ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: N

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

N.E.D.
naastebuurpunt-metodes
naastebuurpunt-trosvorming
nabyheid
nabyheidsanalise
nabyheid-stelling van Wold
nadelige veranderlike
natuurlik-toegevoegde a priori-verdeling (waaraan waardes toegeken word om 'n inligtende a priori-verdeling te vorm)
negatief-positiewe tekensveranderingspunt
negatiewe binomiaalverdeling
negatiewe eksponensiaalverdeling
negatiewe hipergeometriese verdeling
negatiewe moment
negatiewe multinomiaalsteekproefneming
negatiewe multinomiaalverdeling
neiging
Nelson-Aalen-beramer
net
netsteekproefneming
netto korrelasie
netwerkinligtingskriterium
netwerksteekproefneming
neurale netwerk
neutrale kromme
newelversamelingsleer
Newman-Keuls-toets
Newton-Raphson-metode
Neyman se faktorisasiestelling
Neyman se kortste onsydige vertrouensintervalle
Neyman se psi-kwadraattoets
Neyman-model
Neyman-Pearson-lemma
Neyman-Pearson-teorie
Neyman-Scott-model
Neyman-toedeling
niebepaaldheidskoŽffisiŽnt
niebepalingskoŽffisiŽnt
nie-ewekansige steekproef
nie-ignoreerbare nierespons
nielineÍre korrelasie
nielineÍre regressie
nienakoming
nienormaalpopulasie
nienulhipotese
nie-ooreenstemmende steekproef (Pitman)
nie-ooreenstemming
nie-ortogonale data
nieparametries
nieparametriese deltametode
nieparametriese maksimum aanneemlikheid
nieparametriese toleransiegrense
nieparametriese vertrouensintervalle
nie-reduseerbare Markov-ketting
niereŽlmatige beramer
nie-reŽlmatige kollektief (Von Mises)
nie-rekursiewe residu
nie-respons
niesentrale betaverdeling
niesentrale chi-kwadraatverdeling
niesentrale F-verdeling
niesentrale F-verdeling
niesentrale meerveranderlike betaverdeling
niesentrale t-verdeling
niesentrale vertrouensinterval
niesentrale Wishart-verdeling
niesentraliteitsparameter
niesinguliere verdeling
niesirkulÍre statistiek
niestasionÍre proses
niesteekproeffout
nieterugkerende toestand
niewaargenome strengelaar
Noether se toets vir sikliese tendens
nomogram
normaaldeviaat
normaaldeviaat
normaaldispersie
normaalekwivalentdeviaat
normaaltellingstoets
normaalverdeling
normaalvergelykings
normaalwaarskynlikheidspapier
normale inspeksie
normalisering van frekwensiefunksie
normalisering van tellings
normaliseringstransformasie
normaliteitstoets
normit
NORMIX
noukeurigheid
nukleotieddiversiteit
nulafgeknotte negatiefbinomiaalverdeling
nuldifferensie
nulhipotese
nulpuntmoment
nulpuntmoment
nulsomspel
nulwederkerende toestand
numeriese taksonomie
nutsteorie
nuttigheidsteorie
nuut-beter-as-gebruik-verdeling
Nyquist-frekwensie
Nyquist-interval
Nyquist-Shannon-stelling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page