ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: S

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

saalpunt
saalpuntbenadering
saalpuntuitbreiding
saambinding
saamgaande afwyking
saamgeperste perke
saamgestelde beramer
saamgestelde hipergeometriese verdeling
saamgestelde hipotese
saamgestelde indeks
saamgestelde lyndiagram
saamgestelde negatiefmultinomiaalverdeling
saamgestelde Poisson-verdeling
saamgestelde Poisson-verdeling
saamgestelde staafkaart
saamgestelde steekproefskema
saamgestelde verdeling
saamgevoegde variansietoets (gebruik in verband met multimodale data)
saamsmeltingsproses
saamvloeianalise
saamvloeiende verband
saamvoeging van foute
saamvoeging van klasse
saamvoeging
saamvoegingsmodel (wanneer die veranderlikes binne 'n ekonomiese model self uit groepe of individuele veranderlikes gekonstrueer word)
saamvoubaarheid
Sacks se stelling
sakstipping
samehang
samehang
samehangindeks
samestellingsdata
SAS
Satterthwaite se toets
SB-,SU-verdelings (van Johnson )
Schach se tweesteekproeftoetse
Scheffť se toets
Schuster-periodogram
Schwarz se ongelykheid
seisoensvariasie
sekerheidsekwivalensie
sekondÍre eenheid
sekondÍre proses
sekretarisprobleem
sektordiagram
sektorkaart
sekulÍre tendens
sekwensiŽle analise
sekwensiŽle beraming
sekwensiŽle chi-kwadraattoets
sekwensiŽle T2-toets
sekwensiŽle toets
sekwensiŽle toleransiegebied
sekwensiŽle veranderingspuntprobleem
sekwensiŽle waarskynlikheidsverhoudingstoets (van Wald)
seleksie met arbitrÍre waarskynlikheid
seleksie met veranderlike waarskynlikheid
seleksie met waarskynlikheid eweredig aan grootte
seleksiesydigheid
selektiefste vertrouensinterval (dek alternatiewe of "
selfhernuwende aggregaat
selfrekwensie
selfsoortgelyke proses
selftoegevoegde Latynse vierkant
selfvermydende stogastiese bewegings
selfwegende steekproef
selmodel
semigemiddeldesmetode
semi-interkwartielvariasiewydte
semi-invariant
semi-Latynse vierkant
semilogaritmiese kaart
semi-Markov-proses
semimartingaal
seminormaalverdeling
semiparsiŽle korrelasiekoŽffisiŽnt
semistabiele wet
semistasionÍre proses
semivariasiewydte
semivariogram
sensitiwiteit en spesifiekheid
sensitiwiteitsanalise
sensitiwiteitsdata
sensitiwiteitsfunksie
sensorering na regs
sensorering
sensus
sensusverdeling
sentrale faktoriaalmomente
sentrale limietstelling
sentrale moment
sentrale neiging
sentrale vertrouensinterval
sentraleplek-teorie
sentroÔedmetode
sespunt-essai
sespunt-yking
sferiese gemiddelde rigting
sferiese normaalverdeling
sferiese standaardfout
sferiese variansie
sferiese variansiefunksie
sferiese verdeling
sferies-simmetriese verdelings
sfering
sferisiteitstoetse
Shannon-Wiener-indeks
Shapiro-Wilk-toets
Sheppard se korreksies
Sherman se toetsstatistiek
Shewhart-kontrolekaart
Short-verdeling
Siegel-Tukey-toets
siekte-dood-model
sielkundige waarskynlikheid
sifberamer
siftingsinspeksie
siftingsontwerp
sigaretkaartverdeling
sigblad
sikliese ontwerp
sikliese reeks
sikliese volgorde
siklus
silindriesroteerbare ontwerp
simmetrie
simmetriese faktoriaalontwerp
simmetriese ongelyke blokrangskikking
simmetriese sirkelverdeling
simmetriese stabiele verdeling
simmetriese steekproefneming
simmetriese toets
simmetriese verdeling
simpleksalgoritme
simpleksmetode
simpleksmodelle
simpleksontwerpe
simpleks-sentroÔede ontwerp (volgens Scheffť)
Simpson se paradoks
simulasiemodel
simuleerder
sinergie
singuliere verdeling
singuliere wegingsontwerp
singulierewaarde-ontbinding
sintese van variansie
sinuslimietstelling
sirkel- gemiddelde afwyking
sirkel- gemiddelde verskil
sirkel- uniformeverdeling
sirkeldrietalle
sirkelformule
sirkelhistogram
sirkelkwartielafwyking
sirkelnormaalverdeling
sirkelreekskorrelasiekoŽffisiŽnt
sirkelreikwydte
sirkelroosterverdeling
sirkeltoets
sirkeltriades
sirkelverdeling
sistematies
sistematiese fout
sistematiese ontwerp
sistematiese statistiek (van Mosteller)
sistematiese steekproef
sistematiese variasie
sistematiese vierkant
skaalekwivariante beramer
skaalparameter
skaalparameter
skakelanalise
skakelfunksie
skakeling
skakelrelatief
skandeerstatistiek
skedastiese kromme
skedastisiteit
skeefheid
skeefheid
skeefheidskromme
skeefnormaalverdeling
skeiding-stelling
skema van verskuilde periodisiteit
skewe korrelasie
skewe verdeling
skikking
Skitovich-Darmois-stelling
skoelustoets
skoenlusmetodes
skoenlussaanvoeging, steekproef-hersteekproefaggregasie
skok-en-fout-model
skokmodel
skootruis
S-kromme
skuinsfaktor
skynaanneemlikheid
skynassosiasie
skynbare assosiasie
skynbehandeling
skynfaktor
skynkorrelasie
skynveranderlike
skynwaarneming
sleggeaard
sloer (v)
sloering (n)
sloeringshisterese
sloeringskorrelasie
sloeringskovariansie
sloeringsregressie
Slutsky se lemma
Slutsky se stelling
Slutsky-proses
Slutsky-Yule-effek
Smirnov-Birnbaum-Tingey-verdeling
Smirnov-toetse
Snedecor se F-verdeling
sneeubalsteekproefneming
snoeiing
solidusverdeling
som van kwadrate van residue
som van magte
sonaalpolinoom
soortgelyke aksie
soortgelyke gebiede
spaarsaamheidsbeginsel
span
spanning
Spearman se maatstaf
Spearman se rangkorrelasiekoŽffisiŽnt
Spearman se rho
Spearman-beramer
Spearman-Brown-formule
Spearman-Kšrber-metode
Spearman-tweefaktorstelling
spektraaldigtheid
spektraalfunksie
spektraalgemiddelde
spektraalgewigsfunksie
spektraalontbinding
spektraalvenster
spektraalverdelingsfunksie
spektrum
spelteorie
Spencer-formule
spesiegetal-probleem
spesie-oorvloed-probleem
spesifieke faktor
spesifieke koers
spesifiekheid (van Ďn eienskap)
spesifikasiesydigheid
spesifisiteit (bv. by faktorontleding)
spilgrootheid
spits
Spitzer se identiteit
splitperseelmetode
splitperseelontwerp
splitperseelstrengeling
splittoetsmetode
S-PLUS
spoorkorrelasie
spreiding
spreidingdiagramgladstryker
spreidingsdiagram
spreidingsdiagrammatriks
spreidingskoŽffisiŽnt (van Frisch )
spreitabel
sprongmatriks
sprongstatistiek
SPSS
St Petersburg-paradoks
staafkaart
stabiele Pareto-verdelings
stabiele proses (verdeling)
stabiele toestand
stabiele verdeling
stabiliteitstoets
Stacy se verdeling
stadig-veranderende funksie
standaard Latynse vierkant
standaardafwyking
standaardbevolking
standaardfout van beraming
standaardfout
standaardnormaalveranderlike
standaardtelling
standaardvergelyking
standaardvorm (van 'n stogastiese veranderlike)
stapsgewyse regressie
stasionÍr in die wye sin
stasionÍre bevolking
stasionÍre proses
stasionÍre verdeling
Stata
statistiek (dissipline)
statistiekangs
statistieke (numeriese waardes)
statistiese beslissingsfunksie
statistiese geletterdheid
statistiese grafika
statistiese hipotese
statistiese populasie
statistiese syfervaardigheid
statistiese toleransiegebied
statistiese toleransiegrens
statistiese tolereransie-interval
statisties-ekwivalente blok
steekproef
steekproefeenheid
steekproefeenheid
steekproeffout
steekproeffraksie
steekproefgrootheid
steekproefgrootte
steekproefhergebruik
steekproef-hersteekproef-metodes
steekproefinspeksie
steekproefinterval
steekproefmoment
steekproefneming met stogastiese tussenposes
steekproefneming met terugplasing
steekproefnemingsnulle
steekproefontwerp
steekproefopname
steekproefplan
steekproefpunt
steekproefraamwerk
steekproefruimte
steekproefsensus
steekproefstatistiek
steekproefstruktuur
steekproefvariansie
steekproefverdeling
steekproefverhouding
steilstehelling-metode ('n tweestadiumprosedure om die maksimum te bepaal)
Stein se paradoks
Stein se tweesteekproefprosedure
Stein-Chen-metode
Steiner se drievoudige stelsels
Stephan se iterasieproses
stereogram
stereologie
sterftekoers
sterfteproses
sterftesyfer
sterk konsekwente beramer
sterk konvergensie
sterk verdelingsvry
sterk volledigheid
sterk wet van groot getalle
sterkte van 'n toets
STER-verdeling
steun
steungebied
steuringstegnieke
Stevens-Craig-verdeling
stingel-en-blaar-voorstelling
Stirling-verdeling
s-toets
stogasties groter of kleiner
stogasties
stogasties
stogastiese afhanklikheid
stogastiese benaderingsprosedure
stogastiese beperking
stogastiese beweging
stogastiese bifurkasie
stogastiese differensieerbaarheid
stogastiese effektemodel
stogastiese fout
stogastiese gebeurtenis
stogastiese impulsproses
stogastiese integreerbaarheid
stogastiese kern
stogastiese koŽffisiŽntmodel
stogastiese komponent
stogastiese kontinuÔteit
stogastiese konvergensie
stogastiese konvergensie
stogastiese lineÍre grafiek
stogastiese matriks
stogastiese model
stogastiese normaaltellingstoets
stogastiese oorvloedmodelle
stogastiese programmering
stogastiese proses
stogastiese reeks
stogastiese transitiwiteit
stogastiese veranderlike
stogastiese veranderlike
stogastiese verdeling
stogastiese vergelyking van toetse
stogastiese versteuring
stogastiese vertakking
stogastiese volatiliteit
stogasties-ortogonale transformasie
stopreŽl
stratadiagram
stratakaart
strategie
stratifikasie
stratum
streng gedomineerde beramer
streng stasionÍre proses
strengelaar
strengeling
strengste toets
stres
strookkaart
strukturele nulle
strukturele parameters
strukturele tydreeksmodelle
strukturele veranderinge
strukturele vergelyking
strukturele vergelykingsmodelle
struktuur
Student se hipotese
Student se t-verdeling
studentisering
studiegebied
stuksgewyse regressie
Sturges se reŽl
subeksponensiaalverdeling (volgens Tukey )
subgroepgestrengel
subjektiewe Bayes-inferensie
subjektiewe waarskynlikheid
submartingaal
subnormale dispersie
sub-Poisson-verdeling
Subrahmaniam se veralgemeende aansteeklikheidsverdeling
subreeks
substeekproef
substeekproefneming
substitusie
substituut- F-verhouding
substituut- t-verhouding
substratabeheer
suiwer geboorteproses
suiwer stogastiese proses
suiwer strategie
Sukhatme se d-statistiek
Sukhatme se toets
superdoeltreffendheid
supermartingaal
supernormale dispersie
super-Poisson-verdeling
superpopulasiemodelle
superversadigde ontwerp
supplementÍre inligting
supplementÍre inligting
S-vormige kromme
swak konvergensie
swakgestelde probleem
swakheidsmodel
swendel
sydige beramer
sydige munt-ontwerp
sydige steekproef
sydige toets
sydigheid
sydigheidsvariansie-teenoorstelling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page