ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: P

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

p*-formule
paarsgewyse onafhanklikheid
Paasche se indeks
Paasche-Konyus-indeks
Palgrave se indeks
Palm se stelling
Palm-funksie
paneeldata
paneelstudie
Papadakis se metodes
parallellynessai
parameter
parameterortogonaliteit
parameterpunt
parametriese hipotese
parametriese programmering
Pareto-indeks
Pareto-indeks
Pareto-kromme
Pareto-tipe-verdeling
Pareto-verdeling
parsiŽle assosiasie
parsiŽle gebeurlikheid
parsiŽle kleinste kwadrate
parsiŽle korrelasie
parsiŽle korrelogram
parsiŽle meervoudigekorrelasie-koŽffisiŽnt
parsiŽle outokorrelasie
parsiŽle rangkorrelasie
parsiŽle reekskorrelasie
parsiŽle regressie
parsiŽle strengeling
Pascal-verdeling
pasgehalte
patroonfunksie
patroonherkenning
patroonsteekproefneming
Pearl-Read-kromme
Pearson se soortgelykheidskoŽffisiŽnt
Pearson-chi-kwadraattoets
Pearson-Durbin-verhouding
Pearson-korrelasiekoŽffisiŽnt
Pearson-kriterium
Pearson-kromme
Pearson-residu
Pearson-skeefheidsmaatstaf
Peek se ongelykheid
peilkaart
perdeskoeneffek
periode van 'n toestand
periode
periodiese proses
periodogram
Perk se verdeling
perkolasieproses
permutasietoetse
perseel
persentasiediagram
persentasiepunt
persentasieverdeling
persentiel
persentielvertrouensinterval
persoonjare
Peters se metode
p-funksie
phi-koŽffisiŽnt
piek oor drempel
piek
piktogram
Pillai se spoortoets
pistimetriese waarskynlikheid
Pitman se toetse
Pitman-beramer
Pitman-doeltreffendheid
Pitman-Morgan-toets
Plackett se reghoekige verdeling
Plackett se uniforme verdeling
plasebo
platikurtose
poging
Poisson- afgeknotte normaalverdeling
Poisson se wet van groot getalle
Poisson-benadering
Poisson-betaverdeling (volgens Holla-Bhattacharya)
Poisson-binomiaalverdeling
Poisson-Dirichlet-proses
Poisson-dispersie-indeks
Poisson-Lexis-verdeling
Poisson-Markov-proses
Poisson-normaalverdeling
Poisson-Pascal-verdeling
Poisson-proses
Poisson-trosproses
Poisson-variasie
Poisson-verdeling
Poisson-waarskynlikeidspapier
Poisson-woud
poli-k
polinoomregressie
polinoomtendens
poli-spektra
politome tabel
Pollaczek se formule
Pollaczek-Khintchine-formule
Pollaczek-Spitzer-identiteit
Půlya se stelling
Půlya se verdeling
Půlya-Aeppli-verdeling
Půlya-Eggenburger-verdeling
Půlya-frekwensiefunksie van orde twee
Půlya-proses
poolwigdiagram
populasie
populasie
positief-binomiaalverdeling
positief-hipergeometriese verdeling
positief-wederkerende toestand
positiewe korrelasie
positiewe skeefheid
post-stratifikasie
Potthoff se toets
P-P-stipping
presies geÔdentifiseerde model
presisie
presisiematriks
presisiematriks
presisiemodulus ('n maatstaf van veranderlikheid gebaseer op die resiprook van die standaardafwyking)
Priestly se P(lambda)-toets
primÍre steekproefeenheid
probit
probitanalise
probitregressielyn
probleem van die Nyl
Procrustes-metode
produkbinomiaalmodel
produkintegraal
produkmoment (uitbreiding van begrip na meerveranderlike situasie)
produkmomentkorrelasie
produsenterisiko
proef
profiel-aanneemlikheid
profielanalise
prognostiese faktor
progressief-gesensoreerde steekproefneming
progressiewe gemiddelde
projeksie
projeksienajaging
proporsionele steekproefneming
proporsionele subklasgetalle
proporsionelegevare-model
proporsionelekansverhouding-model
proposionele frekwensie
proseduresydigheid
proses met onafhanklike inkremente
prosesgemiddelde fraksie defektief
prosesseringsfout
prospektiewe studie
protokol
prysindeks
pryskompensasie-indeks
prysrelatief
prysverhouding
pseudo-aanneemlikheid
pseudo-ewekansige getalle
pseudofaktor
pseudoÔnverse
pseudospektrum
pseudowaardes van die j-uitsnit
psigometrie
psi-kwadraatstatistiek
p-statistieke (Roy )
publikasiesydigheid
puntberaming
puntbinoom
puntdigtheid
puntediagram
puntediagramgladstryker
puntediagrammatriks
puntprosesse
puntsteekproefneming
puntstipping
punttweedelingskorrelasie
p-waarde

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page