ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: O

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

O:PP-tipe ontwerp
oblimaks
Occam se skeermes
of van die eerste soort (Eisenhart)
of van die tweede soort (Eisenhart)
ogief
oktiele
omegakwadraat-toets
omgekeerde betaverdeling
omgekeerde Dirichlet-verdeling
omgekeerde faktoriaalreeksverdeling
omgekeerde korrelasie
omgekeerde verdeling
omgewingstatistiek
omhullende onderskeidingsfunksie
omhullende onderskeidingsvermoŽ
omhullende risikofunksie
omkeerbare relasie
omkeertoets
omkering
omkeringsindeks
omvangryke groottes
omvangryke steekproefneming
onaanneemlikheidsverhouding
onaanvaarbare kwaliteitspeil
onafhanklike aksie
onafhanklike pogings
onafhanklike sensorering
onafhanklike veranderlike
onafhanklikheid
onafhanklikheidsfrekwensie
onbeperkte ewekansige steekproef
onbetroubaarheid
onderbroke verdelings
onderdispersie
onderhoudvoerdersydigheid
onderskeidendste kritieke gebied
onderskeidendste rangtoets
onderskeidendste toets
onderskeidingsvermoŽ
onderskeidingsvermoŽdoeltreffendheid
onderskeidingsvermoŽfunksie
ondersoek
onderste kontrolegrens
onderste kontroleperk
onderste kwartiel
ondoeltreffende beramer
ondoeltreffende statistiek
onegte a priori-verdeling
onegte proses
onegte verdeling
oneindigbaie-liggings-model
oneindige deelbaarheid
oneindige populasie
oneweredige subklasgetalle
ongelyke subklasse
ongelykheidskoŽffisiŽnt (Theil)
ongelyksoortigheid
ongelyksoortigheidsindeks
ongereduseerde ontwerpe
ongeweegde gemiddelde
ongunstigste familie
ongunstigste verdeling
onsensitiwiteit
onsinnige korrelasie
onsydige beramer
onsydige beramingsvergelyking
onsydige fout
onsydige kritieke gebied
onsydige steekproef
onsydige toets
onsydige vertrouensintervalle
ontaarde verdeling
ontaarde verdeling
ontbindbare gebalanseerde onvolledige blokontwerp
ontbindbare modelle
ontbindbare ontwerpe
ontbinding
ontbrekende data
ontbrekende-inligtingsbeginsel
ontbrekendewaarde-tegniek
ontmoetingsverdeling
ontoelaatbare beramer
ontplofbare proses
ontplofbare stogastiese differensievergelyking
ontspanne ossillasie
ontwerpmatriks
ontwerpoptimaliteit
ontwerpvergelyking
onverstelde moment
onvolledige betafunksie
onvolledige blok
onvolledige data
onvolledige gammafunksie
onvolledige Latynse vierkant
onvolledige moment
onvolledige multiresponsontwerp
onvolledige sensus
onwaar negatief
onwaar positief
oombliklike sterftekoers
oombliklike toestand
oop klasse
oop sekwensiŽle skema
oopantwoordvraag
oorbodige veranderlike
oordeelsteekproef
oordrageffek
oordragfunksie
ooreenkoms
ooreenkomsanalise
ooreenstemmende steekproef
ooreenstemming
ooreenstemmingsanalise
ooreenstemmingskoŽffisiŽnt
ooreenstemmingskoŽffisiŽnt
oorerflikheid
oorgangsintensiteit
oorgangsmatriks
oorgangstoestand
oorgangswaarskynlikheid
ooridentifikasie
oorlewingsanalise
oormaatskoŽffisiŽnt
oormatige dispersie
oorsaaklike kettingmodel
oorsaaklike veranderlike
oorsaaklike verdeling
oorsaakspesifieke gevaarfunksie
oorsigte
oorsigtelike uitbeelding
oorskakelontwerp
oorskakelproef
oorskrydings
oorskrydingstoetse
oorslaanvrye proses
oorvleuelende steekproefeenhede
oorvleuelingsontwerp
op- en Op-notasie
opbrengsmatriks
opeenhopingsprobleme
opeenvolgendeverskille-statistiek
op-en-af-metode
operasionele navorsing
opname
opnamefoute
opnamegewig
opnamemetodologie
opname-ontwerp
oppervlaktesteekproefneming
oppervlaktevergelykbaarheidsfaktor
op-risiko-waarde
opstelling (n)
optelling van stogastiese veranderlikes
optimale asimptotiese toets
optimale lineÍre voorspeller
optimale statistiek
optimale stopreŽl
optimale stratifikasie
optimale toedeling
optimale toets
opvolg
opwaartse sydigheid
Ord-Carver-stelsel
orde van interaksie
orde van koŽffisiŽnte
orde van stasionariteit
ordebehoudende regressiefunksie
ordestatistieke
ordinasie
organiese korrelasie
Ornstein-Uhlenbeck-proses
ortante waarskynlikhede
ortogonaal
ortogonale funksies
ortogonale ontwerp
ortogonale polinome
ortogonale projeksie
ortogonale proses
ortogonale regressie
ortogonale skikkings
ortogonale toetse
ortogonale transformasie van stogastiese veranderlikes
ortogonale vierkante
ortonormale stelsel
ossillasie
ossillasie-indeks
ossillerende proses
O-statistieke
ouderdom-geslag-verstelde koers
ouderdom-periode-kohorteffekte
ouderdomsafhanklike geboorte-en-sterfteproses (wanneer die geboorte- en sterftekoerse oor 'n tydperk nie konstant is nie, maar van die ouderdom van die betrokke individu of groep afhanklik is)
ouderdomsafhanklike vertakkingsproses ('n algemene vorm van leeftydsverdeling)
ouderdomspesifieke koers
ouderdomspesifieke mortaliteitskoers
ouderdomspesifieke sterftekoers
ouderdomspesifieke sterftesyfer (die waarskynlikheid dat 'n entiteit wat vir 'n bepaalde tydsperiode oorleef het, in die daaropvolgende tydsperiode sal sterf)
ouderdomverstelde koers
outokorrelasie
outokorrelasiefunksie
outokorrelasiekoŽffisiŽnt
outokorrelasiekoŽffisiŽnt
outokovariansie
outokovariansiefunksie
outokovariansievoortbringende funksie
outomatiese interaksievasstelling
outomatiese modelseleksie
outonome vergelykings
outoregressie
outoregressiekwantiel
outoregressierangtellings
outoregressiewe bewegendegemiddelde-proses
outoregressiewe geÔntegreerde bewegendegemiddelde-proses
outoregressiewe model
outoregressiewe proses
outoregressiewe reeks
outoregressiewe transformasie
outoregressiewe voorwaardelike heteroskedastisiteitsmodel
outospektrum

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page