakelontwerp
terugvertolking
terugwaartse berekening
terugwaartse proses
terugwaartse vergelykings
tetrachoriese funksie
tetrachoriese korrelasie
Theil se gemengde regressieberamer
Theil se ongelykheidskoŽffisiŽnt
Thiessen-poligoon
Thomas-verdeling
Thompson se reŽl
tipe A-gebied
tipe A-reeks
tipe A-verdeling (Neyman)
tipe B-gebied
tipe B-reeks
tipe B-verdeling (Neyman)
tipe C-gebied
tipe C-reeks
tipe C-verdeling (Neyman)
tipe D-gebied
tipe E-gebied
tipe I- en II-waarskynlikhede
tipe I tellermodel (Geiger-MŁller)
tipe I-fout
tipe II-fout
tipe III-fout
tipe III-verdeling (Pearson)
tipe II-steekproefneming
tipe II-tellermodel (Geiger-MŁller)
tipe II-verdeling (Pearson)
tipe I-steekproefneming
tipe I-tellermodel
tipe I-verdeling (Pearson)
tipe IV-verdeling (Pearson)
tipe IX-verdeling (Pearson)
tipe Latynse vierkant
tipe VIII-verdeling (Pearson)
tipe VII-verdeling (Pearson)
tipe VI-verdeling (Pearson)
tipe V-verdeling (Pearson)
tipe XII-verdeling (Pearson)
tipe XI-verdeling (Pearson)
tipe X-verdeling (Pearson)
tipe
tipesydigheid
tipiese eienskap
tipiese jaar
tipiese periode
T-kwadraattoets
Tobit-model
toebroodjieberaming
toedeling van 'n steekproef
toedelingsreŽl
toegevoegde a priori-verdeling
toegevoegde Latynse vierkante
toegevoegde rangordening
toegevoegde verdeling
toelaatbare beramer (enige beramer wat nie deur enige ander beramer gedomineer word nie)
toelaatbare beramer
toelaatbare beslissingsfunksie (waarvoor daar nie een is wat gelykmatig beter is nie)
toelaatbare defekte
toelaatbare getalle
toelaatbare hipotese
toelaatbare persentasie defektiewes per lot
toelaatbare strategie
toelaatbare toets (indien 'n gelykmatig onderskeidendste toets bestaan, is geen ander toets toelaatbaar nie)
toenemende falingskoers
toenemende gevaarkoers
toereikende deelversameling (van onafhanklike veranderlikes wat net soveel inligting oor die afhanklike veranderlike as die hele versameling bevat)
toeskryfbare fraksie
toeskryfbare risiko
toetreeperseel
toetsbattery
toetsgrootheid
toetsgrootte
toetsing van die konstantheid van regressieverbande oor tyd
toetskombinasies
toetsmaat
toetsstatistiek
toetssterkte
toevallige variasie
toleransie
toleransiefaktor
toleransiegetal defekte
toleransiegrense
toleransieverdeling
Tong se ongelykheid
totale inspeksie
totale korrelasie
totale regressie
totale toetstydtransformasie
tou
toustaanprobleem
towervierkantontwerp
Tracy-Widom-verdeling
transformasie na witruis
transformasieversameling Latynse vierkante
translasie-ekwivariante beramer
translasieparameter
transvariasie
transvariasie-intensiteit
trapindekse
trapmetode
trapontwerp
trapveranderlike
trapverdeling
trefpunt
tregterstipping
trinomiaalverdeling
trog
tros
trosanalise
trossteekproefneming
trosverewekansigde proef
trosvormige puntproses
trosvorming met k-gemiddeldes
trosvorming
T-telling
T-toets
T-toets
t-toets
Tukey se gapingstoets
Tukey se q-toets
Tukey se vinnige toets
Tukey-statistiek
Tukey-toets
tussengroepevariansie
tussengroepevariansie
tussenklaskorrelasie
tussenklasvariansie
tussenverbouing
t-verdeling
t-verhoudingsverdeling
twee-by-twee frekwensietabel
twee-by-twee-tabel
tweede limietstelling
tweedelige veranderlike
tweedeling
tweedelingskorrelasie
tweedeorde-analise
tweedeorde-stasionÍr
tweefaktormodel
tweefaktorteorie
tweefaseregressie
tweefasesteekproefneming
tweekantigafgeknotte normaalverdeling
tweekantige toets
tweekantige toets
tweelingverdelings
tweerigtingklassifikasie
tweeslingerdobbeloutomaat
tweestadium-kleinste kwadrate
tweestadiumsteekproef
tweetal-drietal-toets
tweetoppige verdeling
tweeveranderlike betaverdeling
tweeveranderlike binomiaalverdeling
tweeveranderlike Cauchy-verdeling
tweeveranderlike eksponensiaalverdeling
tweeveranderlike F-verdeling
tweeveranderlike gammaverdeling
tweeveranderlike hipergeometriese verdeling
tweeveranderlike logaritmiese verdeling
tweeveranderlike logaritmiesereeksverdeling
tweeveranderlike multinomiaalverdeling
tweeveranderlike negatiewe binomiaalverdeling
tweeveranderlike normaalverdeling
tweeveranderlike Pareto-verdeling
tweeveranderlike Pascal-verdeling
tweeveranderlike Poisson-verdeling
tweeveranderlike reghoekige verdeling
tweeveranderlike Student-verdeling
tweeveranderlike tekentoets
tweeveranderlike tipe II-verdeling
tweeveranderlike verdeling
tyd sonder simptome en toksisiteit
tydafhanklike kovariate
tydafhanklike Poisson-proses
tydantitese
tydgebied
tydhomogene proses
tydkontinue proses
tydomkeertoets
tydreeks
tydreeksdiagram
tydsloering
tydstipwaarnemingsmetode
tydvergelykbaarheidsfaktor

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page